Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:16

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Tiêt 49: BÀI 29 - LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: Kiến thức : - Củng cố hệ thống hoá kiến thức nhôm hợp chất nhôm Kỹ : - Rèn kỹ giải tập nhôm hợp chất nhôm - Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn II) Chuẩn bị : - GV : Chuẩn bị BTH, bảng phụ ghi số số vật lý nhôm , chuẩn bị số câu hỏi tập nhằm hệ thống kiến thức học - HS : Ôn tập kiến thức , làm BT SGK III) Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ ( lồng vào ) Bài : Hoạt động GV HS Hoạt động GVcủng cố kiến thức cho HS vị trí Cấu tạo t/c vật lý Al Dùng BTH yêu cầu HS cho biết vị trí Al ( vị trí ơ, nhóm, chu kỳ) viết cấu hình e nguyên tử Al ? Giải thích Al có tính khử mạnh có số oxihoa +3 hợp chất Nội dung ghi I) Kiến thức cần nhớ : 1.Vị trí cấu tạo , cấu hình e ngun tử - Al ơ13 , chu kỳ 3, nhóm IIIA - cấu hình e 1s22s22p63s23p1 - Năng lượng ion hoá: Độ âm điện 1,61 , số oxihoa +3 Cấu tạo đơn chất lập phương tâm diện Hoạt động GV yêu cầu Hs trình bày tính chất hố học Al theo giàn ý GV yêu cầu hS viết PTHH nhôm tan dd Axit (VD: HCl ) tan dd kiềm (VD: NaOH) 2.Tính chất hố học: a Tính khử nhơm : Nhôm tác dụng với PK (O2,Cl2, S) Nhôm tác dụng với dd H2SO4 loãng Al tác dụng với H2O GV yêu cầu Hs viết PTHH chứng minh Al2O3 Al(OH)3 có tính lưỡng tính ? Nhơm tác dụng với dd muối KL có tính khử yếu GV u cầu Hs dẫn p/ư chứng tỏ axit aluminic axit yếu axit cac bonic + Chứng minh Al2O3 oxit lưỡng tính b Tính chất hợp chất nhôm: Al2O3 +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 +H2O + Chứng minh Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Al(OH)3 + HCl → AlCl3 +3 H2O Hoạt động Gv cho HS làm BT1,2.(SGKtrang 134) Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 +2H2O + Nhôm sufat: Phèn chua : K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O + Phèn nhôm : M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O 3.Bài tập : BT1 (SGK trang134) Đáp án B Nhôm bền khơng khí nước có màng ôxit Al2O3bền vững bảo vệ Gvcho HS làm BT (trang 134) GV gọi HS lên bảng làm tập Bài tập : Chọn đáp án D Nhôm không tan dung dịch NH3(bazơ yếu) Bài tập 3: PTHH (Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 +H2O ) 2Al + NaOH + 2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ nH = 13,44 = 0,6(mol ) ⇒ n Al = 0,6 22,4 n Al = 0,4(mol ) ⇒ m Al = 0,4.27 = 10,8 g Bài tập (trang 134SGK) GV hướng dẫn HS làm BT ⇒ m Al2O3 =31,2 – 10,8 = 20,4 g Đáp án B Cho HS lên bảng làm tập Đặt a,b số mol K, Al, viết PTHH Hoạt động Hướng dẫn HS nhà làm BT 6.75, 6.77,6.78 (SBT trang 57 ) Bài tập : PTHH : Đặt a,b số mol K, Al 2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑ a a (1) a (mol) a 2Al + 2KOH +2H2O → 2KAlO2+ 3H2 ↑ (2) b b b 3b b Khi thêm HCl vào dd A lúc đầu có kết khơng có kết tủa Vậy dd A phải dư KOH KOH + HCl → KCl +H2O (3) Đến bắt đầu có kết tủa : HCl + KAlO2 +H2O → Al(OH)3 ↓ +KClO3 Số mol HCl =0,1.1 = 0,1 (mol ) = nKOHcòn dư (3) Trong A= n KOH (!) = n KOH ( ) = 0,1 ⇒ a − b = 0,1 Giải hệ phương trình a-b =0,1 39a +27b =10,5 ⇒ a= 0,2 b =0,1 % số mol Al = 0,1 100% = 33,33(%) 0,3 %Số mol K = 66,67 (%) ... BT (trang 134) GV gọi HS lên bảng làm tập Bài tập : Chọn đáp án D Nhôm không tan dung dịch NH3(bazơ yếu) Bài tập 3: PTHH (Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 +H2O ) 2Al + NaOH + 2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ nH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay