BỘ đề KIỂM TRA hóa 12 có dáp án

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:09

BỘ đề KIỂM TRA hóa 12 có dáp án . 1BT: chỉ số axit 1BT: Xác định CTPT este 1BT xác định khối lượng xà phòng hoặc chất béo 1BT: phản ứng hiệu suất este hóa. 1BT: xá định CTCT 1BT: phản ứng hiệu suất este hóa. 1LT: Xác đinh chất trong chuỗi chuyển hóa MA TRẬN ĐỀ HÓA LỚP 12 - LẦN I Phần chung: ( 26 câu) NỘI DUNG KIẾN THỨC ESTE -LIPIT Số câu Câu CACBOH IĐRAT Số câu Câu Tổng số câu Tổng số điểm Nhận biết (6 câu LT) MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Thông hiểu Vận dụng thấp (6 câu LT) (9 câu: 5BT - 4LT) CỘNG Vận dụng cao (3 câu BT) - LT: Gọi tên - 1LT: Xác định số đồng - 1LT: Tính chất hóa học - 1LT: nhiệt dộ sơi - 1LT: điều chế - 1BT: số axit - 1BT: Xác định CTPT este - 1BT xác định khối lượng xà phòng chất béo - 1BT: phản ứng hiệu suất este hóa - 1BT: xá định CTCT 12 câu - 1BT: phản ứng hiệu suất este hóa - 1LT: Xác đinh chất chuỗi chuyển hóa 1, 2, - LT: phân loại - LT: trạng thái tự nhiên - LT: Tính chất hóa học - LT: ứng dụng 4,5 - 1LT: nhận biết - LT: Tính chất hóa học 6,7,8,9 10, 11, 12 - 1BT: phản ứng thủy- 1B - 1BT: tinh bột lên men 18 câu phân độ rượu, hiệu suất phản ứng - 1BT: phản ứng tráng - 1BT: Xenlulozo + gương HNO3 Glucozo - 1BT: lên men - 1LT xác định số - 1BT tính thep phương phản ứng xảy trình hóa học dãy chất - LT: nhận biết 13,14,15, 16, 17, 18 19,20,21, 22 23,24,25, 26, 27 28, 29, 30 3,0 2,0 3,0 2,0 24 câu 8,0 điểm ĐỀ KIỂM TRAĐÁP ÁN MƠN HĨA 12A Câu Các tên gọi CTCT sau không phù hợp với ? A etyl propionat C2H5COO-C2H5 B propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D phenyl axetat CH3COO-C6H5 Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 3: Một este cơng thức phân tử C 3H6O2, phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO NH3, cơng thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Câu : Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi chất tăng dần? A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH Câu 5:Trong phản ứng este hoá ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều tạo este ta: A Cho ancol dư hay axit hữu dư B Giảm nồng độ ancol hay axit hữu C Dùng chất hút nước hay tách nước Chưng cất để tách este D Cả biện pháp A, C Câu 6: Muốn trung hoà 20 gam loại chất béo người ta cần dùng gam dung dich KOH 11,2% Chỉ số axit chất béo : A B 5,8 C 5,6 D 2,8 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este đơn chức X thu 3,36lit khí CO 2(đktc) 2,7g nước CTPT X là: A C3H6O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C5H8O2 Câu 8: Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Câu Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu 10: Thủy phân hoàn toàn este E đơn chức RCOOR1 dung dịch NaOH thu muối tỉ lệ khối lượng 0,7096 Biết tỉ khối E oxi nhỏ 4,5 gốc R1 nguyên tử C CTCT E là: A CH3COOC6H5 B HCOOC6H5 C C3H7COOC6H5 D C2H5COOC6H5 Câu 11: Thực phản ứng este hóa (xúc tác H2SO4 đặc, hiệu suất 72%) hỗn hợp gồm 360 ancol isoamylic 238,23 (g) axit axetic thu m (g) dầu chuối (isoamyl axetat ) Giá trị m A 350,988 (g) B 364,705 (g) C 317,638 (g) D 371,6388 (g) Câu 12: X( CnH2nO2) mạch hở, không phản ứng với Na và: X + H2O/H+ → Y1 + Y2 Y1 + [O] → HCHO Y2 + AgNO3/NH3 → Ag↓ Để thỏa mãn điều kiện thi giá trị n A B C D Câu 13: Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 14: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccaroz : A đường phèn B mật mía C mật ong D đường kính Câu 15 Tinh bột , xenlulozo saccarozo tham gia vào: A phản ứng tráng bạc B phản ứng thủy phân C phản ứng với Cu(OH)2 D phản ứng đổi màu iot Câu 16 Phát biểu ? A Thủy phân xenlulozo thu glucozo B Fructozo phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozo nhóm CHO C Thúy phản tinh bột thu glucozo fructozo D Cả xenlulozo tinh bột phản ứng tráng bạc Câu 17: thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn phản ứng: A Tách nước B Hiđro hóa C Đề hiđro hóa D Xà phòng hóa Câu 18: Ứng dụng ứng dụng glucozơ? A Làm thực phẩm dinh dưỡng thuốc tăng lực B Tráng gương, tráng phích C Nguyên liệu sản xuất ancoletylic D Nguyên liệu sản xuất PVC Câu 19 Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Câu 20: Khi thủy phân saccarozơ thu A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 21 : Dãy chất sau phản ứng thuỷ phân mơi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 22: Saccarozơ glucozơ A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 23: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% Khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 250 gam C 270 gam D 300 gam Câu 24: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Câu 25: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh hấp thụ hết vào dd Ca(OH) dư tách 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75% Lượng glucozơ cần dùng là: A 40g B 48 g C 50g D 24 g Câu 26 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu 52,8gam CO2 19,8 gam H2O Biết X phản ứng tráng bạc, X A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 27 Thuốc thử để phân biệt dung dịch riêng biệt saccarozơ, mantozơ, etanol anđehit fomic A AgNO3 / NH3 B Cu(OH)2 / OH- C H2 / Ni D Na Câu 28: Cho khối lượng riêng cồn nguyên chất D = 0,8 g/ml Hỏi từ 10 vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) điều chế lít cồn thực phẩm 40˚ (biết hiệu suất tồn q trình điều chế 64,8%)? A 294 lít B 920 lít C 368 lít D 147,2 lít Câu 29:Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20 %) A 70 lít B 49 lít C 81 lít D 55 lít Câu 30: Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ.Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là: A.3 B.4 C.5 D.6 ĐỀ KIỂM TR TIẾT BÀI SỐ 1- LỚP 12CB Chủ đề : ESTE( 10 câu) Câu 1) Thủy phân hỗn hợp este : metyl axetat metyl fomat dung dịch NaOH đung nóng Sau phản ứng ta thu được: A muối ancol B muối ancol C muối ancol D muối ancol Câu 2) Các tên gọi CTCT sau không phù hợp với ? A etyl propionat C2H5COO-C2H5 B propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D phenyl axetat CH3COO-C6H5 Câu 3) Chất X cơng thức phân tử C4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y cơng thức C3H5O2Na Cơng thức cấu tạo X là: A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Câu 4) Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp este đồng phân ta thu 13,44 lít CO2 ( đktc ) 10,8 gam H2O Cơng thức cấu tạo este là: A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H3COOCH3 HCOOC3H5 C (CH2OCOCH3)2 (COOC2H5)2 D CH3COOCH3 HCOOC2H5 Câu 5) Este A cơng thức phân tử C5H8O2 Thủy phân hoàn toàn 13 gam A 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thu 13,02 gam rắn khan Tên A (cho C=12, H=1, O=16, Na=23) A etyl propionat B etyl acrylat C vinyl propionat D metyl metacrylat Caâu 6) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Caâu 7) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic Y A andehit axetic B ancol etylic C glucozơ D etyl axetat Caâu 8) Đun 12,0 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic ( axit H 2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11,0 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 70% B 75% C 62,5% D 50% Câu 9) Chọn thuốc thử phân biệt ba chất lỏng sau: axit axetic, phenol, etyl acrylat A Dung dịch NaOH B Nước Br2 C CaCO3 D Quỳ tím Câu 10) Thủy phân este C4H6O2 môi trường axit ta thu hỗn hợp chất phản ứng tráng gương Vậy công thức cấu tạo este: A CH3-COO-CH=CH2 B H-COO-CH2- CH=CH2 C H- COO- CH=CH-CH3 D CH2=CH-COO-CH3 Chủ đề 2: LIPIT (4 câu) Câu 11) Khi thủy phân chất sau thu glixerol ? A Muối B Este đơn chức, no C Etyl axetat D Chất béo Câu 12) Cơng thức cấu tạo thu gọn tristearin A (C17H35COO)3C3H5 B (C15H31COO)3C3H5 C (C17H33COO)3C3H5 D C3H5(COOC17H35)3 Câu 13: Phát biểu sau khơng đúng? A Thủy phân chất béo môi trường axit, thu glixerol xà phòng B Chất béo chứa chủ yếu gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ phòng C Chất béo trieste glixerol với axit béo D Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng chiều Câu 14) thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn phản ứng: A Tách nước B Hiđro hóa C Đề hiđro hóa D Xà phòng hóa Chủ đề 3: Xà phòng, chất giặt rữa tổng hợp (3câu) Câu 15) Hãy chọn câu nhất? A Xà phòng muối canxi axit béo B Xà phòng muối natri, kali axit béo C Xà phòng muối axit hữu D xà phòng muối natri kali axit axetic Câu 16) Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm : A Dễ kiếm B Rẽ tiền xà phòng C khả hào tan tốt nước D thể dùng giặt rữa nước cứng Caâu 17) Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Chủ đề 4: GLUCOZO (6 câu) Câu 18) Mô tả không với glucozơ ? A mặt hầu hết phận cây, chin B tên gọi đường nho C Chất rắn, màu trắng, tan nước vị D 0,1% máu người Câu 19) Để chứng minh glucozơ nhóm –OH , dùng phản ứng hóa học chứng minh ? A Khử glucozơ H2/Ni, to B phản ứng với axit axetic /H2SO4 đặc xúc tác C Phản ứng điều chế ancol etylic D Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng Câu 20) Cho 5,625 gam glucozo lên men thành ancol etylic thấy thoát 2,24 lít khí CO2 ( đktc ) Hiệu suất trình lên men là: A 62,5% B 72,5% C 82,5% D 85% Câu 21) Để phân biệt glucozo fructozo , nên chọn thuốc thử sau ? A dd AgNO3/NH3 B Dung dịch brom C Cu(OH)2 môi trường kiềm D dd CH3COOH/H2SO4 đặc Câu 22) Phát biểu sau không đúng? A Dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm đun nóng cho kết tủa Cu2O B.Dung dịch AgNO3 NH3 oxi hóa glucozơ thành amoni gluconat tạo kim loại Ag C.Dẫn khí hiđrơ vào dung dịch glucozơ đun nóng Ni làm xúc tác, sinh sobitol D.Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm nhiệt độ cao tạo phức đồng glucozơ [Cu( C6H11O6)] Câu 23) Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, ancol etylic C glucozơ, glixerol, axit axetic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat D glucozơ, glixerol, natri axetat Chủ đề 5: Saccazoro, tinh bột xenlulozo( câu) Câu 24) Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D tinh bột Câu 25) Cho chất (X) vào dung dịch AgNO3 NH3 , đun nóng, khơng thấy xảy phản ứng tráng gương Chất X chất chất ? A glucozo B fructozo C axetanehit D saccarozo Câu 26) Nhóm mà tất chất tác dụng với H2O ( mặt xúc tác, điều kiện thích hợp ) dãy sau ? A saccarozo , C2H4 , C2H2 B CH4 , CH3COOCH3 , benzen C C2H4 , CH4 , C2H2 D tinh bột , C2H6 , C2H2 Câu 27) Khi cho xenlulozo vào dung dịch HNO3 đặc H2SO4 tham gia: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → Sản phảm tạo thành là: A [C6H7O2(ONO3)3]n + 3nH2O B [C6H7O2(ONO)3]n + 3nH2O C [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O D [C6H7O2(NO3)2]n + 3n H2O Câu 28) Tinh bột , xenlulozo saccarozo tham gia vào: A phản ứng tráng bạc B phản ứng thủy phân C phản ứng với Cu(OH)2 D phản ứng đổi màu iot Câu 29) Đốt cháy hoàn toàn 7,74 gam cacbohidrat ( Y ) thu 5,376 lít khí CO2 ( đktc) 3,96 gam H2O Biết Y phân tử khối nhỏ 500 đvC không tham gia phản ứng tráng gương Tên gọi X là: A Saccarozo B Glucozo C xenlulozo D Fructozo Câu 30) Câu câu sau : Tinh bột xenluloz khác A Tính tan nước lạnh B công thức phân tử C cấu trúc phân tử D Phản ứng thủy phân KHUNG MA TRẬN ĐỀ HÓA LỚP 12CB BÀI SỐ (Khung ma trận đề kiểm tra theo hình thức TNKQ) Tên Chủ đề (nội dung,chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức độ thấp Vận dụng mức cao Chủ đề ESTE Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: Số câu:1 Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu:3 Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu:3 Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu:0 Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: 11 Số câu:13 % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề LIPIT Số câu: Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Xà phòng, chất giặt rữa tổng hợp Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề GLUCOZO Số câu : Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Saccazoro, tinh bột xenlulozo Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: Cộng Số câu: 10 Số điểm:3 điểm=.30 % Số câu: Số câu:7 Số câu: 30 ĐỀ KIỂM TRAĐÁP ÁN MÔN HÓA 12A I Phần chung: ( 26 câu) Câu Các tên gọi CTCT sau không phù hợp với ? A etyl propionat C2H5COO-C2H5 B propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D phenyl axetat CH3COO-C6H5 Câu 2: Một este cơng thức phân tử C 3H6O2, phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO NH3, cơng thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 LiAlH Câu 3: Chọn sản phẩm cho phản ứng sau: C2H5COOCH3 → A + B Vậy A, B là: A.C2H5OH, CH3COOH B.C3H7OH, CH3OH C.C3H7OH, HCOOH D.C2H5OH, CH3CHO Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este đơn chức X thu 3,36lit khí CO 2(đktc) 2,7g nước CTPT X là: A C3H6O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C5H8O2 Câu 5: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 6: Cho este X cơng thức cấu tạo thu gọn CH3COO-CH=CH2 khẳng định sau este X sai A Là este không no đơn chức B X điều chế từ phản ứng ancol axit tương ứng C X làm màu nước brom D Xà phong hóa X cho sản phẩm muối anđêhit Câu Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu Khi thủy phân chất sau thu glixerol ? A Muối B Este đơn chức, no C Etyl axetat D Chất béo Câu Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH 17H31COOH , số loại trieste tạo tối đa là: A B C D Câu 10: Thể tích H2 (đktc) cần để hidro hố hoàn toàn olein ( glixerol trioleat) nhờ chất xúc tác Ni là: A 76018 lit B 760,18 lit C 7,6018 lit D 7601,8 lit Câu 11: Muốn trung hoà 5,6 gam chất béo X cần ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit chất béo X A B C 14 D 10 Câu 12: Saccarozơ glucozơ A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 13: Qua nghiên cứu phản ứng este hoá, thấy gốc glucozơ (C6H10O5) xenlulozơ có: A nhóm hidroxyl B nhóm hidroxyl C nhóm hidroxyl D nhóm hidroxyl Câu 14 Tinh bột , xenlulozo saccarozo tham gia vào: A phản ứng tráng bạc B phản ứng thủy phân C phản ứng với Cu(OH)2 D phản ứng đổi màu iot Câu 15 Phát biểu ? A Thủy phân xenlulozo thu glucozo B Fructozo phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozo nhóm CHO C Thúy phản tinh bột thu glucozo fructozo D Cả xenlulozo tinh bột phản ứng tráng bạc Câu 16: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccaroz : A đường phèn B mật mía C mật ong D đường kính Câu 17: Chất khơng tan nước lạnh : A glucozo B tinh bột C saccarozo D fructozo Câu 18: Lý sau hợp lý dùng để so sánh cấu tạo glucoz fructoz ? A cấu tạo mạch thẳng chứa nhóm chức –OH B Phân tử nguyên tử cacbon C Phân tử glucozo nhóm chức rượu bậc (-CH2OH) chức rượu bậc (-CHOH ); phân tử fructozo nhóm chức rượu bậc nhóm chưc rượu bậc D Phân tử glucozo nhóm chức –CHO ; phân tử fructozo nhóm chức –CO–ở nguyên tử cacbon thứ Câu 19: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Câu 20: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh hấp thụ hết vào dd Ca(OH) dư tách 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75% Lượng glucozơ cần dùng là: A 40g B 48 g C 50g D 24 g Câu 21 Thuốc thử để phân biệt dung dịch riêng biệt saccarozơ, mantozơ, etanol anđehit fomic A AgNO3 / NH3 B Cu(OH)2 / OH- C H2 / Ni D vôi sữa Câu 22: Cacbohiđrat tham gia chuyển hoá: Z D d xanh lamà kết tủa đỏ gạch Z chất chất cho đây: A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D mantoz Câu 23:Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20 %) A 70 lít B 49 lít C 81 lít D 55 lít Câu 24: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO sinh hấp thu hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X, đun kĩ dung dịch X ta thu 100 gam kết tủa Giá trị m A 550 B 810 C 750 D 650 II Phần riêng dành cho ban A: (6 câu) Câu 25.Thủy phân este X môi trường kiềm ta sản theo sơ đồ: Este + NaOH → muối + nước X chất sau A HCOO-CH=CH-CH3 B CH3COOC6H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH2CH2Cl Câu 26 Một este cơng thức phân tử C4H6O2 , thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 27 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu 52,8gam CO2 19,8 gam H2O Biết X phản ứng tráng bạc, X A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 28 Xà phòng hóa hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở đồng phân cần dùng 300 ml NaOH 1M Công thức cấu tạo hai este là: A CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 CH3COOCH3 C CH3COOC2H3 C2H3COOCH3 D C2H5COOC2H5 CH3COOC3H7 Câu 29.Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm : A Dễ kiếm B Rẽ tiền xà phòng C khả hòa tan tốt nước D thể dùng giặt rữa nước cứng Câu 30 Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol MA TRẬN ĐỀ HÓA LỚP 12 - LẦN NỘI DUNG KIẾN THỨC ESTE -LIPIT Số câu Câu CACBOH IĐRAT Số câu Câu Tổng số câu Tổng số điểm Nhận biết (9 câu LT) MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Thông hiểu Vận dụng thấp (9 câu LT) (6BT) CỘNG Vận dụng cao (6 BT) - LT: TCVL - 1LT: Danh pháp - 1LT: đồng phân - 2LT: Tính chất hóa học - 1LT: Điều chế - 1BT: Xác định CTPT este - 1BT xác định Công thức cấu tạo este đơn chức - 1BT chất béo - 1BT: Hiệu suất este hóa - 1BT: xác định CTCT tạo este đa chức - 1BT xác định CT chất béo - 1BT hỗn hợp este 1, 2, - LT: TCVL - LT: cấu tạo - LT: Tính chất hóa học - LT: ứng dụng - LT: phân loại 4,5,6 - 2LT: nhận biết - LT: Tính chất hóa học 7,8,9,10 11, 12, 13 - 1BT: Tính theo- 1B - 1BT: Lên men phản ứng glucozơ 1B - - 1BT: Thủy phân - 1BT: Tính theo Cacbohidrat phản ứng tinh bột - 1BT: Xenlulozo tạo xenlulozơ este 14,15, 16, 17, 18,19 20,21, 22, 23, 24, 25 26, 27 28, 29, 30 6 3,0 3,0 2,0 2,0 13 câu 17 câu 30 câu 10,0 điểm ĐỀ KIỂM TRAĐÁP ÁN MƠN HĨA 12 Câu : Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi chất tăng dần? A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH Câu Các tên gọi CTCT sau không phù hợp với ? A etyl propionat C2H5COO-C2H5 B propyl fomat H-COO-CH2CH2CH3 C vinyl axetat CH2=CH-COOCH3 D phenyl axetat CH3COO-C6H5 Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 4: Một este cơng thức phân tử C 3H6O2, phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO NH3, công thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 5: Etyl axetat phản ứng với chất sau đây? A Dung dịch NaOH B Natri kim loại C Dung dịch AgNO3 nước amoniac D Dung dịch Na2CO3 Câu 6: Đặc điểm phản ứng este hóa là: A Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng xúc tác B Phản ứng hồn tồn, cần đun nóng, H2SO4 đậm đặc xúc tác C Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, H2SO4 đậm đặc xúc tác D Phản ứng hồn tồn, cần đun nóng, H2SO4 lỗng xúc tác Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam este X thu 2,24 lít khí CO2(đktc) 1,8 gam H2O.Cơng thức phân tử X A C2H4O B C4H8O2 C C3H6O2 D C4H6O2 Câu 8: Cho 4,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu 4,76 g muối natri Vậy công thức cấu tạo E là: A CH3 –COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 9: Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Câu 10 Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 150gam C 175gam D 200gam Câu 11: X este mạch hở axit no A ancol no B tạo Khi cho 0,2 mol X phản ứng với NaOH thu 32,8 gam muối Để đốt cháy mol B cần dùng 2,5 mol O2 Công thức cấu tạo X A.(CH3COO)2C2H4 B.(HCOO)2C2H4 C.(C2H5COO)2C2H4 D.(CH3COO)3C3H5 Câu 12: X este glixerol axit hữu Y Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X hấp thụ tất sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 60g kết tủa X cơng thức cấu tạo là: A.(HCOO)3C3H5 B.(CH3COO)3C3H5 C.(C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)3C3H5 Câu 13: Một hỗn hợp A gồm este đơn chức X, Y (M X < My) Đun nóng 12,5g hỗn hợp A với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu 7,6g hỗn hợp ancol no B, đơn chức khối lượng phân tử 14 đvC hỗn hợp hai muối Z Đốt cháy 7,6g B thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9g H2O Phần trăm khối lượng X, Y hỗn hợp A là: A 59,2%; 40,8% B 50%; 50% C 40,8%; 59,2% C 66,67%; 33,33% Câu 14: Hãy chọn câu sai nói lipit nhiệt độ phòng: A Lipit động vật thường trạng thái rắn Cấu tạo chủ yếu chứa gốc axit béo no B Lipit thực vật thường trạng thái lỏng Cấu tạo chủ yếu chứa gốc axit béo không no C Các lipit nặng nước, không tan dung môi hữu xăng, benzen D Các lipit nhẹ nước, tan dung môi hữu xăng, benzen Câu 15: Khi thủy phân saccarozơ thu A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D Fructozơ Câu 16: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối là: A.mantozơ B frutozơ C glucozơ D Saccarozơ Câu 17 : Dãy chất sau phản ứng thuỷ phân mơi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 18: Ứng dụng ứng dụng glucozơ? A Làm thực phẩm dinh dưỡng thuốc tăng lực B Tráng gương, tráng phích C Nguyên liệu sản xuất ancoletylic D Nguyên liệu sản xuất PVC Câu 19: Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 20: Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C AgNO3 / NH3 D Na Câu 21: Thuốc thử để phân biệt dung dịch riêng biệt saccarozơ, mantozơ, etanol anđehit fomic A AgNO3 / NH3 B Cu(OH)2 / OH- C H2 / Ni D Na Câu 22: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân Câu 23: Một dung dịch tính chất: -Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam -Tác dụng khử AgNO3/NH3 Cu(OH)2 đun nóng -Bị thuỷ phân mặt xúc tác axit enzim Dung dịch là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ Câu 24: Saccarozơ glucozơ A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 25: Điều khẳng định sau không đúng? A.Glucozơ fructozơ chất đồng phân B.Glucozơ fructozơ tham gia phản ứng tráng gương C.Glucozơ fructozơ làm màu nước brom D.Glucozơ fructozơ tham gia phản ứng cộng H2(Ni/t0) Câu 26: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Câu 27: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% Khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 250 gam C 270 gam D 300 gam Câu 28: Cho khối lượng riêng cồn nguyên chất D = 0,8 g/ml Hỏi từ 10 vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) điều chế lít cồn thực phẩm 40˚ (biết hiệu suất tồn q trình điều chế 64,8%)? A 294 lít B 920 lít C 368 lít D 147,2 lít Câu 29: Thủy phân hồn tồn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% mơi trường axit (vừa đủ) dd X Cho dd AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ m g Ag Giá trị m A 6,75 B 13,5 C 10,8 D 7,5 Câu 30:Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20 %) A 70 lít B 49 lít C 81 lít D 55 lít ... KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số... KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Số câu: Số câu:1 Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu:3 Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu:3... KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu: Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề KIỂM TRA hóa 12 có dáp án, BỘ đề KIỂM TRA hóa 12 có dáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay