Tỷ lệ tài chính được sử dụng trong GLOBUS

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:39

Tỷ lệ tài sử dụng GLO-BUS Thu nhập cổ phiếu (EPS) xác định thu nhập ròng chia cho số lượng cổ phần cổ phiếu phát hành cho cổ đông Giá trị EPS cao cho thấy công ty kiếm thêm thu nhập ròng cổ phiếu lưu hành Vì EPS năm biện pháp hiệu suất mà công ty bạn xếp loại (xem trang Camera & Drone Journal) cơng ty bạn có mục tiêu EPS cao năm, bạn nên theo dõi EPS thường xuyên thực hành động để tăng EPS Một cách để tăng EPS theo đuổi hành động làm tăng thu nhập ròng (tử số cơng thức tính EPS) Một phương tiện thứ hai để thúc đẩy EPS mua lại cổ phần cổ phiếu, có tác dụng làm giảm số lượng cổ phần sở hữu cổ đông - thu nhập ròng chia cho số lượng cổ phiếu nhỏ mang lại EPS lớn Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) xác định thu nhập ròng chia cho số vốn đầu tư cổ phần bình quân cổ đông, biểu thị phần trăm Số vốn đầu tư cổ phần bình quân cổ đông tổng số vốn chủ sở hữu cổ phần vào đầu năm cuối năm chia cho Tổng vốn chủ sở hữu cổ đông vào cuối năm trở nên lớn tổng số vốn chủ sở hữu cổ đông vào đầu năm khoản tốn cổ tức cơng ty lợi nhuận ròng cơng ty (như vậy, số khoản thu nhập giữ lại doanh nghiệp - tất khoản thu nhập giữ lại thêm vào số vốn cổ phần) Giá trị ROE cao cho thấy công ty kiếm thêm lợi nhuận sau thuế đô la vốn cổ phần cổ đông cung cấp Bởi ROE năm biện pháp hiệu mà công ty bạn xếp loại (xem trang Camera & Drone Journal), ROE mục tiêu hàng năm cơng ty bạn tăng hàng năm, bạn nên theo dõi ROE thường xuyên thực hành động để tăng ROE Một cách để tăng cường ROE theo đuổi hành động làm tăng thu nhập ròng (tử số cơng thức tính ROE) Một phương tiện thứ hai thúc đẩy ROE mua lại cổ phần cổ phiếu, có tác dụng giảm đầu tư cổ phần cổ đơng cơng ty (mẫu số tính tốn ROE), tạo tỷ lệ ROE cao Biên lợi nhuận gộp xác định doanh thu trừ giá vốn hàng bán chia cho doanh thu thuần, biểu thị phần trăm Doanh thu đại diện cho số đô la nhận từ doanh số bán hàng hai máy ảnh AC máy bay không người lái UAV, sau điều chỉnh tỷ giá hối đoái giảm giá khuyến bán hàng máy ảnh AC bán Giá vốn hàng bán khoản vào bảng kê thu nhập công ty bạn Lợi nhuận gộp công ty đơn doanh thu trừ giá vốn hàng bán Biên lợi nhuận gộp cao (hiển thị trang Camera & Drone Journal) dấu hiệu khả cạnh tranh chi phí Phần trăm lợi nhuận gộp lớn doanh thu thuần, biên lợi nhuận lớn mà cơng ty có để trang trải chi phí hoạt động cơng ty, tốn lãi suất thuế thu lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận xác định lợi nhuận hoạt động chia cho doanh thu thuần, biểu thị phần trăm Một lần nữa, doanh thu đại diện cho số đô la nhận từ việc bán máy ảnh / máy bay không người lái, sau điều chỉnh tỷ giá giảm giá khuyến mại Biên lợi nhuận hoạt động cao (hiển thị trang Camera & Drone Journal) dấu hiệu sức cạnh tranh khả cạnh tranh chi phí Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoạt động lớn doanh thu thuần, biên lợi nhuận bao gồm khoản toán lãi thuế lớn thu lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận ròng xác định lợi nhuận ròng (hoặc thu nhập ròng thu nhập sau thuế, tất có nghĩa giống nhau) chia cho doanh thu thuần, biểu thị phần trăm Doanh thu thể số đô la nhận từ việc bán máy ảnh / máy bay không người lái, sau điều chỉnh tỷ giá giảm giá khuyến mại Biên lợi nhuận ròng cơng ty lớn lợi nhuận cơng ty tốt theo nghĩa tỷ lệ lớn đô la thu từ doanh số máy ảnh / máy bay không người lái cuối lợi nhuận sau thuế Biên lợi nhuận ròng cơng ty đại diện cho tỷ lệ doanh thu từ doanh số bán máy ảnh / máy bay khơng người lái tính lợi nhuận ròng Tỷ lệ chi trả cổ tức định nghĩa cổ tức cổ phiếu chia cho thu nhập cổ phiếu, biểu thị phần trăm Nó tính cách chia tổng số cổ tức toán tổng lợi nhuận ròng, biểu thị phần trăm — hai tính tốn mang lại kết tương tự Tỷ lệ chi trả cổ tức công ty đại diện cho tỷ lệ phần trăm thu nhập sau thuế trả cho cổ đông hình thức cổ tức Nói chung, tỷ lệ chi trả cổ tức công ty phải thấp 75% lợi nhuận ròng (hoặc EPS), trừ cơng ty toán hết phần lớn khoản cho vay có đủ tiền mặt để tài trợ cho tăng trưởng dự phòng Nếu khoản tốn cổ tức công ty bạn vượt 100% hai năm, bạn nên xem xét cắt cổ tức thu nhập cải thiện Cổ tức vượt thu nhập không bền vững nhà đầu tư xem hồi nghi đáng kể - kết khoản cổ tức chi vượt 100% có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu cơng ty Tỷ lệ xếp hạng tín dụng Ba biện pháp tỷ lệ tài sử dụng để xác định xếp hạng tín dụng cơng ty bạn; tất ba xuất Dữ liệu tài so sánh trang Tạp chí Máy ảnh & Drone phần Thống kê tài chọn trang Báo cáo hoạt động Cơng ty nơi báo cáo tài cơng ty bạn hiển thị : 1.Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (hoặc tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu) - tỷ lệ nợ phần trăm tổng tài sản tài trợ tất loại chủ nợ tính cách chia tổng nợ phải trả cho tổng tài sản Tỷ lệ vốn chủ sở hữu phần trăm tổng tài sản tài trợ cổ đơng tính cách chia tổng vốn chủ sở hữu cho tổng tài sản Cả tổng nợ tổng vốn chủ sở hữu cổ đông mục tiêu chuẩn bảng cân đối công ty Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu công ty thường thể nhiều, số hay phần trăm, mà kết hợp tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu tổng tài sản Số tỷ lệ phần trăm nợ số thứ hai tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu — GLO-BUS sử dụng kết hợp phương pháp tỷ lệ phần trăm nợ / vốn chủ sở hữu tương ứng Như vậy, cột p Camera & Drone Journal nói nợ: Vốn chủ sở hữu (D%: E%), mục 33:67 biểu thị tổng tài sản công ty tài trợ 33% nợ 67% cổ phần cổ đông Theo nguyên tắc chung, tỷ lệ phần trăm nợ 50 nhỏ tỷ lệ vốn chủ sở hữu lớn 50, rủi ro cho người cho vay cơng ty khơng thể thực tốn lãi gốc Ngược lại, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu 75:25 rõ ràng gây rủi ro cao cho người cho vay ngân hàng, gánh nặng tài người vay phải tốn lãi suất hàng năm lớn khoản tốn hàng năm lớn cho khoản cho vay hấp thụ phần lớn (có lẽ chí tất nhiều hơn) dòng tiền từ hoạt động Khi tỷ lệ nợ công ty tăng dần lên 50% tổng tài sản, chủ nợ (nhất ngân hàng vay tiền công ty) thường xem xét độ tin cậy công ty trở nên “ngày nguy hiểm” nhà quản lý công ty phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng nợ chủ nợ tài để hoạt động kinh doanh cách tài an tồn Bảng cân đối công ty coi "yếu hơn", tỷ lệ phần trăm tổng tài sản tài trợ nợ cao Ngược lại, bảng cân đối công ty coi “mạnh hơn”, tỷ lệ phần trăm tổng tài sản công ty tài trợ vốn cổ phần cao -Khi tỷ lệ nợ công ty giảm xuống 50 tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng lên 50, biện pháp nợ vốn chủ sở hữu độ tin cậy công ty giúp tăng cường xếp hạng tín dụng cơng ty -Khi tỷ lệ nợ công ty tăng lên 50 tỷ lệ vốn chủ sở hữu giảm xuống 50, biện pháp nợ vốn chủ sở hữu tín dụng trừng phạt xếp hạng tín dụng Theo quy tắc chung, tỷ lệ nợ thấp từ 10% -15% để đạt xếp hạng tín dụng A + tỷ lệ nợ khoảng 20% -25% để đạt xếp hạng tín dụng (giả định mức độ quan tâm công ty tỷ lệ tỷ lệ mạnh) Tỷ lệ chi trả lãi suất xác định lợi nhuận hoạt động hàng năm chia cho khoản tốn lãi hàng năm Tỷ lệ bảo hiểm cơng ty bạn báo cáo (1) trang p Tạp chí Máy ảnh & Drone (trong phần cùng) (2) phần Thống kê Tài Chọn bên phải Báo cáo Tài cơng ty bạn (xem trang Báo cáo hoạt động Công ty) Tỷ lệ chi trả lãi suất công ty bạn nhà phân tích tín dụng sử dụng để đo lường “tỷ lệ an toàn” mà chủ nợ đảm bảo lợi nhuận công ty từ hoạt động đủ cao để chi trả lãi hàng năm Tỷ lệ chi trả lãi suất 2,0 coi "tối thiểu đáy" nhà phân tích tín dụng Tỷ lệ phủ sóng từ 5.0 đến 10.0 coi thỏa đáng công ty máy ảnh / máy bay khơng người lái biến động thu nhập qua năm, áp lực cạnh tranh gay gắt tạo sụt giảm đột ngột lợi nhuận công ty chuyên môn quản lý tương đối chưa chứng minh cơng ty Nó thường có tỷ lệ lãi suất gấp đôi số lần hưởng lãi suất để đảm bảo xếp hạng tín dụng A- cao hơn, biện pháp tín dụng đánh giá cao xác định xếp hạng tín dụng Tỷ lệ xác định tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn Tỷ lệ cơng ty thước đo tính khoản khả tạo đủ tiền mặt để toán khoản nợ đến hạn Trong mắt chủ nợ, tỷ lệ 2,0 thường coi "tối thiểu" để tránh lo ngại khoản ngắn hạn công ty Các chủ nợ cho công ty trở nên đáng tin cậy hơn, tỷ lệ 2,0 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu nợ tỷ lệ chi trả lãi suất hai biện pháp quan trọng việc xác định xếp hạng tín dụng cơng ty ... công ty Tỷ lệ xếp hạng tín dụng Ba biện pháp tỷ lệ tài sử dụng để xác định xếp hạng tín dụng công ty bạn; tất ba xuất Dữ liệu tài so sánh trang Tạp chí Máy ảnh & Drone phần Thống kê tài chọn... hay phần trăm, mà kết hợp tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu tổng tài sản Số tỷ lệ phần trăm nợ số thứ hai tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu — GLO-BUS sử dụng kết hợp phương pháp tỷ lệ phần trăm nợ / vốn chủ... tài cơng ty bạn hiển thị : 1 .Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu (hoặc tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu) - tỷ lệ nợ phần trăm tổng tài sản tài trợ tất loại chủ nợ tính cách chia tổng nợ phải trả cho tổng tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ tài chính được sử dụng trong GLOBUS, Tỷ lệ tài chính được sử dụng trong GLOBUS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay