Điều tra và khảo sát tình hình gây hại của sâu đục củ khoai lang (nacoleia sp ) tại huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:50

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.078 ĐIỀU TRA KHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG (Nacoleia sp.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG Nguyễn Thị Hồng Lĩnh1, Nguyễn Minh Luân2, Lê Vĩnh Thúc1 Lê Văn Vàng1 Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Chi Cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Vĩnh Long Thông tin chung: Ngày nhận: 05/08/2016 Ngày chấp nhận: 26/10/2016 Title: Study on damage situation of the sweet potato tuber by moth (Nacoleia sp.) at Binh Tan district, Vinh Long province Từ khóa: Khoai lang, Nacoleia sp., sâu đục củ khoai lang, tình hình gây hại Keywords: Damage situation, Nacoleia sp., sweet potato tuber moth, sweet potato ABSTRACT Damage situation of the sweet potato tuber moth (Nacoleia sp.) had been studied by farmer interview (with 97 households) and field investigation at Binh Tan district, Vinh Long province from October 2014 to June 2015 The results of the interview showed that most of farmers cultivating sweet potatoes (99.1%) planted Japanese Purple sweet potato variety with its growth duration was from 130 to 150 days Interview results also showed that the sweet potato tuber moth was the most important target pest on sweet potatoes in Binh Tan district at this moment There are more than 50% of households not know about the sweet potato tuber moth The others said that they did not know clearly the morphological characteristics, times and seasons it damaged Farmers used averagely 22.8 times of spraying pesticides per sweet potato season for controlling insect pests and diseases, in which insecticides accounted for 15.9 times, fungicides for 4.6 times and herbicides for 2.3 times In field investigation, the damage of Nacoleia sp on sweet potato appeared at 58 days after planting and reached the highest rate at 69% at 91 days after planting TÓM TẮT Điều tra tình hình khảo sát gây hại sâu đục củ khoai lang địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thực từ tháng 10 năm 2014 đến tháng năm 2015 Kết điều tra 97 hộ nông dân cho thấy, nông dân trồng chuyên canh khoai lang chủ yếu với giống khoai tím Nhật với thời gian sinh trưởng từ 130 ≤ 150 ngày Kết vấn cho thấy, sâu đục củ khoai lang đối tượng gây hại quan trọng khoai lang huyện Bình Tân thời điểm điều tra Có 50% tổng số hộ vấn sâu đục củ khoai lang Số lại biết khơng rõ ràng đặc điểm hình thái, thời điểm mùa vụ gây hại lồi sâu Nơng dân canh tác khoai lang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trung bình 22,8 lần vụ khoai lang, thuốc trừ sâu 15,9 lần, thuốc trừ bệnh 4,6 lần thuốc trừ cỏ 2,3 lần Qua 13 lần khảo sát gây hại sâu đục củ trung bình có 41,6% củ bị hại tổng số củ quan sát Củ bị hại có tỷ lệ cao 69% thời điểm 91 ngày sau trồng Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Lê Vĩnh Thúc Lê Văn Vàng, 2016 Điều tra khảo sát tình hình gây hại sâu đục củ khoai lang (Nacoleia sp.) huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 111-119 111 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 2.2 Phương pháp 2.2.1 Điều tra nông dân ĐẶT VẤN ĐỀ Khoai lang loại lương thực truyền thống trồng khắp nơi Việt Nam với sản lượng đứng thứ ba sau lúa, bắp giá trị kinh tế đứng thứ hai sau khoai tây Tại Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), diện tích canh tác khoai lang năm 2013 20.000 với sản lượng 466.400 tấn, tỉnh Vĩnh Long chiếm 50,1% diện tích (10.100 ha) 63,2% sản lượng (294.900 tấn) (Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2013; Lê Thị Thanh Hiền ctv., 2014) Sâu đục củ khoai lang (SĐCKL), Nacoleia sp (Lepidoptera: Crambidae) đối tượng gây hại ghi nhận ĐBSCL (Nguyễn Minh Luân, 2015) Trưởng thành đẻ trứng lá, ấu trùng nở nhả tơ buông xuống đất ăn phá phần vỏ củ khoai làm thành lỗ tròn nhỏ (đường kính từ 0,3 mm - 2,0 mm) bề mặt củ, dù không ảnh hưởng đến chất lượng phần thịt củ làm giảm giá trị thương phẩm củ (Nguyễn Thị Hồng Lĩnh ctv., 2016) Trong năm 2012, diện tích khoai lang bị SĐCKL gây hại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long 4.984,6 ha, riêng xã Tân Thành 1.312,6 ha, chiếm 61% diện tích canh tác khoai lang xã, với mức độ gây hại làm ảnh hưởng đến 50% sản lượng củ khoai lang thu hoạch Sự điều tra thực hình thức vấn 97 nông hộ canh tác khoai lang xã gồm Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Hưng, Tân Thành Mỹ Thuận thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long theo phiếu câu hỏi soạn sẵn Yêu cầu nông hộ điều tra canh tác khoai lang với diện tích canh tác ≥ 2.000 m2 Các câu hỏi vấn xây dựng nhằm tìm hiểu trạng canh tác, tình hình sâu bệnh hại, tình hình gây hại SĐCKL, biện pháp phòng trị hiệu biện pháp phòng trị SĐCKL 2.2.2 Khảo sát ngồi đồng Từ kết điều tra nông dân (Mục 2.2.1) chọn xã Thành Đông, Thành Trung, Tân Hưng Tân Thành, xã có diện tích canh tác khoai lớn mức độ gây hại SĐCKL cao Mỗi xã chọn ruộng khoai lang có diện tích ≥ 3.000 m2 trồng giống khoai tím Nhật canh tác vụ khoai/năm để tiến hành khảo sát tình hình gây hại SĐCKL Trên ruộng chọn đánh dấu điểm theo đường chéo góc, điểm luống khoai, luống dài 1,0 m để khảo sát gây hại SĐCKL Bắt đầu từ giai đoạn khoai vào củ, tuần/lần toàn số củ khoai luống khoai đánh dấu thu lấy, chuyển phòng thí nghiệm để rửa ghi nhận tỷ lệ gây hại SĐCKL thu hoạch 2.2.3 Khảo sát diễn biến tỷ lệ gây hại SĐCKL Do SĐCKL đối tượng gây hại gây hại xảy củ đất với mức độ thiệt hại lớn, nên nông dân canh tác khoai lang chủ yếu sử dụng loại thuốc trừ sâu hóa học cách tưới vào đất tần số liều lượng cao để phòng trừ Điều gây cân sinh học tự nhiên, ảnh hưởng đến môi trường chất lượng khoai lang thương phẩm Để tạo thơng tin sở cho việc xây dựng chương trình phòng trị hiệu quả, việc xác định tình hình gây hại giai đoạn mẫn cảm khoai lang SĐCKL cần thiết Báo cáo trình bày kết từ điều tra nơng hộ khảo sát đồng ruộng tình hình gây hại SĐCKL địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Diễn biến tỷ lệ gây hại SĐCKL vụ khoai lang ghi nhận ruộng khoai lang diện tích 1.000 m2 xã Tân Hưng Ruộng khoai lang khảo sát bón phân, hồn tồn khơng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Bắt đầu từ thời điểm 58 ngày sau đặt hom (giai đoạn khoai tạo củ), tuần tiến hành đào thu toàn số củ vị trí theo đường chéo góc (mỗi điểm 1,0 m luống khoai) ruộng khoai thu hoạch Củ chuyển phòng thí nghiệm, rửa để quan sát triệu chứng gây hại ghi nhận tỷ lệ gây hại SĐCKL PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện Cuộc điều tra (theo biểu mẫu câu hỏi soạn sẵn) thực từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015 hộ nông dân ruộng khoai lang xã: Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Hưng, Mỹ Thuận Tân Thành huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Cơng việc phân tích củ phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Bên cạnh số liệu thu thập từ điều tra nông dân khảo sát ngồi đồng, thơng tin tình hình gây hại SĐCKL ghi nhận từ Chi cục Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Khuyến Nơng, Phòng Nơng nghiệp, Trạm Bảo vệ Thực vật Trạm Khuyến Nông huyện Bình Tân thu thập 112 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 2.2.4 Xử lý số liệu nông hộ sở hữu diện tích từ 10.000 đến ≤ 20.000 m2 có 0,6% nơng hộ có diện tích canh tác khoai lang > 20.000 m2 Đa số nông hộ (80,6%) canh tác khoai lang theo hình thức độc canh, có 19,4% nơng hộ canh tác ln canh khoai lang với lúa rau màu khác Khoai lang xếp vào nhóm màu, tùy theo giống trồng giá bán, thời gian canh tác từ đặt hom đến thu hoạch củ kéo dài khoảng 3,5 - 5,5 tháng Vĩnh Long tỉnh có diện tích canh tác khoai lang lớn ĐBSCL (Tổng Cục Thống kê, 2013; Lê Thị Thanh Hiền ctv., 2014) với truyền thống canh tác lâu đời Kết ghi nhận cho thấy, quy mô canh tác khoai lang nông hộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long mức độ thấp diện tích canh tác nhỏ Số liệu ghi nhận thơng qua q trình điều tra khảo sát xử lý dạng bảng biểu đồ chương trình Microsoft Excel KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Điều tra nông dân 3.1.1 Đặc điểm ruộng khoai lang Một số đặc điểm ruộng khoai gồm diện tích, giống trồng, thời gian canh tác kiểu canh tác địa bàn điều tra thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long trình bày Bảng  Đa số nông hộ (74%) sở hữu diện tích canh tác khoai lang từ 2.000 đến ≤ 10.000 m2, 25,4% Bảng 1: Đặc điểm ruộng khoai lang địa bàn điều tra Hạng mục Trung bình Thành Lợi Diện tích (1.000 m2) - đến ≤ 10 74,0 70,0 - 10 đến ≤ 20 25,4 30,0 - 20 đến ≤ 30 0,6 0,0 Giống khoai: - Tím Nhật 99,1 100 - Khác 0,9 0,0 Thời gian từ đặt hom - thu hoạch (ngày) - 130 đến ≤ 150 99,4 100 - 150 đến ≤ 170 0,6 0,0 Kiểu canh tác: - Độc canh 80,6 80,0 - Luân canh 19,4 20,0  Tại thời điểm điều tra, 99,1% nơng hộ trồng giống khoai tím Nhật, giống khoai khác gồm khoai sữa, bí đường trắng giấy trồng 0,9% nông hộ hai xã Tân Thành Tân Hưng Theo Dương Minh (1999), trước năm 1970 Nam Bộ có 40 giống khoai lang địa phương Kết điều tra cho thấy, khía cạnh hiệu kinh tế, giống khoai lang địa phương khơng nơng dân ưa chuộng canh tác Tất ruộng khoai nông hộ điều tra lên liếp với chiều dài trung bình 5,6 m, rộng trung bình 0,92 m cao 0,46 m Hầu hết nông hộ lên liếp chuẩn bị đất trồng cho ruộng khoai lang tay Thời gian thu hoạch tính từ lúc trồng đến lúc lấy củ 99,4% nông hộ từ 130 - 150 ngày, số nông hộ (0,6%) để ruộng đến 150 - 170 ngày thu hoạch Hầu hết nông hộ vấn (98,9%) cho rằng, suất khoai lang từ 20 - 30 tấn/ha, 1,1% nông hộ cho suất khoai lang >30 tấn/ha Tỷ lệ nông hộ (%) Tân Tân Thành Hưng Thành Trung Thành Đông Mỹ Thuận 75,0 25,0 0,0 70,4 25,9 3,7 81,0 19,0 0,0 77,8 22,2 0,0 70,0 30,0 0,0 95,0 10,0 100 7,4 100 0,0 100 0,0 100 0,0 100 0,0 96,3 3,7 100 0,0 100 0,0 100 0,0 90,0 10,0 81,5 52,4 100 80,0 18,5 47,6 0,0 20,0 3.1.2 Tình hình sâu bệnh hại khoai lang Theo nơng dân điều tra, có đối tượng gây hại khoai lang ghi nhận SĐCKL, sùng khoai lang, sâu ăn lá, bệnh thối củ bệnh chết dây (Bảng 2) Ở nhóm trùng gây hại, 99% nông hộ canh tác khoai lang cho ruộng khoai lang bị SĐCKL công, tỷ lệ sùng khoai lang 58,8% sâu ăn 48,5% Chỉ có hai loại bệnh nông dân quan tâm ghi nhận bệnh thối củ bệnh chết dây tỷ lệ 19,6%, 48,5% Điều cho thấy, nông dân canh tác khoai lang quan tâm đến côn trùng gây hại ruộng khoai bệnh hại xa côn trùng gây hại củ quan tâm nhiều so với nhóm trùng gây hại tán Theo Ames et al (1997), có 26 lồi trùng lồi nhện gây hại khoai lang Danh mục lồi trùng gây hại quan trọng khoai lang Đông Nam Á liệt kê có 17 lồi (Waterhouse, 1993) Kết nghiên cứu Nguyễn Văn Đĩnh ctv., (2005) tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hóa Bắc Giang từ năm 113 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 1997 - 1998 2002 ghi nhận thành phần sâu hại Acherontia lachesis) hai loài miểng kiếng ruộng khoai lang gồm 29 loài, phổ biến (Cassida circumdata Aspidomorpha miliaris) gồm sùng khoai lang (Cylas formicarius), sâu đục xem gây hại phổ biến (Nguyễn Văn Huỳnh dây (Omphisia anastomasalis), sâu sừng (Agrius Lê Thị Sen, 2011) SĐCKL (Nacoleia sp.) đối convolvuli) bọ Serica orientalis Tại tượng ghi nhận gần (Nguyễn Thị ĐBSCL, có lồi trùng gồm sùng khoai Hồng Lĩnh ctv., 2016) lang, hai loài sâu sừng (Agrius convolvuli Bảng 2: Thành phần sâu bệnh hại ruộng khoai lang theo ghi nhận nông dân địa bàn điều tra Đối tượng gây hại* SĐCKL (Nacoleia sp.) Sùng khoai lang (Cylas formicarius) Nhóm sâu ăn ** Bệnh thối củ (Rhizopus nigrican) Bệnh chết dây (Ralstonia solanacearum) Tỷ lệ nông hộ ghi nhận (%) Trung Thành Tân Tân Thành Thành Mỹ bình Lợi Hưng Thành Trung Đơng Thuận 99,0 100 95,0 100 100 100 100 58,8 70,0 60,0 81,5 38,1 77,8 10,0 48,5 100 60,0 55,6 38,1 11,1 10,0 19,6 70,0 30,0 3,7 9,5 22,2 10,0 48,5 90,0 45,0 44,4 42,9 55,6 30,0 * Giám định Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ ** Spodoptera litura, Agrius convolvuli (Lepidoptera), Cassida circumdata, Aspidomorpha miliaris (Coleoptera) Aphis gossipii (Homoptera) nông dân canh tác khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long quan tâm nhiều SĐCKL, sùng khoai lang xem đối tượng gây hại quan trọng ĐBSCL, Đông Nam Á giới (Waterhouse, 1993; Ames et al., 1997; Nguyễn Văn Huỳnh Lê Thị Sen, 2011) Theo nông dân điều tra, mức độ gây hại lên suất SĐCKL từ - 32% (trung bình 20,3%), sùng khoai lang từ - 9% (trung bình 4,1%), đối tượng khác gồm nhóm sâu ăn lá, bệnh thối củ bệnh chết dây từ - 10% (trung bình 4,2%) (Hình 1) Điều cho thấy Hình 1: Mức độ gây hại (%) đối tượng gây hại khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long theo nơng dân Số ngoặc đơn biểu diễn mức độ gây hại trung bình 3.1.3 số nơng hộ (70,6%) nhận biết SĐCKL cho sâu bắt đầu gây hại từ tháng sau trồng lúc thu hoạch, có 6,7% nông hộ vấn cho sâu gây hại trước tháng sau trồng 22,7% nông hộ không xác định thời Hiểu biết nông dân SĐCKL Ở thời điểm điều tra có 41,4% nông hộ vấn nhận biết SĐCKL, hầu hết cho nhận biết triệu chứng gây hại SĐCKL, chưa thấy đối tượng gây hại Đa 114 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 điểm gây hại SĐCKL Về mùa vụ, 47,7% nông hộ cho biết sâu gây hại nặng vào mùa mưa, 19,5% nông hộ cho biết SĐCKL gây hại vào mùa nắng, lại 30,9% nơng hộ cho SĐCKL gây hại thời điểm năm Bảng 3: Hiểu biết SĐCKL nông dân điều tra Hạng mục TB Tỷ lệ nông hộ ghi nhận (%) Tân Tân Thành Thành Hưng Thành Trung Đông Thành Lợi Sự nhận biết: - Biết 41,4 30,0 - Không biết 58,6 70,0 Thời điểm gây hại (tháng sau trồng): - >2 tháng 6,7 10,0 - 30 Số hộ (hộ) 40 36 20 Theo kết vấn nơng hộ trình bày Bảng 6, chi phí canh tác 1,0 khoai lang trung bình 129,599 triệu đồng/vụ (thấp 80 triệu đồng/ha/vụ, cao 198,6 triệu đồng/ha/vụ) Tổng thu từ việc canh tác khoai lang trung bình 173,14 triệu đồng/ha/vụ (thấp 35 triệu đồng/ha/vụ, cao 320 triệu đồng/ha/vụ) Lợi nhuận canh tác khoai lang trung bình 43,541 triệu đồng/ha/vụ (có trường hợp thu hoạch vào thời gian giá củ khoai lang xuống thấp nông dân bị lỗ 58,6 triệu đồng/ha/vụ, ngược lại có lúc thu hoạch vào thời điểm giá khoai cao nơng dân có lợi nhuận cao 176,84 triệu đồng/ha/vụ) Tỷ lệ (%) hộ dân 40 36 20 Kết trình bày Bảng cho thấy số hộ nông dân đạt suất 20 tấn/ha chiếm tỷ lệ 40%, từ 20 - 25 tấn/ha chiếm tỷ lệ 39%, từ 26 – 30 tấn/ha chiếm tỷ lệ 20% 30 tấn/ha chiếm tỷ lệ 1% số nông dân vấn (Bảng 5) Từ năm 2012 – 2014, xuất đối tượng Bảng 6: Hiệu kinh tế sản xuất khoai lang theo nông dân địa bàn điều tra Nội dung Tổng chi phí (1.000 đồng/ha) Tổng thu (1.000 đồng/ha) Lợi nhuận (1.000 đồng/ha) Năng suất (tấn/ha) Trung bình ± sd 129.599,00 ±2191,67 173.140,00±73431,69 43.541,22±7473,76 36,0±8,261 Ghi chú: Sd: độ lệch chuẩn 116 Cao 198.600 320.000 176.840 55,0 Thấp 80.000 35.000 (-58.600) 7,0 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 bồng bềnh thả vào nước Dạng xuất tỷ lệ cao ruộng khảo sát tác nhân sùng khoai lang (Cylas formicarius) gây 3.2 Khảo sát đồng 3.2.1 Triệu chứng củ khoai lang bị đục từ bên vỏ củ 2) Dạng thứ hai: lổ đục thường rải rác bề mặt củ, kích thước lổ đục lớn nhỏ khác từ đầu mũi kim đến đầu tâm nhang (khoảng 0,3 mm - 2,0 mm) tùy thuộc vào độ tuổi kích thước tác nhân Lổ đục hình dạng khác biệt so lổ đục biến đổi trình lớn lên củ Lổ đục thường cạn sâu tới phần tạo mủ củ (khoảng 5,0 mm) (Hình 3) Củ khoai bị hại ăn bình thường, bị giá trị thương phẩm Dạng xuất với tỷ lệ cao ruộng khảo sát tác nhân SĐCKL gây Kết khảo sát ruộng khoai lang xã Tân Hưng, Tân Thành, Thành Đông Thành Trung ghi nhận dạng lổ đục gây hại củ khoai lang 1) Dạng thứ nhất: lổ đục gần nhau, tập trung thành cụm củ Các lổ đục có kích thước nhỏ đầu mũi kim, cắt củ khoai thấy đường đục ăn sâu vào phần thịt củ thường có ấu trùng thành trùng đường đục, thịt củ có mùi vị đắng đặc trưng Củ bị gây hại nặng bên bị bọng rỗng Hình 3: Triệu chứng vỏ củ khoai lang bị đục SĐCKL 80 ngày sau trồng (NSKT) có tỷ lệ củ bị hại cao vào lúc khoai tạo củ Nguyên nhân ruộng có gây hại SĐCKL từ giai đoạn đầu chủ ruộng cho củ khoai nhỏ SĐCKL chưa gây hại nên khơng phòng ngừa sâu giai đoạn Các lần khảo sát sau chủ ruộng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ SĐCKL nên tỷ lệ củ bị hại giảm 3) Dạng thứ ba: lổ đục sâu sâu so với lổ đục SĐC gây với đường kính 3,0 mm - 4,0 mm, lớn so với Dạng Dạng (Hình 4) Dạng xuất số ruộng khảo sát với tỷ lệ củ bị đục số lượng vết đục củ thấp Do mức độ diện thấp nên chưa ghi nhận tác nhân gây triệu chứng dạng Bảng trình bày kết khảo sát tỷ lệ gây hại SĐCKL xã Tân Thành, Tân Hưng, Thành Đông Thành Trung Tỷ lệ gây hại trung bình cao giai đoạn từ 121 NSKT đến thu hoạch Ở giai đoạn từ 60 đến 100 NSKT, tỷ lệ gây hại SĐCKL dao động từ 16,6 - 29,6% Nhìn chung, tỷ lệ gây hại SĐCKL có biến động lớn theo địa bàn điều tra theo thời gian phát triển khoai lang ruộng, xếp từ thấp đến cao gồm Tân Thành (22,6%), Tân Hưng (25,4%), Thành Đông (26,9%) Thành Trung (53,0%) Điều cho thấy, tỷ lệ gây hại SĐCKL xuất từ giai đoạn khoai bắt đầu tạo củ (60 NSKT) phụ thuộc nhiều vào cách phòng trị nơng hộ Do triệu chứng gây hại SĐCKL lổ đục cạn nhỏ, lổ đục giai đoạn sớm liền lại theo phát triển củ, nên tỷ lệ gây hại biến động theo đợt ghi nhận tiêu Hình 4: Tác nhân lổ đục chưa xác định 3.2.2 Hiện trạng tỷ lệ gây hại SĐCKL thời điểm khảo sát Kết trình bày Bảng cho thấy tỷ lệ trung bình địa bàn khảo sát xếp từ thấp đến cao: Tân Thành, Tân Hưng, Thành Đông Thành Trung ứng với tỷ lệ 22,6%, 25,4%, 26,9% 53% Đặc biệt, ruộng địa bàn Thành Trung giai đoạn 80 – 100 ngày 100 – 120 ngày không khảo sát, lý ruộng bị ngập nước vừa rải phân nên chủ ruộng sợ đào lấy củ nước đọng lại làm thối củ dây khoai xung quanh Hai ruộng địa bàn Tân Hưng Tân Thành giai đoạn 60 117 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 Bảng 7: Tỷ lệ (%) củ khoai bị hại qua thời điểm địa bàn khảo sát Ngày sau trồng (ngày) - 60 - 80 - 81 - 100 - 101 - 120 - 121 - thu hoạch Trung bình 29,6 16,6 20,1 41,5 Tân Hưng 54,4 19,0 22,8 5,5 Tân Thành 12,6 5,4 17,8 54,7 Thành Đông Thành Trung 45,3 6,0 25,4 19,7 17,1 88,6 Ghi chú: -: không ghi nhận tiêu 3.2.3 Diễn biến tỷ lệ % củ khoai bị hại SĐCKL (Hình 5) Mặt khác, ruộng khoai lang khảo sát hồn tồn khơng áp dụng thuốc trừ sâu nên gây hại sùng khoai lang bắt đầu xuất vào thời điểm 72 NSKT với tỷ lệ 5,5%, trễ so với SĐCKL, sau tăng nhanh đến thời điểm 107 NSKT đạt 79,4% giữ mức độ cao từ 72,5 90,2% thu hoạch SĐCKL bắt đầu gây hại vào giai đoạn khoai bắt đầu tạo củ thời điểm 58 NSKT với tỷ lệ gây hại 20,4% Tỷ lệ gây hại gia tăng đến thời điểm 93 NSKT đạt 68,7%, sau giảm xuống dao động khoảng từ 8,8 - 58,2% thu hoạch Hình 5: Diễn biến tỷ lệ củ bị hại theo thời gian phát triển khoai lang  Trong điều kiện đồng, SĐCKL bắt đầu gây hại từ thời điểm 58 ngày sau đặt hom đạt tỷ lệ gây hại cao 69% thời điểm 91 ngày sau đặt hom Theo kết điều tra nơng hộ trình bày Hình 1, mức độ gây hại SĐCKL 20,3%, sùng khoai lang 4,1% Kết khảo sát đồng ruộng cho thấy điều kiện không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật xã Tân Thành, tỷ lệ gây hại SĐCKL đạt đến 68,7% tỷ lệ gây hại sùng khoai lang đạt đến 90,2% Điều lý giải cho việc nông dân sử dụng trung bình đến 15,9 lần thuốc trừ sâu để phòng trừ đối tượng gây hại (Bảng 4) TÀI LIỆU THAM KHẢO Ames, T., N E J M Smit, A.R Braun, J N O’Sullivan and L G Skoglund, 1997 Sweet potato: major pests, diseases and nutritional disorders International Potato Center (CIP) Lima, Peru,152 pages Dương Minh, 1999 Hoa màu Giáo trình giảng dạy trực tuyến Trường Đại học Cần Thơ Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc Nguyễn Bảo Vệ, 2014 Điều tra kỹ thuật canh tác khảo sát dinh dưỡng Kali, canxi khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số chuyên đề: Nơng nghiệp (2014)(4): 14-23 Nguyễn Minh Ln, 2015 Tình hình gây hại, đặc điểm hình thái, sinh học hiệu số chất xua đuổi sâu đục củ khoai lang Luận văn tốt nghiệp Cao học Ngành Bảo vệ thực vật, Đại học Cần Thơ KẾT LUẬN  Hầu hết nông hộ điều tra huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long (99,1%) canh tác giống khoai tím Nhật Tại thời điểm vấn, nơng dân canh tác khoai lang cho SĐCKL đối tượng gây hại quan trọng khoai lang với mức độ gây thiệt hại trung bình 20,3% Tất (100%) nông hộ vấn sử dụng 22,8 lần thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phòng trừ sâu bệnh hại vụ khoai lang, đó, thuốc trừ sâu sử dụng trung bình 15,9 lần 118 Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(3): 111-119 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Ngọc Tuyết, Lê Vĩnh Thúc Lê Văn Vàng, 2016 Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục củ khoai lang Nacoleia sp (Lepidoptera: Crambidae) đồng sông Cửu Long Tạp chí Bảo vệ Thực vật (đã chấp nhận) Nguyễn Văn Đĩnh, 2005 Nghiên cứu thành phần sâu hại khoai lang kỹ thuật phòng ngừa bọ hà hại khoai lang (Cylas formicarius F.), Tạp chí bảo vệ thực vật, số 5: 3-8 Nguyễn Văn Huỳnh Lê Thị Sen, 2011 Côn trùng gây hại trồng Nhà xuất Nông Nghiệp, 286 trang Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2013 Nhà xuất Nguyễn Văn Thảnh tỉnh Vĩnh Long Waterhouse, D F., 1993 The Major Arthropod Pests and Weeds of Agriculture in Southeast Asia: Distribution, Importance and Origin Brown Prior Anderson, 143 pages 119 ... định tình hình gây hại giai đoạn mẫn cảm khoai lang SĐCKL cần thiết Báo cáo trình bày kết từ điều tra nơng hộ khảo sát đồng ruộng tình hình gây hại SĐCKL địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. .. 3.1.2 Tình hình sâu bệnh hại khoai lang Theo nơng dân điều tra, có đối tượng gây hại khoai lang ghi nhận SĐCKL, sùng khoai lang, sâu ăn lá, bệnh thối củ bệnh chết dây (Bảng 2) Ở nhóm trùng gây hại, ... ( %) đối tượng gây hại khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long theo nơng dân Số ngoặc đơn biểu diễn mức độ gây hại trung bình 3.1.3 số nơng hộ (70,6 %) nhận biết SĐCKL cho sâu bắt đầu gây hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra và khảo sát tình hình gây hại của sâu đục củ khoai lang (nacoleia sp ) tại huyện bình tân, tỉnh vĩnh long , Điều tra và khảo sát tình hình gây hại của sâu đục củ khoai lang (nacoleia sp ) tại huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay