Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu thụ chè của một số hộ nông dân tại xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên

69 12 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÙNG VĂN ĐẠT Tên đề tài: “TÌM HIỂU TINH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ CHÈ CỦA MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ ĐƠ HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÙNG VĂN ĐẠT Tên đề tài: “TÌM HIỂU TINH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ CHÈ CỦA MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ ĐÔ HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Lớp : 45 – KTNN-N04 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : ThS Đỗ Trung Hiếu Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tơi nhận giúp đỡn tận tình quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhà trường Trước hết, xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhệm khoa với thầy giáo, cô giáo khoa kinh tế phát triển nông thôn, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đặc biệt thầy giáo ThS: Đỗ Trung Hiếu người trực tiếp, tận tình hưỡng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡn vô quý báu tới bác, cô, anh, chị công tác Ủy Ban nhân dân xã Phú Đơ tồn thể bàn nhân dân xã Phú Đô tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp ý kiến để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lùng Văn Đạt ii LỜI CAM ĐOAN Đề tài tốt nghiệp “Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh tiêu thụ chè số hộ nông dân xã Phú Đô Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” nghiên cứu thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Các thông tin có sắn trích dẫn rõ nguồn gốc, đa số thông tin thu thập từ điều tra thực tế hộ địa phương Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu đề tài hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái nguyên, tháng … năm …năm 2017 Sinh viên Lùng Văn Đạt iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam năm gần 22 Bảng 2.2: Diện tích ,năng suất, sản lượng chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014 23 Bảng 2.3: Diện tích chè phân theo huyện, TP, thị xã tỉnh Thái Nguyên năm 2013 - 2015 24 Bảng 2.4: Sản lượng chè búp tươi phân theo huyện, TP, thị xã tỉnh Thái Nguyên năm 2013 - 2015 25 Bảng 2.5: Diện tích, sản lượng chè tỉnh Thái Nguyên qua năm (20132015) 27 Bảng 3.1 : Cơ cấu sử dụng đất xã qua năm từ 2014 - 2016 30 Bàng 3.1: Diện tích, suất, sản lượng chè xã Phú Đô từ năm 2014 2016 32 Bảng 3.2: Một số thông tin chung hộ điều tra 33 Bảng 3.3: Phương tiện sản xuất chè hộ trồng chè an toàn chè truyền thống 35 Bảng 3.4: Cơ cấu diện tích đất trồng chè hộ nghiên cứu 35 Bảng 3.5 : Tình hình sản xuất chè an tồn chè truyền thống trung bình hộ điều tra đợt thu hoạch 36 Bảng 3.6: So sánh chi phí bình qn sào chè an toàn so với sào chè truyền thống hộ điều tra đợt thu hoạch 38 Bảng 3.7: Kết sản xuất chè hộ tính bình qn sào/năm 41 Bảng 3.8: Bảng so sánh hiệu sản xuất chè sào/năm hộ điều tra năm 2017 42 Bảng 3.9: Năng suất diên tích giá trị sản xuất gia đình ơng Khai 44 Bảng 3.10: Chi phí bình qn sào chè gia đình ơng Khai 44 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa GO/CLĐ Tổng giá trị sản xuất/lao động VA/IC Giá trị gia tăng/Chi phí trung gian BVTV Bảo vệ thực vật GO/sào Tổng giá trị sản xuất/sào VA/sào Giá trị gia tăng/sào GO/IC Tổng giá trị sản xuất/Chi phí trung gian VA/lđ Giá trị gia tăng/lao động Pr Lợi nhuận VA Giá trị tăng 10 KTNN Kinh tế nông nghiệp 11 NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 12 NQ Nghị 13 QĐ-BNN Quyết định - Bộ nông nghiệp 14 HTX Hợp tác xã 15 NXB Nhà xuất 16 GO Tổng giá trị sản xuẩt 17 STT Số thứ tự 18 ĐVT Đơn vị tính 19 ThS Thạc Sĩ 20 UBND Ủy ban nhân dân 21 BNN&PTNT Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Đóng góp đề tài 1.5 Bố cục Luận văn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2 Các câu hỏi nghiên cứu 2.3.Nội dung nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1.Phương pháp thu thập thông tin Mẫu bảng hỏi điều tra: 2.4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 2.4.3 Phương pháp phân tích thơng tin vi 2.5 Hệ thống tiêu áp dụng 2.5.1 Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất hộ 2.5.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè 2.5.3 Các tiêu bình quân 10 2.6.Cơ sở lý luận phát triển chè 10 2.6.1 Ý nghĩa việc phát triển sản xuất chè 10 2.6.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất chè 11 2.7 Cơ sở lý luận 13 2.7.1 Những vấn đề chung mơ hình 13 2.7.2.Những tiêu chí đánh giá kết kinh tế,xã hội sản xuất chè an toàn 14 2.8 Cơ sở thực tiễn đề tài 18 2.8.1 Tình hình sản xuất chè giới 18 2.8.2 Tình hình sản xuất chè Việt Nam 20 2.8.3 Tình hình sản xuất chè Thái Nguyên 22 2.8.4 Tình hình sản xuất chè an tồn Thái Nguyên 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 3.2 Thực trạng phát triển sản xuất chè xã Phú Đô- TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 31 3.2.1 Tình hình phát triển sản xuất chè xã Phú Đô 31 3.2.3 Tình hình sản xuất chè nhóm hộ điều tra 35 3.2.4 Chi phí sản xuất chè an tồn chè truyền thống hộ điều tra 37 3.2.6 Hiệu xã hội sản xuất chè 45 3.2.7 Những thuận lợi, khó khăn hộ trông chè 46 vii 3.2.9 Một số giải pháp nhằm phát triển nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè xã Phú Đô 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 4.1 Kết Luận 53 4.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam xác định cội nguồn chè, có điều kiện địa hình, đất đai, khí hậu phù hợp cho chè phát triển cho suất chất lượng cao Hiện sản phẩm chè Việt Nam có mặt 118 quốc gia vùng lãnh thổ giới, thương hiệu "CheViet" đăng ký bảo hộ 77 thị trường quốc gia khu vực Việt Nam quốc gia đứng thứ giới sản lượng kim ngạch xuất chè Trong trình phát triển, chè khẳng định vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, chè coi trồng chủ lực góp phần xố đói giảm nghèo, chí giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao làm giàu Khơng vậy, chè giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc bảo vệ môi trường môi trường sinh thái Đã lâu chè xác định mạnh tỉnh đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế cải thiện đời sống nhân dân Sản phẩm chè trở thành mặt hàng xuất chiếm vị trí quan trọng tỉnh Trong vài năm gần thực sách đầu tư tỉnh cho sản xuất chè thực tạo nên chuyển biến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật từ khâu giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, chế biến chè, chất lượng chè tỉnh nâng lên tăng lợi cạnh tranh hội nhập kinh tế Quốc tế Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” bảo hộ từ năm 2006, Tiếp đó, loạt nhãn hiệu vùng chè đặc sản địa bàn tỉnh Chỉ dẫn địa lý “Tân Cương”; nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng”, “Chè Trại Cài”, “Chè Vô Tranh” xây dựng, góp phần giới thiệu, quảng bá 46 3.2.7 Những thuận lợi, khó khăn hộ trông chè * Những thuận lợi: Người dân cần cừ chịu khó có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp đặc biệt sản xuất chè Được áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp tạo sản phẩm có chất lượng cao đồng Góp phần nâng cao cược sống người dân Thích nghi với nhiều loại đất, dễ sinh trưởng phát triển điều kiện thời tiết không thuận lợi, lạnh, mưa hay khô hạn,… Sản phẩm làm có tính hang hóa có tính cạnh tranh cao sản phẩm chè Được quan tâm cấp quền mà điều kiện kinh tế, xã hội xã ngày phát triển Vì thế, nơi phù hợp cho việc phát triển lúa, công nghiệp dài ngày (cây chè) lâm nghiệp * Những khó khăn tồn tại: Chủ yếu người dân sản xuất theo mơ hình kinh tế hộ, sản phẩm nơng nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hang hóa có chất lượng chưa đảm bảo đầu cho sản phẩm Điều làm cho giá chè người dân mức thấp Thị trường khơng ổn định, hang hóa (chè) thường bị thương lái ép giá, ảnh hưởng đến lợi ích người nông dân Xã chịu ảnh hưởng không nhỏ dịch bệnh xuất làm ảnh hưởng đến sản xuất nơng nghiệp tồn xã, ảnh hưởng đến việc tăng thu nhập người nông dân Nguồn nước phục vụ sản xuất hạn chế vào mùa khơ, chủ yếu hộ gia đình tự cung cấp nước khơng có hệ thống cung cấp nước tường xuyên Nguồn lao động dồi chủ yếu lao động chưa qua đào tạo, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm 47 Ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất chè hạn chế thiếu vốn Việc sử dụng thuốc trừ sâu cho chè tùy tiện, tình trạng lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không chủng loại kỹ thuật… phổ biến 3.2.9 Một số giải pháp nhằm phát triển nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè xã Phú Đô 3.2.9.1 Giải pháp quyền địa phương Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến chè an toàn Xây dựng vùng sản xuất chè an toàn để sản xuất chế biến kinh doanh chè an toàn, tạo nên vùng sản xuất an toàn bền vững toàn dây chuyền cung ứng Mở rộng diện tích đồng thời chuyển đổi cấu giống chè theo hướng nâng cao chất lượng độ an toàn sản phẩm chè Phát triển vùng nguyên liệu đồng thời với phát triển sở chế biến hệ thống sở hạ tầng khác đặc biệt giao thơng Xây dựng mơ hình sản xuất thâm canh chè gắn với sở chế biến để chủ động nguyên liệu đồng thời nâng cao độ đồng chất lượng sản phẩm Để phát triển sản xuất chè, quan chức cần phải có quy hoạch xác định rõ vùng phát triển sản xuất chè Từ có sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất theo hướng chuyên môn hóa Phải xác định rõ chiến lược phát triển sản xuất chè có chất lượng theo quy hoạch xã Tăng giá trị sản phẩm chè chè cách tăng nhanh chất lượng từ tăng nhanh chất lượng từ tăng giá bán không trọng đến tăng suất chè Điều tra xác định diện tích trồng chè mới, trồng thay thế, cải tạo chè Chuyển đổi đất không chủ động nước, gò đồi soi bãi đủ điều kiện chuyển sang trồng chè 48 3.2.9.2 Giải pháp giống Ứng dụng đưa tiến kỹ thuật giống suất cao, chất lượng tốt đa dạng hóa sản phẩm Tuyển chọn phục tráng giống chè trung du truyền thống (trồng phương pháp giâm cành) lựa chọn giống chè nhập nội có suất cao Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Kim tuyên, LDP1, TRI777 vào sản xuất Sản xuất giống: Sử dụng kỹ thuật giâm cành, tiếp nhận giống vườn ươm có chất lượng tốt cấp chứng chất lượng Tiếp tục trì hệ thống vườm ươm giống chè tập trung để có đủ giống đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng mới, trồng cải tạo diện tích chè địa phương thối hóa, già cỗi Đẩy mạnh cơng tác cải tạo giống cũ, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện địa phương 3.2.9.3 Giải pháp vốn Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mơ hình chứng nhận sản phẩm chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, kinh phí cho việc chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP Kêu gọi thu hút nhà đầu tư, đầu tư phát triển sản xuất ngô địa bàn xã Cấp giống cho hộ trồng chè Hỗ trợ phân bón cho hộ nghèo để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ yên tâm sản xuất Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho vùng trồng chè thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, hỗ trợ hệ thống thủy lợi, đường giao thơng, hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, để chất lượng chè bảo đảm,… Đa dạng hóa hình thức huy động vốn khuyến khích đầu tư mở rộng phát triển vùng sản xuất chè địa bàn Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ chế biến chè, xây dựng mơ hình sản xuất mở rộng diện tích chè sử dụng máy, cơng cụ cải tiến khâu làm cỏ, 49 bón phân đốn chè nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu sản xuất chè Sử dụng công nghệ cao bảo quản, đóng gói Xây dựng, phát triển làng nghề truyền thống, trọng phát triển dịch vụ, du lịch gắn với du lịch sinh thái 3.2.9.4 Giải pháp kỹ thuật Hướng dẫn hộ chăm sóc thâm canh diện tích chè kiến thiết bản, thu hái chè nguyên liệu búp tươi kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm chè sau chế biến hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng triệt để chương trình quản lý dịch hại tổng hợp Xây dựng bể nước lớn đỉnh đồi hệ thống tưới nước nơi nơi có điều kiện để phục vụ việc tưới chè, đặc biệt thời kỳ nắng hạn, khô hanh vụ đơng Xây dựng mơ hình cải tạo trồng giống chè nhập nội chất lượng cao Đẩy mạnh công tác, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất việc chọn giống, quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến bảo quản, nâng cao trình độ sản xuất người nơng dân Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chè Theo cần lựa chọn giống, áp dụng kỹ thuật canh tác có sách khuyến nơng tốt để xây dựng vùng chuyên canh trồng chè Đẩy mạnh công tác khuyến nơng: Hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc trừ sâu liều lượng, tránh việc lạm dụng thuốc Phát triển mơ hình canh tác chè tiên tiến tạo sản phẩm chè an toàn chất lượng cao gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái Thiết kế bao bì mẫu mã bảo quản tốt sản phẩm hình thức đẹp Khuyến khích tổ chức cá nhân, áp dụng công nghệ tiên tiến đại, kinh nghiệp truyền thống để tạo sản phẩm có giá trị cao có sứ mạnh thị trường 50 Khuyến khích hộ sử dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học để đầu tư cho sản xuất 3.2.9.5 Giải pháp chế sách - Có chế sách bình ổn giá khuyến khích người dân yên tâm phát triển sản xuất - Chính sách hỗ trợ vay vốn hay đầu tư giống cho hộ gia đình trồng chè - Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn ngành xây dựng trang web để giới thiệu quảng bá chè nhằm thúc đẩy hoạt động mua bán, tìm kiếm thị trường giao dịch điện tử - Hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng vùng chè 3.2.9.6 Giải pháp nông hộ Giải pháp vốn Vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng cho trình sản xuất Qua nghiên cứu thực tế cho thấy phần hộ thành viên trồng chè tiếu vốn sản xuất mà trình nghiên cứu đầu tư vốn cho thấy hiệu thu vốn đầu tư lớn Có thể khẳng định không ngành sản xuất đạt hiệu khơng có vốn đầu tư Để giải tốt vấn đề nhà nước cần phải có sách kịp thời hỗ trợ vốn sở phân tích khả đầu tư hộ, từ đề mức hỗ trợ vốn cần thiết cho hộ sản xuất, kinh doanh Khuyến khích việc đầu tư vốn vào sản xuất hộ nông dân kết hợp với hỗ trợ vốn cho vay Nhà nước đạt lượng vốn đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển chè Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư ch trình sản xuất hộ nhà nước cần xem xét phương thức cho vay, cụ thể phân tích hồn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng dự án khác, đơn giản thủ tục, mức độ tỉ lệ lãi suất, hình thức cho vay theo thời gian giai đoạn sản xuất chè 51 Giải pháp chế biến Đổi công nghệ chế biến việc hỗ trợ thiết bị chế biến nhỏ quy mô hộ Hỗ trợ vốn cho người dân mua máy ché biến với mức giá hợp lý Đổi công nghệ chế biến sử dụng tôn INOX để nâng cao chất lượng sản phẩm chè Bảo quản sản phẩm sau chế biến cách giữ chất lượng sản phẩm mới, nhu cầu thị trường tăng cao sản phẩm bán giá cao Tập trung sản xuất vào vụ đơng thời điểm chè có giá trị cao, để làm việc người dân cần chuẩn bị phương tiện để chủ động nước tưới cho chè khô hạn kéo dài Giải pháp kỹ thuật Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật làm nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm thành viên thực số hạn chế, bao gồm từ cải tiến công tác giống đến cải tiến kỹ thuật sản xuất - Về công tác cải tạo giống: Lựa chọn giống vừa có suất cao vừa có khả chống chịu sâu bệnh tốt, vừa cho sản phẩm chất lượng cao để phục vụ sức khỏe người, giảm hàm lượng cafein tăng hoạt chất thơm Việc đưa giống vào sản xuất việc làm sễ, chi phí mua giống cao, khoản chi phí ban đầu trồng mới, chăm sóc thời kỳ kiến thiết lớn, chu kỳ kinh doanh chè lại dài nên chưa thể thu hồi vốn Do q trình phải thực bước, trước hết tạm thời đưa giống vào diện tích trồng la thay cho vùng chè trở nên cằn cỗi để từ phát triển diện tích chè - Về kỹ thuật canh tác: Bao gồm hệ thống biện pháp kỹ thuật thâm canh việc xây dựng đồi, nương chè (mật độ trồng, tạo hình nương chè) đến việc chăm sóc bón phân, diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại, kể kỹ thuật hái chè 52 Tăng mật độ chè để sớm che phủ đất (có tác dụng chống cr dại chống xói mòn) xu tiến khoa học kỹ thuật việc trồng chè Đặc biệt vườn trồng, với tăng mật độ chè việc áp dụng phương pháp tạo hình đốn chè có tác dụng tốt đến suất chè bảo vệ đất giữ gìn mơi trường sinh thái Việc bón phân cần dược ý với loại đất để đảm bảo suất chất lượng chè, bón phân theo uy rình, trọng bón phân vi sinh để bảo vệ môi trường Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhất, để nâng cao hiệu sử dụng tiết kiệm chi phí người dân cần áp dụng quy trình khoa học Hiện thị trường loại thuốc trừ sâu sinh học áp dụng hiệu giá thành cao Hiện biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp tổng hợp IPM không để lại dư lượng độ chất sản phẩm sử dụng phổ biến nhiều địa phương tồn tỉnh 3.2.9.7 Một số giải pháp khác - Tìm thị trường đầu ổn định cho nông dân, để người dân yên tâm sản xuất -Tuyên truyền, khuyến kích nông dân quan tâm, mua bảo hiểm trồng, để hạn chế rủi ro - Có dịch vụ hỗ trợ sản xuất phân bón, vật tư,… 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết Luận Qua trình điều tra, nghiên cứu hiệu sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế xã Phúc Đô, huyện Phú Lương , tỉnh Thái Nguyên, xin đưa số kết luận sau: Chè trồng truyền thống gắn bó với nơng dân miền núi từ lâu đời, giúp người dân mưu sinh tiến tới thoát nghèo làm giàu phận nơng dân Thái Ngun có lợi việc phát triển ngành chè thời tiết, khí hậu, đất đai phù hợp, nghề chè Thái Nguyên có từ nhiều năm tỉnh Thái Nguyên xác định chè cơng nghiệp chủ lực có lợi kinh tế thị trường Phú Đô xã có điều kiện thuận lợi tự nhiên tiềm việc sản xuất, kinh doanh chè Đây hướng đắn, hiệu nhằm khai thác tốt tiềm năng, mạnh vùng, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Sản xuất chè góp phần giải nhiều cơng ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống kinh tế hộ Ngồi trồng chè có tác dụng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn, góp phần tích cực vào hình thành tồn phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững Từ kết nghiên cứu trên, khẳng định chè kinh tế mũi nhọn việc chuyển dịch cấu trồng xã Phú Đơ Vì vậy, năm tới cần phải đầu tư phát triển chè giải pháp nêu để chè thực trở thành kinh tế mũi nhọn xã 54 Song song với sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đảng, Nhà nước, quyền tỉnh quyền thành phố có đề án riêng chè, bước nâng cao chất lượng, hiệu kinh tế chè • Về sản xuất nguyên liệu: Người trồng chè ý thức sản xuất chè an tồn Thơng qua lớp tập huấn, người dân lựa chọn giống chè phù hợp, sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo khoa học kỹ thuật, kỹ thuật hái, chè quan tâm, cơng cụ, máy móc phục vụ cho sản xuất đầu tư đầy đủ Năng suất, sản lượng chất lượng chè nguyên liệu ngày cải thiện Tuy nhiên việc sản xuất chè hộ gia đình manh mún, nhỏ lẻ, chưa có liên kết, hỗ trợ chưa tạo vùng nguyên liệu lớn có chất lượng đồng • Về chế biến: Tuy hầu hết hộ chè tơn máy móc thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Khâu vệ sinh chế biến chưa đảm bảo, quy mô chế biến nhỏ theo tính chất hộ gia đình Người nông dân giữ truyền thống sản xuất, chế biến thủ cơng nhà sản phẩm có hạn chế vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, bao bì…, giá trị sản phẩm khơng cao.Chất lượng chè chế biến chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường • Về tiêu thụ: Tuy việc tiêu thụ khơng gặp nhiều khó khăn song chưa có mạng lưới tiêu thụ ổn định Đa số tiêu thụ nhà chợ địa phương Giá sản phẩm bấp bênh, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Mẫu mã bao bì sản phẩm chưa đầu tư Đối với hộ gia đình khơng gắn với sở kinh doanh chủ yếu bán cho tư thương, bạn hàng thường bị tư thương ép giá, đặc biệt vụ mùa, sản lượng cao giá thấp Với kết nghiên cứu rút số vấn đề: - Sản xuất chè theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) dừng lại việc xây dựng mơ hình thí điểm, chưa nhân 55 rộng vùng chè Người trồng chè chạy theo lợi nhuận trước mắt nên chưa đảm bảo nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón Chưa tổ chức hiệu khâu giám sát, đánh giá, cơng nhận hộ gia đình đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt - Các doanh nghiệp chế biến chưa tham gia hiệu vào trình sản xuất hàng hóa, phần lớn chè xuất dạng bán thành phẩm bị thương hiệu thị trường quốc tế - Vẫn nhiều khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm Đối với doanh nghiệp, chủ yếu hướng vào thị trường xuất khẩu, chưa trọng thị trường nước Đối với người dân gần khơng chủ động thị trường, bạn hàng, chủ yếu bán nhà chợ địa phương cho tư thương - Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tập thể sản xuất - kinh doanh, hộ nông dân chưa rộng rãi, nhận thức người dân chưa đầy đủ giá trị tầm quan trọng việc sử dụng nhãn hiệu xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên 4.2 Kiến nghị Để chè Thái Nguyên tiếp tục phát triển bền vững, đem lại hiệu kinh tế cao cho địa phương người dân trồng chè xin đóng góp số ý kiến sau: • Đối với tỉnh Thành phố - Tiếp tục thực sách đầu tư phát triển sản xuất chè theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung - Thực sách kêu gọi đầu tư đồng cho ngành chè từ việc phát triển vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến -Chỉ đạo hoạt động Hội Chè nhằm nâng cao khả hỗ trợ Hội cho ngành chè việc dự báo xu hướng phát triển, dự báo thị trường chè 56 - Chỉ đạo sở, ngành có liên quan thực hiệu dự án hỗ trợ trực tiếp cho người trồng chè, giúp người trồng chè nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức kinh doanh, hỗ trợ điều kiện sản xuất để người trồng chè hưởng lợi trực tiếp từ thành lao động thân gia đình - Xây dựng đội ngũ sở làm công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chè chứng nhận sở sản xuất, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn sản xuất chè an toàn - Xây dựng làng nghề truyền thống chè, gắn chế biến kinh doanh chè với du lịch Thái Nguyên • Đối với sở nông nghiệp phát triển nông thôn Đào tạo bồi dưỡng cán khuyến nông chè Khuyến khích cán khuyến nơng địa phương xa trung tâm để hướng dẫn người dân làm chè giỏi sách đãi ngộ hợp lý Đưa biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao suất hiệu sản xuất chè • Đối với hộ trồng chè - Kết hợp kiến thức khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm trồng chè lâu đời để nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất, chế biến chè Chú trọng thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất chè an tồn - Chú trọng đầu tư, giới hóa q trình sản xuất, thâm canh chè kết hợp với khoa học kỹ thuật nhằm tăng suất, hiệu lao động, giảm chi phí trung gian, nâng cao thu nhập hiệu kinh tế đơn vị diện tích sản xuất - Sử dụng hiệu nhãn hiệu hàng hóa tập thể, kết hợp với tên riêng hộ để góp phần xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Lâm Bằng (2008), “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Văn Chấn- Yên Bái” Bùi Thị Thanh Tâm (…) Bài giảng thống kê nông nghiệp, Trường Đai Học Nông Lâm Thái Nguyên Phạm Văn Việt Hà (2007) thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Lê Tất Khương, Hồng Văn Chung (1999), giáo trình chè NXB Nông nghiệp Hà Nội (1999) UBND tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo tình hình sản xuất định hướng phát triển chè an toàn năm 2016 Theo báo cáo: Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2014) UBND xã Phú Đơ, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2013, phương hướng năm 2014 UBND xã Phú Đơ, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014, phương hướng năm 2015 UBND xã Phú Đơ, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng năm 2016 II Tài liệu từ internet 10 http: // nông dân.com.vn 11 theo FAO start citation 2013 12 agro.gov.vn 13 www.tapchicongthuong.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ Ngày tháng năm I Thông tin chung 1.Họ va tên người : 2.Giới tính: Tuổi: Trình độ học vẫn: Dân tộc 6.Tổng số nhân khẩu: .người 7.Số lao đọng : Địa II.Tình hình sản xuất chung hộ Diện tích trồng chè nhà bắc bao nhiêu? Nhà bắc có trồng loại khác khơng III.Tình sản xuất chè Nha bắc trơng chè từ Cơ cấu giống chè 2.1 Giống chè trồng gia đinh ? 2.2 Gia đình mua giống ỏ đâu? 2.3 Gía mua giống bao nhiêu? Năng xuất chè 3.1 Một lứa nhà bắc thu kg/sào? 3.2 Một năm nhà bắc thu lứa? Đầu tư thâm canh 4.1 Phân bón Loại phân Số lượng Số lần bón Thời điểm bón Gía thành 4.2 Thuốc bảo vệ thực vật Loại thuốc Số lượng Số lần phun Thời điểm phun IV Tình hình tiêu thụ Giá bán chè nhà bắc tiền 1kg? Nhà bắc thường bán chè đâu? Nhà bắc thuường bán cho ? Nhà bắc sử dụng hình thức đóng gói ? Nguồn thơng tin cung cấp thị trường từ đâu? V Thu nhập hộ Nhà bắc thu tiền? Một năn nhà bắc thu bao nhiêu? 3.Ngoài thu nhập chè nhà bắc thu nhập khác khơng ? Gía thành 4.Nhà bắc đầu tư cho chè khoảng % thu nhập? VI Áp dụng tiễn khoa học kĩ thuật cho chè Các bắc có tập huấn kĩ thuật sản xuất chè không ? Các lớp tập huấn Đơn vị phụ trách Nghười tập huấn Khi cần tư kĩ thuật sản xuất chè bắc thường hỏi ai? Nhu cầu kỹ thuật hiên gia đình la gì? VII Các khó khăn thuận lợi Các bắc cho biết khó khăn, thuận lợi sản xuất năn gần 1.1 Về thuận lợi 1.2 Về khó khăn 1.3 Bác đánh giá khó khăn ưu tiên ? 1.4 Cây chè gia đình thường gặp phải loại sâu bệnh gi? 1.5 Khi có dịch bệnh xuất hiển bác thường hoi đẻ tư kỹ thật Xin chân thành cảm ơn Người điều tra N ( Kí ghi rõ họ tên) Người cung cấp thơng tin ( Kí gi rõ họ tên ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÙNG VĂN ĐẠT Tên đề tài: “TÌM HIỂU TINH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ CHÈ CỦA MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ PHÚ ĐÔ HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH... hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh tiêu thụ chè số hộ nông dân xã Phú Đô Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè. .. ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lùng Văn Đạt ii LỜI CAM ĐOAN Đề tài tốt nghiệp Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh tiêu thụ chè số hộ nông dân xã Phú Đô Huyện Phú Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu thụ chè của một số hộ nông dân tại xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu tinh hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu thụ chè của một số hộ nông dân tại xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay