Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (3)

22 3 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:06

Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy TUẦN Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2018 TOÁN: SỐ 10 I/ Mục tiêu: - Biết thêm 10; viÕt sè 10; đọc, đếm từ đến 10; biết so sánh số phạm vi10, biết vò trí số 10 dãy số từ đến 10 - HS làm tập.1, 4, - Giáo dục cho học sinh ham học toán - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học, lực tư lập luận toán học II/ Chuẩn bò: - Giáo viên: Các số từ đến 10 - Học sinh: SGK, số, VBT III/ Hoaït động dạy học: Nội dung/ Hoạt động thÇy Hoạt động cđa trß TG 2/ Bài … … … 0 - HS laøm bảng lớp cũ … Cả lớp làm bảng - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết so sánh các số với số + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.Bài Quan sát -Treo tranh: - Có mới:: bạn bạn làm rắn? *Hoạt bạn H: Mấy bạn làm thầy động 1: 10 bạn thuốc? Lập số H: Tất có bạn? Nhắc lại 10 -Hôm học số 10 Ghi Gắn 10 hoa: Đọc cá nhân đề -Yêu cầu học sinh lấy 10 Gắn 10 chấm tròn Gắn 10 hoa đọc hoa -Yêu cầu gắn 10 chấm Là 10 Gắn chữ số 10 tròn Đọc: Mười: Cá -Giáo viên gọi học sinh nhân, đồng đọc lại Gắn 67 H: Các nhóm 10 có số lượng mấy? Đọc -Giới thiệu 10 in, 10 10 vieát 0Đọc GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp *Hoạt động 3: Bài 1:Viết số 10 Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống: Bài 5:Khoanh vào số lớn nhất: 3/ Củng cố, dặn dò: (2phút) GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Phú Thủy -Yêu cầu học sinh gắn chữ số 10 -Nhận biết thứ tự dãy số: -> 10 -Yêu cầu học sinh gắn dãy số -> 10, 10 -> -Trong dãy số -> 10 H: Số 10 đứng liền sau số mấy? - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thêm 10; viÕt sè 10; đọc, đếm từ đến 10, vị trí của số 10 dãy số từ đến 10 + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời -Hướng dẫn học sinh mở sách Hướng dẫn viết số 10 Viết chữ số trước, chữ số sau -Điền số theo dãy số đếm xuôi đếm ngược - Khoanh tròn vào số lớn theo mẫu -Chơi trò chơi “Nhận biết số lượng 10” - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thêm 10; viÕt sè 10; đọc, đếm từ đến 10, vị trí của số 10 dãy số từ đến 10 + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời - Nhận xét tiết học Sau số Mở sách làm tập Viết dòng số 10 1 1 1 0 0 0 - HS nhận xét làm Học sinh nắm yêu cầu làm vào phiếu học tập đọc lại - HS đếm xuôi, ngược - HS ø khoanh số: 7, 10 vaø Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy Tiếng việt: ÂM/NH/(T1) Việc 0: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình đưa tiếng/ba/, /nga/,/nghe/ vào mơ hình - Đọc phân tích tiếng /nga/, /nga/, /nghe/ - Nhắc lại luật tả: Âm /ngờ/ đứng trước các nguyên âm: /e/, /ê/, /i/ viết chữ ngh - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /nh/: - Phân tích tiếng /nha/ - Biết nh phụ âm - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo của chữ nh;(N1: Đặt bút ĐK2 ĐK3 viết nét móc xi, dừng bút ĐK1 N2: từ điểm dừng bút của N1 rê bút lên gần ĐK2 viết nét móc đầu N3: kết thúc nét móc đầu nối liền với nét khuyết trên, từ điểm dừng bút của nét khuyết trên, rê bút đến gần ĐK2 viết nét móc đầu, dừng bút ĐK2) - Biết viết chữ nh đúng mẫu - Đưa chữ kh vào mô hình tiếng - Tìm tiếng có âm /nh/ đứng đầu: nha, nhe, nhê, nhi, nhè, nhé, nhẻ, nhẽ, nhẹ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Tiếng việt: Trường Tiểu học Phú Thủy ÂM/NH/(T2) Việc 3: Đọc: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ - Đọc đúng tiếng, từ, câu: nha, nhe, nhê, nhi, nhè, nhé, nhẻ, nhẽ, nhẹ, nhà ga, nhà lá, bé nhè, bè nhè, lí nhí, nhẹ dạ, nhà nghỉ, Hè, nhà bể nghỉ Khi bà nghỉ, bé nhè nhẹ, khe khẽ - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng chữ nh… theo mẫu Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn - Học sinh viết theo quy trình mẫu + PP: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2018 Tiếng việt: ÂM/O/(T1) Việc 0: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình đưa tiếng/nha/ vào mơ hình - Đọc phân tích tiếng /nha/ - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /o/: - Phân tích tiếng /nho/ - Biết o nguyên âm - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo của chữ o;(Đặt bút dưới ĐK3 viết nét cong kín( từ phải sang trái); dừng bút điểm xuất phát - Biết viết chữ o đúng mẫu - Đưa chữ o vào mơ hình tiếng - Tìm tiếng có âm /o//: bo, co, cho, do, đo, ngo, bò, bó, bỏ, bõ, bọ + PP: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy Tiếng việt: ÂM/O/(T2) Việc 3: Đọc: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ - Đọc đúng tiếng, từ, câu: bo, co, cho, do, đo, ngo, bò, bó, bỏ, bõ, bọ;lọ, chó, bỏ ngỏ, ngõ nhỏ, lo mọ; có khế ế me, gió, dó, nò, lò; Ngõ nhà Nga nho nhỏ Ngõ có ba nhà Kề nhà Nga nhà bà Lê, nhà bà Nghi Nhà họ có me, có khế, có nho, mà nhà Nga có na - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng chữ o… theo mẫu Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn - Học sinh viết theo quy trình mẫu + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Nhận biết số lượng phạm vi 10 Biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 10, cấu tạo số 10 - HS làm tập 1, 3, - Giáo dục cho học sinh ham học toán GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận tốn học II/ Chuẩn bò: - Giáo viên: SGK - Học sinh: SGK, đồ dùng học Tốn III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Nội Hoạt động thầy Hoaùt ủoọng trò dung/ TG 1/ Baứi … 10 10 … cuõ: 10 = … 10 > … - HS laøm baøi vaøo < … … 10 baûng 10 - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết so sánh các số PV 10, điền các số theo thứ tự vào chỗ trống + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét 2/ Bài lời mới: Quan sát *Giới thiệu bài: *Hoạt nhóm lên thi nối Luyện tập động 1: nhanh -Ghi đề Trò chơi Nối nhóm vật -Treo tranh Bài với số thích hợp Nêu yêu cầu 1“Nhìn G: Tranh có nhanh, Nêu yêu cầu, làm vòt? (10) Nối với số 10 nối Các tranh khác làm nhanh” Học sinh vẽ vào SGK tương tự Vẽ thêm chấm tròn em làm bảng -Hướng dẫn học sinh vẽ Nhận xét sửa thêm chấm tròn vào Điền số 10 Học sinh cột bên phải cho Bài 3: nêu có 10 hình tam cột có đủ 10 Điền so giác, gồm hình tam chấm tròn giác trắng hình -Gọi em lên bảng tam giác xanh làm Bài 4: So Điền dấu > < = thích hình tam giác vào ô sánh hợp vào ô trống trống số Đọc kết -Nêu yêu cầu (a) em gắn dãy số -Câu b, c: Giáo viên -> 10 nêu yêu cầu Nhận số bé phần 10 -Học sinh trả lời GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp 3/ Củng cố, dặn dò: Trường Tiểu học Phú Thủy Số bé số -> 10? Số lớn số -> 10? H: 10 gồm mấy? -Thu vở, nhận xét -Chơi trò chơi xếp thứ tự - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết so sánh các số PV 10 + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - Nhận xét tiết học ƠN TỐN: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Soá Số 10 Làm bài.Đổi sửa ƠN TIẾT TUẦN VỞ ƠN LUYỆN TỐN I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS số 7,8 Viết đọc số 7, - HS làm tập 1,2,3,4 - Giúp HS tính tốn cẩn thận, ham thích học tốn - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận toán học II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK III.Các hoạt dộng dạy học: ND/ TG Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Khởi động(7 phút) - Yêu cầu HS tô màu vật - HS thực đồ vật trang 26 - GV nhận xét Bài mới(20- 25 GTB, nêu mục tiêu học phút) -GV nêu yêu cầu Bài 1: Số? -HS tự làm vào - HS làm - GV quan sát, giúp đỡ học sinh - GV nhận xét Bài 2: Số? -GV nêu yêu cầu -HS làm vào -HS thực -Nhận xét, chữa Bài 3: Viết(theo -Yêu cầu học sinh làm - HS viết số 7, mẫu) -GV nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Bài 4: Số? Củng cố, dặn dò(2- phút) Trường Tiểu học Phú Thủy - GV nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm -GV nhận xét - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS đọc, viết, so sánh các số phạm vi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - Nhận xét tiết học -HS thực -Lắng nghe Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2018 Tiếng việt: ÂM/Ơ/(T1) Việc 0: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình đưa tiếng/ba/, /bo/ vào mơ hình - Đọc phân tích tiếng /bo/ - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /ô/ - Phân tích tiếng /nhơ/ - Biết ngun âm - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo của chữ ô;(N1: Viết chữ o; N2: Viết thêm mũ đầu o) - Biết viết chữ ô đúng mẫu - Đưa chữ ô vào mơ hình tiếng GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy - Tìm tiếng có âm /ơ/: bơ, cơ, chơ, dô, đô, gô, nhô, hô, khô, lô, mô, nô; nhồ, nhố, nhổ, nhỗ, nhộ + PP: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Tiếng việt: ÂM/Ô/(T2) Việc 3: Đọc: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ - Đọc đúng tiếng, từ, câu: bô, cô, chô, dô, đô, gô, nhô, hô, khô, lô, mô, nô; nhồ, nhố, nhổ, nhỗ, nhộ; ngô, hổ, ca nô, Bà, bố, mẹ, bé Nga, nhà ca nô - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng chữ ô… theo mẫu Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn - Học sinh viết theo quy trình mẫu + PP: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhn xột bng li, vit nhn xột Toán: I.Mục tiêu : GV: Trần Thị Sương LUYỆN TẬP CHUNG Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thuy - Nhận biết đợc số lợng phạm vi 10 Biết đọc viết, so sánh số phạm vi 10, thứ tự số dãy số từ đến 10 - HS làm đợc tập 1, 3, - HS tÝch cùc, chđ ®éng häc To¸n - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận toán học II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK, VBT III.Các hoạt động dạy học: Noäi dung/ TG 1.Bµi cò: 2.Bµi míi: a.GTB: b Lun tËp: Bài1: Nối (theo mẫu) Bài 3: Viết số thích hợp Bài 4: Viết số theo thứ tự GV: Trõn Thi Sng Hoaùt ủoọng cuỷa thầy - GV yêu cầu HS nhận biết nhóm đồ vật có số lng 1, HS dới lớp đếm số từ đến 10 từ 10 đến -Nhận xét - GTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thứ tự các số từ đến 10 ngược lại + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo,đặt câu hỏi, nhận xét lời * GV híng dÉn HS quan sát mẫu nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm vào phiếu học tập - GV chữa bài: * GV gọi H nêu yêu cầu toán - Phần a:GV hớng dẫn HS viết số toa tàu theo thứ tự từ 10 ®Õn - PhÇn b: Gv híng dÉn HS viÕt số vào ô trống theo thứ tự từ ®Õn 10 - GV tỉ chøc cho HS lµm bµi theo nhóm - GV nhận xét ,đánh giá , Hoạt động cđa trß - 2-3HS nhËn biÕt, HS díi líp ®Õm sè tõ ®Õn 10,tõ 10 ®Õn - 1-2 HS nêu đề * Nối theo mẫu - HS quan sát tranh, đếm số lợng vật nối với số thích hợp - HS làm vào VBT -2HS đứng chỗ đọc kết quả, HS khác nhËn xÐt - H líp ®ỉi vë kiĨm tra * Viết số thích hợp - HS lắng nghe cách làm - 1-2 HS nêu kết Nm hoc: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy * GV gäi H ®äc y/c, néi dung BT4 + GV hớng dẫn HS làm phần a - Chữa bài: GV cho HS ®ỉi chÐo vë kiĨm tra + GV y/c HS dựa vào thứ tự từ lớn đến bé để điền vào ô trống - Yêu cầu H làm BT - Chữa bài: GV gọi H lên bảng lµm, H díi líp nhËn xÐt - ĐGTX: + Tiêu anh gia: - HS nhận biết đợc số lợng 3.Củng phạm vi 10 Biết đọc cố ,dặn dò: viết, so sánh số phạm vi 10, thứ tự số dãy số từ đến 10 + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - GV nhËn xÐt tiÕt học, dặn dò HS ,yêu cầu HS khác nhận xét * Viết số theo thứ tự - Phần a: Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn - H làm BT, đổi chéo kiểm tra - Phần b: Theo thứ tự từ lớn đến bé - HS lắng nghe, thực Thứ nm ngày 04 tháng 10 năm 2018 Toán: LUYN TP CHUNG I.Mục tiêu : - So sánh đợc số phạm vi 10; cấu tạo số 10 Sắp xếp đợc số theo thứ tự xác định phạm vi 10 - HS làm đợc tập 1, 2, 3, - HS tích cực chủ động lên học tËp - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận toán học II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK III.Các hoạt động dạy học: GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Noäi dung/ TG 1.Bµi cò: 2.Bµi míi: - Bµi1: ViÕt sè thích hợp vào ô trống - Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống - Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống - Bài 4:Sắp xếp số cho tríc theo thø tù 3.Cđng cè GV: Trần Thị Sương Trường Tiểu học Phú Thủy Hoạt động thÇy -Y/c làm BT4:Viết số theo thứ tự từ bé ®Õn lín vµ tõ lín ®Õn bÐ -NhËn xÐt - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thứ tự các số từ đến 10 ngược lại + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhn xột bng li -Bài 1:Số? + Yêu cầu HS nêu cách làm + Chữa chốt thứ tự số -Bài 2:Điền dấu , = +Y/c HS nêu y/c +Chữa chốt cách so sánh số -Bài 3:Số? + HD cách làm + Chữa chốt cách làm -Bài 4: HD HS xếp số cho theo TT từ bé đến lớn từ lớn đến bé Chữa chốt cách làm - GTX: + Tiờu anh gia: - HS bit so sánh đợc số phạm vi 10; cấu tạo số 10 Sắp xếp đợc số theo thứ tự xác định phạm vi 10 + PP: vấn đáp Hoạt động cđa trß -2HS làm bảng lớp Lớp nhận xét - HS nêu y/c nêu cách làm -HS làm VBT -1HS làm bảng phụ Lớp nhận xét đọc TT số - HS nêu y/c BT - HS làm VBT 1HS làm bảng phụ- Lớp nhận xét đọc kết - HS nêu yêu cầu -HS làm bảng Lớp nhận xét đọc kết - HS làm vở- 1HS làm bảng phụ Lớp nhận xét đọc TT số Lớp nhận xét vµ bỉ sung Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp ,dặn dò: Trng Tiờu hoc Phu Thuy + K thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời -NhËn xÐt giê häc - Lắng nghe Tiếng việt: ÂM/Ơ/(T1) Việc 0: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình đưa tiếng/nhơ/ vào mơ hình - Đọc phân tích tiếng /nhơ/ - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /ơ/: - Phân tích tiếng /nhơ/ - Biết nguyên âm - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo của chữ ơ;(N1:Viết chữ o; N2: Đặt nét râu bên phải chữ o) - Biết viết chữ đúng mẫu - Đưa chữ vào mơ hình tiếng - Tìm tiếng có âm /ơ/: bơ, cơ, chơ, dơ, đơ, nhơ, nhờ, nhớ, nhở, nhỡ, nhợ + PP: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Tiếng việt: ÂM/Ơ/(T2) Việc 3: Đọc: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy - Đọc đúng tiếng, từ, câu: bơ, cơ, chơ, dơ, đơ, nhơ, nhờ, nhớ, nhở, nhỡ, nhợ; cờ, chợ, nơ; A lô, cô Mơ à? Gì bé? Bé nhớ Mơ Cỡ ba giờ, mơ có nhà bé đó, chờ - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng chữ ơ… theo mẫu Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn - Học sinh viết theo quy trình mẫu + PP: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ÔTV: LUYỆN ÂM /NH/ I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm nh tiếng, từ, câu ứng dụng có âm nh - Viết câu ứng dụng II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở,BC III Các hoạt dạy học Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động - CTHĐTQ tở chức cho lớp chơi trò - Lớp tham gia chơi chơi : "Đi chợ " HĐTH - Theo dõi chỉnh sửa cho HS - Đọc đồng nhiều * Việc 1: chậm lần Đọc sách giáo - Động viên kịp thời em tích khoa cực học tập , phân tích tốt , to,rõ -Đọc cá nhân , đọc ràng nhóm đơi , nhóm lớn , - Cho HS Chỉ vào âm nh hỏi: ĐT âm gì? Nguyên âm hay phụ - Phụ âm Nhắc lại nhiều âm? lần Việc 3: Đọc: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp * Việc 2: Viết Củng cố dặn dò Trường Tiểu học Phú Thủy tiếng, đúng từ - Đọc đúng tiếng, từ, câu: nha, nhe, nhê, nhi, nhè, nhé, nhẻ, nhẽ, nhẹ, nhà ga, nhà lá, bé nhè, bè nhè, lí nhí, nhẹ dạ, nhà nghỉ, Hè, nhà bể nghỉ Khi bà nghỉ, bé nhè nhẹ, khe khẽ - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét - Nhắc lại, phân tích, lời, trình bày miệng viết, đọc lại - HD viết : câu ứng dụng - Theo dõi giúp đỡ H chậm - Theo dõi nhận xét số HS - Tuyện dương H viết đẹp, - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng chữ nh… theo mẫu Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn - Học sinh viết theo quy trình mẫu + PP: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét - Chia sẻ với người thân - Lắng nghe học - Về luyện đọc, luyện viết ÔN TOÁN: ÔN TIẾT TUẦN VỞ ÔN LUYỆN TOÁN I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS số 7,8 Viết đọc số 7, - HS làm tập 5,6,7,8 - Giúp HS tính tốn cẩn thận, ham thích học tốn GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018- 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận toán học II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK III.Các hoạt dộng dạy học: ND/ TG Hoạt động thầy Hoạt động trò GTB, nêu mục tiêu học Bài -GV nêu yêu cầu -HS tự làm vào Bài 5: Số? - GV quan sát, giúp đỡ học sinh - HS làm - GV nhận xét Bài 6: Viết(theo -GV nêu yêu cầu - HS viết số 9, mẫu) -HS làm vào -Nhận xét, chữa -Yêu cầu học sinh làm -HS thực Bài 7: Số? -GV nhận xét - GV nêu yêu cầu -HS thực Bài : >
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (3) , Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (3) , III. Các hoạt động dạy học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay