Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng

105 14 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:16

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày 20 tháng 08 năm 2012 Tác giả luận văn Lê Bá Dũng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATTP : An toàn thực phẩm BQL : Ban quản lý CCTL : Cải cách tiền lương CTN-NQD : Công thương nghiệp – quốc doanh DAĐTXD : Dự án đầu tư xây dựng DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước ĐTPT : Đầu tư phát triển GD-ĐT : Giáo dục – đào tạo GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐND : Hội đồng nhân dân KHCN : Khoa học công nghệ KCN : Khu công nghiệp KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương PTTH : Phát truyền hình QLHC : Quản lý hành QLCL : Quản lý chất lượng SHNN : Sở hữu nhà nước TDTT : Thể dục thể thao TS : Thủy sản TX : Thường xuyên UBND : Ủy ban nhân dân VHTT : Văn hố thơng tin XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Trang Dự toán thu, chi ngân sách địa phương Bộ Tài giao Dự toán thu, chi ngân sách địa phương UBND thành phố 54 60 2.3 giao Dự toán thu, chi ngân sách quận, huyện UBND Thành 63 2.4 2.5 2.6 2.7 phố giao Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương Quyết toán đạt so với dự toán ngân sách Cơ cấu chi thường xuyên qua năm Kết ngân sách qua năm 66 67 69 70 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Dự toán thu NSNN lập báo cáo Bộ Tài Chính Dự tốn chi NSĐP lập báo cáo Bộ Tài Dự tốn thu NSNN Bộ Tài giao Dự tốn chi NSĐP Bộ Tài giao Dự tốn thu NSNN UBND Thành phố giao Dự toán chi NSNN UBND Thành phố giao 51 52 53 54 59 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu 1.1 1.2 1.3 Tên sơ đồ Hệ thống ngân sách Việt Nam Quy trình lập dự toán ngân sách địa phương Phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Trang 19 31 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân sách nhà nước ngày có tác động sâu rộng đến mặt kinh tế - xã hội trở thành yếu tố chủ đạo tài quốc gia mục tiêu hướng đến quản lý ngân sách nhà nước để phát huy vai trò to lớn huy động nguồn tài để tạo lập quỹ tài - tiền tệ mình, phân phối nguồn tài nhà nước nhằm đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu nhà nước, đồng thời góp phần điều tiết vĩ mơ kinh tế thơng qua cơng cụ dự tốn ngân sách hàng năm Để thực thi ngân sách hiệu quả, vai trò khâu lập dự tốn khơng thể phủ nhận, tạo khn khổ cho việc chấp hành NSNN; định việc thực thi ngân sách Một ngân sách dự tốn tốt thực tốt, ngân sách lập khơng tốt khơng thể thực tốt Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa thực ngân sách đơn đảm bảo tuân thủ ngân sách dự kiến ban đầu, mà phải thích ứng với thay đổi khách quan trình thực hiện, đồng thời phải tính đến hiệu hoạt động Trong năm qua, cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước nói chung, ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng nói riêng có nhiều cải tiến, đổi nội dung phương pháp để dự toán ngân sách lập đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên chiến lược lựa chọn; phản ánh sách, chương trình hành động cấp quyền; góp phần tăng hiệu hoạt động khu vực tài cơng, tránh bị động q trình thực hiện; cơng tác lập dự tốn ngân sách dựa nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, nhiệm vụ cụ thể ngành, địa phương Đồng thời thể tổng hòa quan điểm, đường lối, chiến lược mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhà nước; phản ánh thiết lập kỷ luật tài cho hoạt động khu vực công thông qua xác lập tiêu tài bản: tổng thu ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách địa phương; phản ánh mối quan hệ tiết kiệm, đầu tư tiêu dùng… Dự toán ngân sách để đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực nhiệm vụ tài chính, ngân sách q trình chấp hành ngân sách, cơng cụ để kiểm sốt hoạt động tài năm ngân sách Chính mà dự toán ngân sách phải tổng hợp theo lĩnh vực thu, chi theo cấu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ Dự tốn ngân sách cấp quyền địa phương, đơn vị dự toán cấp phải lập theo yêu cầu, nội dung, biểu mẫu thời hạn quy định Bộ Tài chính, đồng thời phải thuyết minh rõ sở, tính tốn phải bảo đảm cân đối thu chi Trên thực tế quy mô nguồn thu, nhiệm vụ chi ngày mở rộng đa dạng; mặt khác cơng tác lập dự tốn ngân sách địa phương bất cập, hạn chế cần khắc phục, hồn thiện đòi hỏi tính dự kiến, dự báo ngày nâng cao Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò thực tế nêu trên, để trả lời câu hỏi: người làm cơng tác lập dự tốn ngân sách địa phương anh (chị) phải làm để dự tốn ngân sách địa phương thực công cụ thực thi ngân sách hiệu quả, đáp ứng công tác quản lý tài chính, ngân sách ngày cao, thân Tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương địa bàn thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Thơng qua nghiên cứu lý luận tình hình thực tiễn luận văn “Hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương địa bàn thành phố Đà Nẵng” tác giả mong muốn tìm kiếm phương thức hợp lý cho việc lập kế hoạch phân bổ nguồn lực ngân sách nhằm hồn thiện cơng tác lập ngân sách địa phương Qua nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, cụ thể là: - Hệ thống hoá vần đề lý luận công tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách để từ xác định vị trí cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng - Qua nghiên cứu thực tiễn sở lý luận đến đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiến công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương sở dự toán ngân sách hàng năm Bộ Tài giao cho thành phố Đà Nẵng, dự toán UBND thành phố giao cho địa phương, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Sở Tài thành phố Đà Nẵng phòng Tài - Kế hoạch quận, huyện thuộc thời kỳ ổn định ngân sách lần thứ giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; quan tâm đặc biệt đến yêu cầu, yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương địa bàn thành phố Đà Nẵng Đồng thời sâu nghiên cứu công tác phân bổ chi thường xuyên đến lĩnh vực tương ứng với cấp ngân sách thuộc ngân sách địa phương 4 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp tổng hợp - phân tích - so sánh, đối chiếu thực tiễn với sở lý luận công tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách Kết cấu Luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung nghiên cứu luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Tổng quan lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp hồn thiện cơng tác cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng Chương TỔNG QUAN VỀ LẬP, PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước ngân sách địa phương: 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm NSNN Phạm trù tài nhà nước xuất lịch sử với xuất nhà nước, thuật ngữ “ngân sách nhà nước” sử dụng từ kỷ thứ 17 trở lại Sự đời ngân sách nhà nước làm thay đổi lớn phương thức quản lý tài nhà nước Khởi đầu Anh quốc áp dụng thể chế ngân sách nhà nước vào kỷ 17, Mỹ Pháp, sau mơ hình lan rộng đến nước khác Khái niệm ngân sách nhà nước phản ảnh thể chế xã hội thiết lập hệ thống pháp luật nhằm mục đích ấn định số chi tiêu năm mà nhà nước phải tìm kiếm nguồn để tài trợ; đồng thời nhà nước đưa quy tắc kế toán để theo dõi chi tiết chặt chẽ khoản chi tiêu nhà nước với mục đích để kiểm sốt khoản chi, tránh phí phạm khoản chi tiêu cho hoạt động không ghi vào ngân sách để cho chi tiêu nhà nước hợp pháp tài trợ nguồn thu ổn định Hay nói cách khác, ngân sách nhà nước đạo luật tài quốc hội định, thơng qua khoản thu, chi tài nhà nước thực niên khóa tài ([2], trang 211-213) Tuy nhiên có nhiều ý kiến khác khái niệm ngân sách nhà nước Nhưng hình thức, ngân sách nhà nước khoản thu, chi nhà nước Còn xét nội dung, ngân sách nhà nước phản ánh quan hệ lợi ích kinh tế nảy sinh trình phân phối 86 3.2.3 Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quan Tài với quan Kế hoạch Đầu tư trong lập, phân bổ ngân sách đầu tư phát triển Phân định rõ chức nhiệm vụ quan Tài với quan Kế hoạch Đầu tư lập, phân bổ ngân sách đầu tư phát triển, mà cụ thể phân định rõ việc xây dựng kế hoạch đầu tư chương trình, dự án với việc phân bổ ngân sách đầu tư hàng năm, việc cân đối nguồn vốn đầu tư dự toán ngân sách hàng năm Như khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ nay, làm cho việc phân bổ ngân sách đầu tư từ nguồn vốn đầu tư thực đảm bảo cân việc phân bổ vốn đầu tư cho công trình, dự án, tránh tình trạng dàn trải, phân tán nguồn lực, việc sử dụng vốn đầu tư thực có hiệu hướng 3.2.4 Gắn kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch ngân sách nhà nước năm Trong công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách cần gắn kết chặt chẽ kế hoạch ngân sách với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, có tạo mối liên kết rõ ràng mục tiêu, chương trình, dự án với nguồn lực ngân sách khuôn khổ kinh tế vĩ mô dự báo Từ đó, có điều kiện để điều hồ năm ngân sách với nhau, hạn chế hẫng hụt tài chính, khắc phục tình trạng mục tiêu, chương trình, dự án chờ kinh phí tình trạng dàn trải đầu tư Có vậy, việc phân bổ nguồn lực cho nhu cầu chi tiêu nhà nước, quyền địa phương với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 87 3.2.5 Đổi quy trình lập, định giao dự toán cấp ngân sách địa phương a Đổi quy trình lập: Quy trình ngân sách nước ta quy định Luật ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn Luật Theo đó, quy trình lập dự tốn ngân sách thường cuối tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị nêu nội dung phải tuân thủ lập kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách Sau đó, Bộ Tài ban hành Thông tư hướng dẫn với số kiểm tra thu chi để làm sở cho địa phương lập báo cáo dự toán thảo luận ngân sách Kết thảo luận tổng hợp, trình Chính phủ, quan Quốc hội Quốc hội phê chuẩn vào nửa đầu tháng 11 Căn Nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu chi cho địa phương vào khoảng ngày 20 tháng 11 Tiếp theo, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ ngân sách chi tiết cho đơn vị cấp trước ngày 31 tháng 12 thông báo phân bổ để quan Tài theo dõi, tổng hợp Mặc quy trình ngân sách nêu rõ ràng; việc chấp hành quy trình ngân sách nêu cấp, quan, đơn vị tương đối tốt, điểm cần phải hồn thiện thêm Cụ thể: hệ thống ngân sách có tính lồng ghép nên q trình lập dự tốn ngân sách thực theo trình tự từ cấp xã lên trình phân bổ ngân sách nhà nước diễn từ cấp xuống Với quỹ thời gian hạn chế quy trình ngân sách nhà nước diễn từ cấp xuống Với quỹ thời gian hạn chế quy trình ngân sách quy định dẫn đến hai tình trạng: Hoặc cơng tác lập, tổng hợp định dự toán, phân bổ giao dự tốn ngân sách nhà nước, khơng đáp ứng yêu cầu thời gian quy định Luật Ngân sách nhà nước; quan có nhiệm vụ, có thẩm quyền việc lập, tổng 88 hợp định dự toán, phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu thời gian quy định Luật Ngân sách nhà nước không đảm bảo chất lượng, mang tính hình thức Mặt khác quy trình lập dự tốn ngân sách địa phương hai khâu: (1) khâu hướng dẫn số thông báo kiểm tra dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách đòi hỏi phải thật cụ thể, chi tiết (2) khâu xem xét dự toán đơn vị sử dụng ngân sách gửi cho quan Tài cấp phải đòi hỏi thực thận trọng, khách quan, chí phải trao đổi, thảo luận với đơn vị để làm sáng tỏ nhu cầu dự toán, phục vụ tốt cho việc bố trí dự tốn đơn vị sử dụng ngân sách Vì để đáp ứng yêu cầu chất lượng dự tốn sát với tình hình thực tế địa phương đòi hỏi phải đổi quy trình theo hướng cải tiến phương pháp, thủ tục hai khâu nói trên, đồng thời cần tăng thêm thời gian, thời gian mà địa phương phân bổ chi tiết ngân sách cho đơn vị, quyền cấp thơng báo phân bổ để quan Tài theo dõi, tổng hợp b Đổi định dự toán chi ngân sách hàng năm: Việc định dự toán chi ngân sách phải dựa chuẩn mực khoa học xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi ngân sách định phù hợp với khả cân đối ngân sách sách địa phương, phù hợp với đặc điểm tình hình nhu cầu hợp lý địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách Cho nên năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách (ổn định từ - năm) việc định dự toán chi ngân sách quan trọng đòi hỏi phải thật sát hợp với đơn vị sử dụng ngân sách để làm sở cho việc định dự toán năm thời kỳ ổn định ngân sách sát thực, điều chỉnh biến động cho phù hợp với luật định (trừ trường hợp có biến động lớn) 89 Do vậy, khâu thẩm định dự tốn quan Tài cấp với đơn vị dự tốn đòi hỏi phải đổi mới, hồn thiện phải có trao đổi, mạn đàm nội dung chưa thống dự tốn đơn vị, đảm bảo cơng khai, minh bạch, khách quan để đơn vị đưa sở bảo vệ dự toán quan Tài đưa khơng chấp nhận dự tốn, sau thống kết luận Trên sở thống nhất, quan Tài tổng hợp dự tốn ngân sách cấp thơng qua UBND trình HĐND cấp định dự toán NSNN (trong trường hợp thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường UBND quận, huyện gửi Sở Tài để trình UBND thành phố HĐND cấp) nhằm đảm bảo cho dự toán định hợp lý Điều tránh áp đặt chủ quan quan định dự tốn, hạn chế bất bình đẳng đơn vị, địa phương 3.2.6 Lập, phân bổ dự toán ngân sách phải gắn kết việc chi tiêu ngân sách với kết đầu Việc lập dự toán ngân sách gắn kết đầu với khn khổ chi tiêu ngân sách đòi hỏi khách quan cần thiết nguồn lực ngân sách hạn chế; dự toán phải phản ánh đầy đủ khoản thu hợp pháp vào ngân sách để kiểm soát nhờ mà hoạch định chi tiêu với mục tiêu nằm phạm vi mức trần; dự tốn ln hướng đến tính hiệu sử dụng nguồn lực thực điều bước cơng việc cụ thể; khắc phục tình trạng dự tốn ngân sách nhà nước lập hàng năm phải tốn thời gian, công sức dễ nảy sinh chế “xin cho” Để đạt điều này, q trình lập dự tốn ngân sách cần xác định rõ mục đích, mục tiêu, kết đầu cho chương trình, dự án hoạt động ngân sách nhà nước đảm bảo, 90 hỗ trợ thông qua hệ thống khung pháp lý bao gồm tiêu chí phân bổ theo kết quả, đầu cho phù hợp với lĩnh vực, quy trình lập với bước thực phù hợp giải pháp hỗ trợ cho việc lập dự tóan theo hình thức thật hợp lý Đồng thời để có gắn kết cần có hỗ trợ mạnh mẽ Chính phủ Theo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư phải có chương trình tập huấn nghiệp vụ cơng tác dự tốn ngân sách cho đối tượng có liên quan Trong ý số yêu cầu sau: - Phân tích dự báo có chất lượng kinh tế vĩ mô sở cho việc xây dựng tiêu tài trung hạn Các phân tích cần đảm bảo độ tin cậy tính thống nhất; - Có sách ưu tiên hóa chế phân bổ nguồn lực sử dụng theo ưu tiên Do nguồn lực hạn chế lập dự toán ngân sách theo đầu yêu cầu phải tập trung vào việc đạt kết lớn từ mức độ nguồn lực có cách đảm bảo nguồn lực phải phân bổ theo thứ tự ưu tiên Đây chế tốt cho việc xếp hợp lý nguồn lực q trình lập dự tốn ngân sách theo hướng khuyến khích phân bổ nguồn lực cho ưu tiên cao hơn, chương trình có độ hữu dụng nhiều hơn; - Tăng cường tính minh bạch Việc lập dự toán ngân sách theo đầu để tăng cường tính minh bạch; ngồi đòi hỏi phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ, tiêu tài khn khổ trung hạn ưu tiên đơn vị sử dụng ngân sách phải công bố công khai 91 3.2.7 Nâng cao trách nhiệm đơn vị, địa phương lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơng tác dự tốn ngân sách nhà nước nói chung, ngân sách địa phương nói riêng phải thực quan tâm có trách nhiệm thực đầy đủ bước quy trình, thủ tục lập, phân bổ, định, giao dự toán, đảm bảo thời gian theo quy định Luật Ngân sách nhà nước; quan Tài cấp, quan quản lý nhà nước cấp có trách nhiệm xem xét dự tốn đơn vị sở q trình tổng hợp dự toán từ lên quan tâm thảo luận, lắng nghe ý kiến giải trình, bảo vệ dự toán đơn vị sử dụng ngân sách để tham mưu cho cấp có thẩm quyền định, phân bổ giao dự toán ngân sách cho phù hợp, khoa học, hạn chế tối đa bất cập qúa trình chấp hành dự tốn 3.2.8 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Xây dựng đội ngũ cán quản lý ngân sách có đầy đủ lực, trình độ chun mơn giỏi, có tầm chiến lược cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách địa phương, có khả phân tích dự báo nguồn lực, lợi so sánh môi trường phát triển… thời kỳ Điều giúp cho việc quản lý điều hành ngân sách chuẩn mực, khoa học, hiệu quả, tránh tình trạng chủ quan, áp đặt xét duyệt dự toán ngân sách địa phương Cụ thể phải đào tạo chuyên sâu công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách, kể việc bồi dưỡng vấn đề mang tính lý luận kỹ thể phương pháp tính tốn, quy trình lập, phân bổ dự tốn để cán làm cơng tác mang tính chun nghiệp cao Đồng thời tiếp tục chuẩn hoá đội ngũ làm cơng tác tài chính, ngân sách nói chung, cán làm cơng tác dự tốn cấp nói riêng, đảm bảo 100% phải có trình độ chun mơn theo quy định Đồng thời phải có quy 92 định cho cấp quyền, quan, đơn vị hạn chế việc thay đổi cán chuyên môn thay đổi phải người có đủ lực chun mơn theo quy định 3.2.9 Tăng cường công tác dự kiến, dự báo quy mô, cấu thu, chi ngân sách công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Qua thực dự toán thu, chi năm giai đọan 2007-2010 kết thu, chi ngân sách tăng lớn so với dự toán, điều cho thấy: đánh qua việc điều hành ngân sách kết tích cực, xem xét góc độ cơng tác dự tóan cần rút kinh nghiệm việc phân tích, đánh giá, dự kiến, dự báo hàng năm bảo đảm cho việc định dự toán NSNN sát thực tế hay chưa Đặc biệt cần xem xét lại việc xác định quy mô, cấu nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách qua công tác dự toán ngân sách hàng năm cho phù hợp với cấu kinh tế - xã hội thành phố Như vậy, nguyên nhân chủ yếu giai đoạn vừa qua, phủ, thành phố có thay đổi sách, chế độ, sách an sinh xã hội… nên dự tốn khơng lường hết được, mà thực tế phát sinh trình thực Vấn đề đặt phải xem xét cấu lại nguồn thu có số thu tăng cao qua năm để xác định quy mô thu vào NSNN cho phù hợp Theo cần xác định lại cấu nhiệm vụ chi làm sở cho việc phân bổ nguồn lực theo hướng tập trung kinh phí cho nhiệm vụ chi có nhu cầu cao, sách ưu tiên 3.2.10 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Đề nghị Chính phủ xem xét số nội dung sau: - Cho thành phố Đà Nẵng số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện thực thí điểm theo hướng: lập, phân bổ giao dự 93 toán ngân sách địa phương sở kết yếu tố đầu từ hoạt động ngân sách nhà nước, kết hợp kế hoạch chi tiêu trung hạn Trên sở xây dựng hoàn thiện khung pháp lý để thực mở rộng phạm vi tồn quốc Có dự tốn ngân sách thực cơng cụ quản lý ngân sách nhà nước nâng cao hiệu phân bổ sử dụng nguồn lực tài - Trong trình sửa đổi Luật NSNN, thực điều chỉnh quy trình định dự tốn ngân sách thực theo hướng Quốc hội định dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách trung ương, bao gồm: tổng số thu ngân sách trung ương, tổng số chi ngân sách trung ương, chi tiết theo lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định dự toán ngân sách địa phương, bao gồm: tổng số thu ngân sách địa phương, tổng số chi ngân sách địa phương, chi tiết theo lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Xây dựng hoàn thiện Hệ thống định mức, tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước cho phù hợp để làm sở cho địa phương xây dựng ban hành Hệ thống định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương thời kỳ ổn định theo hướng tăng thêm mức chi ngồi tiêu chí phân bổ theo số dân số phải có tiêu chí bổ sung phù hợp với tình hình thực tế nguồn lực ngân sách, đáp ứng kinh phí cho địa phương thực nhiệm vụ - Về hệ thống ngân sách cần nghiên cứu sớm để xóa bỏ tính lồng ghép ngân sách, tối thiểu quan hệ ngân sách trung ương ngân sách địa phương nhằm xử lý bất hợp lý thẩm quyền lập, định, phân bổ giao dự toán ngân sách cấp ngân sách - Qua thí điểm mơ hình khơng tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phườngtác động tích cực đến cơng tác dự tốn ngân sách quận, huyện, phường 94 hàng năm cụ thể rút ngắn quy trình định, phân bổ giao dự tốn ngân sách quận, huyện, phường khơng qua bước trình HĐND quận, huyện, phường xem xét định HĐND quận, huyện, phường Theo Luật NSNN hệ thống ngân sách địa phương bao gồm ngân sách đơn vị hành có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo quy định Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân nghĩa cấp quyền cấp ngân sách, tự lập, xét duyệt quản lý ngân sách cấp Tuy nhiên việc thí điểm vừa qua đơn vị hành cấp quận, huyện, phường khơng có Hội đồng nhân dân hệ thống ngân sách nhà nước xem cấp ngân sách chưa phù hợp, mà lẽ phải tổ chức đơn vị dự toán với quy định Luật NSNN Vì vậy, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trình sửa đổi, bổ sung Luật NSNN cho phù hợp 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước nói chung, ngân sách địa phương nói riêng có hạn chế mà để khắc phục đòi hỏi phải hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách hàng năm giải pháp trình bày cần thiết cấp bách Trong số giải pháp giải pháp lập, phân bổ dự toán ngân sách sở kết đầu từ hoạt động ngân sách nhà nước kết hợp kế hoạch chi tiêu trung hạn cần quan tâm tầm có dự tốn ngân sách thực cơng cụ quản lý ngân sách nhà nước Đồng thời với việc đổi quy trình lập, định giao dự tốn cấp ngân sách địa phương với việc đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương ngày chuyên nghiệp 96 KẾT LUẬN Ngân sách nhà nước ngày có tác động sâu rộng đến mặt kinh tế - xã hội trở thành yếu tố chủ đạo hệ thống tài từ quốc gia đến địa phương vấn đề đặt quản lý ngân sách nhà nước để phát huy vai trò to lớn Yêu cầu đặt hàng đầu việc lập dự toán ngân sách nhà nước mà thực chất việc xác định quy mô cấu khoản thu vào ngân sách thực phân bổ nguồn lực hạn hẹp cho mang lại lợi ích, hiệu qủa cao thực trở thành cơng cụ hữu ích cho q trình chấp hành ngân sách chu trình ngân sách Cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước nói chung, dự tốn ngân sách địa phương nói riêng năm gần có nhiều cải tiến, đổi phương thức, trình tự, thủ tục; dự tốn thu, chi ngân sách sát thực Tuy vậy, dự toán thu ngân sách nhà nước có nhiều vấn đề như: nguồn thu chưa vững chắc; chế, sách thu liên tục thay đổi làm ảnh hưởng đến nguồn thu; tương tự dự toán chi ngân sách địa phương chế độ, sách có nhiều thay đổi làm ảnh hưởng đến việc dự kiến, dự báo, thêm vào q trình tổ chức lập dự tốn tình trạng số đơn vị, địa phương tính tốn cho số thu thấp hơn, số chi cao để quan cấp cắt giảm vừa; Mặc dự tốn mang tính dự báo khơng thể đòi hỏi xác tuyệt đối đến số, tình hình kinh tế ln có biến động khó lường Nhưng ngành, cấp thể trách nhiệm, vai trò cơng tác dự tốn; thực quy trình, thủ tục lập, thẩm tra định dự toán thu ngân sách nhà nước, dự tốn thu, chi ngân sách địa phương, góp phần đưa dự toán ngân sách địa phương thực công cụ điều hành ngân sách địa phương hiệu qủa 97 Từ nghiên cứu vấn đề mang tính lý luận qua đánh giá thực trạng giúp cho tác người làm công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách có nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa đồng thời cho có nhìn tồn diện mặt mạnh, yếu; ưu, nhược điểm, bất cập để từ có giải pháp hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự tốn ngân sách địa phương phù hợp Trong giải pháp lập, phân bổ dự toán ngân sách sở kết đầu từ hoạt động ngân sách nhà nước kết hợp kế hoạch chi tiêu trung hạn cần quan tâm tầm kiến nghị Với giải pháp nêu trên, hy vọng góp phần hồn thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng hiệu thời gian không xa, góp phần cho việc quản lý điều hành ngân sách thành phố Đà Nẵng tốt hơn, chặt chẽ hơn, hiệu góp phần thực thành cơng q trình cơng nghiệp hố, đại hố thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung, phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh nghị đại hội Đảng đề ra./ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Dương Đặng Chinh TS Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài [2] PGS TS Sử Đình Thành TS Bùi Thị Mai Hồi (2009), Lý thuyết tài cơng, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [3] ThS Võ Văn Vang (2010), Đề cương học phần Tài chiíh cơng, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng [4] WebSite: Http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ban-chat-cua-ngan-sach-nha-nuoc 423820.html [5] Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 [6] Nghị số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường [7] Nghị số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội danh sách huyện, quận, phường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường [8] Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [9] Nghị định số 73/2003/NĐ - CP ngày 23 tháng năm 2003 Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tốn ngân sách địa phương [10] Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN 96 [11] Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng năm 2009 Bộ Tài Quy định cơng tác lập dự tốn, tổ chức thực dự toán toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân [12] Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực Nghị số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 Quốc hội khóa XII thực thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường [13] Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế cơng khai tài ngân sách cấp, đơn vị dự toán, tổ chức NSNN hỗ trợ, dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN, DNNN, quỹ có nguồn gốc từ NSNN quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân [14] Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự tốn NSNN hàng năm; Thơng tư hướng dẫn lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm Bộ Tài [15] Chỉ thị UBND Thành phố việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán NSNN hàng năm [16] Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 UBND thành phố Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 thành phố Đà Nẵng [17] Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc giao Dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 [18] Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài việc giao Dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 [19] Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài việc giao Dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 [20] Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài việc giao Dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 97 [21] Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 Uỷ ban nhân dân thành phố việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 [22] Quyết định số 9956/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 Uỷ ban nhân dân thành phố việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 [23] Quyết định số 10092/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 Uỷ ban nhân dân thành phố việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 [24] Quyết định số 9622/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 Uỷ ban nhân dân thành phố việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 [25] Niên giám thống kê Đà Nẵng [26] Phụ lục 1: Dự toán chi UBND Thành phố giao đơn vị thuộc Thành Phố [27] Phụ lục 2: Dự toán thu ngân sách năm 2007 khối quận, huyện, phường, xã [28] Phụ lục 3: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 khối quận, huyện, phường, xã [29] Phụ lục 4: Dự toán thu ngân sách năm 2008 khối quận, huyện, phường, xã [30] Phụ lục 5: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 khối quận, huyện, phường, xã [31] Phụ lục 6: Dự toán thu ngân sách năm 2009 khối quận, huyện, phường, xã [32] Phụ lục 7: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 khối quận, huyện, phường, xã [33] Phụ lục 8: Dự toán thu ngân sách năm 2010 khối quận, huyện, phường, xã [34] Phụ lục 9: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010 khối quận, huyện, phường, xã ... sách địa phương Chương 2: Thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp hồn thiện cơng tác cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách. .. lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương sở dự toán ngân sách hàng năm Bộ Tài giao cho thành phố Đà Nẵng, dự toán UBND thành phố giao cho địa phương, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng - Phạm... thiện cơng tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương địa bàn thành phố Đà Nẵng tác giả mong muốn tìm kiếm phương thức hợp lý cho việc lập kế hoạch phân bổ nguồn lực ngân sách nhằm hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay