Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

82 3 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 16:07

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, dịch vụ kiểm tốn độc lập vai trò ngày quan trọng hoạt động kinh tế, đặc biệt yêu cầu tính minh bạch cơng bố thơng tin doanh nghiệp đại chúng Xuất phát từ yêu cầu mà chất lượng kiểm toán ngày phải trọng nâng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường Chất lượng dịch vụ kiểm toán tùy thuộc vào hai yếu tố quan trọng chương trình kiểm tốn đội ngũ nhân hành nghề kiểm tốn Cuộc kiểm tốn Báo cáo tài đảm bảo phát hết gian lận sai sót trọng yếu hay khơng tùy thuộc lớn vào chương trình kiểm tốn mà Cơng ty kiểm tốn áp dụng, chương trình kiểm tốn khơng khoa học không phù hợp với quy định Chuẩn mực kiểm tốn dễ dẫn đến tình trạng kiểm tốn khơng phát hết gian lận sai sót trọng yếu Trong kiểm tốn Báo cáo tài chính, kiểm tốn viên khơng thể kiểm tra hết 100% nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp kiểm toán mà áp dụng kỹ thuật chọn mẫu nhằm tăng hiệu kiểm toán phù hợp với điều kiện thời gian thực kiểm toán Một vấn đề quan trọng việc áp dụng kỹ thuật chọn mẫu xác định cở mẫu, đặc biệt thử nghiệm nhằm hạn chế rủi ro kiểm toán mức chấp nhận Với mức Rủi ro kiểm toán mức chấp nhận xác định, cở mẫu thử nghiệm phụ thuộc vào kết đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm sốt Kiểm tốn viên, đó, khó khăn định, việc đánh giá Rủi ro tiềm tàng thường xác định hai mức khơng rủi ro thường đánh giá mức cao để đảm bảo nguyên tắc thận trọng Vấn đề lại buộc doanh nghiệp kiểm tốn phải xây dựng cho sở khoa học để xác định phạm vi thử nghiệm phù hợp với kết đánh giá rủi ro kiểm sốt doanh nghiệp, từ thu thập đầy đủ hiệu chứng kiểm tốn hiệu lực đầy đủ để sở đưa ý kiến kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn Thuế -ATAX chưa thực yêu cầu nên chất lượng kiểm toán bị ảnh hưởng lớn vậy, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thuế -ATAX “ để nghiên cứu luận văn cao học Mục đích nghiên cứu Về lý luận: Làm sở lý luận phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm tốn Báo cáo tài doanh nghiệp Về thực tiễn: Thơng qua việc tìm hiểu, thu thập, tổng hợp, phân tích thơng tin từ thực tiễn Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn thuế ATAX, phát hạn chế công tác xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát, tác giả nghiên cứu đưa phương thức đánh giá rủi ro kiểm soát cách khoa học nhằm khắc phục hạn chế việc thực thử nghiệm kiểm soát ATAX Đồng thời, tác giả áp dụng kiến thức sác xuất thống kê toán vào việc nghiên cứu xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn báo cáo tài để áp dụng Công ty ATAX Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm dựa kết đánh rủi ro kiểm soát thực theo phương pháp đánh giá phù hợp Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thuế ATAX Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp nghiên cứu thực nghiệm Trong đó, chủ yếu áp dụng phương pháp thực nghiệm khoa học phân tích, tổng kết kinh nghiệm Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn lớn chất lượng kiểm toán hiệu hoạt động kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn thuế -ATAX Cụ thể đề tài mang lại phương pháp xác định ảnh hưởng kết đánh giá Rủi ro kiểm soát phạm vi thử nghiệm bản, giúp cho kiểm toán mang lại hiệu Đồng thời, tác giả đề tài nghiên cứu sở cho việc xác định phạm vi thử nghiệm Kết trình tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội chứng minh tác động đến phạm vi thử nghiệm bản, kiểm tốn viên đủ sở để áp dụng chương trình kiểm tốn mẫu VACPA ban hành Qua đó, kiểm tốn viên đủ sở để chứng minh với quan chức công việc Nếu đề tài áp dụng vào thực tế, việc kiểm tốn báo cáo tài ATAX mang lại hiệu cao nhờ kết nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: sở lý luận phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán báo cáo tài Chương 2: Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát mối liên hệ rủi ro kiểm soát với phạm vi thử nghiệm kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn thuế ATAX Chương 3: Hồn thiện phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn thuế -ATAX Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM BẢN TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Các đặc trưng kiểm tốn báo cáo tài 1.1.1 Mục tiêu kiểm tốn báo cáo tài Để định nghĩa kiểm tốn BCTC, nhiều quan điểm khác Theo định nghĩa Liên Đồn Kế Tốn Quốc tế (International Federation of AcountantsIFAC) “Kiểm tốn việc kiểm tốn viên độc lập kiểm tra trình bày ý kiến BCTC” Theo tiến sĩ Robert N.Anthony, giáo sư trường đại học Haward( Mỹ) thì: “Kiểm toán việc xem xét, kiểm tra ghi chép kế toán kiểm toán viên độc lập thừa nhận bên tổ chức, đơn vị kiểm tra” Như vậy, hiểu cách chung kiểm toán BCTC sau: Kiểm toán BCTC kiểm tra trình bày ý kiến nhận xét kiểm tốn viên tính trung thực, hợp lý, phù hợp với nguyên tắc, chế độ quy định BCTC thừa nhận hiệp hội nghề nghiệp, quan nhà nước, thể chế liên quan ban hành phạm vi hay nhiều nước Theo hướng dẫn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 ban hành kèm định số 120/1999/TT-BTC ngày 27/12/1999 Bộ Tài mục tiêu kiểm tốn Báo cáo tài giúp cho kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn đưa ý kiến xác nhận báo cáo tài lập sở chuẩn mực chế độ kế toán hành (hoặc chấp nhận), tuân thủ pháp luật liên quan phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu hay khơng Mục tiêu kiểm tốn báo cáo tài giúp cho đơn vị kiểm toán thấy tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thơng tin tài đơn vị Như thực chất hoạt động kiểm toán Báo cáo tài hoạt động mà Cơng ty kiểm tốn kiểm toán viên, phương pháp nghiệp vụ dựa vào hướng dẫn Chuẩn mực văn liên quan, kiểm tra đưa ý kiến tính trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính, phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam chuẩn mực Quốc tế thừa nhận hay khơng Ngồi mục tiêu đưa ý kiến Báo cáo tài chính, thơng qua việc thực thủ tục kiểm tốn, kiểm tốn viên giúp đơn vị kiểm tốn thấy tồn Hệ thống kiểm soát nội bộ, tồn trình quản lý hoạt động kinh doanh mình, từ đó, kiểm tốn viên đưa ý kiến góp ý nhằm giúp đơn vị khắc phục tồn 1.1.2 Đặc điểm kiểm tốn báo cáo tài Trong kiểm tốn Báo cáo tài chính, số đặc điểm sau đây: - Trách nhiệm việc phát ngăn chặn gian lận, sai sót: Như nêu trên, kiểm tốn viên thực thủ tục kiểm toán nhằm đưa đảm bảo hợp lý Báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Điều nghĩa nguyên tắc trọng yếu sử dụng kiểm tốn Báo cáo tài Xuất phát từ ngun tắc mà kiểm tốn viên sử dụng phương pháp kiểm toán khác nhằm đưa ý kiến Báo cáo tài Việc phát ngăn chặn gian lận sai sót việc lập Báo cáo tài cách trung thực, hợp lý trách nhiệm Ban lãnh đạo đơn vị kiểm tốn Trách nhiệm kiểm tốn viên đưa ý kiến Báo cáo tài kiểm tốn - Tính đảm bảo hợp lý: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định: “Kiểm toán viên thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm tốn quốc tế chấp nhận) để đảm bảo hợp lý báo cáo tài sai sót trọng yếu kiểm tốn viên phát trình bày báo cáo kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn, nói chung khơng (hoặc khơng có) sai sót trọng yếu “Đảm bảo hợp lý” khái niệm liên quan đến việc thu thập chứng kiểm toán cần thiết giúp kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn kết luận khơng sai sót trọng yếu báo cáo tài Khái niệm “đảm bảo hợp lý” liên quan đến tồn q trình kiểm tốn” vậy, kiểm tốn viên trách nhiệm thực thủ tục kiểm tốn để đảm bảo hợp lý BCTC khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Trọng yếu: Là thuật ngữ dùng để thể tầm quan trọng thông tin số liệu báo cáo tài Thơng tin coi trọng yếu nghĩa thiếu thơng tin hay thơng tin thiếu xác ảnh hưởng đến định người sử dụng báo cáo tài Mức độ trọng yếu tùy thuộc vào tầm quan trọng thông tin hay sai sót đánh giá hòan cảnh cụ thể Tính trọng yếu thơng tin phải xem xét tiêu chuẩn định lương định tính Đánh giá mức trọng yếu kiểm tốn BTCT tùy thuộc vào phương pháp đánh Cơng ty kiểm tốn áp dụng phù hợp với thơng lệ chung nước - Kiểm tốn viên Cơng ty kiểm tốn phải tn thủ ngun tắc chi phối kiểm toán Báo cáo tài chính; - Để đưa ý kiến kiểm tốn, kiểm toán viên chủ yếu phải dựa vào đánh giá, xét đốn riêng mình, đặc biệt liên quan đến việc: + Thu thập chứng kiểm toán; + Rút kết luận dựa chứng kiểm tốn thu thập được, (Ví dụ: Đánh giá tính hợp lý ước tính kế tốn khấu hao TSCĐ, lập dự phòng, ) vậy, phương pháp kiểm tốn để thu thập chứng kiểm tốn ảnh hưởng lớn đến chất lượng kiểm toán, phương pháp kiểm tốn khơng phù hợp chứng kiểm tốn thu thập khơng xác, dẫn đến ý kiến kiểm toán viên dựa vào chứng kiểm tốn khơng phù hợp 1.1.3 Quy trình kiểm tốn Báo cáo tài Cuộc kiểm tốn Báo cáo tài thơng thường bao gồm giai đoạn sau đây: Sơ đồ 1.1 : Quy trình kiểm tốn BCTC Giai đoạn trước ký kết hợp đồng Giai đoạn đánh giá rủi ro kiểm soát (đánh giá HTKSNB) Giai đoạn thực thử nghiệm Giai đoạn kết thúc phát hành BCKT Theo hướng dẫn VAS 400- Đánh giá rủi ro kiểm soát nội quy định rằng, kiểm tốn viên bắt buộc phải hiểu biết đánh giá định việc thiết kế thực Hệ thống kiểm soát nội đơn vị kiểm tốn [1] vậy, kiểm tốn BCTC bao gồm bước công việc nêu trên, tùy thuộc vào đặc điểm mục tiêu hoạt động Cơng ty kiểm tốn, thêm bước thực khác Giai đoạn trước ký kết hợp đồng giai đoạn mà Cơng ty kiểm tốn đánh giá xem liệu khách hàng rủi ro lớn hay khơng khả Cơng ty chấp nhận khách hàng hay không Giai đoạn đánh giá Hệ thống kiểm soát nội thực chất giai đoạn kiểm toán viên đánh giá RRKS, giai đoạn bắt buộc kiểm toán BCTC Trong giai đoạn này, KTV cần đánh giá việc thiết kế thực HTKSNB Giai đoạn thực thủ tục kiểm tra bản: hay gọi thử nghiệm phương pháp kiểm toánkiểm toán viên kiểm tra chứng từ, sổ sách kế tốn tài liệu liên quan khác để đánh giá sai sót khoản mục, nghiệp vụ toàn Báo cáo tài Kết việc thực thử nghiệm cho kiểm toán viên đánh giá rủi ro phát Rủi ro phát hiểu rủi ro xảy sai sót trọng yếu nghiệp vụ, khoản mục báo cáo tài tính riêng rẽ tính gộp mà q trình kiểm tốn, kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn khơng phát được.[1] Do khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị kiểm toán lớn, đồng thời chuẩn mực kiểm toán cho phép kiểm toán viên đưa ý kiến tính trung thực, hợp lý Báo cáo tài xét khía cạnh trọng yếu, cho nên, kiểm tốn viên sử dụng kỹ thuật kiểm toán khác vào việc thực thử nghiệm bản, cụ thể kiểm tốn viên khơng thể kiểm tra 100% chứng từ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị kiểm tốn mà sử dụng phương pháp chọn mẫu Số lượng nghiệp vụ kinh tế chọn để kiểm tra thử nghiệm gọi phạm vi thử nghiệm Phạm vi thử nghiệm hiểu số lượng nghiệp vụ kinh tế mà kiểm toán viên phải kiểm tra toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị kiểm toán Số lượng nghiệp vụ cần kiểm tra giai đoạn kiểm tra tùy thuộc vào kết đánh giá HTKSNB giai đoạn trước Nếu kiểm tốn viên đánh giá HTKSNB tốt giảm bớt số lượng mẫu chọn kiểm tra ngược lại 1.2 Mối liên hệ đánh giá rủi ro kiểm soát xác định phạm vi thử nghiệm Trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, Ban lãnh đạo doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp người điều hành cao doanh nghiệp Ban lãnh đạo doanh nghiệp người triển khai toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đồng thời người chịu trách nhiệm việc ngăn ngừa phát gian lận sai sót phát sinh q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do Ban lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp nên thông thường, để ngăn chặn gian lận phát sinh trình hoạt động kinh doanh, người ta thường xây dựng thiết kế hệ thống kiểm soát nội HTKSNB giúp lãnh đạo doanh nghiệp ngăn chặn gian lận sai sót phát sinh từ trình hoạt động kinh doanh vậy, HTKSNB thiết kế, thực tốt hoạt động cách hữu hiệu ngăn ngừa gian lận sai sót phát sinh người tạo trình hoạt động kinh doanh ngày đơn vị (ngoại trừ hạn chế vốn HTKSNB) ngược lại, Hệ thống kiểm soát nội không thiết kế hoạt động hữu hiệu khơng thể phát ngăn chặn kịp thời sai sót, gian lận phát sinh từ hoạt động kinh doanh Do đó, số liệu trình bày Báo cáo tài doanh nghiệp chứa đựng sai sót Xuất phát từ nguyên nhân mà Bộ Tài quy định kiểm toán Báo cáo tài phải thực đánh giá rủi ro kiểm soát trước thực thử nghiệm vậy, việc đánh giá rủi ro kiểm sốt thủ tục kiểm toán bắt buộc kiểm tốn Báo cáo tài Tuy nhiên, mức độ thực đánh giá hệ thống kiểm soát nội (thử nghiệm kiểm soát) ảnh hưởng đến việc thực thử nghiệm trình bày phần 1.2.1 Các loại thử nghiệm kiểm tốn Báo cáo tài Trong kiểm tốn Báo cáo tài chính, thường phương pháp kiểm tốn (hay gọi loại thử nghiệm), thử nghiệm thử nghiệm kiểm soát 10 1.2.1.1Thử nghiệm kiểm soát (Phương pháp kiểm toán tuân thủ) Phương pháp kiểm toán tuân thủ (hay gọi thử nghiệm kiểm sốt) mà kiểm tốn viên thực thủ tục kiểm toán nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị kiểm tốn Hay nói cách khác, phương pháp kiểm toán tuân thủ phương pháp kiểm toán nhằm đánh giá mức độ rủi ro kiểm soát doanh nghiệp kiểm toán Mục tiêu thủ tục đánh giá xem liệu đơn vị kiểm tốn thiết kế thực thủ tục kiểm sốt nói riêng HTKSNB nói chung ngăn ngừa gian lận sai sót phát sinh trình hoạt động kinh doanh hay khơng Hệ thống kiểm sốt nội quy định thủ tục kiểm soát đơn vị kiêm toán xây dựng áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu tài sản đơn vị Hệ thống kiểm soát nội bao gồm: mơi trường kiểm sốt, hệ thống kế tốn thủ tục kiểm soát.[1] Các thử nghiệm kiểm soát thực giai đoạn kiểm toán tùy thuộc vào mục tiêu Kiểm toán viên đặt q trình kiểm sốt đơn vị Thử nghiệm kiểm soát bao gồm:[1] - Kiểm tra chứng từ nghiệm vụ kinh tế kiện để thu chứng kiểm toán hoạt động hữu hiệu hệ thống kế toán hệ thống kiểm sốt nội bộ, dụ kiểm tra chứng từ liên quan đến phiếu chi tiền phê duyệt đầy đủ hay không; - Phỏng vấn, quan sát thực tế việc thực chức năng, nhiệm vụ kiểm sốt người thực thi cơng việc kiểm sốt nội xem để lại chứng kiểm sốt hay khơng; 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Như vậy, qua trình thực thủ tục kiểm sốt đủ chứng kiểm tốn cho thấy HTKSNB chu trình doanh thu nợ phải thu thiết kế thực tốt Tuy nhiên, trình đánh giá nêu trên, cho thấy việc kiểm sốt hạn mức tín dụng xử lý khoản nợ xấu Công ty chưa thực tốt Đây loại rủi ro phát chu trình Vận dụng quy trình đánh rủi ro nêu phần 3.1.3, kiểm toán viên kết luận HTKSNB Trung bình (do rủi ro phát hiện, thực tốt thủ tục kiểm soát) Tổng giá trị nợ phải thu khách hàng ngày 31/12/2011 2.000.000.000 VND, quy đổi 100.000 USD(BV) Mức trọng yếu xác định cho khách hàng 5.000 USD(MM) Do HTKSNB kết luận Trung bình nên CR=0,7, với mức độ sai sót bỏ qua 5% (AR=5%), IR xác định mức cao 1, suy RIA= 0,0714, tra bảng tính R mức RIA 10%, nội suy R mức RIA =7,14% 1,65 Áp dụng công thức (1), suy số lượng mẫu chọn cho việc chọn khoản công nợ phải thu cần kiểm tra là: BV*R 100.000 * 1,65 N= = = 33 MM 5.000 Vậy số mẫu chọn trường hợp 33 mẫu Kết luận chương 3: Bằng phương pháp thực nghiệm kết hợp với tài liệu sẵn, tác giả đề tài nghiên cứu phương pháp cách thức đánh giá HTKSNB phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm chứng minh mối liên hệ kết đánh giá HTKSNB phạm vi thử nghiệm Kết nghiên cứu phần cho thấy mức độ rủi ro kiểm sốt ln tỷ lệ thuận với phạm vi thử nghiệm kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp 79 PHẦN KẾT LUẬN Trong bối cảnh hầu hết Cơng ty kiểm tốn vừa nhỏ Việt Nam áp dụng chủ yếu chương trình kiểm tốn mẫu Hội kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam ban hành Như trình bày phần II, chương trình chứa đựng nhiều hạn chế việc xác định mối quan hệ thử nghiệm kiểm soát đến phạm vi thử nghiệm ATAX nằm số doanh nghiệp Xuất phát từ hạn chế này, tác giả đề tài nghiên cứu đề xuất phương pháp thực thử nghiệm kiểm soát cách khoa học để kết luận việc thiết kế, thực tính hữu hiệu Hệ thống kiểm sốt nội Thơng qua đó, kiểm tốn viên đủ sở để chứng minh cho phạm vi thử nghiệm phần hành, tài khoản kiểm toán Đồng thời, tác giả đề tài tìm tòi nghiên cứu trước để chứng minh phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn báo cáo tài Đề tài thực với hướng dẫn, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn, thơng qua đây, tơi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Đoàn Thị Ngọc Trai giúp tơi hồn thiện đề tài Do khả hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý từ giáo viên hướng dẫn Hội đồng bảo vệ Tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn .3 Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM BẢN TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Các đặc trưng kiểm toán báo cáo tài .4 1.1.1 Mục tiêu kiểm tốn báo cáo tài .4 1.1.2 Đặc điểm kiểm tốn báo cáo tài 1.1.3 Quy trình kiểm tốn Báo cáo tài .7 1.2 Mối liên hệ đánh giá rủi ro kiểm soát xác định phạm vi thử nghiệm .8 1.2.1 Các loại thử nghiệm kiểm tốn Báo cáo tài 1.2.2 Mối liên hệ đánh giá rủi ro kiểm soát xác định phạm vi thử nghiệm 13 1.3 Phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm .16 1.3.1 Khái niệm phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm .16 1.3.2 Các phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm 16 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TẠI ATAX MỐI LIÊN HỆ VỚI PHẠM VI THỬ NGHIỆM BẢN ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ATAX 20 2.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thuế-ATAX 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh cấu tổ chức Công ty 20 2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát ATAX mối liên hệ với phạm vi thử nghiệm ATAX áp dụng kiểm tốn Báo cáo tài .22 2.2.1 Chương trình kiểm tốn ATAX áp dụng 22 2.2.2 Quy trình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán vấn Thuế -ATAX 22 2.2.3 Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát xác định phạm vi thử nghiệm ATAX 24 2.2.4 Mối liên hệ đánh giá Rủi ro kiểm soát với phạm vi thử nghiệm áp dụng kiểm tốn Báo cáo tài ATAX 32 2.3 dụ điển hình xác định phạm vi thử nghiệm –ATAX 35 2.4 Nhận xét việc xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát ATAX 35 Chương 3: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM BẢN TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VẤN THUẾ -ATAX 37 3.1 Nghiên cứu phương thức quy trình đánh giá rủi ro kiểm sốt 37 3.1.1 Phương pháp tiếp cận trình thực thử nghiệm kiểm sốt 3.1.2 37 Mục tiêu kiểm soát chu trình kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 38 3.1.3 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm sốt 44 3.1.4 Phương thức thực đánh giá rủi ro kiểm soát 52 3.2 Hoàn thiện việc xác định phạm vi thử nghiệm Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Thuế ATAX 54 3.2.1 Xác định hướng kiểm toán phân tích tổng thể xác định phạm vi thử nghiệm .54 3.2.2 toán 3.2.3 soát Xác định phạm vi thử nghiệm công thức thống kê 57 Xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm 60 3.3 Áp dụng nghiên cứu vào việc xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát phần hành doanh thu nợ phải thu 63 PHẦN KẾT LUẬN 80 ... nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn thuế -ATAX 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TỪ KẾT QUẢ... trạng đánh giá rủi ro kiểm soát mối liên hệ rủi ro kiểm soát với phạm vi thử nghiệm kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn thuế ATAX Chương 3: Hoàn thiện phương pháp xác định phạm vi thử. .. tiễn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn thuế ATAX, phát hạn chế công tác xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát, tác giả nghiên cứu đưa phương thức đánh giá rủi ro kiểm soát cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 1 Các đặc trưng của kiểm toán báo cáo tài chính, 2 Mối liên hệ giữa đánh giá rủi ro kiểm soát và xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản, 3 Phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản, 2 Thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát tại ATAX và mối liên hệ với phạm vi các thử nghiệm cơ bản đang được ATAX áp dụng trong kiểm toán Báo cáo tài chính, ATAX đang áp dụng chương trình kiểm toán mẫu do VACPA ban hành năm 2010., 4 Nhận xét về việc xác định phạm vi thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát tại ATAX, Chương 3: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TỪ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ -ATAX, - Giai đoạn kiểm tra việc thiết kế các thủ tục kiểm soát, 2 Hoàn thiện việc xác định phạm vi thử nghiệm cơ bản tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX., 3 Áp dụng nghiên cứu vào việc xác định phạm vi thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát đối với phần hành doanh thu và nợ phải thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay