GIẢI PHẪU HỆ CƠ

99 23 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:59

Slide gồm hình ảnh giải phẫu, ghi chú, hiệu ứng đầy đủ. Định hướng giúp giảng viên và sinh viên Y Dược giảng dạy và học tập tốt môn Giải phẫu phần Hệ cơ. bài giảng giải phẫu đầu mặt cổ giải phẫu cơ vùng cánh tay HỆ CƠ BỘ MÔN GIẢI PHẪU MỤC TIÊU  KỂ TÊN CÁC CƠ VÙNG CHI TRÊN, CHI DƯỚI, CƠ VÙNG ĐẦU MẶT CỔ VÀ THÂN MÌNH  MƠ TẢ NGUN ỦY, BÁM TẬN VÀ ĐỘNG TÁC CỦA CÁC CƠ VÙNG CHI TRÊN, CHI DƯỚI, CƠ VÙNG ĐẦU MẶT CỔ VÀ THÂN MÌNH CƠ CHI TRÊN NHĨM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI THÀNH NGỰC 1- CƠ NGỰC LỚN 2- CƠ NGỰC BÉ 3- CƠ DƯỚI ĐÒN 4- CƠ RĂNG TRƯỚC CƠ CHI TRÊN BĨ ĐỊN BÁM VÀO 2/3 TRONG BỜ TRƯỚC XƯƠNG ĐÒN CƠ CƠNGỰC NGỰCLỚN LỚN BÁM TẬN MÉP NGỒI RÃNH GIAN CỦ BĨ ỨC BÁM VÀO XƯƠNG ỨC SỤN SƯỜN ĐẾN XƯƠNG SƯỜN 5,6 KHÉP VÀ XOAY TRONG CÁNH TAY BÓ THẲNG BỤNG BÁM VÀO BAO CƠ THẲNG BỤNG CƠ CHI TRÊN CƠ CƠDƯỚI DƯỚIĐÒN ĐÒN CƠ CƠNGỰC NGỰCBÉ BÉ BÁM TẬN MÕM QUẠ KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC CƠ CHI TRÊN CƠ CƠRĂNG RĂNGTRƯỚC TRƯỚC BÁM TẬN MẶT TRONG XƯƠNG VAI NÂNG LỒNG NGỰC CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ VAI 1- CƠ DELTA 2- CƠ DƯỚI VAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÊN GAI 5- CƠ TRÒN LỚN 6- CƠ TRÒN BÉ CƠ CHI TRÊN 2- CƠ TRÊN GAI 1- CƠ DELTA GAI VAI MỎM CÙNG VAI 1/3 NGỒI XƯƠNG ĐỊN 3- CƠ DƯỚI GAI LỒI CỦ DELTA CỦ LỚN DẠNG CÁNH TAY XOAY TRONG VÀ NGOÀI CÁNH TAY DẠNG CÁNH TAY XOAY NGỒI CÁNH TAY CƠ CHI TRÊN 4- CƠ TRỊN BÉ ½ TRÊN BỜ NGỒI XƯƠNG VAI CỦ LỚN DẠNG CÁNH TAY XOAY NGOÀI CÁNH TAY CƠ CHI TRÊN 5- CƠ TRỊN LỚN ½ DƯỚI BỜ NGỒI XƯƠNG VAI MÉP TRONG RÃNH GIAN CỦ KHÉP CÁNH TAY NÂNG VAI I CƠ MẶT 5- CƠ TAI 1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU 3- CƠ TAI TRÊN I CƠ MẶT CƠ TAI TRÊN CƠ TAI TRƯỚC CƠ TAI SAU II CƠ NHAI ĐẶC ĐIỂM CHUNG: 1- NGUYÊN ỦY Ở XƯƠNG SỌ VÀ BÁM TẬN VÀO XƯƠNG HÀM DƯỚI 2- DÂY THẦN KINH V3 CHI PHỐI VẬN ĐỘNG 3- VẬN ĐỘNG XƯƠNG HÀM DƯỚI VÀ TẠO RA ĐỘNG TÁC NHAI II CƠ NHAI NHÓM CƠ NHAI 1- CƠ THÁI DƯƠNG 2- CƠ CẮN 3- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG 4- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI II CƠ NHAI 11-CƠ CƠTHÁI THÁIDƯƠNG DƯƠNG NÂNG HÀM LÊN KÉO HÀM RA SAU MÕM VẸT II CƠ NHAI CUNG GÒ MÁ 22-CƠ CƠCẮN CẮN NÂNG HÀM LÊN MẶT NGỒI GĨC HÀM II CƠ NHAI 33-CƠ CƠCHÂN CHÂNBƯỚM BƯỚMNGOÀI NGOÀI 44-CƠ CƠCHÂN CHÂNBƯỚM BƯỚMTRONG TRONG KÉO HÀM DƯỚI RA TRƯỚC KÉO HÀM DƯỚI LÊN TRÊN RA TRƯỚC CƠ VÙNG CỔ  CƠ VÙNG GÁY  CƠ VÙNG CỔ TRƯỚC I CƠ VÙNG GÁY 1- CƠ THẲNG ĐẦU SAU BÉ 2- CƠ THẲNG ĐẦU SAU DƯỚI 3- CƠ CHÉO ĐẦU TRÊN 4- CƠ CHÉO ĐẦU DƯỚI II NHÓM CƠ CỔ TRƯỚC 1- CƠ CỔ BÊN CƠ BÁM DA CỔ CƠ ỨC ĐÒN CHỦM 2- CƠ TRÊN MÓNG CƠ NHỊ THÂN CƠ TRÂM MÓNG CƠ HÀM MÓNG CƠ CẰM MÓNG 3- CƠ DƯỚI MÓNG CƠ ỨC MÓNG CƠ ỨC GIÁP CƠ GIÁP MÓNG CƠ VAI MÓNG 4- CƠ TRƯỚC CỘT SỐNG 5- CƠ BÊN SỐNG CƠ VÙNG CỔ CHỦ M ĐẦU ỨC DÒN CƠ Ứ C CƠ BÁM D A CƠ NHĨM NHĨMCƠ CƠCỔ CỔBÊN BÊN ĐẦU ĐỊN CƠ VÙNG CỔ NHĨM NHĨMCƠ CƠTRÊN TRÊNMĨNG MĨNG CƠ HÀM MÓNG CƠ CẰM MÓNG CƠ NHỊ THÂN CƠ TRÂM MÓNG CƠ VÙNG CỔ NHÓM NHÓMCƠ CƠDƯỚI DƯỚIMÓNG MÓNG CƠ GIÁP MÓNG CƠ VAI MÓNG CƠ ỨC GIÁP CƠ ỨC MÓNG CƠ VÙNG CỔ NHÓM NHÓMCƠ CƠTRƯỚC TRƯỚCCỘT CỘTSỐNG SỐNG CƠ THẲNG ĐẦU TRƯỚC CƠ DÀI ĐẦU CƠ DÀI CỔ CƠ THẲNG ĐẦU BÊN CƠ VÙNG CỔ NHÓM NHÓMCƠ CƠBÊN BÊNSỐNG SỐNG CƠ BẬC THANG TRƯỚC CƠ BẬC THANG GIỮA CƠ BẬC THANG SAU ... XƯƠNG VAI NÂNG LỒNG NGỰC CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ VAI 1- CƠ DELTA 2- CƠ DƯỚI VAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÊN GAI 5- CƠ TRÒN LỚN 6- CƠ TRÒN BÉ CƠ CHI TRÊN 2- CƠ TRÊN GAI 1- CƠ DELTA GAI VAI MỎM CÙNG... SAU CƠ TRÒN LỚN LỖTỨ LỖTỨGIÁC GIÁC CƠ CƠTRÒN TRÒNBÉ BÉ CƠ CƠTRÒN TRÒNLỚN LỚN ĐẦU ĐẦUDÀI DÀICƠ CƠTAM TAMĐẦU ĐẦU ĐẦU ĐẦUNGOÀI NGOÀICƠ CƠTAM TAM ĐẦU ĐẦU ĐẦU NGOÀI CƠ TAM ĐẦU ĐẦU DÀI CƠ TAM... BÓ THẲNG BỤNG BÁM VÀO BAO CƠ THẲNG BỤNG CƠ CHI TRÊN CƠ CƠDƯỚI DƯỚIĐÒN ĐÒN CƠ CƠNGỰC NGỰCBÉ BÉ BÁM TẬN MÕM QUẠ KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC CƠ CHI TRÊN CƠ CƠRĂNG RĂNGTRƯỚC TRƯỚC BÁM
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU HỆ CƠ, GIẢI PHẪU HỆ CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay