Kế toán tiêu thụ và xác định kết qua kinh doanh tại công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR

177 70 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 13:22

Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:TÌNH HÌNH CHUNG CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR .3 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 1.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 1.2.1 CHỨC NĂNG .5 1.2.2 NHIỆM VỤ 1.2.3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 1.3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 1.4 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 1.5 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR .10 1.6 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: .12 1.6.1 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP: 12 1.6.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR NĂM 2016 15 2.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 16 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR NĂM 2016 22 2.2.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR NĂM 2016 23 2.2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 25 2.2.3 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP VIETSTAR NĂM 2016 .29 SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa 2.2.4 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 34 2.2.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP VIETSTAR .37 2.2.6 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA VỐN 45 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 51 2.3.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY THEO MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 51 2.3.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM THEO KHÁCH HÀNG .53 2.3.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY THEO THỜI GIAN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 54 2.3.4 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR .56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG :TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR .61 3.1 LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY 62 3.2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG , NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ .63 3.2.1 MỤC ĐÍCH 63 3.2.2 ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU .63 3.2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 63 3.2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 63 3.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY 63 3.3.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, Ý NGHĨA ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CƠNG TY .63 3.3.2 CÁC CHUẨN MỰC KẾ TỐN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .71 3.3.3 YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 71 SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa 3.3.4 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TỐN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 72 3.3.5 HỆ THÔNG CHỨNG TỪ SỔ SÁCH 79 3.4 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR .82 3.4.1 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA CƠNG TY 82 3.4.2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 90 3.4.3 KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 94 3.4.4 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 153 3.5 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 155 3.5.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 155 3.5.2 YÊU CẦU HOÀN THIỆN: .156 3.5.3 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN .156 KẾT LUẬN CHƯƠNG 159 KẾT LUẬN CHUNG 160 TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa LỜI MỞ ĐẦU Hòa với phát triển quốc gia khu vực giới, kinh tế Việt Nam năm qua có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, bước cơng nghiệp hóa - đại hóa kinh tế hội nhập kinh tế cách sâu rộng Trên trường quốc tế, Việt Nam đánh giá nước giàu tiềm lực phát triển, nơi thu hút vốn đầu tư từ khắp châu lục Tuy nhiên bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, đặc biệt từ Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức Thương mại Quốc tế WTO mang lại cho kinh tế Việt Nam doanh nghiệp nước nói chung doanh nghiệp nhỏ nói riêng nhiều hội nhiều thách thức Một thách thức lớn mà doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam phải đối mặt sức ép cạnh tranh với công ty nước , quốc tế, đặc biệt tập đoàn đa quốc gia, công ty hùng mạnh vốn, thương hiệu trình độ quản lý ngày gia tăng trở nên gay gắt Trước tình hình để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp nhỏ va vừa phải có biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tất khâu đặc biệt khâu tiêu thụ khâu định sống doanh nghiệp Bởi thơng qua bán hàng, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệpdoanh thu để trang trải chi phí bỏ đạt mục tiêu lợi nhuận Một biện pháp quan trọng nhất, hiệu phải kể đến thực tốt công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, tận dụng hội định kịp thời nâng cao hiệu kinh doanh Mà thông tin làm sở khơng thể khác ngồi thơng tin kế tốn Chính doanh nghiệp nhỏ vừa đòi hỏi phải có máy kế tốn tốt, hiệu Một công cụ đắc lực giúp nhà quản lý thực mục tiêu kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Giữ vai trò quan trọng, phần hành kế tốn chủ yếu cơng tác kế tốn doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng khả thu hồi vốn, cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời, xác phục vụ việc quản lý định tổ chức q trình kinh doanh Từ giúp doanh nghiệp phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư hiệu SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa Nhận thức việc quan trọng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh, vận dụng kiến thức học q trình thực tập Cơng ty tác giả sâu nghiên cứu trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Công Nghiệp VIETSTARdoanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, hóa phẩm Với giúp đỡ cán bộ, nhân viên Cơng ty nói chung nhân viên phòng kế tốn nói riêng với hướng dẫn giảng viên TS Nguyễn Thị Kim Oanh, tác giả chọn đề tài: “Kế toán tiêu thụ xác định kết qua kinh doanh công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR” Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Chương 2: Phân tích tình hình tài tình hình tiêu thụ lợi nhuận Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR năm 2016 Chương 3: Tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR Mặc dù có nhiều cố gắng song thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sot Rất mong nhận bổ sung, nhận xét thầy cô để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà nội ngày 30 tháng 05 năm 2017 SV: Đồng Thị Lan Anh SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa Chương TÌNH HÌNH CHUNG CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Tên đầy đủ: Công ty TNHH Công Nghiệp VIETSTAR Tên tiếng anh: VIETSTAR INDUSTRY COMPANY LIMITED Tên viết tắt: VIETSTAR INDUSTRY Trụ sở xí nghiệp : Xóm - Đục Khê - Hương Sơn - Mỹ Đức - TP.HN Số điện thoại : Email: 04.37880016 Số FAX : 04.37880016 contact@vietstarindustry.vn Số tài khoản : 21510000546952 Ngân hàng TMCP Đầu Tư PT VN – CN Cầu Giấy Công ty trách nhiệm hữu hạn ( TNHH ) công nghiệp VIETSTAR doanh nghiệp thuộc hình thức sỡ hữu tư nhân thành lập vào năm 2009 Cơng ty có trụ sở đặt xóm 9, thơn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức Hà Nội Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01004215200 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội Tiền thân công ty công ty TNHH Đầu tư thương mại VIETSTARcông ty chuyên hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng hóa chất Đánh giá q trình phát triển cơng ty từ thành lập tới chia làm giai đoạn chính: Thứ nhất, giai đoạn hình thành ổn định sản xuất ( từ năm 2009 2012): nói rằng, giai đoạn sau khởi ln giai đoạn khó khan nhiều thách thức tất doanh nghiệp tham gia vào thị trường công ty VIETSTAR không ngoại lệ Vào thời điểm thành lập công ty vẻn vẹn mười thành viên, đó, ngồi ban gián đốc số cán lại chủ yếu người trẻ thiếu kinh nghiệm ,va chạm thực tế chưa có, đặc biệt kinh nghiệm công việc với cơng ty thành lập Vì vậy, việc triển khai kế hoạch, công việc cơng ty giai đoạn đầu khó khăn Tuy nhiên, thâm niên công tác, tiếp xúc làm việc lâu năm nghành vật liệu xây dựng hóa chất, lại người có trình độ động,tập thể ban lãnh đạo, đặc biệt giám đốc Nguyễn Văn Trọng xác định hướng phù hợp cần thiết đưa hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nhanh chóng vào ổn định Cụ thể sau tháng vào hoạt SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa động, khung phòng lắp đầy, hai xưởng sản xuất vật liệu xây dựng hóa chất vào hoạt động ổn định, phận xưởng hấp sấy, xưởng sơn xưởng kho hoạt động trơn chu.Cơng ty nhanh chóng tuyển chọn lao động, đưa số lao động tồn cơng ty lên 85 , đảm bảo cơng ty đáp ứng đơn hàng lớn khách hàng Thứ hai, giai đoạn mở rộng thị trường đa dạng hóa hình thức tiêu thụ, tăng tốc phát triển (từ năm 2012 đến nay) : với phương châm đặt chữ tín lên hành đầu, công ty gây dựng nềm tin với đối tác, đặc biệt bắt đầu năm 2013 công ty nhận nhiều đơn hàng từ đối tác có tiếng giới xây dựng cơng trình lớn thủ từ năm công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất chế tạo nhiều loại sản phẩm khác phúc vụ tốt đạt hiệu tối đa cho cơng trình… Ngồi việc mở rộng thị trường cơng ty tìm cách đa dạng hóa phương thức tiêu thụ, cụ thể công ty áp dụng phương thức xuất ủy quyền ( giao cho bên thứ tiến hành giao dịch mà không trực tiếp giao dịch với đối tác nước ngoài) Việc áp dụng phương thức giúp cơng tydoanh thu tăng vọt lên 3,2 tỷ năm 2014 giúp công ty phát triển bền vững Hiện nay,công ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR góp phần đáng kể việc giải cơng ăn việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực Đặc biệt , người nơng dân tranh thủ thời điểm nông nhàn tham gia sản xuất gia công hay lao động thời vụ nhằm kiếm thêm thu nhập, trí có nhiều hộ gia đình coi việc tham gia lao động sản xuất cho cơng ty cơng việc đem lại cho họ thu nhập ổn định 1.2 Chức nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR 1.2.1 Chức Công ty TNHH công nghiệp VIETSTAR doanh nghiệp lớn song có số chức nhiệm vụ Thứ nhất, cơng ty đóng vai trò khâu sản xuất hàng hóa Cơng ty có tổ chức xưởng sản xuất mặt hàng lĩnh vực vật liệu xây dựng hóa chất hóa phẩm Các nguyên vật liệu nhập xưởng công ty trực tiếp công nhân tham gia chế biến tạo thành sản phẩm cuối có khả mang tiêu thụ Bên cạnh chức sản xuất trực tiếp từ nguyên vật liệu có sẵn tự nhiên, công ty tiến hành đặt hàng gia công bán thành phẩm đơn vị khác Các bán thành phẩm nhập từ nơi sản xuất khác qua tiếp giai đoạn chế biến sản xuất xưởng công ty nhằm tạo sản phẩm cuối đem thị trường SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa 1.2.2 Nhiệm vụ Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR có nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề đăng ký, theo quy chế hoạt động Cơng ty trả nợ hạn, hồn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật Mở rộng quan hệ thị trường, đồng thời tìm kiếm thị trường mới, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng, bán bn máy móc, thiết bị linh kiện điện tử viễn thông theo giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Tổ chức thực tốt nhiệm vụ kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ hạch toán, kế toán thống kê,thực chế độ báo cáo chịu quản lý quan ban ngành 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty hoạt động kinh doanh nhiều loại hàng hóa sản phẩm khác vật liệu xây dựng, hóa chất hóa phẩm, giấy, gỗ địa bàn rộng Trong giai đoạn định Công ty xác định rõ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty không ngừng phấn đấu kế thừa phát triển thành công đạt phấn đấu để thực trở thành Công ty hoạt động chuyên nghiệp lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng hóa phẩm để hồn thiện cơng trình hàng đầu Việt Nam Các sản phẩm Công ty đáp ứng với khách hàng cơng trình: khu thị, trường học, nhà máy móc cơng nghiệp, tòa nhà cao tầng, cơng trình xây dựng nhà cách chuyên nghiệp hiệu Công ty cung cấp đảm bảo cho khách hàng mựt số lượng chất lượng dịch vụ sau bán hàng cách chu đáo Nền kinh tế ngày phát triển, mức sống người dân ngày cao, Công ty tin tưởng mở rộng thị trường tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần vào cơng đại hóa quản lý kinh tế Kể từ năm đầu thành lập đến nay, Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR có mức phát triển đáng kể, ln hồn thành tốt nghĩa vụ nhà nước, không để xảy thất vốn Vì xác định hướng kinh doanh nên chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng Công ty mở rộng thị trường theo chiều sâu, đặt yêu cầu nghiêm ngặt việc tổ chức thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty cố gắng tăng cường phát triển sở vật chất kỹ thuật áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến, cải cách phương thức bán hàng, có sách khuyến khích sức mua người tiêu dùng chiết khấu thương mại, giảm SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Luận văn tốt nghiệp chất Trường Đại học Mỏ - Địa giá, khuyến mại cho khách hàng mặt hàng Công ty để đảm bảo tốt hoạt động bán hàng tồn cơng ty SV: Đồng Thị Lan Anh Lớp: Kế toán D- K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Công ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR Mẫu số: S03b-DNN Xóm – Đục Khê – Hương Sơn - Mỹ Đức (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2016 Nhật ký TK Ngày, chung đối Số tiền Tháng ghi sổ Diễn giải Trang STT ứng Có Nợ A D E G - Số dư đầu năm - Số phát sinh năm Thuế TNDN phải nộp năm 30/11/2016 2016 3334 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 30/11/2016 31/11/2016 911 - Cộng số phát sinh 43.651.309 43.651.309 43.651.309 43.651.309 - Số dư cuối knăm Sổ có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01 Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) SV:Đồng Thị Lan Anh Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 161 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Biểu mẫu 3.29 Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Mẫu số S03-DN X9 - Đục Khê - Hương Sơn- Mỹ Đức – HN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) SỔ CÁI Loại tiền: VND; Tài khoản: 421- LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI Tháng 11 năm 2016 Ngày hạch Ngày chứng toán từ Số chứng Diễn giải Số trang Số TT dòng TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có từ Số dư đầu kỳ 30/11/2016 30/11/2016 561K Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 31 911 Cộng 0 174.605.236 174.605.236 Số dư cuối kỳ Số dòng = Số có Trang, đánh từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SV:Đồng Thị Lan Anh Lớp: 162 Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất SV:Đồng Thị Lan Anh Luận Văn Tốt Nghiệp Lớp: 163 Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Biểu mẫu 3.30 Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Mẫu số S03-DN X9 - Đục Khê - Hương Sơn- Mỹ Đức – HN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) SỔ CÁI Loại tiền: VND; Tài khoản: 911- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng 11 năm 2016 Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứn Diễn giải g từ Số TK Số TT đối trang dò ứn ng g Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư đầu kỳ 30/11/2016 30/11/2016 30/11/201 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 30/11/201 30/11/201 30/11/201 30/11/201 30/11/201 30/11/201 30/11/201 30/11/201 Kết chuyển doanh 561K thu bán hàng 30 12 31 14 cung cấp dịch vụ Kết chuyển doanh 561K thu hoạt động tài 561K Kết chuyển chi phí 30 15 561K Kết chuyển chi phí 30 17 561K Kết chuyển chi phí 31 561K Kết chuyển chi phí 31 561K Kết chuyển chi phí 31 31 Kết chuyển lợi 561K nhuận chưa phân phối 51 2.875.160.36 51 336.979 82 63 2.127.083.09 64 64 63 42 43.651.309 226.854.937 299.094.083 4.208.681 174.605.236 2.875.497.34 Cộng 2.875.497.34 Số dư cuối kỳ SV:Đồng Thị Lan Anh 164 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Số dòng = Số có Trang, đánh từ trang 01 đến trang Ngày mở sổ: Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu mẫu 3.31 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) Tháng 11 năm 2016 Mã số thuế: 104215200 Người nộp thuế: Đơn vị tính:VND Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số tháng Số tháng trước A B C Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 IV.08 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 2.875.160.364 Giá vốn hàng bán 11 2.127.083.097 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 2.875.160.364 0 0 20 748.077.267 Doanh thu hoạt động tài 21 336.979 Chi phí tài 22 4.208.681 23 4.208.681 Chi phí bán hàng 24 226.854.937 Chi phí quản lý kinh doanh 25 299.094.083 - Trong đó: Chi phí lãi vay 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24 - 25) 30 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 SV:Đồng Thị Lan Anh 165 218.256.545 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế TNDN 51 43.651.309 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51) 60 174.605.236 IV.09 218.256.545 Lập ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 3.4.4 Nhận xét thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Công nghiệp VIETSAR, sở kiến thức học nhà trường, dựa yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại tình hình thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty em xin đưa số nhận xét sau: 3.4.4.1 Ưu điểm Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR doanh nghiệp trẻ so với ngành năm vừa qua bước công ty hoàn thiện đạt thành tích đáng kể quản lý lẫn kinh doanh nghiệp Trong năm qua Công ty kinh doanh có lợi nhuận thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Phương thức kinh doanh công tác quản lý công ty yếu tố thiếu chiến lược kinh doanh nghiệp Nắm rõ điều ban lãnh đạo cơng ty ln quan tâm đa dạng hóa hình thức phương thức kinh doanh nghiệpdoanh nghiệp thương mại nên lợi nhuận coi mục tiêu hàng đầu, mà cơng ty ln coi trọng cơng tác tiêu thụ, tiếp cận khách hàng,bằng cách đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng số lượng lẫn chất lượng Đối với cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng Cơng ty có ưu điểm bật sau: * Về máy kế toán: Bộ máy kế toán Công ty tổ chức hiệu Tổ chức máy kế toán hợp lý cấu nhẹ, linh hoạt Đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ chun mơn lực có khả đáp ứng nhu cầu thông tin ngày cao đối tượng sử dụng Các phần hành kế toán quy định rõ ràng cho nhân viên Giữa nhân viên ln có phối hợp chặt chẽ, đồng đảm bảo tính thồng phạm vi phương pháp tính tốn ghi chép * Về chứng từ kế tốn sử dụng trình tự ln chuyển chứng từ: SV:Đồng Thị Lan Anh 166 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Phần lớn chứng từ mà Công ty sử dụng gọn nhẹ dễ sử dụng Việc kiểm tra so sánh chứng từ gốc kèm theo kiểm tra số, chữ ký…Việc kiểm tra giúp cho việc tổng hợp thông tin kinh tế để ghi sổ tổng hợp chi tiết Với đặc thù kinh doanh sử dụng nhiều loại chứng từ khác Công ty xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, khoa học tạo điều kiện cho việc ghi chép, phản ánh kiểm tra, kiểm soát đối chiếu phần hành kế tốn chặt chẽ khơng gây nên chồng chéo quản lý theo dõi Ngoài khâu bảo quản, lưu trữ chứng từ thực cách khoa học Các sổ sách kế toán mở phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh, Báo cáo kế toán lập cách tự động nhờ phần mềm kế toán Misa mà đảm bảo tính trung thực hợp lý tạo nên hệ thống chứng từ sổ sách khoa học Các sổ kế tốn Báo cáo tài cập nhật liên tục giúp cho nhà quản lý nắm bắt thường xuyên biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giúp cho công tác quản trị nội Công ty cung cấp thông tin đáp ứng quan tâm đối tác bên (các quan Nhà nước, nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, người lao động ) Đây ưu điểm lớn Cơng ty kinh tế phát triển nhu cầu thơng tin nhu cầu cần thiết để có định hướng phát triển cách nhanh chóng * Về hình thức kế tốn áp dụng: Hình thức sổ kế tốn áp dụng hình thức Nhật ký Chung hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động kinh doanh Công ty yêu cầu sử dụng quản lý vốn, tài sản đặc biệt phù hợp cho việc áp dụng kế toán máy Với hình thức ghi sổ này, cơng việc kế tốn phân đểu tháng, thuận tiện cho việc đối chiếu kiểm tra Hình thức phù hợp với việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn Trong điều kiện áp dụng kế toán máy, phần hành kế toán chủ yếu thực máy nên việc áp dụng hình thức kế tốn hợp lý, đảm bảo xác Q trình nhập liệu vào máy thực việc ghi sổ Nhật ký chung Căn vào chứng từ, kế toán máy cần cập nhật nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tài khoản sử dụng, số tiền…máy tự động chuyển số liệu vào sổ tương ứng *Về phương pháp kế tốn: Cơng ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho phương pháp đảm bảo cung cấp thông tin thường xun, xác tình hình biến động hàng hóa, từ có kế hoạch dự trữ phù hợp, quản lý tốt hàng hóa số lượng chất lượng SV:Đồng Thị Lan Anh 167 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp 3.4.4.2 Những hạn chế tồn tại: Bên cạnh ưu điểm bật trên, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty có số hạn chế Những hạn chế không lớn song khắc phục Cơng ty đạt hiệu kinh doanh cao lợi cạnh tranh, là: * Về việc ứng dụng phần mềm kế tốn Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán máy Misa việc sử dụng kế toán máy góp phần tích cực nâng cao chất lượng cơng tác hạch tốn kế tốn song phần hành kế toán sử dụng chưa hỗ trợ hết chức cần có máy kế tốn bối cảnh tình hình cạnh tranh thị tr ường diễn ngày khốc liệt Một điểm nhìn thấy hạch toán việc hạn chế việc sử dụng chứng từ nhập liệu Hiện công ty sử dụng có loại chứng từ nhập liệu là: Phiếu thu, Phiếu chi, phiếu nhập phiếu xuất chứng từ khác Mặc dù việc sử dụng loại chứng từ giúp cho công tác kế tốn đơn giản tình hinh kinh doanh công ty ngày mở rộng phát triển số lượng chứng từ luân chuyển ngày, kỳ ngày nhiều lại hạn chế cần xem xét * Về hoàn thành kế tốn quản trị cơng tác bán hàng xác định kết Cơng tác kế tốn quản trị nói chung kế tốn quản trị cơng tác bán hàng xác định kết nói riêng có ý nghĩa vô quan trọng việc giúp cho việc đưa định để vận hàng công việc kinh doanh vạch kế hoạch cho tương lại phù hợp với chiến lược sách lược kinh doanh Công ty chưa tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chưa đưa vào phần mềm để quản lý Vì phải hồn thành kế tốn quản trị định hướng công ty để thực mục tiêu công ty mở rộng kinh doanh tăng lợi nhuận 3.5 Giải pháp hoàn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR 3.5.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Xuất phát từ vai trò quan trọng công tác bán hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung Cơng ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR nói riêng định đến thành bại doanh nghiệp Để đạt kết kinh doanh cao hạch tốn bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện tốt để cung cấp thông tin cần thiết giúp cho máy SV:Đồng Thị Lan Anh 168 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư có hiệu Để đạt mục tiêu khâu bán hàng cần phải hạch toán chặt chẽ, khoa học, xác định kết kinh doanh Công ty Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho lãnh đạo Cơng ty để từ có định sát với tình hình thực tế bán hàng Cơng ty Bên cạnh tiêu doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh đòi hỏi ln phải xác định cách trung thực, hợp lý để giúp cho doanh nghiêp, nhà đầu tư, Nhà nước có để xem xét, đánh giá kiểm tra từ đề xuất biện pháp thích hợp với hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn Hơn thị trường kinh doanh lĩnh vực công nghệ có nhiều đối thủ cạnh tranh với Cơng ty kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho Cơng ty có chiến lược bán hàng hợp lý để đáp ứng ngày cao nhu cầu thị trường để nâng cao sức cạnh tranh thị trường 3.5.2 u cầu hồn thiện: Để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh đạt hiệu phải đảm bảo số yêu cầu sau: Đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn pháp luật doanh nghiệp vấn đề có tính chất thơng lệ quốc tế u cầu đòi hỏi cơng tác hạch tốn kế tốn phải có thống nhiều mặt hệ thống sổ sách kế toán, phương pháp hạch toán, tiêu hạch toán báo cáo hệ thống chứng từ Công ty Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, xác cho nhà quản lý, người quan tâm tới hiệu hoạt động doanh nghiệp phải vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo, tương thích với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc thù ngành lĩnh vực hoạt động kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng nhằm phát huy tối đa hiệu công tác hạch tốn kế tốn Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải đảm bảo tính khả thi hiệu lẽ mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp thời đại ln đặt tiêu chí tối đa hố lợi nhuận phát triển bền vững lên hàng đầu Do phương án hoàn thiện đưa phải xem xét, tính đến tính khả thi tính hiệu 3.5.3 Phương hướng giải pháp hồn thiện 3.5.3.1.Phương hướng cơng ty năm tới SV:Đồng Thị Lan Anh 169 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp Với xu hội nhập kinh tế tạo cho công ty TNHH Công nghiệp VIESTAR nhiều hội thách thức kinh doanh Vì để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng người dân công ty cần đưa phương hướng, mục tiêu cụ thể cà đắn cho việc kinh doanh công ty năm tới Cụ thể công ty cần: - Tiếp tục ổn định tổ chức hoạt động thương mại để không ngừng tăng doanh số, nâng cao chất lượng loại mặt hàng vật liệu xây dựng, hóa chất hóa phẩm cơng nghiệp… - Phát triển đa dạng hóa mặt hàng, tìm kiếm nhà cung cấp có uy tín chất lượng sản phẩm - Sử dụng vốn cách có hiệu - Khơng ngừng mở rộng quy mơ kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ - Thường xuyên củng cố hoàn thiện kênh phân phối - Bám sát định hướng ngành,tranh thủ hỗ trợ quyền địa phương kinh doanh 3.5.3.2 Giải pháp a.Giải pháp chung công tác quản lý - Để cơng tác hạch tốn kế tốn ngày hồn thiện hơn, phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, đảm bảo chế độ chuẩn mực kế tốn Việt Nam cơng tác tổ chức hạch tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh cần phải hoàn thiện Mục tiêu hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh mang tính khả thi cao chi phí thấp Vì vậy, quan điểm việc hồn thiện phải dựa vào nguồn nhân lực, vật lực có dựa vào máy quản lý có phù hợp với quy mơ doanh nghiệp - Bên cạnh việc nâng cao suất công ty phải nâng cao công suât sản xuất để khai thác triệt để cơng suất máy móc - Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường khách hàng yếu tó đặc biệt quan trọng Vì Cơng ty phải đảm bảo mục tiêu Cơng ty có liên kết đến nhu cầu nguyện vọng khách hàng b Giải pháp tổ chức kế toánKế toán nên hạn chế số người truy cập vào máy mật để tránh tình trạng bị liệu  Về khoản phải thu khách hàng: Công ty phải nắm bắt thông tin liên quan đến khách hàng, từ có sách thu hồi nợ hợp lý, có hạn mức thích hợp SV:Đồng Thị Lan Anh 170 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp - Khuyến khích khách hàng toán tiền hạn nhằm đẩy nhanh tốc độ ln chuyển sản phẩm, cơng ty nên có ưu đãi khuyến khích người mua trả tiền hạn thời gian quy định Đồng thời có sách khơng thu tiền tồn mà thu hạn mức – ngày sau giao hàng khách hàng - Khi bán hàng thu tiền kế tốn phản ánh tình hình vào sổ kế toán, hạch toán sau: Nợ TK 111,112 Có TK 511 Có TK 3331 - Lương trả cho nhân viên phận bán hàng, kế toán hạch tốn vào TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” khơng hợp lý Vì cơng ty nên hạch tốn vào TK 6411 “ Chi phí nhân viên “ Nợ TK 6411: chi phí nhân viên Có TK 334: phải trẳ người lao động Có TK 338: phải trả, phải nộp khác  Lựa chọn phương pháp tính giá thành phẩm xuất kho phải có tính đến biến động theo hướng tăng giảm thị trường Ví dụ thị trường nguyên liệu sản phẩm Băng cản nước có xu hướng tăng vài tháng gần Như áp dụng tính giá theo phương pháp đơn giá bình qn khơng tính đến biến động giá thị trường chưa phản ánh chi phí sản xuất kỳ ( cụ thể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) Dựa kiến thức lý luận phương pháp tính giá xuất kho Cơng ty cần lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp có tính đến biến động giá thị trường – áp dụng phương pháp “ nhập trước xuất trước” Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lơ thành phẩm nhập kho thời điểm đầu kỳ gần đầu kỳ Giá trị hàng tồn kho tính theo giá trị lơ thành phẩm nhập kho thời điểm cuối kỳ gần cuối kỳ tồn kho - Hiện nay, cơng ty áp dụng phần mềm kế toán Do việc tính tốn đơn giá thành phẩm xuất kho kế tốn lựa chọn máy máy tính tính tốn đơn giá thành phẩm cho phiếu xuất kho Cơng ty đăng ký lại phương pháp tính giá xuất kho kỳ kế toán để đảm bảo thống số liệu kế toán kỳ - Hiệu thực giải pháp: thị trường có biến động giá có phương pháp tính giá thích hợp phản ánh tính xác giá trị SV:Đồng Thị Lan Anh 171 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp thành phẩm xuất dùng, tính chi phí sản xuất Từ giúp cho nhà quản lý nắm bắt xác chi phí, sở có chiến lược điều chỉnh giá bán phù hợp để nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm Một số giải pháp xin đóng góp để tiếp tục hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm Cơng ty Hy vọng ý kiến phần góp phần giúp ích việc củng cố thêm hiệu Công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững thị trường định phải có phương án kinh doanh đắn mang lại hiệu kinh tế cho Công ty Mà q trình tiêu thụ lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm họ có điều kiện bù đắp chi phí bỏ thu lợi nhuận để tiếp tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh, khơng phản ánh lực kinh doanh vị doanh nghiệp thị trường Do ta khẳng định Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng khơng thể thiếu cơng tác kế tốn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cơng tác hạch tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh mà thực đầy đủ, xác, kịp thời đắn biện pháp tích cực có hiệu góp phần đẩy nhanh trình tuần hồn vốn, tăng thu nhập điều quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế thị trường Nhận thức rõ vai trò quan trọng cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh với doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR nói riêng, tác giả tập trung nghiêm túc nghiên cứu đề tài “Tổ chức kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR” Trong luận văn nghiên cứu, tác giả trình bày khái quát vấn đề lý luận chứng từ, trình luân chuyển, tài khoản, sổ kế toán phương pháp hạch toán Công ty công tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh, đề số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty SV:Đồng Thị Lan Anh 172 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất SV:Đồng Thị Lan Anh Luận Văn Tốt Nghiệp 173 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR viết luận văn, giúp đỡ tận tình giảng viên TS Nguyễn Thị Kim Oanh thầy cô khoa kinh tế QTKD, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR, tác giả hồn thành luận văn với nội dung sau: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Chương 2: Phân tích tài chính, tình hình tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Cơng nghiệp VIETSTAR Chương 3: Hồn thiện (tổ chức) cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR Trong trình thực tập, tác giả tìm hiểu sau cơng tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR nhận thấy máy kế toán Cơng ty có nhiều ưu điểm Nhưng bên cạnh số thiếu sót cần khắc phục Vận dụng lý luận học thực tế công tác kế tốn Cơng ty, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm góp phần nhỏ vào việc hồn thiên cơng tác kế tốn Công ty, nâng cao hiệu công tác quản lý Do thời gian thực tập nghiên cứu trình độ hạn chế, luận văn tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận bảo, đóng góp thầy khoa để luận văn tác giả hoàn thiện Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa kinh tế, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR, đặc biệt giúp đỡ tận tình Nguyễn Thị Kim Oanh người trực tiếp giúp tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội,ngày 30 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Đồng Thị Lan Anh SV:Đồng Thị Lan Anh 174 Lớp: Kế Toán D – K58 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Luận Văn Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Duy Lạc chủ biên: Giáo trình kế tốn tài – trường Đại học Mỏ Địa Chất [2] Giáo trình tài doanh nghiệp – trường Đại học Mỏ Địa Chất [3] PGS-TS Đặng Thị Loan: Giáo trình kế tốn tài – trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân [4] Thông tư số 200/2014/TT Bộ Tài ban hành ngày 22/12/2014 chế độ kế toán doanh nghiệp [5] Ths Đặng Huy Thái: Bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mỏ - Đại học Mỏ Địa Chất [6] PGS-TS Nhâm Văn Toán – Phạm Thị Hồng Hạnh: Giáo trình kế tốn quản trị - trường Đại học Mỏ Địa Chất [7] TS Vương Huy Hùng – Ths Đặng Huy Thái: Tổ chức sản xuất doanh nghiệp mỏ NXB giao thông vận tải [8 PGS-TS Ngô Thế Bính: Thống kinh tế - Đại học Mỏ Địa Chất HN [9] Phạm Đình Tân – Đặng Huy Thái: Hoạch định chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa doanh nghiệp cơng nghiệp Đại học Mỏ Địa Chất HN [10] Luật kế toán; 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam văn chế độ kế toán nhà nước ban hành SV:Đồng Thị Lan Anh 175 Lớp: Kế Toán D – K58 ... CƠNG TY 82 3.4.2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP VIETSTAR 90 3.4.3 KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. .. VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY 63 3.3.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, Ý NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY .63... việc quan trọng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh, vận dụng kiến thức học trình thực tập Cơng ty tác giả sâu nghiên cứu trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Công Nghiệp VIETSTAR
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết qua kinh doanh tại công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR, Kế toán tiêu thụ và xác định kết qua kinh doanh tại công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay