Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường cầu diễn, quận nam từ liêm, thành phố hà nội

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢNVĂN HĨA Khóa (2016 - 2018) Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA SỞ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢNVĂN HĨA Chun ngành: Quảnvăn hóa Mã số: 8319042 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRỊNH THỊ MINH ĐỨC Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những ý kiến, nhận định, liệu khoa học Nội, ngày 20 tháng năm 2018 Tác giả luận văn ĐÃ KÝ Nguyễn Đình Trọng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCĐ Ban đạo BVHTT&DL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch CBCC Cán công chức CLB Câu lạc CNH Cơng nghiệp hóa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CNVC Cơng nhân viên chức HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KDC Khu dân cư KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình MTTQ Mặt trận Tổ quốc QUNTL Quận ủy Nam Từ Liêm TDĐKXDĐSVH Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa TDTT Thể dục thể thao TLPV liệu vấn TNCS Thanh niên cộng sản TNXH Tệ nạn xã hội UBND Ủy ban nhân dân VHTT Văn hóa Thơng tin VSMT Vệ sinh môi trường DANH MỤC BIỂU, BẢNG THỐNG KÊ TT Tên biểu, bảng thống kê Trang Biểu đồ 1.1: Các tiêu phát triển văn hoá, thể thao đến năm 26 2020 Bảng 1.2: Hoạt động hội Khuyến học phường Cầu Diễn 32 Bảng 1.3: Hoạt động hội Chữ thập đỏ phường Cầu Diễn 34 Bảng 2.1: Hoạt động hội Phụ nữ phường Cầu Diễn 46 Bảng 2.2: Kết công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” 62 Bảng 2.3: Cơng tác xây dựng “Tổ dân phố văn hóa” 65 Bảng 2.4: Kết chấm điểm tổ dân phố văn hóa năm 66 2017 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể hoạt động thể dục, thể thao giai đoạn 2014-2017 73 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU………………………………………………………………… Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU……………………… 1.1 Một số vấn đề chung xây dựng đời sống văn hoá sở…… 1.1.1 Những khái niệm liên quan…………………………………… 1.1.2 Nội dung xây dựng đời sống văn hóa……………………… 1.1.3 Chủ trương Đảng, Chính sách nhà nước xây dựng đời sống văn hóa………………………………………………………… 1.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu……………………………… 1.2.1 Lịch sử hình thành phường Cầu Diễn………………………… 1.2.2 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư phát triển kinh tế… 1.2.3 Tình hình phát triển văn hóa, xã hội………………………… 1.2.4 Vai trò xây dựng đời sống văn hóa sở cộng đồng dân cư phường Cầu Diễn…………………………………………… Tiểu kết chương 1…………………………………………………… Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ 9 15 20 27 27 28 31 36 38 40 PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI…… 2.1 Chủ thể xây dựng đời sống văn hoá……………………………… 2.1.1 Các tổ chức nhà nước………………………………………… 2.1.2 Các tổ chức trị xã hội………………………………… 2.1.3 chế phối hợp……………………………………………… 2.2 Công tác xây dựng đời sống văn hoá sở…………………… 2.2.1 Triển khai xây dựng văn xây dựng đời sống văn hố 2.2.2 Cơng tác thơng tin, tun truyền, cổ động…………………… 2.2.3 Xây dựng thiết chế văn hóa tổ chức hoạt động thiết chế văn hố……………………………………………………………… 2.2.4 Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, kỉ cương pháp luật 2.2.5 Xây dựng tưởng trị………………………………… 2.2.6 Tổ chức phong trào văn hóa, phong trào người tốt, việc tốt 2.2.7 Cơng tác tra, kiểm tra………………………………… 40 40 45 47 48 48 50 51 53 61 62 76 2.2.8 Phát huy vai trò cộng đồng phong trào xây dựng đời sống văn hố………………………………………………………… 2.3 Đánh giá chung cơng tác xây dựng đời sống văn hoá sở phường Cầu Diễn 2.3.1 Ưu điểm……………………………………………………… 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân……………………………… Tiểu kết chương 2…………………………………………………… Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ SỞ PHƯỜNG CẦU DIỄN……………… 3.1 Những vấn đề đặt phương hướng xây dựng văn hoá sở phường Cầu Diễn…………………………………………………… 3.1.1 Những vấn đề đặt ra………………………………………… 3.1.2 Phương hướng phường Cầu Diễn………………………… 3.2 Các giải pháp thực hiện………………………………………… 3.2.1 Đổi công tác quản lý Nhà nước công tác xây dựng đời sống văn hoá sở……………………………………… 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa……… 3.2.3 Đầu kinh phí, sở vật chất………………………………… 3.2.4 Xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh…………………… 3.2.5 Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa sở………… 3.2.6 Phát huy vai trò tổ chức đồn thể xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn phường…………………………… 3.2.7 Huy động xã hội hóa hoạt động văn hóa……………… 3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, khen thưởng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa………………………………………… Tiểu kết chương 3…………………………………………………… KẾT LUẬN…………………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… PHỤ LỤC……………………………………………………………………… 77 78 78 79 81 84 84 84 85 87 87 90 91 92 94 97 100 102 103 106 110 114 ... NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 8319042... ĐỨC Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài Xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng... thể xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn phường ………………………… 3.2.7 Huy động xã hội hóa hoạt động văn hóa …………… 3.2.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, khen thưởng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường cầu diễn, quận nam từ liêm, thành phố hà nội , Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường cầu diễn, quận nam từ liêm, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay