Quy trinh khai bao thiet bi NN ve ATLD 2014 v1 phu luc

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:28

PHỤ LỤC KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CĨ U CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TỒN LAO ĐỘNG I Hồ sơ Số hồ sơ: 01 Thành phần hồ sơ: a) Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo mẫu b) Bản photo Giấy chứng nhận kết kiểm định (lần đầu, bất thường) theo mẫu 2; Kết quả: Một hai hồ sơ sau: - Giấy xác nhận khai báo đối tượng kiểm định (Mẫu 2) - Thông báo Sở Lao động – Thương binh Xã hội điểm, nội dung khai báo chưa phù hợp để hoàn thiện thực việc khai báo lại kèm hồ sơ nộp Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ Lệ phí: khơng có II Điều kiện cấp giấy xác nhận khai báo đối tượng kiểm định Các đối tượng phiếu khai báo phải có Giấy chứng nhận kết kiểm định (lần đầu, bất thường) tương ứng hiệu lực Mẫu PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH I THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO Tên tổ chức, cá nhân: Địa chỉ: Điện thoại: ………………………… Fax: ……………… E-mail: II NỘI DUNG KHAI BÁO TT Tên đối tượng kiểm định Số seri Giấy chứng nhận kết kiểm định Nơi lắp đặt sử dụng đối tượng kiểm định (Kèm theo phô tô Giấy chứng nhận kết kiểm định số: Tổ chức kiểm định cấp) …., ngày… tháng… năm… ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) (MẶT TRƯỚC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH No: (Số seri)…………… (MẶT SAU) TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH Địa chỉ:……………… Điện thoại: ………… Số đăng ký chứng nhận: (1) I TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG Tên tổ chức, cá nhân sử dụng: …………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………… II ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH Tên đối tượng kiểm định: …………………………………… Mã hiệu: ………………………Số chế tạo: ………………… Nhà sản xuất/nước sản xuất: ………….Năm chế tạo: …… Đặc tính, thơng số kỹ thuật: …………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Địa điểm lắp đặt: ……………………………………………… Đã kiểm định ………… (lần đầu, định kỳ, bất thường) đạt yêu cầu theo biên kiểm định số ….ngày tháng năm … (*) Tem kiểm định số: ………… Giấy chứng nhận kết kiểm định có hiệu lực đến ngày: ……………………… … , ngày tháng năm GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (*) Với điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phải tuân thủ quy định sử dụng bảo quản (Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5) (1) Số đăng ký chứng nhận Tổ chức kiểm định Cơ quan đầu mối cấp ... PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -. .. TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) (MẶT... hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH I THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO Tên tổ chức, cá nhân: Địa chỉ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trinh khai bao thiet bi NN ve ATLD 2014 v1 phu luc, Quy trinh khai bao thiet bi NN ve ATLD 2014 v1 phu luc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay