Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 tập 3 (NXB thống kê 2007) cục thống kê, 480 trang

480 18 0
  • Loading ...
1/480 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:50

TỉNG CơC THèNG K£ GENERAL STATISTICS OFFICE KÕT QU¶ TỉNG ĐIềU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIệP V THUỷ SảN NĂM 2006 TậP NÔNG NGHIệP, LÂM NGHIệP V THUỷ S¶N RESULTS OF THE 2006 RURAL, AGRICULTURAL AND FISHERY CENSUS VOLUME – AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY Hμ NéI - 12/2007 lời nói đầu Cuc Tng iu tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006 tiến hành phạm vi nước vào thời điểm 1/7/2006 theo Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ Đối tượng điều tra Tổng điều tra bao gồm toàn xã, hộ nơng thơn, tồn đơn vị nông, lâm nghiệp thủy sản (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ) Số liệu sơ kết Tổng điều tra công bố vào tháng 12 năm 2006 Số liệu thức kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2006 biên soạn gồm tập: - Tập 1: Kết tổng hợp chung; - Tâp 2: Nông thôn; - Tập 3: Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Nội dung TậpNông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản, gồm thông tin lao động, đất, máy móc thiết bị; đơn vị nơng, lâm nghiệp thủy sản; kết sản xuất chi phí sản xuất số sản phẩm chủ yếu Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, kết Tổng điều tra biên soạn phổ biến qua sản phẩm điện tử như: đĩa CD ROM, sở liệu vĩ mô vi mô, trang thông tin điện tử Tổng cục Thống Tổng cục Thống mong sản phẩm cung cấp thơng tin hữu ích cho quan quản lý hoạch định sách, nhà nghiên cứu nước nhiều đối tượng sử dụng tin khác Nhân dịp này, Tổng cục Thống trân trọng cám ơn Bộ, ngành, địa phương đơn vị thuộc đối tượng điều tra phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống thực thành công Tổng điều tra TỔNG CỤC THỐNG FOREWORD The 2006 rural, agricultural and fishery Census was conducted nationwide on July 1st 2006, in accordance with the Decision No 188/2005/QD-TTg, dated 26 July 2005 by the Prime Minister The Census covered all communes, rural households and all agricultural, forestry, fishery units (enterprise, cooperative, farm, household) Preliminary results of the Census were released in December 2006 Final results of the Census are compiled in three volumes: Volume 1: General results; Volume 2: Rural Situation; Volume 3: Agriculture, forestry, fishery The book, as Volume 3, consists of information on employees, land use, machinery; agricultural, forestry, fishery units; production outcomes and production costs of main products In order to make it easy for users, the Census’ data will be also compiled and released through electronic-products such as CD ROMs, macro and micro databases and the Website of General Statistics Office (GSO) GSO hopes that, these products will offer invaluable information to policy makers, managers, domestic and oversea researchers and other users Taking advantage of this occasion, GSO would like to convey it’s thanks to Ministries, agencies, provinces and census units for their close cooperation with GSO to conduct successfully the Census GENERAL SATTISTICS OFFICE TËp III Thông tin nông lâm nghiệp v thủy sản Volume III Information on agriculture, forestry and fishery Lêi nãi đầu - Foreword A Tổng quan sản xuât nông lâm nghiệp thủy sản Overview of agriculture, forestry and fishery 3-4 B Sè liƯu tỉng hỵp kết tổng điều tra Aggregated data of the census 29 Th«ng tin vỊ n«ng nghiƯp Information on agriculture 31 Thông tin lâm nghiệp Information on forestry 239 Thông tin vỊ thđy s¶n Information on fishery 329 C Phơ lơc Appen dixes 469 A- TỉNG QUAN VỊ NÔNG NGHIệP, LÂM NGHIệP V THUỷ SảN Overview of agriculture, forestry and fishery TổNG QUAN Về NÔNG NGHIệP, LÂM NGHIệP V THUỷ SảN S n v nụng, lâm nghiệp thuỷ sản có xu hướng giảm Đến 1/7/2006, nước có 10,47 triệu đơn vị nơng, lâm nghiệp thuỷ sản (NLTS), giảm 768,3 nghìn đơn vị (-6,8%) so với năm 2001 Trong số 10,47 triệu đơn vị có 2136 doanh nghiệp NLTS (chiếm 0,02%), 571 sở NLTS trực thuộc doanh nghiệp phi NLTS, 7237 HTX NLTS (chiếm 0,1%), 10,46 triệu hộ NLTS (chiếm 99,9%) có 113 699 trang trại (chiếm 1,1%) Phân theo ngành kinh tế, 93,09% đơn vị nông nghiệp, đơn vị thuỷ sản chiếm 6,58% đơn vị lâm nghiệp chiếm 0,33% Hộ đơn vị sản xuất chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản Do vậy, qui mô sản xuất (lao động, đất đai) khơng lớn Bình qn đơn vị NLTS sử dụng 2,3 lao động, bình quân hộ có 2,3 lao động; số lao động sử dụng bình quân doanh nghiệp, HTX trang trại là: 122, 17,4 3,4 lao động Qui mơ đất NLTS bình qn đơn vị NLTS sử dụng năm 2006 1,5ha, tăng 1,4% so với năm 2001; bình qn doanh nghiệp sử dụng 1727 ha, HTX sử dụng 6,2ha, trang trại sử dụng 4,5ha hộ sử dụng 0,9ha Lao động nông, lâm nghiệp thủy sản chuyển biến tích cực số lượng cấu chất lượng hạn chế Năm 2006 nước có 22,93 triệu lao động nơng, lâm nghiệp thủy sản, giảm 1,6 triệu lao động (-6,5%) so với năm 2001 Đây xu hướng tích cực chuyển dịch lao động nước ta, phản ánh kết thực cơng nghiệp hóa, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Đảng Nhà nước Lao động nơng nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản có xu hướng mức độ biến động khác nhau: Lao động nông nghiệp giảm, lao động thủy sản lao động lâm nghiệp tăng nhanh Năm 2006 nước có 21,26 triệu lao động nông nghiệp, giảm 2,05 triệu lao động (-8,8%) so với năm 2001; bình quân năm giảm Theo tiêu chí trang trại qui định Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn 411 nghìn lao động Lao động lâm nghiệp 98,1 nghìn người, tăng 24,5 nghìn (+33,3%), bình quân hàng năm tăng 5,9% Lao động thủy sản 1,57 triệu người, tăng 429,2 nghìn (+37,7%), bình qn năm tăng 6,6% Lao động có chuyển dịch cấu theo hướng tích cực chất lượng lao động nông, lâm nghiệp thuỷ sản thấp, chưa cải thiện nhiều năm qua Năm 2006 nước có 22,36 triệu lao động nông, lâm nghiệp thuỷ sản chưa qua đào tạo khơng có bằng/chứng chun mơn, giảm 1,6 triệu người (-6,7%) so với năm 2001 Tuy nhiên, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo khơng có bằng/chứng chun mơn khơng thay đổi với 97,53% (năm 2001 97,67%) Trong tổng số lao động, có 1,35% có trình độ sơ cấp, cơng nhân kỹ thuật, 0,89% có trình độ trung cấp, 0,13% có trình độ cao đẳng 0,11% có trình độ đại học đại học Trình độ chun mơn người phụ trách đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản (giám đốc DN, chủ nhiệm HTX, chủ trang trại, chủ hộ) có hạn chế với 95,3% chưa qua đào tạo khơng có bằng/chứng chun mơn, 34,5% giám đốc doanh nghiệp, 37,9% chủ nhiệm HTX, 89,9% chủ trang trại 95,4% chủ hộ Như vậy, phần lớn lao động nông, lâm nghiệp thuỷ sản lao động thủ công, theo kinh nghiệm Đây trở ngại lớn cho việc đẩy nhanh công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn nước ta Điều đặt yêu cầu cấp bách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun môn kỹ thuật cho khu vực nông nghiệp, nông thôn Đất nơng nghiệp có xu hướng tăng đất trồng lúa giảm Diện tích đất nơng nghiệp năm 2006 24.696 nghìn tăng 16,35% (3.471,15 nghìn ha) so với năm 2001, loại đất có mức độ biến động khác nhau: Đất sản xuất nông nghiệp: Mặc dù số diện tích đất sản xuất Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thuỷ sản, đất làm muối t nụng nghip khỏc 10 221 Hiệu nuôi cá tra, cá ba sa năm 2006 phân theo hình thức nu«i Cat fish efficiency year 2006 by type of culture - Đơn vị tính Unit 1.1 1.2 1.3 1.4 466 Cơ cấu chi phí sản xuất (không tính tiền thuê/ đấu thầu đất trả lãi tiền vay) - Structure of Production Cost Chung Total Chia theo hình thức nuôi By type of culture Nuôi lồng/ bè Nuôi ao hầm Cage culture/ Pond cultue ratf hanging % 100,00 100,00 100,00 - 89,02 89,31 87,15 - Con gièng - Breeding - 9,18 7,39 20,45 - Thức ăn - Feed - 79,84 81,92 66,70 Chi phÝ nguyªn nhiªn liƯu, thuốc phòng chữa bệnh - Cost of materials, fuel, medicine - 6,62 6,18 9,35 Chi phí thuê - Costs of paid employee and services - 3,36 3,49 2,53 Chi phí lao động tự làm hộ - Cost of household's employee - 1,01 1,02 0,97 Chi phÝ sản xuất kg sản lợng thu hoạch (cha tính chi phí thuê đất, trả lãi tiền vay) Cost for 1kg of product Nghìn đồng Thous.dongs 9,8 9,6 10,9 " 2,2 2,4 0,8 Chi phí giống, thức ăn - Cost of breeding and feed L·i tõ s¶n xuÊt kg - Profit from 1kg of product 222 HiƯu qu¶ nuôi tôm sú năm 2006 phân theo phơng thức nuôi Shrimp efficiency year 2006 by type of culture Chia theo phơng thức nuôi By type of culture Đơn vị tính Unit Cơ cấu chi phí sản xuất (không tính tiền thuê/đấu thầu đất trả lãi tiền vay) - Structure of Production costs Chung Total Bán thâm Thâm canh canh SemiIntensive intensive Quảng Tôm lúa canh/ Intermixed Quảng Paddy canh fiel c¶i tiÕn culture Extensive % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 71,36 76,13 74,48 60,86 55,98 - Con gièng - Baby prawns - 17,87 9,76 13,21 35,18 27,25 - Thức ăn - Feed - 53,49 66,37 61,27 25,69 28,73 Chi phí xử lý môi trờng, nguyên nhiên liệu, thuÕ, phÝ, - Costs of environmental treatment, Materials and fuel, taxes, fees, - 2,16 2,14 2,38 1,68 3,73 Chi phí thuê - Costs of paid employee and services - 15,06 14,90 12,39 20,35 10,74 Chi phÝ lao ®éng tù lµm cđa Cost of household's employee - 11,43 6,83 10,75 17,11 29,56 Chi phÝ s¶n xuÊt kg sản lợng thu hoạch (cha tính chi phí thuê đất, trả lãi tiền vay) - Production cost for 1kg product Nghìn đồng Thous dongs 36,0 39,5 36,8 31,7 31,2 L·i tõ s¶n xuÊt kg - Profit from 1kg product " 34,2 32,8 31,9 38,7 44,3 1.1 1.2 1.3 1.4 Chi phí giống, thức ăn - Cost of spaws and feed 467 468 C phô lôc appendixes Phụ lục 1- Phơng án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006 (Tóm tắt) Mơc ®Ých Tỉng ®iỊu tra Cc Tỉng ®iỊu tra thu thập thông tin nông thôn, nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp) thuỷ sản nhằm: Phục vụ công tác kế hoạch, hoạch định sách chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội nớc nh địa phơng; Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực số nội dung chơng trình, mục tiêu quốc gia nông thôn, nông nghiệp; Phục vụ so sánh quốc tế tiêu nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản; Xây dựng sở liệu nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu, lập dàn chọn mẫu cho ®iỊu tra chän mÉu vµ kiĨm tra, ®iỊu chØnh mét số tiêu thống hàng năm sản xuất nông nghiệp thuỷ sản Nội dung điều tra Nhóm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Tên đơn vị, địa chỉ, loại hình tổ chức, ngành hoạt động Nhóm thông tin nông thôn: Tình hình sở hạ tầng nông thôn nh điện, giao thông, trạm y tế, trờng học, sử dụng nớc sạch, thông tin liên lạc, làng nghề, chợ, hệ thống dịch vụ nông thôn, vệ sinh môi trờng nông thôn; chuyển biến số lợng, cấu hộ, lao động nông thôn số thông tin khác nông thôn Nhóm thông tin sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản: Các 469 thông tin điều kiện sản xuất: Sử dụng đất, lao động, máy móc thiết bị, đơn vị sản xuất (hộ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp) Các thông tin vỊ vèn, kÕt qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa trang trại, hợp tác xã doanh nghiệp nông, lâm nghiệp thuỷ sản; giá thành sản xuất số nông sản, thuỷ sản chủ yếu Đối tợng đơn vị điều tra - Các hộ nông thôn - Các hộ nông, lâm nghiệp thuỷ sản thành thị; - Các xã; - Các trang trại theo tiêu chí qui định Thông t số 74/2003/TT/BNN ngày 04 tháng năm 2003 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; - Các HTX nông, lâm nghiệp thuỷ sản hoạt động theo Luật HTX năm 2003; - Các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp thuỷ sản hoạt động - Các sở nông, lâm nghiệp thuỷ sản đơn vị trực thuộc doanh nghiệp phi nông, lâm nghiệp thuỷ sản Phạm vi điều tra Tổng điều tra phạm vi nớc, cụ thể là: - Điều tra toàn đơn vị điều tra có địa bàn thời điểm 01- -2006 để thu thập thông tin hộ nông thôn hộ nông, lâm nghiệp thuỷ sản; sở hạ tầng nông thôn; thực trạng kinh tế trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp thuỷ sản - Điều tra chọn mẫu số hộ nông thôn hộ nông, lâm nghiệp thuỷ sản để thu thập thông tin đầu t, tích luỹ, giá thành sản xuất số cây, chủ yếu Thời điểm Tổng điều tra Thời điểm điều tra 01/7/2006 470 - Các thông tin thời điểm: Lấy số liệu thực tế thời điểm 01/7/2006 - Các thông tin thời kỳ: Tùy theo tiêu đơn vị điều tra, thông tin thời kỳ số phát sinh 12 tháng trớc thời điểm điều tra số thức năm 2005 (quy định cụ thể loại phiếu điều tra) Phơng pháp điều tra Điều tra thu thËp th«ng tin thùc hiƯn theo b−íc: B−íc 1: Xác định số lợng, lập danh sách đơn vị điều tra Bớc 2: Tiến hành thu thập thông tin đơn vị điều tra Phơng pháp áp dụng thống trực tiếp thu thập thông tin đơn vị điều tra Điều tra viên trực tiếp đến đơn vị điều tra đợc phân công để thu thập thông tin phiếu điều tra 471 Appendix 1- The Outline of the 2006 rural, agriculture and fishery Census (Summarized) Objective of the Census The census is designed to collect basic information relating to the rural areas, agriculture and fishery with a view to formulate plans, policies and strategies for social–economic development for the whole country as well as for each locality The Census results are expected to serve as a basis for assessing of implementation of some items in national target programs in rural areas and agriculture The Census is also aimed at providing of information for international and regional comparison regarding rural and agricultural indicators The Census is conducted to establish a rural, agricultural and fishery database that may be used for thorough studies, to supply sampling frame for sample surveys, and verify, adjust some annual statistics on agriculture and fishery Survey items The Census consists of main groups of indicators: Group of indicators for identification of enumeration units such as name, address, main economic activity Group of indicators on rural areas such as basic situation and rural infrastructure, namely electricity, road system, medical station, school; access to fresh water, communication, market, handicraft villages, rural services, sanitation, environment, changes on quantity and structure of rural households, employees and other information on rural areas Group of indicators on agriculture, forestry and fishery such as land used, employees, machinery and equipments for agriculture, forestry and fishery; production units; production capital and production outcomes of farms, cooperatives and enterprises operating in agriculture, forestry and fishery; production cost of some major agriculture, aquaculture products Enumeration units - Households in rural areas and agriculture, forestry and fishery households in urban areas; - Communes; 472 - Farms following norms stipulated in Circular No 74/2003/TT/BNN dated July 4, 2003 by Ministry of Agriculture and Rural Development; - Agricultural, forestry and fishery cooperatives are performing business activities in accordance to Cooperative Laws in 2003 - Agricultural, forestry and fishery enterprises are performing business activities - Agricultural, forestry and fishery subsidiary units with dependant accounts under non agricultural, forestry and fishery enterprises Census scope The Census is conducted throughout the country Complete enumeration of all enumeration units to collect basic information of households, information on rural infrastructure, information on actual performance of farms, cooperatives and enterprises operating in agriculture, forestry and fishery Sample survey is applied for some households to collect information on investment, savings, production costs Census date The Census is conducted as of 1st July 2006 Point-of-time data: Actual data is collected up to 1st July 2006 Period-of-time data: Depending on the specific indicators and enumeration units, data obtained in 12 months before census date or official data in 2005 is collected (specified in details in each census form) Method of survey Data collection is implemented in two steps: Step Determination of quantity, listing of enumeration units; Step Collection of data at enumeration units Data collection method: enumerators directly interview and collect information at enumeration units 473 Phô lôc - Mét sè khái niệm Số ngời độ tuổi lao động Là số nhân hộ có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi nam từ 15 đến 55 tuổi nữ tính theo năm dơng lịch Nh vậy, số ngời độ tuổi lao động bao gồm ngời sinh từ tháng năm 1946 đến tháng năm 1991 nam ngời sinh từ tháng năm 1951 đến tháng năm 1991 nữ Số ngời độ tuổi lao động có khả lao động Là ngời độ tuổi lao động có đủ sức khoẻ để tham gia lao động sản xuất (không kể ngời bị tàn tật, sức lao động không tham gia hoạt động sản xuất số học sinh học) Hoạt động (hoạt động chiếm thời gian lao động nhiều nhất) 12 tháng qua Là hoạt động kinh tế đợc pháp luật thừa nhận mà nhân đầu t nhiều thời gian lao động nhiều 12 tháng qua (từ tháng trở lên) Trong trờng hợp nhân đầu t− thêi gian lao ®éng nh− cho tõ ngành trở lên hoạt động hoạt động ngành có thu nhập cao Ngành sản xt chÝnh cđa (ngµnh nghỊ cđa hé) Lµ ngµnh sản xuất kinh doanh mà hộ đầu t lao động nhiỊu nhÊt NÕu tham gia vµo nhiỊu ngµnh víi số lao động ngành sản xuất hộ ngành đợc hộ đầu t thời gian nhiều Trong trờng hợp hộ đầu t lao động thời gian lao động nh cho từ ngành trở lên ngành nghề chủ yếu hộ ngành tạo nguồn thu nhập cao Cụ thể: - Hộ Nông nghiệp: Là hộ có toàn phần lớn lao động thờng xuyên tham gia trực tiếp gián tiếp sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thủy nông, cày, bừa ) - Hộ Lâm nghiệp: Là hộ có toàn phần lớn lao động thờng xuyên tham gia trực tiếp gián tiếp sản xuất lâm nghiệp (trồng rừng, nuôi dỡng chăm sóc rừng, khai thác gỗ lâm sản dịch vụ lâm nghiệp khác) 474 - Hộ Thủy sản: Là hộ có toàn phần lớn lao động thờng xuyên tham gia trực tiếp gián tiếp hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thđy s¶n Ngn thu nhËp lín nhÊt cđa Là nguồn thu nhập (đã trừ chi phí sản xuất) lớn hộ 12 tháng qua (tính đến 01/7/2006) Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cã sư dơng Bao gåm toµn bé diƯn tÝch loại đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản hộ có thời điểm 01/7/2006 mà hộ thực tÕ cã sư dơng 12 th¸ng qua, bao gåm: diện tích đất đợc giao sử dụng lâu dài, diện tích đất đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất nhận khoán, nhận đấu thầu, diện tích đất nhận chuyển nhợng, diện tích đất mợn, thuê, diện tích đất làm rẽ, diện tích đất thừa kế, diện tích đất khai hoang đa vào sản xuất nông, lâm nghiệp Không bao gồm diện tích đất hộ cho thuê, cho mợn bỏ hoá 12 tháng qua Những trờng hợp bỏ hoá vụ 12 tháng qua, kể vụ gần tính đất có sử dụng Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hộ không sử dụng Bao gồm diện tích đất hộ cho thuê, cho mợn diện tích đất bỏ hoang không sư dơng 12 th¸ng qua M¸y mãc thiÕt bị chủ yếu Là loại máy móc, thiết bị chủ yếu sử dụng đợc (kể máy móc, thiết bị sửa chữa lớn) thuộc quyền sở hữu hộ sử dụng sản xuất sinh hoạt Tàu đánh bắt xa bờ Theo Quyết định Thủ tớng Chính phủ số 159/QĐ-TTg ngày tháng năm 1998 - Đánh bắt xa bờ đánh bắt thuỷ sản vùng biển đợc giới hạn từ đờng đẳng sâu 30m trở với vùng biển Bắc bộ, Đông Tây Nam bộ, Vịnh Thái Lan từ đờng đẳng sâu 50m trở với vùng biển miền Trung 475 10 Trang trại Là hộ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt tiêu chuẩn qui định thông t số 74/2003/TT - BNN ngày 4/7/2003 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ sung Mục III Thông t liên tịch số 69/2000/TTLT/ BNN-TCTK ngày 23/6/2000 (Phải đạt hai tiêu chí định lợng: giá trị sản lợng hàng hoá, dịch vụ bình quân năm qui mô sản xuất) 11 Hợp tác xã Hợp tác xã (HTX) tổ chức kinh tế tập thể cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung xã viên) có nhu cầu, lỵi Ých chung, tù ngun gãp vèn, gãp søc lËp để phát huy sức mạnh tập thể x· viªn tham gia HTX, cïng thùc hiƯn cã hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nớc HTX đợc thành lập hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003 12 Lao động hợp tác xã Bao gồm số lao động hợp tác xã, số lao động hợp tác xã thuê mớn thờng xuyên cã ®Õn 1/7/2006 476 Appendix - Some basic concepts, definitions Population in labor age Are people from 15 to 60 years old for males and from 15 to 55 for females (according to solar calendar) This means that number of people at laboring age consists of people born from July 1946 to Juner 1991 for males and from July 1951 to June 1991 for females Workable population in labor age Are people at labor age with ability to work (excluding those who are handicapped, disabled to participate in economic activities, and pupils, students in schools Main activity for the last 12 months of a person Is legal economic activity that person spend the most his/her times for the last 12 months (at least month and over) In case a person spends the same amount of time for two economic activities and more, then the main activity is activity of the highest income Main economic activity of household (occupation of household) Is economic activity, which is invested the most time by household If a household participating in two or more economic activities with equal time invested, the main economic activity is the one of highest income Specifics: - Agricultural household: Households with all or most of laborers regularly participate directly or indirectly into agricultural activities (cultivation, livestock, irrigation services, plough, etc) - Forestry household: Household with all or most of laborers regularly participate directly or indirectly into forestry activities (forestation, maintaining forest, exploitation of wood and forest products, and other forestry services) - Fishery household: Households with all or most of laborers regularly participate directly or indirectly into fishery activities 477 Main source of income of household The highest income (after deducted input) of the household for the last 12 months (up to 01 July 2006) Agriculture, forestry and fishery land area in use by household These consist of annual and perennial cropland, forestry land, land for aquaculture actually using by household in the last 12 months and still managed by household at the survey date (1st June 2006), including longterm assigned land, land rented, borrowed, contracted and bought by household, inherited land; newly arable areas for agricultural and forestry production Land areas leased out, lent out and land has not used for the last 12 months are excluded Agriculture, forestry and fishery land area not in use by household Land areas belong to household but leased out, lent out and land areas has not used for the last 12 months Main machines and equipments These are usable machines and equipments (including those of under repair) belonging to household and using for production and daily life Ships for offshore fishery catching According to Decision No 159/QD-TTg dated September 1998 by Prime Minister, offshore fisheries catching is fisheries caching in the sea with 30m deep or more for the North Sea, East and South-West Sea, Thailand Bay, and 50m deep or more for The South Central Coast Sea 10 Farms Agriculture, forestry, fishery households which have met criteria for being a farm as determined under Circular No 74/2003/TT/BNN dated July 2003 by Ministry of Agriculture and Rural Development (it has to meet one of the two following quantitative criteria: Output value of goods or services per year and production size) 11 Cooperative The independent economic organization formed by individuals, 478 households, legal entities with common demands and benefits, voluntarily sharing of capital and efforts It is formed to promote strength of group and individual for helping each other to implement more effectively the business and services to improve their lives and economic and social development of the Country Cooperative is formed and operated according to the Cooperative Law 2003 12 Labor of Cooperative It consists of the cooperative – member labor and regularly hired labor up to 1st July 2006 479 KếT QUả TổNG ĐIềU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIệP V THUỷ SảN NĂM 2006 TậP NÔNG NGHIệP, LÂM NGHIệP V THUỷ SảN RESULTS OF THE 2006 RURAL, AGRICULTURAL AND FISHERY CENSUS VOLUME – AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY Chịu trách nhiệm xuất TS Trần Hữu Thực Chịu trách nhiệm nội dung Vụ Thống Nông, lâm nghiệp v thủy sản Tổng cục Thống Chế sửa in Phòng Sách kinh tế v In Nh xuất Thống Thiết kế bìa Họa sÜ: ngun trung dòng In 1.800 cn, khỉ 17 x 24,5 cm Công ty Cổ phần in Tây Hồ GiÊp phÐp xuÊt b¶n sè: 07 - 2007/CXB/05 - 75/TK Cục Xuất cấp ngày 23 tháng 11 năm 2006 In xong nộp lu chiểu tháng 12 năm 2007 480 ... thức kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2006 biên soạn gồm tập: - Tập 1: Kết tổng hợp chung; - Tâp 2: Nông thôn; - Tập 3: Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Nội dung Tập – Nông nghiệp, ... người sử dụng, kết Tổng điều tra biên soạn phổ biến qua sản phẩm điện tử như: đĩa CD ROM, sở liệu vĩ mô vi mô, trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê Tổng cục Thống kê mong sản phẩm cung cấp... tra Tổng điều tra bao gồm toàn xã, hộ nơng thơn, tồn đơn vị nơng, lâm nghiệp thủy sản (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ) Số liệu sơ kết Tổng điều tra công bố vào tháng 12 năm 2006 Số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 tập 3 (NXB thống kê 2007) cục thống kê, 480 trang , Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 tập 3 (NXB thống kê 2007) cục thống kê, 480 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay