Sự chuyển dịch về quy mô và sử dụng đất đai của nông hộ tại huyện thới lai, thành phố cần thơ

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:51

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.120 SỰ CHUYỂN DỊCH VỀ QUY SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Lê Văn Tính1, Nguyễn Duy Cần2 Dương Ngọc Thành3 Nghiên cứu sinh, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển đồng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận bài: 01/03/2017 Ngày nhận sửa: 04/08/2017 Ngày duyệt đăng: 31/10/2017 Title: Transformation in farm size and land use operated by farm households in Thoi Lai district, Can Tho city Từ khóa: Nơng hộ, nơng nghiệp, phi nơng nghiệp, Sự chuyển dịch, sử dụng đất đai Keywords: Agriculture, farm household, land use, non-agricultural, transition ABSTRACT The study is aimed to assess changes in farm size and land use as well as the current situation of agricultural land use management in Thoi Lai district, Can Tho city for the period 2010-2015, including: change in land use, land use efficiency; the shift of occupation and farm size of farm households in rural areas Information and data were collected from secondary data sources, PRA surveys and KIP interviews at the study sites Research results on the structure of land use by types of land use from 2010 to 2015 in Thoi Lai district showed that agricultural land occupies a large proportion with a downward tendency (89.5% in 2015 vs 91.8% in 2010), while nonagricultural land increased (9.0% in 2015 vs 7.2% in 2010) The number of agricultural households has decreased for five years (2010 - 2015) because of the shift of labor from agriculture to other industries due to the urbanization of the city The research results also show a clear stratification in the size of land holdings of households, households with an average area of 0.8-1.5 occupied the majority TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá thay đổi qui sử dụng đất đai nông hộ thực trạng quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2015, bao gồm: thay đổi sử dụng đất, hiệu sử dụng đất; chuyển dịch nghề qui đất đai nông hộ nông thôn Các thông tin số liệu thu thập từ nguồn số liệu thứ cấp, thực khảo sát PRA vấn KIP địa bàn nghiên cứu Kết nghiên cứu cấu sử dụng đất theo loại hình sử dụng đất từ năm 2010-2015 huyện Thới Lai cho thấy nhóm đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, có xu giảm (89,5% năm 2015 so với 91,8% năm 2010), đất phi nông nghiệp tăng (9,0% năm 2015 so với 7,2% năm 2010) Số hộ nông nghiệp giảm năm (2010 - 2015) có chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang ngành nghề khác q trình thị hóa thành phố diễn mạnh mẽ Kết nghiên cứu cho thấy có phân tầng rõ rệt qui sở hữu đất đai nơng hộ, nhóm hộ có diện tích trung bình 0,8 - 1,5 chiếm đa số Trích dẫn: Lê Văn Tính, Nguyễn Duy Cần Dương Ngọc Thành, 2017 Sự chuyển dịch quy sử dụng đất đai nông hộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 52b: 23-30 quốc gia nông nghiệp Hiến pháp nước ĐẶT VẤN ĐỀ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá quy định: “Đất đai tài nguyên đặc biệt tư liệu sản xuất nông nghiệp chủ yếu 23 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 phương sao?, có chuyển dịch lao động nghề nông thôn không?, thay đổi quy đất đai hộ dân nông thôn nào? Nghiên cứu mang tính tiền đề cho nghiên cứu tiếp theo, vấn đề tăng thu nhập, giảm nghèo nông thôn, đặc biệt cho phận lớn nơng hộ nghèo, hộ đất quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật” (Quốc Hội, 2013a) Đất đai trở nên quan trọng với phát triển xã hội, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực, thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa xã hội đòi hỏi nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, làm thay đổi cấu sử dụng đất cho nông nghiệp (Dương Ngọc Thành ctv., 2015) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các số liệu thứ cấp có liên quan nghiên cứu thu thập chủ yếu Nghị định, luật Chính phủ liên quan đến đất đai, số liệu từ niên giám thống kê, Nghị quyết, văn báo cáo địa phương nơi nghiên cứu Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nguyên tắc sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng đất” quan trọng để cấp, ngành địa phương tiến hành tổ chức triển khai thực công tác định hướng, quản lý sử dụng đất đai hiệu (Quốc Hội, 2013b) Mặt khác, Luật Đất đai năm 2013 quy định mức hạn điền cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng sông Cửu Long không Điều có ảnh hưởng đến quy đất đai sản xuất nơng dân, hạn chế việc tích tụ đất đai, diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún Vấn đề đất đai manh mún trở ngại việc nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa nơng sản bối cảnh kinh tế tồn cầu hóa (Lê Cảnh Dũng, 2010) Số liệu sơ cấp thu thập thông qua sử dụng phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia (participatory rural appraisal – PRA) (Nguyễn Duy Cần Vromant, 2009), bao gồm công cụ: quan sát trực tiếp, vấn nhóm (focus group discussion – FGD) người am hiểu/chuyên gia (key informant panel – KIP) Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra 252 nông hộhuyện Thới Lai năm 2015, bao gồm: Xã Định Mơn, Đơng Thuận, Đơng Bình, Trường Xn (mỗi xã 50 hộ) Thới Tân (52 hộ), (Dương Ngọc Thành ctv., 2015) Hình rõ địa bàn nghiên cứu huyện Thới Lai xã chọn điều tra khảo sát Năm 2004, tỉnh Cần Thơ chia tách thành đơn vị hành tỉnh Hậu Giang thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kéo theo hàng loạt quận, huyện thành phố bắt đầu việc chia tách Theo đó, huyện Thới Lai thành lập theo Nghị định 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 sở điều chỉnh địa giới hành huyện Cờ Đỏ cũ Phỏng vấn người am hiểu cán lãnh đạo địa phương, bao gồm: cấp ủy lãnh đạo địa phương (huyện xã), Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, Phòng Tài nguyên Mơi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân huyện Thới Lai, với tổng số 15 thành viên Phỏng vấn nhóm thực xã với số lượng từ đến 10 người xã Thới Lai huyện nông nghiệp thành phố Cần Thơ Trong trình thành lập huyện, q trình thị hóa thành phố, việc chuyển đổi kinh tế-xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nông thơn có tác động lớn đến quản lý sử dụng đất đai địa phương, ảnh hưởng đến quy sử dụng đất đai nông hộ (UBND huyện Thới Lai, 2010; 2015) Ở nông thôn, đất đai tài sản quan trọng gắn liền với tình trạng kinh tế nơng hộ, hộ nghèo đơi với đất hay khơng đất, hộ giàu có nhiều đấthuyện Thới Lai vùng nông thôn khác, việc tìm kiếm giải pháp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho phận lớn hộ nghèo, đất xây dựng nông thôn thách thức lớn (UBND huyện Thới Lai, 2015) Các phân tích định tính thực cho thơng tin khảo sát PRA, phân tầng nhóm hộ theo qui đất đai áp dụng theo tháp phân tầng xã hội (Đỗ Thiên Kính, 2002; Nguyễn Đình Tấn, 2008; ; Stephanie et.al., 2014), phân tích định lượng cho thơng tin điều tra hộ số liệu thống kê khác KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Thới Lai giai đoạn 2010 - 2015 Quản lý đất đai huyện Thới Lai thực thông qua việc thống kê đất đai hàng năm theo hướng dẫn Thông tư 08/2007/TT-BTNMT, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất ngành nông nghiệp thành phố (UBND thành phố Cần Thơ, 2013; 2014) Kết kiểm kê Một số câu hỏi đặt cho nghiên cứu là: Sự thay đổi sử dụng đất cho nông nghiệp huyện Thới Lai nào?, hiệu sử dụng đất địa 24 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 đất đai năm 2015 huyện Thới Lai (Chi cục Thống kê Thới Lai, 2016) có tổng diện tích tự nhiên theo đơn vị hành huyện 26.693 với tổng diện tích đất nơng nghiệp 23.268 (chiếm 87,2%), xã có diện tích tự nhiên lớn xã Đơng Thuận (3.129 ha) với 88,8% diện tích đất nơng nghiệp (Bảng 1) Thị trấn Thới Lai có diện tích nhỏ 927 với 71,7% đất nơng nghiệp Nhìn chung, diện tích đất sử dụng cho nơng nghiệp chiếm đa số hầu hết đơn vị hành chánh huyện, sản xuất nơng nghiệp đóng vai trò chủ chốt kinh tế địa phương Hình 1: Bản đồ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vị trí xã khảo sát (Chú thích: [1] Định Mơn, [2] Đơng Thuận, [3] Đơng Bình, [4] Trường Xn, [5] Thới Tân) Bảng 1: Diện tích đất đai đơn vị hành huyện Thới Lai năm 2015 STT 10 11 12 13 Tên đơn vị hành chánh (xã) Thị trấn Thới Lai Định Mơn Đơng Bình Đơng Thuận Tân Thạnh Thới Tân Thới Thạnh Trường Thắng Trường Thành Trường Xuân Trường Xuân A Trường Xuân B XuânThắng Tổng diện tích Diện tích tự nhiên (ha) 972 2.212 2.959 3.129 1.751 1.812 1.468 2.295 1.949 2.901 1.868 2.015 1.361 26.693 Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Thới Lai, 2016 25 Đất nông nghiệp (ha) 697 1.854 2.593 2.778 1.098 1.605 1.003 2.154 1.692 2.444 1.507 1.909 1.178 23.268 Tỷ lệ (%) 71,7 83,8 87,6 88,8 56,0 88,6 68,4 93,9 86,8 84,3 80,7 94,8 86,5 87,2 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 Kết Bảng biến động sử dụng đất năm 2010-2015, đất sản xuất nông nghiệp tăng chủ yếu đất trồng lúa lâu năm (cây ăn trái) từ việc giảm đất hàng năm khác (rau màu) Ngồi ra, đất ni trồng thủy sản năm 2015 tăng 145 so với năm 2010 từ việc kết hợp hình lúathủy sản địa phương Bảng 2: Biến động sử dụng đất huyện Thới Lai 2010- 2015 Kết từ vấn KIP với quan chun mơn (Phòng Tài ngun & Mơi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thới Lai) cho thấy diện tích đất nơng nghiệp có thay đổi nhiều giai đoạn 2010-2015 STT Sử dụng đất Mã Tổng diện tích đất tự nhiên Nhóm đất nơng nghiệp Đất sản xuất nơng nghiệp - Đất trồng hàng năm + Đất trồng lúa + Đất trồng hàng năm khác - Đất trồng lâu năm Đất ni trồng thuỷ sản Nhóm đất phi nông nghiệp - Đất - Đất chuyên dùng - Đất sở tôn giáo - Đất sở tín ngưỡng - Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Đất sơng, ngòi, rạch, suối - Đất phi nơng nghiệp khác NNP SXN CHN LUA HNK CLN NTS PNN OCT CDG TON TIN NTD SON PNK Diện tích năm 2015 26.693 23.557 23.393 20.535 20.523 12 2.858 164 3.136 646 1.982 12 22 474 Diện tích năm 2010 25.580 23.282 23.263 20.870 20.345 525 2.393 19 2.298 621 1.284 47 329 Tăng (+) Giảm (-) 1.113 275 130 -335 178 -513 465 145 838 25 698 -3 -25 145 -8 Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Thới Lai, 2015 hình canh tác (mơ hình sử dụng đất) trình bày Bảng cho thấy giá trị sản xuất hầu hết loại hình sử dụng đất cao, tổng thu 50 triệu đồng/ha/năm Trong đó, cao hình nuôi chuyên cá (cá rô nuôi ao), với tổng giá trị thu bình quân 92 triệu đồng/ha/năm thấp hình vụ lúa - vụ tơm (có thu nhập 51 triệu đồng/ha/năm) Kết phân tích cho thấy khơng có khác biệt rõ ràng qui đất đai nông hộ với kiểu sử dụng đất Tuy nhiên, nhóm hộ đất có xu hướng sử dụng đất chủ yếu để làm hình chun canh rau màu, chun trồng ăn trái, hộ có nhiều đất thường sử dụng đất cho hình canh tác kết hợp với lúa, hay hình canh tác lúa vụ/năm Kết từ điều tra vấn KIP cho thấy nguyên nhân thay đổi lớn diện tích khơng việc thực dự án có thu hồi đất mà nhiều lý khác như: thay đổi loại đất người dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích nhóm đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp tiến trình phát triển sở hạ tầng nông thôn hay thay đổi sai lệch diện tích kỳ kiểm kê đất đai 2010 2015 3.2 Hiệu sử dụng đất Hiệu sử dụng đất đánh giá thông qua phân tích hiệu tài hình sử dụng đất năm 2015 Hiệu kinh tế Bảng 3: Hiệu tài số hình sử dụng đất năm 2015 ĐVT: triệu đồng/ha/năm hình lúa (lúa vụ) lúa - màu lúa - cá lúa - tôm Chuyên rau Chuyên nuôi cá Cây ăn Tổng thu 67,50 69,25 64,50 51,00 60,00 92,00 52,00 Tổng chi 31,90 33,68 28,45 21,11 24,87 54,96 34,99 Nguồn: Số liệu vấn 252 nông hộ huyện Thới Lai, 2015 26 Lợi nhuận 35,60 35,57 36,05 29,89 35,13 37,04 17,01 Lợi nhuận/ chi phí 1,12 1,06 1,27 1,42 1,41 0,67 0,49 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 trường tự nhiên Do đó, yêu cầu cấp thiết tương lai phải khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái địa phương nói riêng thành phố nói chung (Sở Nơng nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ, 2015; UBND huyện Thới Lai, 2015) Chi phí đầu tư cao thuộc hình chun ni cá (cá rơ) thấp hình vụ lúa - vụ tôm Hiệu sản xuất (lợi nhuận) hầu hết hình sản xuất cao, 29 triệu ngoại trừ ăn 17 triệu đồng/ha/năm Xét hiệu đồng vốn đầu tư cho thấy lợi nhuận/chi phí hình lúa-tơm, chun màu lúa – cá đạt hiệu cao (tương ứng 1,42; 1,41 1,27) Tuy nhiên, theo kết vấn chuyên gia thảo luận nhóm nơng dân sản xuất ni cá khơng ổn định giá cả, giá đầu giá thức ăn tăng cao Nếu hộ ni cá hồn tồn sử dụng thức ăn cơng nghiệp lãi hộ thường không bị lỗ, nên ảnh hưởng đến thu nhập hộ ni Kết vấn nhóm (FGD) người am hiểu/chuyên gia (KIP) nhận định có hai vấn đề quan tâm sử dụng đất nông nghiệp huyện Thới Lai:  Sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản coi mạnh huyện, việc thâm canh tăng vụ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nhiều hố chất, thức ăn cơng nghiệp, phân bón vơ thuốc bảo vệ thực vật ngày tăng, có nguy nhiễm mơi trường đất nước Hiệu sử dụng đất có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế -xã hội địa phương Năm 2015, tổng lao động làm việc nông nghiệp huyện 49.207 người (chiếm 80,26%) tạo 55,69% GDP Điều cho thấy sản xuất nơng nghiệp chiếm lĩnh vai trò trụ cột phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, yêu cầu đặt cho phát triển nông nghiệp giai đoạn tới nâng cao giá trị sản xuất, chủ động kết hợp nông, công nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch nhằm chuyển dịch cấu kinh tế giảm dần lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo kế hoạch phát triển huyện (Sở Nông nghiệp PTNT thành phố Cần Thơ, 2015; UBND huyện Thới Lai, 2015)  Q trình thị hố diễn mạnh mẽ địa bàn huyện thời gian tới, dân cư tập trung vào đô thị ngày tăng, khơng có biện pháp tích cực gây tác động tiêu cực môi trường, tài nguyên thiên nhiên, làm cân sinh thái mà trực tiếp suy thoái đất nước 3.3 Sự chuyển dịch lao động nghề nơng thơn Hình trình bày phân bố nhóm hộ theo nghề nông thôn năm 2010 2015 cho thấy số hộ làm nông nghiệp giảm năm qua (2010-2015) chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp ngành nghề khác theo định hướng cấu chung thành phố Cần Thơ công nghiệp, thương mại-dịch vụ nông nghiệp (Sở Nông nghiệp PTNT thành phố Cần Thơ, 2015) Số hộ làm nông nghiệp huyện giảm năm qua có lý khách quan khác tiến trình thị hóa Cần Thơ nói chung huyện Thới Lai nói riêng diễn kéo theo di cư hộ dân thành phố, bán đất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp khác (Dương Ngọc Thành ctv., 2015) Kết báo cáo kinh tế-xã hội UBND huyện năm 2015, cho thấy quỹ đất huyện khai thác sử dụng ngày hiệu Hiện trạng mức độ đô thị hoá huyện diễn chưa cao có yếu tố ảnh hưởng đến q trình sử dụng đất Trong tương lai với trình thị hố mạnh mẽ thành phố Cần Thơ, với khu công nghiệp - TTCN, thương mại – dịch vụ tăng tốc phát triển nên nhu cầu đời sống kết hợp với gia tăng dân số gây áp lực không nhỏ lên tài nguyên đất đai môi 2 Không đất (%) Phi nôngnghiệp (%) 10 88 90 Nông nghiệp (%) 20 2015 40 60 80 100 2010 Hình 2: Sự phân bố nhóm hộ theo nghề nơng thơn năm 2010 2015 (Nguồn: Số liệu từ UBND huyện Thới Lai, 2016) 27 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 năm (từ 2010-2015), đồng thời số hộ có diện tích đất sản xuất 1,5 (hộ giàu) có khuynh hướng tăng 2,5% Điều q trình tích tụ đất đai nơng thơn huyện Thới Lai diễn Theo số liệu điều tra năm 2015 xã huyện cho thấy biến động đất đai nhóm hộ diễn huyện Thới Lai trình chuyển nhượng đất đai nông hộ với Mặc dù quy chuyển nhượng đất đai giai đoạn 2010-2015 không lớn, tỉ lệ phần trăm số hộ chuyển nhượng đất giai đoạn năm 2010-2015 dao động từ 0,7% đến 2,5% Trong 252 nông hộ vấn, có đến 45 (17,8%) hộ có thay đổi qui đất, chủ yếu hộ bán đất chuyển dịch ngành nghề sang địch vụ thương mại, hộ mua thêm tích tụ ruộng đất Ngược lại, số hộ khơng có đất số hộ phi nơng nghiệp, có xu hướng tăng lên năm qua (2010-2015) Kết từ vấn nhóm cho biết có chuyển đổi ngành nghề từ hộ làm nông nghiệp sang làm việc lĩnh vực phi nông nghiệp buôn bán, làm thợ, làm công nhân dịch vụ khác địa phương Đây lý số hộ không đất hộ phi nông nghiệp tăng lên năm qua huyện Thới Lai, xu hướng chung huyện ngoại thành thành phố Cần Thơ lâu dài 3.4 Sự thay đổi qui đất đai nông hộ huyện Thới Lai giai đoạn 2010 - 2015 Kết biến động nhóm hộ Bảng cho thấy số hộ khơng có đất sản xuất tăng 1,3% Bảng 4: Biến động nhóm hộ theo qui đất đai huyện Thới Lai giai đoạn 2010-2015 Nhóm hộ Hộ khơng có đất Hộ có từ 0,1-0,7 Hộ có từ 0,8-1,5 Hộ có từ >1,5 Tổng 2010 (tỷ lệ %) 3,8 14,2 70,6 11,3 100 2015 (tỷ lệ %) 5,2 13,5 67,5 13,8 100 Khác biệt (%) (Tăng (+), Giảm (-) Tăng (+ 1,3) Giảm (- 0,7) Giảm (- 3,1) Tăng (+ 2,5) Nguồn: Kết điều tra vấn 252 nông hộ huyện Thới Lai năm 2015 Thêm nữa, đa số hộ đất huyện Thới Lai khơng có nghề khác ngồi làm nơng nghiệp, từ trước đến việc làm họ chủ yếu làm nông nghiệp theo mùa vụ, đơi khơng có việc làm hết mùa vụ mùa lũ Thiếu việc làm ngồi nơng nghiệp (phi nơng nghiệp) trình độ học vấn thấp, tay nghề thiếu nên họ gặp khó khăn để tìm cơng việc khác có thu nhập cao (Dương Ngọc Thành ctv., 2015) Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để hộ nghèo khai thác diện tích đất họ vấn đề quan tâm địa phương nghiên cứu 3.5 Những hạn chế quản lý sử dụng đất theo nhận thức người dân Sự phân tầng cho thấy xu hướng gia tăng nhóm hộ có nhiều đất (>1,5 ha) có tích tụ đất đai Trong nghiên cứu này, phân tầng diện tích sở hữu đất đai nơng hộ có liên đới mật thiết với tình trạng giàu nghèo nơng thơn Hầu hết hộ khơng đất, đất hộ nghèo cần phải nghiên cứu giúp đỡ để cải thiện đời sống nông thôn Kết khảo sát PRA với nhóm nơng hộ lãnh đạo địa phương cho thấy thu nhập nơng hộ tỷ lệ thuận với diện tích đất họ sở hữu; cụ thể nhóm hộ sở hữu đất nhiều (trên 1,5 ha) thuộc nhóm nơng, chun canh lúa, hay sản xuất kết hợp lúa với canh tác vườn, chăn ni, có thu nhập cao (165 triệu đồng/hộ/năm) Trong đó, nhóm hộ sở hữu đất thường có thu nhập thấp Những hộ đất thường hộ nghèo, đối tượng quan tâm cần hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo, gia tăng thu nhập q trình xây dựng nơng thôn thách thức lớn cho địa phương Thới Lai Thới Lai huyện nông nghiệp trình chuyển dịch cấu sử dụng đất, đặc biệt từ đất nông nghiệp sang phi nơng nghiệp có nhiều phức tạp, có nơi mang tính tự phát, chưa theo quy hoạch, q trình quản lý sử dụng đất đai nhiều hạn chế Bảng trình bày tồn theo nhận thức người dân qua khảo sát 252 hộ Thới Lai năm 2015 28 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 Hạn chế về quản lý đất đai theo nhận thức của  người dân (% ý kiến khảo sát) Chính sách bồi thường tái định cư chưa hợp lý (%) Chính sách đất đai, giải tranh chấp chưa phù hợp (%) Giải phóng mặt bằng, định giá đất chưa thỏa đáng (%) Công tác đo đạc, cấp giấy tờ chưa kịp thời (%) 20 40 60 80 Hình 3: Những hạn chế quản lý đất đai theo nhận thức người dân Nguồn: Xử lý số liệu điều tra 252 hộ năm 2015 (Dương Ngọc Thành ctv., 2015)  Hệ thống sách, pháp luật đất đai quan tâm đổi áp dụng địa phương, song phần chưa đáp ứng kịp đòi hỏi trình phát triển kinh tế - xã hội, nơng dân cho chưa thật phù hợp sách đất đai, giải tranh chấp địa phương (45,6% hộ nhận định) Điều ảnh hưởng đến quyền sở hữu đất đai số nông hộ cần cập nhật kịp thời, việc cấp phát giấy tờ đất đai cần nhanh chóng Việc giải phóng mặt cần tiến hành chu đáo, khâu định giá đền bù phù hợp, thỏa đáng minh bạch Chính sách đền bù tái định cư cần quan tâm nhiều hơn, đền bù hợp lý, tranh chấp đất đai địa phương cần giải nhanh chóng triệt để, theo pháp luật Bên cạnh đó, hộ nghèo khơng có đất, đất cần phát triển ngành nghề phù hợp để hộ có hội tạo thu nhập, hay phát triển hình canh tác phù hợp cho hộ đất để gia tăng thu nhập  Nơng dân cho sách bồi thường tái định cư chưa hợp lý (69% hộ nhận định); chưa đồng bộ, thực thiếu thống nhất, gây nhiều khó khăn Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội KẾT LUẬN Huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ huyện nơng, diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 87,2% năm 2015) Trong đề án tái cấu nông nghiệp huyện cho thấy có thay đổi rõ sử dụng đất nơng nghiệp năm qua Cụ thể diện tích đất trồng lúa tăng 178 ha, diện tích đất trồng lâu năm tăng 465 ha, diện tích đất ni trồng thủy sản tăng 145  Việc đền bù giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn, khâu định giá đền bù chưa thỏa đáng, dự án triển khai chậm so với kế hoạch (36,2% hộ nhận định) Theo kết vấn nhóm nơng dân, số hộ từ có đất trở thành khơng có đất  Kết đo đạc địa phương trước cũ, nhiều đất thay đổi, chưa cập nhật kịp thời, công tác cấp giấy tờ lại chậm (26,6% ý kiến) Hiệu sử dụng đất cấp độ toàn huyện cho giá trị kinh tế đáng ghi nhận, đóng góp đáng kể vào GDP để phát triển kinh tế địa phương Kết điều tra nơng hộ hình sử dụng đất cho thấy hiệu tài cao, mang lại hiệu sử dụng đất cho nhóm nông hộ Trong nghiên cứu này, theo nhận thức người dân việc khắc phục, cải thiện tồn quản lý đất đai cần thiết, ảnh hưởng gián tiếp đến sử dụng đất địa phương Do vậy, để việc quản lý sử dụng đất đai hiệu hơn, người dân cho cơng tác đo đạc Có chuyển dịch lao động nghề địa bàn nghiên cứu giai đoạn 2010-2015, hộ phi nơng nghiệp có xu hướng tăng (7,15% năm 2010 so với 8,99% năm 2015), hộ làm nông 29 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Tập 52, Phần B (2017): 23-30 Nguyễn Đình Tấn, 2008 Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội Việt Nam trình phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Tạp chí xã hội học-Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số (102), 5-15 Nguyễn Duy Cần Vromant, N., 2009 PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia người dân Sách chuyên khảo, Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh, 72 trang Quốc hội, 2013a Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội, 2013b Luật đất đai năm 2013 Luật số: 45/2013/QH13 Sở Nông nghiê ̣p và PTNT Thành phố Cầ n Thơ, 2015 Thực tra ̣ng và xu hướng phát triể n nông nghiê ̣p và nông thôn Thành phố Cầ n Thơ giai đoạn 2004 – 2015 Stephanie, A., Wim, P., Katrien, D., Pablo, T and Jokoen, G., 2014 Typology construction, a way of dealing with farm diversity General guideline for humidtropics Proceeding of workshop, 11-13 March 2014 Wageningen University, The Netherlands UBND huyện Thới Lai, 2010 Báo cáo tổng kết hàng năm UBND huyện Thới Lai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2011 - 2015) UBND huyện Thới Lai, 2015 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thới Lai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 UBND thành phố Cần Thơ, 2013 Công văn số 3625/UBND-KT ngày 07/8/2013 UBND thành phố Cần Thơ “chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) cho quận huyện TP Cần Thơ” UBND thành phố Cần Thơ, 2014 Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2014 UBND thành phố Cần Thơ việc phê duyệt Đề cương “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ” nghiệp có xu hướng giảm (91,83% năm 2010 so với 89,49% năm 2015) Qui đất đai nông hộ năm qua có thay đổi theo su hướng tỷ lệ hộ khơng đất hộ nhiều đất có xu hướng tăng lên, tỷ lệ hộ đất đất trung bình có xu hướng giảm xuống Qui sở hữu đất đai tầng lớp hộ không đất, đất nhiều đất chiếm tỷ lệ nhỏ, tầng lớp hộ có diện tích đất trung bình chiếm đa số Sự phân tầng sở hữu đất đai nơng hộ liên quan chặt chẽ với tình trạng giàu nghèo nông hộ địa bàn nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục Thống kê huyện Thới Lai, 2015 Niên giám thống kê tình hình kinh tế-xã hội huyện Thới Lai năm 2015 Chính phủ, 2012 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 07/10/2012 Chính phủ “Quản lý sử dụng đất trồng lúa” Chính phủ, 2013 Nghị số 57/NQ-CP ngày 04/5/2013 Chính phủ “Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thành phố Cần Thơ” Đỗ Thiên Kính, 2002 Tìm hiểu phân tầng xã hội lịch sử áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giàu nghèo nước ta Tạp chí xã hội học-Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số (77), 51-58 Dương Ngọc Thành, Lâm Huôn, Phạm Đức Thuần, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Cơng Tồn, 2015 Đánh giá hiệu sản xuất hình canh tác địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Kỷ yếu hội thảo “Chuyển dịch cấu nông nghiệp sau năm đổi vùng ven biển ĐBSCL”, 15/03/2015, UBND thành phố Cần Thơ, 25-36 Lê Cảnh Dũng, 2010 Tích tụ đất đai hiệu kinh tế theo quy đất đai nông thôn Đồng sông Cửu Long: Trường hợp nghiên cứu tỉnh An Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 15a:293-302 30 ... tế-xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nơng thơn có tác động lớn đến quản lý sử dụng đất đai địa phương, ảnh hưởng đến quy mô sử dụng đất đai nông hộ (UBND huyện Thới Lai, 2010; 2015) Ở nông. .. huyện cho thấy biến động đất đai nhóm hộ diễn huyện Thới Lai trình chuyển nhượng đất đai nông hộ với Mặc dù quy mô chuyển nhượng đất đai giai đoạn 2010-2015 không lớn, tỉ lệ phần trăm số hộ chuyển. .. qui mơ đất đai nông hộ với kiểu sử dụng đất Tuy nhiên, nhóm hộ đất có xu hướng sử dụng đất chủ yếu để làm mơ hình chuyên canh rau màu, chuyên trồng ăn trái, hộ có nhiều đất thường sử dụng đất cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự chuyển dịch về quy mô và sử dụng đất đai của nông hộ tại huyện thới lai, thành phố cần thơ , Sự chuyển dịch về quy mô và sử dụng đất đai của nông hộ tại huyện thới lai, thành phố cần thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay