Giấy xác nhận sinh viên đang học tập tại trường Đại học Quy Nhơn

1 67 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Sinh viên học Trường Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN XÁC NHẬN: Anh (chị) : Ngày sinh : Hộ thường trú: Hiện sinh viên Lớp (ngành) : Mã sinh viên : Khoa : Khóa học : Hệ : Chính quy Kính đề nghị quý quan tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên: Về việc: Bình Định, ngày …… tháng …… năm 201… TL HIỆU TRƯỞNG TP CÔNG TÁC SINH VIÊN Ghi chú: Giấy xác nhận có giá trị để sinh viên làm thủ tục theo yêu cầu địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy xác nhận sinh viên đang học tập tại trường Đại học Quy Nhơn, Giấy xác nhận sinh viên đang học tập tại trường Đại học Quy Nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay