Khoá luận tốt nghiệp ca dao về tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh tiểu học

69 8 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ===o0o=== MAI THỊ NGẦN CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VỚI GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học dân gian HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ===o0o=== MAI THỊ NGẦN CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VỚI GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học dân gian Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Đỗ Thị Huyền Trang HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lời biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, đặc biệt ThS Đỗ Thị Huyền Trang - ngƣời tận tâm, tận tụy hƣớng dẫn, bảo em trình học tập, nghiên cứu để hồn thành khóa luận với đề tài “Ca dao tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh tiểu học” Qua đây, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ, bạn bè ln quan tâm, động viên, khích lệ để em dành thời gian nhƣ sức lực hoàn thành tốt việc nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Mai Thị Ngần LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tơi Đề tài “Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với giáo dục học sinh tiểu học” chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Mai Thị Ngần DANH MỤC VIẾT TẮT Nxb: Nhà xuất ĐHQGHN: Đại học quốc gia Hà Nội SGK: Sách giáo khoa L: Lớp T: Tập Tr: Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Đặc điểm học sinh lứa tuổi Tiểu học 1.1.1 Đặc điểm tâm lí 1.1.1.1 Đặc điểm hoạt động môi trƣờng sống 1.1.1.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ 1.1.2 Đặc điểm nhận thức, nhân cách thẩm mĩ 1.1.2.1 Đặc điểm nhận thức 1.1.2.2 Đặc điểm nhân cách 10 1.1.2.3 Đặc điểm thẩm mĩ 11 1.2.Giới thiệu khái quát ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc 12 1.2.1 Khái niệm ca dao 12 1.2.2 Phân loại ca dao 14 1.2.3 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc 15 1.2.3.1 Nội dung, biểu 15 1.2.3.2 Vài nét nghệ thuật 18 Chƣơng 23 Ý NGHĨA CỦA CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VỚI VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC 23 2.1 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học 23 2.1.1 Giới thiệu địa danh miền tổ quốc 23 2.1.1.1 Giới thiệu tên danh lam thắng cảnh đất nƣớc 23 2.1.1.2 Giới thiệu địa danh qua đặc sản vùng miền 27 2.1.1.3 Giới thiệu địa danh qua ngƣời kiện lịch sử 30 2.1.1.4 Nhận thức địa danh qua nét đẹp văn hóa 32 2.1.2 Cung cấp kiến thức tự nhiên đời sống xã hội 35 2.2 Giáo dục thẩm mĩ 40 2.3 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc hình thành nhân cách cho học sinh Tiểu học 43 2.4 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc bồi dƣỡng lực cảm thụ Văn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 48 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Văn học dân gian đóng vai trò quan trọng đời sống sinh hoạt nhân dân Việt Nam, học sinh Tiểu học Văn học dân gian có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều mặt sống, lí tƣởng, mơ ƣớc nhân dân lao động Việt Nam qua thời kì lịch sử Chính lẽ mà văn học dân gian có vai trò giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh Tiểu học Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc chiếm số lƣợng lớn Bởi quê hƣơng nguồn cảm hứng vô tận thơ ca dân gian; thứ tình cảm thiêng liêng, thể đậm nét đời sống sinh hoạt ngƣời bình dân Sức hấp dẫn ca dao không ngôn ngữ giản dị, đời thƣờng mà nội dung thể Ca dao không cho thấy nét đẹp thiên nhiên, sống, phong tục tập quán ngƣời xƣa mà làm bật tinh thần lạc quan, yêu đời nhân dân lao động Việt Nam Thực tế có nhiều cơng trình nghiên cứu ca dao nhƣ ca dao tình cảm vợ chồng, câu hát thề nguyền, câu hát than thân song chƣa có cơng trình chun biệt nghiên cứu nhóm ca dao tình u q hƣơng đất nƣớc Đây mảnh đất trống cần đƣợc khai thác, tìm tòi khám phá Đến với ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, hình ảnh danh lam thắng cảnh, đặc sản vùng miền, anh hùng dân tộc hay nét đẹp văn hóa nhƣ trƣớc mắt với cung bậc cảm xúc Là ngƣời giáo viên Tiểu học tƣơng lai, tơi đƣợc nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tâm lí nhƣ đặc điểm phát triển học sinh Tiểu học Hơn nữa, nhận tầm quan trọng lớn lao mà ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc đem lại cho học sinh Tiểu học, khai thác đề tài với mong muốn sau trƣờng thực tốt cơng việc giảng dạy văn học dân gian nói chung ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc nói riêng Xuất phát từ lí tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Ca dao tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh Tiểu học” Lịch sử vấn đề Ca dao tình u q hƣơng đất nƣớc có giá trị to lớn đời sống sinh hoạt nhân dân Việt Nam Qua khảo sát, nhận thấy ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc từ lâu đƣợc đề cập đến số cơng trình nghiên cứu Năm 1968, Những yếu tố trùng lặp ca dao trữ tình, Tạp chí văn học số 10/1968, sau đƣợc in Văn học Việt Nam - Văn học dân gian - Những cơng trình nghiên cứu, tác giả đề cập đến “những hình ảnh đƣợc nhắc nhắc lại nhiều lần ca dao, hình ảnh đƣợc khai thác khía cạnh định: hình ảnh cò, tre, trăng, thuyền với bến, với muối, cuội với trăng, quán mát với đa, bến xƣa với đò cũ, mận với đào, lê với lựu… ngƣời nghe cảm thấy tâm hồn rung động hiểu đƣợc ý ngƣời hát, bắt đầu đồng cảm Chính lặp lặp lại nhiều lần trở nên thân thuộc”[9] Hình ảnh làng quê Việt Nam nhƣ in dấu đậm nét kí ức ngƣời, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nghệ sĩ từ xƣa đến Năm 1971, “Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam” đề cập đến vấn đề tình yêu quê hƣơng đất nƣớc ca dao, Vũ Ngọc Phan có viết: “Lòng u nƣớc nhân dân Việt Nam khơng thể cách bóng gió khắp tồn ca dao nhƣ thơ văn thời ngƣời nho sĩ Lòng yêu đất nƣớc nhân dân Việt Nam hòa với lòng yêu cảnh thiên nhiên đất nƣớc, hòa với lòng yêu cảnh thiên nhiên đất nƣớc, hòa với lòng yêu đồng ruộng, cảnh chợ, đò; tình u ấy, nhân dân nói lên đặc biệt, phong phú miền, lớn lao sông núi, thác, rừng, hiểm trở làm cho quân xâm lăng khiếp sợ”[10; Tr.42] Năm 1997, Phê bình bình luận văn học ca dao, dân ca, tục ngữ, Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn trích dẫn, với viết Thiên nhiên đất nước ca dao, tác giả Đinh Gia Khánh trích dẫn nhiều câu ca dao nói cảm hứng thiên nhiên ca dao Trong tác giả có tính chất cảm hứng thiên nhiên “Những niềm vui, niềm tự hào, cảm xúc dạt trƣớc vẻ đẹp giang sơn đất nƣớc thân yêu” [11; Tr.75] Nguyễn Bích Hà viết tình yêu đất nƣớc ca dao có nhận định: “Mỗi làng quê mang sắc thái riêng nhƣng thể gắn bó tha thiết ngƣời Thứ tình cảm thiêng liêng, bền chặt, quen thuộc sâu nặng trở thành sức mạnh ngƣời Việt Nam”[1, Tr.246] Quê hƣơng đất nƣớc kí ức, tâm hồn ngƣời đơn gần gũi, thân quen nhƣ ao làng, đa, bến nƣớc, sân đình Ngồi có nỗi nhớ q hƣơng gắn liền với địa danh, ngƣời, đặc sản cụ thể Năm 2003, “Phân tích - Bình giảng tác phẩm văn học dân gian” Thạc sĩ Nguyễn Xuân Lạc phân tích bốn ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, ngƣời Ở đây, phân tích, tác giả vẻ đẹp danh lam thắng cảnh gắn với di tích lịch sử niềm tự hào, tình u tự nhiên với non sơng đất nƣớc “Đất nƣớc ta nơi đẹp (…) Đẹp, để ta yêu quý tự hào quê hƣơng đất nƣớc, nhƣng để chia sẻ với ngƣời”[7; Tr.100] huy; đâu thói hƣ, tật xấu cần phải lên án, tránh xa Có kiến thức, em tự tin bƣớc vào sống, định hình cho đƣờng đắn nhân cách cách thể Trong “Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam” Vũ Ngọc Phan khảo sát đƣợc 28 ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc có ý nghĩa giáo dục nhân cách cho học sinh Tiểu học (Xin mời xem thêm mục phụ lục) 2.4 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc bồi dƣỡng lực cảm thụ Văn - Tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tiếng Việt mơn học có vị trí đặc biệt quan trong chƣơng trình Giáo dục Tiểu học Nó trang bị cho học sinh kiến thức khoa học tiếng Việt, kĩ sử dụng tiếng Việt giao tiếp hồn thiện nhân cách phƣơng diện ngơn ngữ văn hóa Ca dao tình u q hƣơng đất nƣớc đóng góp phần quan trọng việc bồi dƣỡng lực cảm thụ Văn - Tiếng Việt cho học sinh tiểu học: giữ gìn sáng tiếng Việt hình thành tình yêu quê hƣơng đất nƣớc cho học sinh Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc chiếm vị trí quan trọng lòng ngƣời dân Việt Nam Cũng nhƣ thể loại văn học dân gian khác, ca dao có tác dụng giáo dục, khuyên răn ngƣời làm theo thiện, tốt Trong phạm vi ca dao đƣợc xếp chƣơng trình Tiểu học, chúng phù hợp với tâm tƣ, tình cảm lứa tuổi trẻ thơ, đƣợc trẻ yêu thích dễ dàng tiếp cận Trẻ đƣợc nghe qua câu hát ru ầu bà, mẹ hay đƣợc đọc qua trang sách, báo, tạp chí Những ngơn từ sáng, gần gũi, không màu mè, ẩn ý giúp học sinh tự suy ngẫm phát tri thức Cùng với hỗ trợ ngƣời lớn, kiến thức học sinh ngày đƣợc hƣớng theo chiều hƣớng Bồi dƣỡng lực Văn - Tiếng Việt qua ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc vấn đề đƣợc đặt 48 Trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp tập 1, trang 97, Cảnh đẹp non sông phân mơn Tập đọc có nêu ca dao ca ngợi cảnh đẹp đất nƣớc Ngoài việc dạy học sinh tập đọc, học thuộc lòng, hiểu nội dung ca daoca dao khơi gợi cho trẻ trí tƣởng tƣợng sáng tạo, góp phần bồi dƣỡng lực cảm thụ văn học cho trẻ Bài ca dao có nhiều địa danh đƣợc nhắc đến chúng đƣợc viết hoa Nhờ mà học sinh đƣợc ôn lại quy luật viết hoa tên riêng địa danh Trong phân môn Luyện từ câu (Lớp 4, tập 1, trang 74) luyện tập viết tên ngƣời, tên địa lí Việt Nam, ca dao ghi lại ba mƣơi sáu phố phƣờng Hà Nội đƣợc đƣa vào để học sinh tìm tên riêng viết lại cho đúng: “Rủ chơi khắp Long Thành Ba mƣơi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, Hàng buồm, hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vĩ, hàng điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than, Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đơng Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng the, hàng Gà Quanh đến phố Hàng Da Trải xem phƣờng phố thật xinh.” Trƣớc hết để làm đƣợc tập này, trẻ cần phải biết đƣợc quy tắc viết tả (khi viết tên ngƣời, tên địa danh phải viết hoa chữ tiếng tạo thành tên đó) cần phải gợi ý cho trẻ số thông tin 49 khu phố cổ Hà Nội với ba mƣơi sáu phố phƣờng (cũng nhƣ nhiều khu phố khác phố cổ Hà Nội, tên phố đƣợc đặt theo mặt hàng chuyên sản xuất mua bán đây) Dựa vào gợi ý đó, trẻ dễ dàng hoàn thành tập Bài làm sau hoàn thành đƣợc viết lại nhƣ sau: “Rủ chơi khắp Long Thành Ba mƣơi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đơng Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bơng, Hàng Bè Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà Quanh đến phố Hàng Da Trải xem phƣờng phố thật xinh” Qua tập này, em vừa đƣợc luyện tập cách viết tên địa lý, vừa có thêm hiểu biết số phố phƣờng Hà Nội Nếu nhƣ liệt kê cho trẻ tên ba mƣơi sáu phố theo cách diễn đạt thông thƣờng hẳn trẻ nhớ hết Thế nhƣng đƣợc đƣa vào ca dao, với cách viết vần vè, nhịp điệu vui tƣơi, việc ghi nhớ trở nên dễ dàng hết Trẻ ghi nhớ đƣợc tên phố mà mƣờng tƣợng đầu hình ảnh buôn bán tấp nập ngƣời dân phố Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế mà phố cổ Hà Nội có nhiều điều thay đổi mặt hàng sản xuất mua bán song điểm du lịch thu hút đơng 50 khách tham quan Những ca dao khác đƣợc nhắc đến mơn Tiếng Việt chƣơng trình Tiểu học chủ yếu phân môn Tập viết Để viết câu ca dao tập viết, em cần phải ý đến thể thơ, cách viết tên ngƣời, tên địa danh Cái hay nhà giáo dục khéo lồng ghép câu ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc vào học tập viết để trẻ tiểu học có hội tìm hiểu địa danh, ăn đặc sản vùng miền, giúp em mở rộng nhận thức, bồi dƣỡng thẩm mĩ định hƣớng nhân cách cho thân Các em vừa đƣợc bổ sung kiến thức Tiếng Việt vừa đƣợc trau dồi thêm khả cảm thụ văn, hỗ trợ đắc lực cho môn học liên quan 51 KẾT LUẬN Ca dao tình u q hƣơng đất nƣớc có vị trí đặc biệt quan trọng việc giáo dục học sinh tiểu học Chính vậy, nghiên cứu đề tài: “Ca dao tình yêu quê hương đất nước với việc giáo dục học sinh tiểu học” cần thiết với ngƣời giáo viên Kho tàng ca dao thật hình thức giáo dục thiếu nhi có hiệu quả, bồi dƣỡng cho trẻ kiến thức đời sống cách tự nhiên Tuy nhiên, sống đại phát triển không ngừng, không gian ca dao nhƣ dần thu hẹp lại nhƣờng chỗ cho internet, trò chơi điện từ Trẻ thích smartphone đƣa trẻ đến với trò chơi có đồ họa đẹp hay phim hoạt hình u thích Có nó, trẻ khơng cần ngồi vui chơi không cần tiếp xúc với tự nhiên Để làm rõ vấn đề giáo dục trẻ thơng qua ca dao tình u q hƣơng đất nƣớc, chƣơng nghiên cứu sở lí luận đề tài, chƣơng nghiên cứu vai trò, ý nghĩa cao tình u quê hƣơng đất nƣớc với việc giáo dục học sinh tiểu học Trong chƣơng 1, sở lí luận, tơi đặc điểm tâm lí, nhận thức, nhân cách thẩm mĩ học sinh Tiểu học đồng thời đƣa vài nét ca dao nói chung, ca dao tình u quê hƣơng đất nƣớc nói riêng Trên sở đó, tơi vào phân tích ý nghĩa mà ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc giáo dục học sinh Tiểu học Việc giới thiệu danh lam thắng cảnh đất nƣớc thông qua tên địa danh, đặc sản vùng miền, nét đẹp văn hóa Việt Nam, kiến thức tự nhiên, đời sống xã hội giúp học sinh Tiểu học có thêm tri thức khoa học, bồi dƣỡng cho trẻ tính thẩm mĩ định hƣớng nhân cách đắn Ngồi ra, tơi tìm hiểu thêm đƣợc ý nghĩa ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc bồi dƣỡng lực Văn - Tiếng Việt cho học 52 sinh Tiểu học Trong tình thực khóa luận, tơi có điều kiện để tìm hiểu, nghiên cứu sâu ca dao Việt Nam ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc Ngày điều kiện phát triển xã hội, trẻ em đƣợc tiếp xúc với văn học dân gian, có hội túm năm tụm ba với ngồi nghe bố mẹ, ngƣời thân hay hàng xóm ngân nga câu ca dao ca ngợi vẻ đẹp quê hƣơng đất nƣớc đêm trăng gió mát ngồi hè, ngồi đình Những buổi tối vừa thời gian để họ nghỉ ngơi vừa thời gian để họ nói lên giàu đẹp, tự hào với nơi chơn rau cắt rốn Trẻ em vừa đƣợc nghe, đƣợc hiểu vừa có hội tƣởng tƣởng đƣợc du lịch vòng quanh đất nƣớc, khám phá danh lam thắng cảnh Lúc đó, kiến thức mà trẻ lĩnh hội đƣợc thật dễ dàng, tự nhiên Vậy không đƣa cách giáo dục trẻ tình yêu quê hƣơng đất nƣớc ca dao mà có đầy đủ mặt lợi ích nhƣ vậy? Giữ gìn ca dao giữ gìn truyền thống tốt đẹp, nét đẹp văn hóa dân tộc Trong khuân khổ đề tài, chƣa thể mở rộng phạm vi nghiên cứu tới tất ca dao kho tàng ca dao Việt Nam Để nâng cao chất lƣợng đề tài, hi vọng đƣợc quay trở lại đề tài phạm vi rộng để thấy rõ ý nghĩa sâu sắc mà ca dao đem lại 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bích Hà (2007), Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, Nxb Sƣ phạm, Hà Nội Dƣơng Quảng Hàm (1968), Việt Nam văn học sử yếu, Nxb Trung tâm học liệu Sài Gòn Lê Bá Hán – Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (Đồng chủ biên) (1999), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng (2011), Một số phương tiện biện pháp tu từ ca dao Nam Bộ, luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Vinh Bùi Văn Huệ (2006), Tâm lí học tiểu học, Nxb Đại học Sƣ phạm Đinh Gia Khánh (chủ biên) (2010), Văn học dân gian Việt Nam, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Lạc (2003), Phân tích – Bình giảng tác phẩm văn học dân gian, Nxb Giáo dục Mã Giáng Lân ( 1999), Tục ngữ ca dao Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bùi Mạnh Nhị (1978), Văn học Việt Nam – Văn học dân gian – Những cơng trình nghiên cứu, Nxb Giáo dục Việt Nam 10 Vũ Ngọc Phan (1978), Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Vũ Tiến Quỳnh (tuyển chọn trích dẫn) (1997), Phê bình bình luận văn học ca dao, dân ca, tục ngữ, vè, Nxb Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Xuân Thức (2013), Giáo trình tâm lí học đại cương, Nxb Đại học Sƣ phạm 13 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam 14 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam 54 15 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam 16 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam 17 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2010), SGK Tiếng Việt (tập 1, tập 2), Nxb Giáo dục Việt Nam 18 Hoàng Tiến Tựu (2006), Bình giảng ca dao, Nxb Giáo dục 19 Hồng Tiến Tựu (1999), Văn học dân gian Việt Nam, Nxb Giáo dục 20 Phạm Thu Yến (2002), Giáo trình Văn học dân gian, Nxb Giáo dục 55 PHỤ LỤC NHỮNG BÀI CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC (Theo “Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam” tác giả Vũ Ngọc Phan) Giáo dục nhận thức STT Tên Các địa danh miền tổ quốc Kiến thức tự Giáo dục Giáo dục nhiên đời sống xã thẩm mĩ nhân cách hội Gió đƣa cành trúc la đà x Đƣờng vô xứ Nghệ quanh quanh x Hải Vân bát ngát nghìn trùng x Nhất cao núi Tản Viên x Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng x Ta về, ta dựng mây lên Nguyệt Viên thóc nhiều tiền Lụa thật lụa Cố Đơ x x Đầu huyện chuối với na x x 10 Đi đâu mà chẳng biết ta x x x x x x x 11 Rủ tắm hồ sen x x 12 Bao lấp ngã ba Chanh x 13 Bao cạn lạch Đồng Nai x 14 Chẳng vui thể hội Thầy x x 15 Mồng bảy hội Khám x x 16 Ai lên Biên Thƣợng Lam Sơn x x 17 Thùng thùng trống đánh quân sang x 18 Ấy ngày mồng sáu tháng ba x 19 Nhớ ngày mồng bảy tháng ba x 20 Hội chùa Thầy x 21 Dù buôn đầu bán đâu x 22 Bơi Đăm, rƣớc Giá, hội Thầy x 23 Cầm nhƣ bác mẹ chẳng sinh x x 24 Chàng Vạn Hoạch x x 25 Chẳng thể hoa mai x x x x x x x x x x x 26 Chẳng vui thể hội Thầy x 27 Làng Quang dƣa, vải khắp đồng x 28 Dù xấu xí nhƣ ma x 29 Dƣa La, húng Láng x 30 Đi đâu mà chẳng biết ta x x x 31 Giàu dãi vải tháng ba x 32 Gái chê chồng x 33 Khôn ngoan, qua cửa sông La x 34 Làm trai lấy vợ Sơn Đơng x x 35 May hóa tứ linh x 36 Mặt vàng đổi lấy mặt xanh x 37 Những ngƣời lử khử, lừ khừ x 38 Sông Thao nƣớc đục, ngƣời đen x x 39 Muốn ăn cơm trắng canh cần x x 40 Kẻ Dầu có quán Đình Thanh x 41 Đƣờng quanh quất ruột dê x x 42 Đƣờng lên Mƣờng Lễ bao xa x 43 Bắc Cạn có suối đãi vàng x 44 Đƣờng Kiếp Bạc bao xa? x x 45 Em gái xứ Nam 46 Gắng công kén hộ cốm vòng x x 47 Mn nghìn lấy kẻ La x 48 Nhất cao núi Ba Vì x 49 Nhất giếng nƣớc Hồi x 50 Ra vời biết cạn sâu x 51 Sông Thƣơng nƣớc chả đơi dòng x 52 Thành Phao, Phả Lạ, Lục Đầu x 53 Lênh đênh qua cửa Thần Phù x x 54 Yêu cho thịt cho xôi x 55 Ví dù có lòng u x 56 Xứ Nam chợ Bằng Gồi x 57 Cầu Mông bƣớc tới Cầu Châu x 58 Núi Đọi đắp nên cao x 59 Nồi đồng lại úp vung đồng 60 Mình đƣờng xa 61 Ngƣời đẹp nhƣ tiên x x x x 62 Hỡi cô thắt lƣng bao xanh x x 63 Hải Dƣơng tiết nghĩa có hai x x 64 Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu x 65 Chiều chiều đứng bờ sông x 66 Ai lên nhắn chị hàng x 67 Anh trai Nam Sang x 68 Gặp tứ bến Phú Nhi x 69 Bồng em mà bỏ vô nôi x 70 Rủ đánh Đồng Lâm x 71 Rủ đánh Đồng Nai x 72 Em ơi, chị bảo em này, x x x 74 Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa x 75 Vải Quang, Láng x 76 Mình đƣờng xa x 77 Ở nhà sợ bạn trơng x 78 Đi khiếp Hải Vân x x 73 Em buôn bán tơ x x x x x 79 Ai chợ Vạn x 80 Bắp non mà nƣớng nửa lò x 81 Chẳng nhớ cháo làng Giề x 82 Lụa thật lụa Cố Đô x 83 Đố anh rết chân? x x 84 Đông Ba, Gia Hội, hai cầu x 85 Lòng thƣơng gái xóm Chùa x x 86 Thứ sơng Nến chảy x 87 Rủ chơi khắp Long Thành x 88 Ai Hà Nội x 89 Sông Tô nƣớc chảy ngần x x x 90 Làng có lũy tre xanh x 91 Giao Tự bãi nhiều soi x 92 Ai đến huyện Đông Anh x 93 Hỡi cô mà thắt bao xanh x 94 Lụa làng Trúc x x x x x x THỐNG KÊ NHỮNG BÀI CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC (Trong sách giáo khoa Tiếng Việt Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, NXBGDVN) STT Tên Lớp Phân môn Ý nghĩa giáo dục Nhận thức Thẩm mĩ Nhân cách x x Hoa sen L / T / Tr 93 Tập viết Làng có lũy tre xanh L / T / Tr 110 Chính tả x x Gió đƣa cành trúc la đà L / T / Tr 80 Tập viết x x Ai đến huyện Đông Anh L / T / Tr 90 Tập viết x Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa L / T / Tr 97 Tập đọc x x Gió đƣa cành trúc la đà L / T / Tr 97 Tập đọc x x Đƣờng vô xứ Nghệ quanh quanh L / T / Tr 97 Tập đọc x x Hải Vân bát ngát nghìn trùng L / T1 / Tr 97 Tập đọc x Nhà Bè nƣớc chảy chia hai L / T / Tr 97 Tập đọc x 10 Đồng Tháp Mƣời cò bay thẳng cánh L / T / Tr 97 Tập đọc 11 Ổi Quảng Bá, Hồ Tây L / T / Tr 27 Tập viết x 12 Phá Tam Giang L / T / Tr 36 Tập viết x 13 Dù ngƣợc xuôi L / T / Tr 70 Tập viết x 14 Rủ chơi khắp Long Thành L / T / Tr 74 Luyện từ câu x x x x x ... cứu đề tài Ca dao tình yêu quê hương đất nước với việc giáo dục học sinh Tiểu học Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu Ca dao tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh Tiểu học nhằm rõ... Ý NGHĨA CỦA CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VỚI VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC 23 2.1 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học ... Chƣơng Ý NGHĨA CỦA CA DAO VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƢƠNG ĐẤT NƢỚC VỚI VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC 2.1 Ca dao tình yêu quê hƣơng đất nƣớc với việc giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học 2.1.1 Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp ca dao về tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh tiểu học , Khoá luận tốt nghiệp ca dao về tình yêu quê hương đất nước với giáo dục học sinh tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay