Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút Dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em

170 45 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HẢI VAI TRÒ CỦA CYTOKIN, TÝP NỒNG ĐỘ VI RÚT DENGUE TRONG TIÊN LƯỢNG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH HẢI VAI TRỊ CỦA CYTOKIN, TÝP NỒNG ĐỘ VI RÚT DENGUE TRONG TIÊN LƯỢNG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM NGÀNH: NHI KHOA MÃ SỐ: 9720106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TẠ VĂN TRẦM PGS.TS BÙI QUỐC THẮNG TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học đa trung tâm mà thành viên tham gia nghiên cứu từ đầu Các số liệu kết luận án trung thực, chưa có báo cáo cơng trình khác đồng ý chủ nhiệm đề tài đa trung tâm tác giả liên quan (có văn đồng ý đính kèm) Tác giả luận án Trần Thanh Hải ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng vi Danh mục hình, sơ đồ ix Danh mục biểu đồ x MỞ ĐẦU………………………………………………………………… MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………….3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU………………………………… 1.1 Tình hình bệnh sốt xuất huyết…………………………………………4 1.2.Vi rút Dengue………………………………………………………… 1.3 Miễn dịch học chế bệnh sinh sốt xuất huyết Dengue………….14 1.4 Cytokin vai trò sốt xuất huyết Dengue…………………… 19 1.5 Các nghiên cứu vi rút Dengue cytokine mối liên quan đến độ nặng bệnh sốt xuất huyết Dengue…………… 33 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…… 40 2.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… 41 2.3 Các sai lệch biện pháp khắc phục…………………………………53 2.4 Vấn đề đạo đức nghiên cứu……………………………………54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………… 56 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu…………………………………………56 3.2 Đặc điểm týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue……………………………………66 3.3 Mối liên quan týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin iii với sốc sốt xuất huyết Dengue trẻ em…………………………… 72 CHƯƠNG BÀN LUẬN……………………………………………… 92 4.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu…………………………………………92 4.2 Đặc điểm týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue………………………………… 103 4.3 Mối liên quan týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin với sốc sốt xuất huyết Dengue trẻ em…………………………….109 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ………………………………………… 123 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT BC : Bạch cầu CPT : Cao phân tử ĐG : Điện giải HA : Huyết áp KTC : Khoảng tin cậy NC : Nghiên cứu TC : Tiểu cầu TB : Trung bình XHDD : Xuất huyết da XHTH : Xuất huyết tiêu hóa TIẾNG ANH APTT : Activated partial thromboplastin time AST : Alanine Amino Transferase ALT : Aspartate Amino Transferase CVP : Central venous pressure DENV : Dengue virus DHF : Dengue hemorrhagic fever DNA : Deoxyribonucleic Acid DIC : Disseminated Intravascular Coagulation DSS : Dengue shock syndrome Hct : Hematocrite MAC-ELISA : IgM Antibody-Capture Enzym Linked immunosorbent assay v NS1 : Nonstructural SD : Standard deviation SGOT : Serum glutamo-oxalo transaminase SGPT : Serum glutamo-pyruvic transaminase TT : Thrombin time WHO : Word Health Organization DANH MỤC ĐỐI CHIẾU ANH - VIỆT Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Central Venous Pressure : Áp lực tĩnh mạch trung tâm Dengue virus : siêu vi Dengue Disseminated Intravascular Coagulation : Đông máu nội mạch lan tỏa Dengue haemorrhagic fever : Sốt xuất huyết Dengue Dengue shock syndrome : Sốc sốt xuất huyết Dengue Hematocrit : Dung tích hồng cầu Nonstructural : Protein phi cấu trúc Prothrombin Time : Thời gian prothrombin Standard deviation : Độ lệch chuẩn Word Health Organization : Tổ chức Y Tế giới vi DANH MỤC BẢNG STT Bảng 1.1 Tên bảng Tình hình SXHD năm 2014 so với 2013 trung bình Trang 2006-2010 Bảng 1.2 Phân loại cytokin 18 Bảng 1.3 Tác dụng sinh học số cytokin 21 Bảng 1.4 Tóm tắt biểu nồng độ cytokin bệnh nhân 32 SXHD Bảng 2.1 Týp vi rút Dengue phân lập năm 2005 tỉnh phía 41 Nam Bảng 2.2 Nồng độ bình thường cytokin 43 Bảng 2.3 Biến số nghiên cứu 43 Bảng 2.4 Nồng độ cytokin phát multiplex micro-bead 52 immunoassay Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhi theo nhóm tuổi 57 Bảng 3.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhi 59 Bảng 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhi 60 Bảng 3.4 Đặc điểm nhiễm týp vi rút Dengue mẫu nghiên cứu 62 Bảng 3.5 Đặc điểm nồng độ vi rút Dengue 62 Bảng 3.6 Nồng độ vi rút Dengue theo ngày sốt 64 Bảng 3.7 Nồng độ vi rút Dengue theo týp 64 Bảng 3.8 Trung vị nồng độ vi rút Dengue trẻ sốc SXHD 67 Bảng 3.9 Trung vị nồng độ vi rút Dengue theo týp DENV trẻ sốc 69 SXHD Bảng 3.10 Trung vị nồng độ vi rút Dengue theo ngày sốt trẻ sốc SXHD 69 vii Bảng 3.11 Trung vị nồng độ cytokine trẻ sốc SXHD 70 Bảng 3.12 Tỉ lệ tăng nồng độ cytokin trẻ sốc SXHD 71 Bảng 3.13 Trung vị nồng độ cytokin theo ngày sốt trẻ sốc 72 SXHD Bảng 3.14 Mối tương quan týp DENV với sốc SXHD trẻ em 73 Bảng 3.15 Mối tương quan nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD 74 Bảng 3.16 Kết phân tích hồi quy mối tương quan nồng độ vi 74 rút DENV với sốc SXHD Bảng 3.17 Mối tương quan nồng độ vi rút DENV theo ngày sốt 75 với sốc SXHD Bảng 3.18 Kết phân tích hồi quy đa biến mối tương quan 76 týp, nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD Bảng 3.19 Đặc điểm nhóm bệnh nhi đo nồng độ cytokin 76 Bảng 3.20 Trung vị nồng độ cytokin đo 77 Bảng 3.21 Tỉ lệ tăng nồng độ cytokin bệnh nhi SXHD 78 Bảng 3.22 Trung vị nồng độ cytokin theo ngày sốt trẻ SXHD 79 Bảng 3.23 Trung vị nồng độ cytokin theo týp vi rút Dengue trẻ 80 SXHD Bảng 3.24 Mối tương quan tình trạng tăng nồng độ cytokin 81 sốc SXHD Bảng 3.25 Kết phân tích hồi quy đa biến mối tương quan 82 tình trạng tăng nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD Bảng 3.26 Trung vị nồng độ cytokin trẻ SXHD theo ngày sốt 83 Bảng 3.27 Kết phân tích hồi quy đơn biến mối tương quan 84 nồng độ cytokin với tình trạng sốc SXHD Bảng 3.28 Kết phân tích hồi quy đa biến mối tương quan 84 nồng độ cytokin với tình trạng sốc SXHD Bảng 3.29 Mối tương quan nồng độ IL-1β theo ngày sốt với sốc 85 viii SXHD Bảng 3.30 Mối tương quan nồng độ IL-2 theo ngày sốt với sốc 86 SXHD Bảng 3.31 Mối tương quan nồng độ IL-4 theo ngày sốt với sốc 86 SXHD Bảng 3.32 Mối tương quan nồng độ IL-5 theo ngày sốt với sốc 87 SXHD Bảng 3.33 Mối tương quan nồng độ IL-6 theo ngày sốt với sốc 87 SXHD Bảng 3.34 Mối tương quan nồng độ IL-10 theo ngày sốt với sốc 88 SXHD Bảng 3.35 Mối tương quan nồng độ IL-12 theo ngày sốt với sốc 88 SXHD Bảng 3.36 Mối tương quan nồng độ IL-13 theo ngày sốt với sốc 89 SXHD Bảng 3.37 Mối tương quan nồng độ TNF- α theo ngày sốt với 89 sốc SXHD Bảng 3.38 Mối tương quan nồng độ INF-γ theo ngày sốt với sốc 90 SXHD Bảng 3.39 Mối tương quan nồng độ cytokin, nồng độ vi rút 91 Dengue với sốc SXHD Bảng 4.1 Kết giám sát huyết vi rút Dengue năm 2014 99 Việt Nam Bảng 4.2 Kết phân lập vi rút Dengue năm 2014 Việt Nam 99 Bảng 4.3 Kết phân lập týp vi rút Dengue trường hợp sốc 104 SXHD tỉnh phía Nam 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 Đinh Thanh P Lê Hiếu N Nguyễn Thị Kim L Nguyễn Thị Cẩm T Nguyễn Thị Ngọc D Nguyễn Thị Cẩm N Phạm Nhựt Anh H Nguyễn Thị Thảo H Huỳnh Văn C Châu Hữu T Hà Quế C Trần Hồng Q Lê Cơng H Lưu Vịnh H Ngô Ngọc Mỹ T Mai Thanh S Ngô Thị Hồng T Nguyễn Thành G Trần Thành Đ Nguyễn Thị Kim N Lê Ý N Trần Hoàng P Huỳnh Thị Mỹ D Nguyễn Tuấn Duy L Nguyễn Ngọc Ái M Nguyễn Ánh T Lâm Võ Tích T Trẩn Tấn T Lê Nguyễn Huy P Trần Thị Quỳnh H Phạm Lý Nhựt T Lê Tấn A Ngô Trọng N Lê Nguyễn Mai T Bùi Thị Quỳnh N Nguyễn Thị Minh C Nguyễn Minh K Trương Tiến P Đinh Hồ Tấn H Nguyễn Diệu O 12 12 13 10 11 13 13 12 10 6 11 13 11 12 10 09/6/2008 10/6/2008 12/6/2008 15/6/2008 17/6/2008 19/6/2008 20/6/2008 22/6/2008 25/6/2008 26/6/2008 07/7/2008 09/7/2008 11/7/2008 13/7/2008 15/7/2008 17/7/2008 18/7/2008 20/7/2008 22/7/2008 25/7/2008 27/7/2008 01/8/2008 02/8/2008 04/8/2008 06/8/2008 08/8/2008 10/8/2008 11/8/2008 12/8/2008 13/8/2008 14/8/2008 16/8/2008 17/8/2008 21/8/2008 22/8/2008 23/8/2008 27/8/2008 03/9/2008 05/9/2008 09/9/2008 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 Lê Trương Chí H Nguyễn Ngọc M Nguyễn Thị Thu T Trần Thảo N Nguyễn Hoàng T Nguyễn Minh T Phạm Phương N Lê Thị Ngọc T Nguyễn Thanh T Nguyễn Ngọc Nguyên T Trần Hoàng Anh T Hồ Quốc T Mai Hoàng P Đoàn Thanh N Phạm Thị Thúy A Nguyễn Hoàng A Lê Minh Đ Mai Trung H Phạm thị Xuân G Nguyễn Quốc H Võ Thế S Văn Phước T Võ Văn T Nguyễn Thị Ngọc H Lê Thị Diễm T Mai Phạm Minh T Nguyễn Thị Bích N Trần Hồng Hải Y Trương Thị Cẩm L Châu Hoàng Vũ L Võ Thị Diễm T Phạm Thị Thúy K Trần Phạm Phong P Phạm Hồng H Nguyễn Châu S Ngô Thanh T Lê Văn S Võ Kim P Phạm Khánh T Bùi Quốc T 13 10 6 11 14 13 11 14 15 15 13 11 11 12 10 15 7 11/9/2008 14/9/2008 16/9/2008 20/9/2008 23/9/2008 30/9/2008 03/10/2008 06/10/2008 07/10/2008 09/10/2008 11/10/2008 12/10/2008 15/10/2008 17/10/2008 18/10/2008 19/10/2008 20/10/2008 24/10/2008 03/11/2008 07/11/2008 07/11/2008 10/11/2008 11/10/2008 13/11/2008 15/11/2008 17/11/2008 18/11/2008 19/11/2008 22/11/2008 29/11/2008 01/12/2008 03/12/2008 04/12/2008 06/12/2008 08/12/2008 09/12/2008 10/12/2008 12/12/2008 14/12/2008 15/12/2008 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 Phạm Hoàng D Cao Thị Lãnh T Đặng Anh T Lê Anh T Phạm Ngọc P Lê Hoàng Gia B Trần Ngọc C Nguyễn Đoàn Ánh V Lê Thị Cẩm T Đỗ Minh T Kim Văn H Nguyễn Thị Cẩm T Bùi Thị Cẩm T Nguyễn Văn M Nguyễn Minh H Lê Trọng N Trần Nguyễn Hoàng L Thái Hùng A Phạm Trung H Văn Thị Ngọc H Nguyễn Huỳnh Thảo N Trần Yến M Nguyễn Thị Minh N Trần Nhựt T Nguyễn Kim H Lê Hồi N Ngơ Ánh M Lê Minh K Võ Ngọc Thanh T Nguyễn Mỹ T Trần Lê Kim N Nguyễn Văn B Hồ Đan H Nguyễn Ngọc Uyên N Nguyễn Thị Phương D Lê Minh T Nguyễn Thị Cẩm T Huỳnh Minh T Đặng Thị Cẩm T Nguyễn Ngọc Phúc D 13 14 11 10 5 11 10 9 6 15 11 13 13 12 5 10 17/12/2008 19/12/2008 20/12/2008 21/12/2008 24/12/2008 25/12/2008 26/12/2008 28/12/2008 31/12/2008 02/01/2009 05/01/2009 07/01/2009 09/01/2009 11/01/2009 13/01/2009 16/01/2009 20/01/2009 22/01/2009 23/01/2009 24/01/2009 27/01/2009 05/02/2009 07/02/2009 08/02/2009 10/02/2009 11/02/2009 20/02/2009 22/02/2009 23/02/2009 24/02/2009 04/03/2009 06/03/2009 07/03/2009 08/03/2009 13/03/2009 17/03/2009 20/03/2009 26/03/2009 01/4/2009 08/4/2009 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 Lê Thị Yến N Huỳnh Lê Quốc D Trần Ngọc H Nguyễn Bá Minh T Nguyễn Hoàng T Nguyễn Nhật T Đặng Nguyễn Mỹ X Trần Hoài V Võ Thị Mỹ T Nguyễn Phú T Trần Hoàng T Đỗ Văn H Võ Kim O Phan Thanh Duy B Pham Cẩm T Lê Xuân T Phan Văn T Nguyễn Thị Phượng L Huỳnh Thị Tố N Nguyễn Thanh N Nguyễn Ngọc H Lê Hồng P Nguyễn Việt T Ngô Danh K Nguyễn Thanh L Nguyễn Tuấn K Trần Thị Cẩm H Nguyễn Huỳnh Trúc V Quách Minh T Nguyễn Ngọc Phương T Nguyễn Trung T Nguyễn Ngọc Yên T Huỳnh Anh T Nguyễn Thanh S Nguyễn Thị Lệ T Phan Kim H Nguyễn Thị Ngọc D Ngơ Thị Thúy D Trần Hồng A Huỳnh Công T 12 14 9 6 10 3 9 6 10 13/4/2009 18/4/2009 22/4/2009 24/4/2009 27/4/2009 30/4/2009 04/5/2009 09/5/2009 12/5/2009 17/5/2009 20/5/2009 24/5/2009 25/5/2009 26/5/2009 28/5/2009 31/5/2009 01/6/2009 08/6/2009 13/6/2009 18/6/2009 21/6/2009 24/6/2009 26/6/2009 28/6/2009 30/6/2009 05/7/2009 13/7/2009 23/7/2009 01/8/2009 12/8/2009 24/8/2009 30/8/2009 07/9/2009 13/9/2009 08/10/2009 18/10/2009 06/11/2009 20/11/2009 01/7/2010 03/7/2010 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 Lê Tấn G Nguyễn Văn T Phạm Đệ N Trần Thị Kim C Bùi Thị Ngọc Y Huỳnh Thị Nhọc Y Nguyễn Văn H Huỳnh Gia B Hồ Thị Thuận B Lý Ngọc D Trần Hồng P Nguyễn Ngọc T Nguyễn Thị Thanh T Nguyễn Thị Trúc M Nguyễn Thị Kiều D Lý Thị Kim P Huỳnh Tấn P Võ Ngọc T Phan Thị B Trần Văn D Nguyễn Thị G Trần Thị Mai T Huỳnh Văn S Nguyễn Thị Thúy L Bùi Thị Mỹ N Dương Thị Kim H Mai Nguyệt S Lê H Trương Thị Hữu Y Nguyễn Thị Thu H Cao Mộng T Nguyễn Ngọc V Lê Thị B Võ Văn L Nguyễn Thị A Lâm thị Đ Lê Quang K Nguyễn Thị NGọc D Nguyễn Thị Q Nguyễn Thị Thanh V 6 10 11 8 15 15 11 11 15 15 14 14 14 14 15 15 11 15 13 15 15 15 15 12 8 11 13 11 04/7/2010 05/7/2010 07/7/2010 09/7/2010 11/7/2010 12/7/2010 13/7/2010 15/7/2010 16/7/2010 17/7/2010 18/7/2010 19/7/2010 21/7/2010 22/7/2010 23/7/2010 23/7/2010 24/7/2010 25/7/2010 26/7/2010 27/7/2010 28/7/2010 29/7/2010 31/7/2010 02/8/2010 03/8/2010 04/8/2010 05/8/2010 08/8/2010 10/8/2010 11/8/2010 12/8/2010 13/8/2010 14/8/2010 16/8/2010 17/8/2010 18/8/2010 19/8/2010 20/8/2010 21/8/2010 22/8/2010 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 Nguyễn Văn H Lê Văn S Nguyễn Hữu N Châu Thị Ngọc C Ngô Thanh L Nguyễn Thanh H Phan Ngọc D Đỗ Thị Thu H Lê Tấn Đ Đòa Hoa Thanh T Võ Tấn H Đinh Bá T Lê Thị Ngọc P Nguyễn văn S Nguyễn Thị T Nguyễn Thành L Hà Thị Thu B Nguyễn Thị K Phan Như Chí H Nguyễn Thị Huyền N Phan Thị Ngọc T Châu Minh S Trần Thị Thanh N Hà Thanh S Trần Hoàng N Phan Mỹ L Lưu Đức L Cao Thanh N Ngô Thanh T Mai Thanh S Nguyễn Thị Bạch T Võ Thị Ánh H Nguyễn Thành L Nguyễn Minh T Nguyễn Thị Trúc L Huỳnh Thanh H Nguyễn Thu H Lý Thu T Lê Tấn V Ngô Tân N 11 14 13 12 12 13 11 10 11 13 13 13 12 10 10 5 6 13 23/8/2010 24/8/2010 25/8/2010 26/8/2010 27/8/2010 28/8/2010 29/8/2010 30/8/2010 01/9/2010 03/9/2010 04/9/2010 05/9/2010 06/9/2010 08/9/2010 11/9/2010 12/9/2010 13/9/2010 14/9/2010 15/9/2010 17/9/2010 18/9/2010 19/9/2010 20/9/2010 21/9/2010 22/9/2010 23/9/2010 24/9/2010 25/9/2010 26/9/2010 27/9/2010 28/9/2010 29/9/2010 30/9/2010 02/10/2010 03/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 Hồ Nhã P Mai Phương T Trần Đình Thế D Phan Thanh T Lê Thị Ngọc H Nguyễn Thanh H Nguyễn Minh T Võ Tuấn A Phùng Minh N Bùi Bảo T Nguyễn Quốc Cường Trần Thị Kim C Nguyễn Ngọc T Trần Bá Đ Lê Thị M Phùng Thị N Trịnh Minh D Trần Thị T Lê Thị P Phạm Thị L Nguyễn Thị Thanh D Nguyễn Văn U Hồ Văn Đ Lê Thanh C Lê Thanh T Nguyễn Thị T Trần Thị L Nguyễn Tuấn K Đòan Thị Thanh H Trần Kim L Lương Gia B Nguyễn trọng N Trần Thị Kim Q Lê Nhựt T Cao Gia T Lê Kiều K Trần Ngọc Quốc H Nguyễn Nhựt H Nguyễn Viết T Phan Tuấn K 15 14 14 14 15 15 15 15 15 11 11 14 12 14 11 13 13 13 10 13 12 11 12 5 09/10/2010 10/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 15/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 23/10/2010 24/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 31/10/2010 01/11/2010 03/11/2010 04/11/2010 05/11/2010 06/11/2010 07/11/2010 08/11/2010 09/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 13/11/2010 14/11/2010 16/11/2010 17/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 22/11/2010 23/11/2010 24/11/2010 25/11/2010 26/11/2010 27/11/2010 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 Mai Văn H Huỳnh Tấn H Lê Ngọc Yến N Võ Chí K Pham Chí Q Đỗ Hà Hải M Nguyễn Minh T Huỳnh Hoàng M Phạm Thị Yến V Trần Quốc K Đoàn Hòa H Bạch Trường T Phạm Duy K Nguyễn Tấn P Nguyễn Minh T Võ Nguyễn Đoan N Lao Minh K Cao Trần Thanh T Nguyễn Thị Ngọc D Phạm Thị Yến N Nguyễn Xuân H Phạm Hoàng Thanh T Phạm Lê Công T Phan Thị Thảo N Huỳnh Lam T Đoàn Thị Hồng N Nguyễn Thị Huỳnh N Bùi Tuấn K Lê Hồng S Nguyễn Xuân Trường T Đào Duy L Nguyễn Khải H Nguyễn Quốc T Lê Hoàng Ngọc T Phạm Thị Yến V Lâm Đức V Nguyễn Phan Hữu Đ Huỳnh Thanh T Lê Nguyễn Phương N Võ Hiểu L 5 13 13 11 6 12 12 11 11 11 11 10 13 12 6 28/11/2010 29/11/2010 30/11/2010 01/12/2010 01/12/2010 03/12/2010 05/12/2010 06/12/2010 07/12/2010 08/12/2010 09/12/2010 09/12/2010 10/12/2010 13/12/2010 14/12/2010 16/12/2010 17/12/2010 18/12/2010 19/12/2010 22/12/2010 23/12/2010 24/12/2010 25/12/2010 26/12/2010 27/12/2010 28/12/2010 29/12/2010 30/12/2010 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 02/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 05/01/2011 05/01/2011 06/01/2011 07/01/2011 08/01/2011 09/01/2011 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 Trần Anh T Nguyễn Công T Nguyễn Ngọc Kim H Huỳnh Thị Mộng R Trần Minh T Nguyễn Đình H Nguyễn Ngọc Quỳnh A Trần Thị Ngọc M Ngô Quốc V Phạm Ngân Hồng N Bùi Quốc L Lê Tấn L Nguyễn Đức T Nguyễn Thị NGọc T Nguyễn Ngọc H Bùi Nguyễn Hoài M Huỳnh Thị Thảo T Bùi Minh K Nguyễn Thành H Nguyễn Thị Khả A Dương Trung K Võ Hoàng Tiểu M Đinh Ngọc Yến N Nguyễn Thành T Trần Nguyễn Hoàng L Đặng Tuấn K Lê Vũ Hải B Nguyễn Thị Thanh N Nguyễn Thảo T Lưu Trọng N Lê Tuấn K Nguyễn Thị Khánh L Lê Trung N Huỳnh Ngọc M Lê Hoàng D Tống Huỳnh P Nguyễn Xuân V Nguyễn Văn Anh K Nguyễn Thị Ngọc M Hồ Nguyễn Tường C 10 13 10 11 11 11 11 9 10 11 10/01/2011 10/01/2011 11/01/2011 12/01/2011 13/01/2011 14/01/2011 15/01/2011 17/01/2011 17/01/2011 18/01/2011 19/01/2011 20/01/2011 21/01/2011 21/01/2011 22/01/2011 23/01/2011 24/01/2011 25/01/2011 26/01/2011 27/01/2011 28/01/2011 29/01/2011 30/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 01/02/2011 02/02/2011 02/01/2011 03/02/2011 04/02/2011 05/02/2011 05/02/2011 06/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 11/02/2011 12/02/2011 437 6770 Nguyễn Minh T 13/02/2011 438 6771 Trương Quốc C 12 14/02/2011 439 6772 Nguyễn Thị Thảo N 15/02/2011 440 6773 Huỳnh Quyền T 16/02/2011 441 6774 Đặng Hoàng Quang H 16/02/2011 442 6775 Lê Bảo Nhật T 10 18/02/2011 443 6776 Trần Hoàng P 19/02/2011 444 6777 Trần Anh Phát T 20/02/2011 445 6778 Nguyễn Thanh B 21/02/2011 446 6779 Nguyễn Hồng T 22/02/2011 447 6780 Lê Trường P 22/02/2011 448 6781 Lê Tấn Đ 23/02/2011 449 6782 Đái Thị Thu H 24/02/2011 450 6783 Châu Ngọc B 25/02/2011 451 6784 Phạm Thế H 26/02/2011 452 6785 Nguyễn Hữu N 13 27/02/2011 453 6786 Lê Thịnh P 28/02/2011 454 6787 Trịnh Hữu T 28/02/2011 455 6788 Trần Minh N 01/03/2011 456 6789 Nguyễn Thanh X 02/03/2011 457 6790 Đỗ Quang H 04/03/2011 458 6791 Huỳnh Tuấn A 15 05/03/2011 459 6792 Hà Thị Thùy T 06/03/2011 460 6793 Trần Thị Thanh V 13 07/03/2011 461 6794 Nguyễn Ngọc T 08/03/2011 462 6795 Nguyễn Thị Kim C 09/03/2011 463 6796 Nguyễn Thị Ngọc C 16/03/2011 464 6797 Nguyễn Kim Q 17/03/2011 465 6798 Nguyễn Thị Ngọc D 28/03/2011 ... Đặc điểm týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue …………………………………66 3.3 Mối liên quan týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin iii với sốc sốt xuất huyết Dengue trẻ em …………………………... 4.2 Đặc điểm týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue ……………………………… 103 4.3 Mối liên quan týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin với sốc sốt xuất huyết Dengue trẻ em ………………………….109... tỉ lệ týp, trung bình nồng độ vi rút Dengue cytokin trẻ b sốc sốt xuất huyết Dengue Xác định mối liên quan quangiữacác týp, nồng độ vi rút Dengue cytokin với sốc sốt xuất huyết Dengue trẻ em 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút Dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em, Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút Dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay