Bài thực hành kỹ thuật số 1

4 25 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:48

BÀI THỰC HÀNH SỐ KHẢO SÁT CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN KHẢO SÁT CÁC FLIP FLOP – THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM I/ Mục đích, yêu cầu: - Trong phần thực hành này, khảo sát cổng logic cổng AND, NAND, OR, NOR, XOR - Khảo sát ứng dụng flip flop JK, flip-flop D - Giúp sinh viên hiểu hoạt động cổng logic thiết kế mạch tổ hợp sử dụng cổng logic - Giúp sinh viên hiểu hoạt động flip flop thiết kế mạch gồm có mạch đếm, mạch chốt ghi dịch từ flip flop II/ PHẦN THỰC HÀNH: https://sourceforge.net/projects/circuit/files/2.7.x/2.7.1/ Khảo sát cổng logic: Sinh viên thực thao tác thực hành sau: - Hai ngõ vào cổng nối với tín hiệu - Ngõ đưa đến led –display - Điều khiển để thay đổi mức logic ngõ vào - Quan sát ghi nhận kết viết bảng hoạt động cổng sau: Cách biến đổi cổng: Dùng cổng NAND để thực cổng logic khác: NOT, AND, OR, NOR Dùng cổng NOR để thực cổng logic khác: NOT, NOR, AND, NAND Thực hành: Vẽ mạch thực hàm f (C, B, A) CBA(0,1,2,3,4) hai trường hợp: Trường hợp 1: Chỉ sử dụng cổng NAND Trường hợp 2: Chỉ sử dụng cổng NOR - Thay đổi trạng thái ngõ vào C,B,A (000 đến 111) quan sát ngõ LED để hoàn thành bảng hoạt động Thiết kế mạch tổ hợp dùng cổng logic 3.a Sử dụng cổ ng NAND thiết kế mạch thỏa bảng trạng thái sau: Yêu cầu: - Cho biết biểu thức rút gọn ngõ Y = ? f(A,B,C) - Hãy xây dựng đồ thực mạch thỏa bảng trạng thái Hướng dẫn: - Vẽ mạch - Ngõ Y đưa đến Led- display - Thay đổi trạng thái ngõ vào ABC quan sát ngõ - Nhận xét kết thực hành so với bảng trạng thái 3.b Xây dựng so sánh số nhò phân bit từ cổng logic Bảng trạng thái so sánh cho sau: Yêu cầu: - Hãy xây dựng so sánh bit (gồm ngõ vào, ngõ ra) Hướng dẫn: - Vẽ đồ thực mạch - Ba ngõ so sánh đưa Led- display - Hai ngõ vào thay đổi mức logic - Nhận xét kết thực hành đạt 3.c Thiết kế mạch phát số BCD : Hướng dẫn: - Mạch phát số BCD gồm ngõ vào ABCD ngõ Y - Ngõ Y mức logic cao ngõ vào số BCD (0000 đến 1001) Ngõ Y mức thấp ngõ vào không số BCD (1010 đến 1111) - Yêu cầu biểu thức ngõ rút gọn - Vẽ đồ thực mạch - Ngõ Y đưa LED-DIPPAY - Các ngõ vào ABCD thay đổi mức logic (0000 đến 1111) - Nhận xét kết thực hành đạt Thiết kế mạch đếm bất đồng 4a Thực mạch đếm lên bất đồng bit, M =4 - đồ thực Lắp mạch Xung CLOCK điều khiển tay - Điều khiển ngõ PR (SW1) ngõ CL (SW2) để mạch hoạt động - Quan sát kết 4a Thực mạch đếm xuống bất đồng bit, M =4 - đồ thực Lắp mạch Xung CLOCK điều khiển tay - Điều khiển ngõ PR (SW1) ngõ CL (SW2) để mạch hoạt động - Quan sát kết Thiết kế lắp mạch đếm đồng bit theo đồ hình trạng thái sau: Trình bày đồ mạch dạng JK_FF D_FF: J1= K1 = …….; D1=…… ; J2= K2 =………; D2=… …; - Lắp mạch quan sát kết ... không số BCD (10 10 đến 11 11) - Yêu cầu biểu thức ngõ rút gọn - Vẽ sơ đồ thực mạch - Ngõ Y đưa LED-DIPPAY - Các ngõ vào ABCD thay đổi mức logic (0000 đến 11 11) - Nhận xét kết thực hành đạt Thiết... thực hành đạt 3.c Thiết kế mạch phát số BCD : Hướng dẫn: - Mạch phát số BCD gồm ngõ vào ABCD ngõ Y - Ngõ Y mức logic cao ngõ vào soá BCD (0000 đến 10 01) Ngõ Y mức thấp ngõ vào không số BCD (10 10... để thực cổng logic khác: NOT, AND, OR, NOR Dùng cổng NOR để thực cổng logic khác: NOT, NOR, AND, NAND Thực hành: Vẽ mạch thực hàm f (C, B, A) CBA(0 ,1, 2,3,4) hai trường hợp: Trường hợp 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thực hành kỹ thuật số 1, Bài thực hành kỹ thuật số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay