Niên giám thống kê tp hồ chí minh 2011

272 9 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:51

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KHÍ HẬU Nhiệt độ khơng khí trung bình số bình qn nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tháng • Nhiệt độ khơng khí đo nhiệt kế thường, nhiệt kế tối cao (thủy ngân), nhiệt kế tối thấp (rượu) nhiệt ký (bộ phận cảm ứng lưỡng kim) đặt lều khí tượng độ cao 2m cách mặt đất nơi khơng có trực xạ xạ mặt trời • Nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ, 24 nhiệt kế Số nắng tháng tổng số nắng ngày tháng cộng lại Số nắng số có cường độ xạ mặt trời trực tiếp với giá trị hay lớn 2 0,1 kw/m (≥ 0,2 calo/cm phút) Thời gian nắng đo nhật quang ký Nó xác định vết cháy giản đồ giấy có khắc thời gian tia mặt trời chiếu xuyên qua cầu thủy tinh hội tụ lại tạo nên Lượng mưa tháng tổng lượng mưa ngày tháng Lượng mưa độ dày tính milimet lớp nước giáng thủy tạo nên mặt đáy thùng đo hình trụ có tiết diện miệng hứng nước 200 cm , chưa bị lý bốc hơi, ngấm, chảy v.v Thùng đo gọi vũ kế Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm số bình qn độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tháng • Độ ẩm khơng khí tương đối tỷ số sức trương nước có khơng khí sức trương nước bão hòa (tối đa) nhiệt độ Nó thể tỷ lệ phần trăm (%) Độ ẩm khơng khí đo ẩm kế ẩm ký • Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tính theo phương pháp bình qn số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 giờ, tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ, 24 ẩm ký -9- EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON CLIMATE Average air temperature in months is the average of average air temperature of days in the month • Air temperature is measured by normal thermometer, mercury thermometer, alcohol liquid thermometer and thermo graph (induction part is made from bi-metal) exposed to the air in a meteor bust at 2m from the ground, sheltered from direct solar radiation • Daily average air temperature is the average of the results of main observations in a day at a.m, a.m, p.m, p.m or from the results of 24 observations at from a.m, a.m, a.m, to 12 p.m of the thermometer Number of sunshine hours in months is the sum of sunshine hours of days in the month Number of sunshine hours or the number of hours with direct solar radiation is 2 equaled or exceeded 0.1 kw/m (= 0.2 calo /cm min.) Sunshine duration is measured by heliograph It is identified by the burn in the paper diagram engraved time due to convergence of sunrays through the glass sphere Rainfall in months is the total rainfall of all days in month Rainfall is the thickness (measured in ml) of water created by rainfall on the bottom a cylinder tank 200 cm in section The water has not lost due to evaporation, absorption, and flowing, etc It is called rain gauge luviometer Average humidity in months is the average of relative humidity of days in the month • Relative humidity is the ratio of the vapor in the air and saturate vapor (maximum) at the same temperature It is indicated under percent form (%) Humidity is measured by hygro meter and hygro graph • Daily average relative humidity is the average results of main observations at different time in a day: a.m, a.m, p.m, p.m or from the results of 24 observations at from a.m, a.m, a.m, to 12 p.m of the hygro graph - 10 - 01.01 01.01 Nhiệt độ khơng khí trung bình (Trạm Tân Sơn Hòa) Average air temperature (Tan Son Hoa Station) oC 2005 2008 2009 2010 2011 Cả năm - The whole year 28,0 27,9 28,1 28,6 28,1 Tháng - January 26,2 27,2 25,9 27,3 26,9 Tháng - February 27,7 27,3 27,7 28,4 27,6 Tháng - March 28,4 28,2 29,3 29,4 28,3 Tháng - April 29,8 29,5 29,4 30,3 29,1 Tháng - May 29,7 28,2 28,5 31,3 29,5 Tháng - June 28,9 28,6 29,2 29,3 28,5 Tháng - July 27,5 28,3 28,0 28,3 27,9 Tháng - August 28,4 27,7 28,6 27,9 28,4 Tháng - September 27,9 27,7 27,6 28,6 28,1 Tháng 10 - October 27,6 28,0 27,7 27,5 28,1 Tháng 11 - November 27,5 27,2 28,4 27,2 28,1 Tháng 12 - December 26,2 26,9 27,5 27,4 27,2 Nguồn số liệu: Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ Source: Southern Regional Hydrometeorological Center - 11 - 01.02 01.02 Số nắng năm (Trạm Tân Sơn Hòa) Number of annual sunshine hours (Tan Son Hoa Station) Giờ – Hour 2005 2008 2009 2010 2.071,9 1.989,6 2.003,0 2.073,7 1.892,9 Tháng - January 164,8 156,3 174,4 157,1 120,1 Tháng - February 215,3 135,6 168,1 245,3 188,9 Tháng - March 252,9 216,7 236,9 239,6 157,8 Tháng - April 225,6 188,3 186,7 240,8 187,0 Tháng - May 200,4 165,7 155,9 210,4 165,0 Tháng - June 185,6 172,8 191,6 177,0 163,6 Tháng - July 153,1 218,7 149,2 150,0 162,6 Tháng - August 178,1 161,0 155,7 141,2 198,1 Tháng - September 142,2 142,6 116,9 155,2 144,8 Tháng 10 - October 138,8 152,4 132,3 102,7 154,3 Tháng 11 - November 124,6 145,4 147,7 130,6 141,0 Tháng 12 - December 90,5 134,1 187,6 123,8 109,7 Cả năm – The whole year - 12 - 2011 01.03 01.03 Lượng mưa năm (Trạm Tân Sơn Hòa) Annual rainfall (Tan Son Hoa Station) mm 2005 2008 2009 2010 2011 1.742,8 1.813,1 1.979,9 2.016,2 1.953,8 Tháng - January - 9,5 0,3 23,0 9,4 Tháng - February - 1,5 21,4 - - Tháng - March - 58,9 57,8 3,9 40,3 Tháng - April 9,6 127,0 187,0 9,9 181,9 Tháng - May 143,6 246,9 318,5 8,8 124,4 Tháng - June 273,9 147,2 83,2 160,0 213,1 Tháng - July 228,0 331,2 223,0 294,3 281,5 Tháng - August 146,3 297,8 323,9 400,6 244,4 Tháng - September 182,9 202,6 325,1 373,7 232,1 Tháng 10 - October 388,6 165,6 249,0 321,8 232,6 Tháng 11 - November 264,5 167,1 141,2 379,9 321,1 Tháng 12 - December 105,4 57,8 49,5 40,3 73,0 Cả năm – The whole year - 13 - 01.04 01.04 Độ ẩm khơng khí trung bình (Trạm Tân Sơn Hòa) Monthly mean humidity (Tan Son Hoa Station) % 2005 2008 2009 2010 2011 Cả năm – The whole year 75 77 76 74 75 Tháng - January 69 71 70 71 70 Tháng - February 69 69 73 70 68 Tháng - March 67 71 71 68 67 Tháng - April 70 73 76 70 70 Tháng - May 74 81 81 70 75 Tháng - June 77 78 77 76 77 Tháng - July 81 79 79 79 79 Tháng - August 78 83 80 80 80 Tháng - September 80 83 83 76 81 Tháng 10 - October 82 81 80 79 80 Tháng 11 - November 79 79 73 80 77 Tháng 12 - December 77 73 74 73 70 - 14 - 01.05 01.05 Mực nước thấp sơng Sài Gòn (Trạm Phú An) The most shallow water level of Saigon river (Phu An Station) m 2005 2008 2009 2010 2011 Tháng - January -1,94 -1,83 -1,65 -1,75 -1,70 Tháng - February -2,12 -1,70 -1,80 -1,94 -1,47 Tháng - March -1,80 -1,80 -1,78 -1,66 -1,45 Tháng - April -2,10 -1,92 -1,80 -1,63 -1,77 Tháng - May -2,28 -2,08 -2,06 -2,06 -2,05 Tháng - June -2,50 -2,27 -2,27 -2,11 -2,27 Tháng - July -2,56 -2,33 -2,21 -2,22 -2,16 Tháng - August -2,39 -2,06 -2,13 -2,18 -2,11 Tháng - September -2,18 -2,20 -1,80 -1,99 -1,91 Tháng 10 - October -1,72 -1,64 -1,80 -1,71 -1,69 Tháng 11 - November -1,86 -1,72 -1,63 -1,61 -1,52 Tháng 12 - December -1,83 -1,72 -1,80 -1,65 -1,47 - 15 - 01.06 01.06 Mực nước cao sơng Sài Gòn (Trạm Phú An) The deepest water level of Saigon river (Phu An Station) m 2005 2008 2009 2010 2011 Tháng - January 1,42 1,41 1,54 1,47 1,45 Tháng - February 1,32 1,43 1,43 1,44 1,47 Tháng - March 1,13 1,37 1,39 1,42 1,40 Tháng - April 1,13 1,28 1,37 1,32 1,29 Tháng - May 0,99 1,25 1,26 1,29 1,19 Tháng - June 1,03 1,23 1,17 1,18 1,12 Tháng - July 1,04 1,16 1,28 1,25 1,13 Tháng - August 1,17 1,27 1,37 1,35 1,34 Tháng - September 1,33 1,32 1,37 1,35 1,50 Tháng 10 - October 1,39 1,48 1,42 1,49 1,57 Tháng 11 - November 1,41 1,54 1,56 1,55 1,58 Tháng 12 - December 1,35 1,55 1,46 1,49 1,59 - 16 - GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG DÂN SỐ Dân số trung bình: Dân số trung bình số lượng dân số tính bình quân cho thời kỳ, tính theo số phương pháp thơng dụng sau: Nếu có số liệu hai thời điểm (đầu cuối thời kỳ ngắn, thường năm) sử dụng công thức sau: Ptb = P0 + P1 Trong đó: Ptb : Dân số trung bình; P0 : Dân số đầu kỳ; P1 : Dân số cuối kỳ Nếu có số liệu nhiều thời điểm cách sử dụng cơng thức: P0 P + P1 + + Pn−1 + n Ptb = 2 Trong đó: Ptb : Dân số trung bình; P0,1, ,n: Dân số thời điểm 0, 1, , n; n : Số thời điểm cách Nếu có số liệu nhiều thời điểm không cách nhau, sử dụng công thức: Ptb = Ptb t1 + Ptb 2t + + Ptbn t n ∑ ti Trong đó: Ptb1 : Dân số trung bình khoảng thời gian thứ nhất; Ptb2 : Dân số trung bình khoảng thời gian thứ 2; Ptbn : Dân số trung bình khoảng thời gian thứ n; ti : Độ dài khoảng thời gian thứ i - 19 - Dân số thành thị l dân số đơn vị lãnh thổ Nhà nước quy định khu vực thành thị Dân số nông thôn l dân số đơn vị lãnh thổ Nhà nước quy định khu vực nông thôn Tỷ lệ tăng dân số số phần trăm dân số tăng giảm năm tăng tự nhiên di cư tuý so với dân số bình quân năm LAO ĐỘNG Lực lượng lao động hay gọi dân số hoạt động kinh tế, bao gồm tất người từ 15 tuổi trở lên có việc làm người thất nghiệp thời gian quan sát - 20 - 12.05 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12 phân theo ngành kinh tế vùng Number of enterprises at 31 Dec by kind of economic activity and region Doanh nghiệp – Enterprise 2005 Tổng số - Total 2006 2007 2008 2009 112.950 131.318 155.771 205.732 248.842 Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Agriculture, forestry and fishery 2.320 2.399 2.443 8.517 8.749 Công nghiệp khai thác mỏ - Mining and quarrying 1.152 1.361 1.687 2.257 2.521 21.876 26.082 30.235 37.647 44.015 2.846 2.938 3.215 3.467 2.143 363 416 560 715 882 Xây dựng - Construction 13.656 17.783 20.997 28.246 35.554 Thương nghiệp, sửa chữa xe có động Trade, repair of motor vehicles and household goods 42.550 52.332 60.892 80.446 97.051 Vận tải kho bãi - Transport, storage 5.830 6.508 8.327 7.740 10.074 Khách sạn nhà hàng - Hotels and restaurants 4.684 5.116 6.073 7.083 8.898 Thông tin truyền thông - Communications 1.343 1.889 2.364 3.429 4.538 Tài chính, ngân hàng bảo hiểm Finance, banking and insurance 1.593 1.671 1.895 2.068 2.129 Hoạt động kinh doanh bất động sản Activities related to real estate 1.413 1.717 2.406 3.338 4.223 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ Professional activities, science and technology activities 6.029 6.476 8.802 13.380 17.193 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Administrative activities and assistant services 3.557 2.510 3.225 3.838 6.172 Giáo dục, đào tạo - Training and education 1.032 785 980 1.370 1.788 Phân theo ngành kinh tế By kind of economic activity Công nghiệp chế biến - Manufacturing SX, phân phối điện, khí đốt nước nóng Electricity, gas and hot water supply Cung cấp nước, HĐ quản lý xử lý rác thải Water supply and waste disposal - 331 - 12.05 (Tiếp theo) Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12 phân theo ngành kinh tế vùng (Cont.) Number of enterprises at 31 Dec by kind of economic activity and region Doanh nghiệp – Enterprise 2005 Y tế hoạt động cứu trợ xã hội Health and social work 2006 2007 2008 2009 236 255 357 473 664 Văn hóa thể thao vui chơi giải trí Culture, sport and entertainment 1.183 419 490 678 820 Hoạt động dịch vụ khác - Other services activities 1.278 653 820 1.028 1.417 12 11 31.965 37.514 43.707 61.093 72.676 7.175 7.802 9.153 11.564 11.627 16.223 19.344 23.476 31.033 36.608 3.564 4.039 4.597 6.576 7.294 Đông Nam Bộ - South East 39.601 47.130 57.022 73.877 97.253 Đồng sông Cửu Long Mekong River Delta 14.258 15.325 17.652 21.425 23.220 164 164 164 164 164 Hoạt động làm thuê cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình - Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicesproducing activities of households for own use Phân theo vùng – By region Đồng sông Hồng - Red River Delta Trung du miền núi phía Bắc Northern midlands and moutain areas Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung North Central and Central coastal areas Tây Nguyên - Central Highlands Không xác định - Nec - 332 - 12.06 Lao động doanh nghiệp có đến 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp Employees in enterprises at 31 Dec by type of enterprise Người - Person 2005 Tổng số - Total Doanh nghiệp Nhà nước State owned enterprises DN Nhà nước trung ương Central state enterprises DN Nhà nước địa phương Local state enterprises Doanh nghiệp Nhà nước Non-state enterprises 2006 2007 2008 2009 6.237.396 6.715.166 7.382.160 8.246.239 8.921.535 2.037.660 1.899.937 1.763.117 1.725.396 1.735.515 1.432.459 1.373.304 1.299.149 1.302.572 1.341.262 605.201 526.633 463.968 422.824 394.253 2.979.120 3.369.855 3.933.182 4.691.350 5.266.433 DN tập thể - Collective 160.064 149.236 149.480 270.077 261.364 DN tư nhân - Private 481.392 499.176 513.390 565.893 571.596 490 489 622 827 822 Cty hợp danh – Collective name Cty TNHH - Limited Co 1.594.785 1.739.766 1.940.120 2.217.937 2.534.292 Cty cổ phần có vốn Nhà nuớc Joint stock Co having capital of State 280.776 367.498 434.564 Cty cổ phần khơng có vốn Nhà nước Joint stock Co without capital of State 461.613 613.690 895.006 1.136.217 1.416.154 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Foreign investment enterprises 100% vốn nước 100% foreign capital DN liên doanh với nước Joint venture 500.399 482.205 1.220.616 1.445.374 1.685.861 1.829.493 1.919.587 1.028.466 1.237.049 1.458.595 1.604.373 1.690.674 192.150 - 333 - 208.325 227.266 225.120 228.913 12.07 Lao động doanh nghiệp có đến 31/12 phân theo ngành kinh tế vùng Employees in enterprises at 31 Dec by kind economic activity and region Người - Person 2005 Tổng số - Total 2006 2007 2008 2009 6.237.396 6.715.166 7.382.160 8.246.239 8.921.535 Phân theo ngành kinh tế By kind of economic activity Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Agriculture, forestry and fishery 253.676 256.362 252.938 377.870 376.169 Công nghiệp khai thác mỏ Mining and quarrying 171.257 179.915 185.766 210.421 201.705 Công nghiệp chế biến - Manufacturing 3.028.710 3.386.461 3.767.613 3.969.334 4.131.096 SX, phân phối điện, khí đốt nước nóng Electricity, gas and hot water supply 97.489 110.897 112.083 154.926 121.252 Cung cấp nước, HĐ quản lý xử lý rác thải Water supply and waste disposal 44.156 47.748 54.755 58.641 64.138 Xây dựng - Construction 940.185 996.720 1.069.031 1.216.502 1.371.982 Thương nghiệp, sửa chữa xe có động Trade, repair of motor vehicles and household goods 672.941 733.733 806.147 989.743 1.120.931 Vận tải kho bãi - Transport, storage 297.021 318.140 348.351 372.949 438.047 Khách sạn nhà hàng - Hotels and restaurants 108.689 117.843 141.403 158.489 178.657 Thông tin truyền thông - Communications 144.786 151.820 147.215 125.967 186.831 Tài chính, ngân hàng bảo hiểm Finance, banking and insurance 110.295 117.795 145.214 179.518 196.685 31.801 31.383 40.384 51.293 65.945 144.075 122.406 141.281 187.210 218.904 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Administrative activities and assistant services 94.571 88.737 105.219 116.011 156.548 Giáo dục, đào tạo - Training and education 15.036 12.123 17.796 22.690 28.569 Hoạt động kinh doanh bất động sản Activities related to real estate Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ Professional activities, science and technology activities - 334 - 12.07 (Tiếp theo) Lao động doanh nghiệp có đến 31/12 phân theo ngành kinh tế vùng (Cont.) Employees in enterprises at 31 Dec by kind economic activity and region Doanh nghiệp – Enterprise 2005 Y tế hoạt động cứu trợ xã hội Health and social work 2006 2007 2008 2009 7.929 8.409 10.708 13.631 19.044 Văn hóa thể thao vui chơi giải trí Culture, sport and entertainment 51.630 22.593 25.253 26.889 29.417 Hoạt động dịch vụ khác - Other services activities 23.063 12.028 10.983 13.704 15.118 Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use 86 53 20 451 497 Phân theo vùng – By region Đồng sông Hồng - Red River Delta 1.728.579 1.878.128 2.074.659 2.476.538 2.665.659 Trung du miền núi phía Bắc Northern midlands and moutain areas 314.231 330.013 377.345 445.388 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung North Central and Central coastal areas 728.980 769.508 851.981 981.352 1.071.787 Tây Nguyên - Central Highlands 166.884 174.873 187.231 211.707 Đông Nam Bộ - South East 478.526 226.326 2.478.874 2.674.979 2.946.923 3.132.900 3.342.308 Đồng sông Cửu Long Mekong River Delta 414.865 463.762 517.012 605.271 667.346 Không xác định - Nec 404.983 423.903 427.009 393.083 469.583 - 335 - 12.08 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2009 phân theo loại hình doanh nghiệp qui mơ lao động Number of enterprises at 31 Dec 2009 by type of enterprise and size of employees Chia – Of which Tổng số Total DN Nhà DN nước Nhà nước State owned Non -State enterprise enterprise DN có vốn nước ngồi Foreign investment enterprise Doanh nghiệp - Enterprise Tổng số - Total 248.842 3.364 238.932 6.546 Dưới người - Less than pers 54.839 15 54.371 453 Từ đến người - From to pers 92.852 38 92.313 501 Từ 10 đến 49 người - From 10 to 49 pers 77.891 623 75.304 1.964 Từ 50 đến 199 người - From 50 to 199 pers 16.638 1.229 13.475 1.934 Từ 200 đến 299 người - From 200 to 299 pers 2.331 387 1.509 435 Từ 300 đến 499 người - From 300 to 499 pers 1.845 416 986 443 Từ 500 đến 999 người - From 500 to 999 pers 1.397 327 639 431 956 294 318 344 93 35 17 41 Từ 1000 đến 4999 người - From 1000 to 4999 pers Từ 5000 trở lên - From 5000 pers and over Cơ cấu – Structure (%) Tổng số - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Dưới người - Less than pers 22,04 0,45 22,76 6,92 Từ đến người - From to pers 37,31 1,13 38,64 7,65 Từ 10 đến 49 người -From 10 to 49 pers 31,30 18,52 31,52 30,00 Từ 50 đến 199 người - From 50 to 199 pers 6,69 36,53 5,64 29,54 Từ 200 đến 299 người - From 200 to 299 pers 0,94 11,50 0,63 6,65 Từ 300 đến 499 người - From 300 to 499 pers 0,74 12,37 0,41 6,77 Từ 500 đến 999 người - From 500 to 999 pers 0,56 9,72 0,27 6,58 Từ 1000 đến 4999 người - From 1000 to 4999 pers 0,38 8,74 0,13 5,26 Từ 5000 trở lên - From 5000 pers and over 0,04 1,04 0,01 0,63 - 336 - Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh năm 1994 Output of Agriculture at constant 1994 prices 12.09 Tổng số Total Chia – Of which Trồng trọt Cultivation Chăn nuôi Animal husbandry Dịch vụ Service Tỷ đồng – Bill dongs 2000 112.112 90.858 18.505 2.748 2001 114.990 92.907 19.283 2.800 2002 122.150 98.061 21.200 2.890 2003 127.651 101.786 22.907 2.958 2004 132.888 106.423 23.439 3.027 2005 137.112 107.898 26.108 3.107 2006 142.711 111.613 27.907 3.191 2007 147.765 115.375 29.114 3.276 2008 158.108 123.391 31.326 3.391 2009 162.593 124.463 34.628 3.503 2010 169.436 129.326 36.498 3.612 Sơ – Prel 2011 177.603 135.361 38.519 3.723 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 4,11 3,50 7,13 2,48 2006-2010 4,33 3,69 6,98 3,06 So với năm trước – Compared with previous year 2006 4,08 3,44 6,89 2,71 2007 3,59 3,37 4,58 2,67 2008 7,00 6,95 7,60 3,51 2009 2,84 0,87 10,54 3,31 4,21 3,91 5,40 3,12 4,82 4,67 5,54 3,05 2010 Sơ – Prel 2011 - 337 - Sản lượng lương thực có hạt Production of cereal 12.10 Diện tích - Planted area Tổng số Total Sản luợng - Production Trong - Of which Lúa Paddy Ngơ Maize Nghìn – Thous Tổng số Total Trong - Of which Lúa Paddy Ngơ Maize Nghìn – Thous tons 2000 8.399,1 7.666,3 730,2 34.538,9 32.529,5 2.005,9 2001 8.224,7 7.492,7 729,5 34.272,9 32.108,4 2.161,7 2002 8.322,5 7.504,3 816,0 36.960,7 34.447,2 2.511,2 2003 8.366,7 7.452,2 912,7 37.706,9 34.568,8 3.136,3 2004 8.437,8 7.445,3 991,1 39.581,0 36.148,0 3.430,9 2005 8.383,4 7.329,2 1.052,6 39.620,0 35.832,9 3.787,1 2006 8.359,7 7.324,8 1.033,1 39.706,2 35.849,5 3.854,6 2007 8.304,7 7.207,4 1.096,1 40.247,4 35.942,7 4.303,2 2008 8.542,2 7.400,2 1.140,2 43.305,4 38.729,8 4.573,1 2009 8.527,4 7.437,2 1.089,2 43.323,4 38.950,2 4.371,7 2010 8.700,1 7.486,7 1.125,4 44.633,5 40.004,2 4.627,9 Sơ – Prel 2011 8.820,9 7.651,4 1.081,5 46.972,3 42.324,4 4.646,4 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 0,0 -0,9 7,6 2,8 2,0 13,6 2006-2010 0,7 0,4 1,3 2,4 2,2 4,1 So với năm trước – Compared with previous year 2006 -0,3 -0,1 -1,9 0,2 0,0 1,8 2007 -0,7 -1,6 6,1 1,4 0,3 11,6 2008 2,9 2,7 4,0 7,6 7,8 6,3 2009 -0,2 0,5 -4,5 0,0 0,6 -4,4 2010 2,0 0,7 3,3 3,0 2,7 5,9 Sơ – Prel 2011 1,4 2,2 -3,9 5,2 5,8 0,4 - 338 - Số lượng gia súc, gia cầm Liverstock population 12.11 Bò Cattle Trâu Buffaloes Heo Pigs Gia cầm Poultry Nghìn – Thous heads Tri u – Mill heads 2000 2.897,2 4.127,9 20.193,8 196,1 2001 2.807,9 3.899,7 21.800,1 218,1 2002 2.814,5 4.062,9 23.169,5 233,3 2003 2.834,9 4.394,4 24.884,6 254,6 2004 2.869,8 4.907,7 26.143,7 218,5 2005 2.922,2 5.540,7 27.435,0 219,9 2006 2.921,1 6.510,8 26.855,3 214,6 2007 2.996,0 6.725,0 26.561,0 226,0 2008 2.897,7 6.337,7 26.701,6 247,3 2009 2.886,6 6.103,3 27.627,7 280,2 2010 2.877,0 5.808,3 27.373,1 300,5 2011 2.712,0 5.436,6 27.056,0 322,7 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 0,2 6,1 6,3 2,3 2006 -2010 -0,3 0,9 0,0 6,4 So với năm trước – Compared with previous year 2006 0,0 17,5 -2,1 -2,4 2007 2,6 3,3 -1,1 5,3 2008 -3,3 -5,8 0,5 9,4 2009 -0,4 -3,7 3,5 13,3 2010 -0,3 -4,8 -0,9 7,2 2011 -5,7 -6,4 -1,2 7,4 - 339 - Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh năm 1994 Gross output of forestry at constant 1994 prices 12.12 Giá trị sản xuất (Tỷ đồng) Gross output (Bill.dongs) Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% Index (Previous year = 100) -% 2000 5.901,6 104,9 2001 6.014,4 101,9 2002 6.107,6 101,5 2003 6.174,8 101,1 2004 6.242,4 101,2 2005 6.315,6 101,2 2006 6.408,6 101,5 2007 6.603,1 103,0 2008 6.786,0 102,8 2009 7.043,2 103,8 2010 7.365,0 104,6 Sơ – Prel 2011 7.788,0 105,7 Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh năm 1994 Output value of fishery at constant 1994 prices 12.13 Giá trị sản xuất (Tỷ đồng) Gross output (Bill.dongs) Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) Index (Previous year = 100) -% Chia – Of which Tổng số Total Nuôi trồng Khai thác Farmed products Caught products Chia – Of which Tổng số Total Nuôi trồng Khai thác Farmed products Caught products 2000 21.777,4 7.875,7 13.901,7 119,3 140,4 109,9 2001 25.359,7 11.178,7 14.181,0 116,4 141,9 102,0 2002 27.600,2 12.201,7 15.398,5 108,8 109,2 108,6 2003 30.602,3 15.838,8 14.763,5 110,9 129,8 95,9 2004 34.438,9 19.048,2 15.390,7 112,5 120,3 104,2 2005 38.726,9 22.904,9 15.822,0 112,5 120,2 102,8 2006 42.035,5 25.897,8 16.137,7 108,5 113,1 102,0 2007 46.932,1 30.446,3 16.485,8 111,6 117,6 102,2 2008 50.082,0 33.153,0 16.929,0 106,7 108,9 102,7 2009 53.654,2 35.338,7 18.315,5 107,1 106,6 108,2 2010 57.067,5 37.553,4 19.514,1 106,4 106,3 106,5 Sơ – Prel 2011 60.524,7 40.178,1 20.346,6 106,1 107,0 104,3 - 340 - 12.14 Sản lượng thủy sản Production of fishery Tổng số Total Chia – Of which Ni trồng Farmed products Khai thác Caught products Nghìn – Thous tons 2000 2.250,5 589,6 1.660,9 2001 2.434,7 709,9 1.724,8 2002 2.647,4 844,8 1.802,6 2003 2.859,2 1.003,1 1.856,1 2004 3.142,5 1.202,5 1.940,0 2005 3.465,9 1.477,9 1.987,9 2006 3.720,5 1.693,9 2.026,6 2007 4.197,8 2.123,3 2.074,5 2008 4.602,0 2.465,6 2.136,4 2009 4.870,3 2.589,8 2.280,5 2010 5.142,8 2.728,4 2.414,4 Sơ – Prel 2011 5.432,9 2.930,4 2.502,5 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 9,0 20,2 3,7 2006 -2010 8,2 13,0 4,0 2006 10,3 22,9 2,5 2007 7,3 14,6 1,9 2008 12,8 25,3 2,4 2009 5,8 5,0 6,7 2010 5,6 5,4 5,9 Sơ – Prel 2011 5,6 7,4 3,6 So với năm trước – Compared with previous year - 341 - 12.15 Số dự án đầu tư trực tiếp nước cấp phép (*) Foreign direct investment projects licensed Số dự án Number of projects Tổng số - Total (1) Vốn đăng ký (Triệu USD) Registered capital (Mill USD) 7.279 66.244,4 1988-1990 211 1.602,2 1991-1995 1.409 17.663,0 1996-2000 1.724 26.259,0 1996 372 10.164,1 1997 349 5.590,7 1998 285 5.099,9 1999 327 2.565,4 2000 391 2.838,9 3.935 20.719,9 2001 555 3.142,5 2002 808 2.998,8 2003 791 3.191,2 2004 811 4.547,6 2005 970 6.839,8 6.534 148.071,0 2006 987 12.003,8 2007 1.544 21.347,8 2008 1.557 71.726,0 2009 1.208 23.107,3 2010 1.237 19.886,1 2011 1.091 14.696,0 2001-2005 2006-2010 (*) Vốn đăng ký bao gốm vốn tăng thêm dự án cấp giấy phép từ năm trước Registered capital including supplementary capital to licensed project in previous years - 342 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ Retail sales value of goods and services 12.16 Chia – Of which Khu vực kinh tế nước – Domestic sector Tổng số Total Chia – Of which Tổng số Total Nhà nước State Ngoài nhà nước Non-state Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi Foreign invested sector Tỷ đồng – Bill dongs 2000 220.410,6 216.949,6 39.205,7 177.743,9 220.410,6 2001 245.315,0 241.319,0 40.956,0 200.363,0 245.315,0 2002 280.884,0 269.961,8 45.525,4 224.436,4 280.884,0 2003 333.809,3 320.106,6 52.381,8 267.724,8 333.809,3 2004 398.524,5 383.404,3 59.818,2 323.586,1 398.524,5 2005 480.293,5 462.046,3 62.175,6 399.870,7 480.293,5 2006 596.207,1 573.924,1 75.314,0 498.610,1 596.207,1 2007 746.159,0 718.515,0 79.673,0 638.842,0 746.159,0 2008 1.007.213,5 973.175,6 98.351,2 874.824,4 1.007.213,5 2009 1.238.145,0 1.205.025,1 162.599,6 1.042.425,5 1.238.145,0 2010 1.613.816,4 1.565.408,1 169.423,5 1.395.984,6 1.613.816,4 Sơ – Prel 2011 2.004.360,0 1.947.335,0 219.234,0 1.728.101,0 2.004.360,0 Cơ cấu – Structrure (%) 2000 100,0 98,4 17,8 80,6 1,6 2001 100,0 98,4 16,7 81,7 1,6 2002 100,0 96,1 16,2 79,9 3,9 2003 100,0 95,9 15,7 80,2 4,1 2004 100,0 96,2 15,0 81,2 3,8 2005 100,0 96,2 12,9 83,3 3,8 2006 100,0 96,3 12,6 83,6 3,7 2007 100,0 96,3 10,7 85,6 3,7 2008 100,0 96,6 9,8 86,9 3,4 2009 100,0 97,3 13,1 84,2 2,7 2010 100,0 97,0 10,5 86,5 3,0 Sơ – Prel 2011 100,0 97,2 10,9 86,2 2,8 - 343 - Tổng trị giá xuất khẩu, nhập hàng hóa Exports and imports of goods 12.17 Total Cân đối Chia – Of which Tổng số Xuất - Export Nhập khẩu- Import Balance Triệu USD – Mill USD 2000 30.119,5 14.483,0 15.636,5 -1.153,5 2001 31.247,1 15.029,2 16.217,9 -1.188,7 2002 36.451,7 16.706,1 19.745,6 -3.039,5 2003 45.405,1 20.149,3 25.255,8 -5.106,5 2004 58.453,8 26.485,0 31.968,8 -5.483,8 2005 69.208,2 32.447,1 36.761,1 -4.314,0 2006 84.717,3 39.826,2 44.891,1 -5.064,9 2007 111.326,1 48.561,4 62.764,7 -14.203,3 2008 143.398,9 62.685,1 80.713,8 -18.028,7 2009 127.045,1 57.096,3 69.948,8 -12.852,5 2010 157.033,6 72.210,8 84.822,8 -12.612,0 202.031,0 96.257,0 105.774,0 -9.517,0 Sơ – Prel 2011 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 18,1 17,5 18,6 2006 -2010 17,8 17,4 18,2 So với năm truớc – Compared with previous year 2006 22,4 22,7 22,1 2007 31,4 21,9 39,8 2008 28,8 29,1 28,6 2009 -11,4 -8,9 -13,3 2010 23,6 26,5 21,3 28,7 33,3 24,7 Sơ – Prel 2011 - 344 - Khách quốc tế đến Việt Nam Foreign visitors to Viet Nam 12.18 Chia theo mục đích đến – By purpose Tổng số Total Du lịch Tourism Thương mại Business Thăm thân nhân Relative Mục đích khác Others Nghìn lượt người – Thous Visitors 2000 2.140,1 1.138,9 419,6 400,0 181,6 2001 2.330,8 1.222,1 401,1 390,4 317,2 2002 2.628,2 1.462,0 445,9 425,4 294,9 2003 2.429,7 1.238,5 468,2 392,1 330,9 2004 2.927,9 1.584,0 521,7 467,4 354,8 2005 3.477,5 2.038,5 495,6 508,2 435,2 2006 3.583,5 2.068,9 575,8 560,9 377,9 2007 4.229,3 2.605,7 673,8 601,0 348,8 2008 4.235,8 2.612,3 844,3 510,5 268,7 2009 3.747,4 2.240,9 742,1 517,8 246,6 2010 5.049,90 3.110,4 1023,6 574,1 341,8 2011 6.014,00 3.651,3 1003 1007,3 352,4 Tốc độ tăng – Growth rate (%) Bình quân năm – Annual average 2001 -2005 10,2 12,3 3,4 4,9 19,1 2006 -2010 7,7 8,8 15,6 2,5 -4,7 So với năm truớc – Compared with previous year 2006 3,0 1,5 16,2 10,4 -13,2 2007 18,0 25,9 17,0 7,1 -7,7 2008 0,2 0,3 25,3 -15,1 -23,1 2009 -11,5 -14,2 -12,1 1,4 -8,0 2010 34,8 38,8 37,9 10,9 38,6 Sơ – Prel 2011 19,1 17,4 -2,0 75,5 3,1 - 345 - ... 5,56 2009 48.695 8.797 5,54 2010 47.772 8.616 5,54 2011 46.319 10.350 4,48 - 30 - 02.09 02.09 Tình trạng kết hôn năm 2011 Marriage status in 2011 Người - Person Chia - Of which Tổng số Total Tổng... 12 - December 1,35 1,55 1,46 1,49 1,59 - 16 - GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG DÂN SỐ Dân số trung bình: Dân số trung bình số lượng dân số tính bình qn... the preference period - 22 - 02.01 01.01 Dân số mật độ dân số năm 2011 phân theo quận, huyện Population and population density in 2011 by district Số phường, xã (*) Wards, communes Toàn thành -
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên giám thống kê tp hồ chí minh 2011 , Niên giám thống kê tp hồ chí minh 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay