HĐLĐ mẫu

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:54

Tên Doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2018/HĐLĐ ., ngày tháng năm 2018 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Căn Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012; Căn vào thỏa thuận hai bên Hôm ngày… tháng….năm …….tại trụ sở Chúng gồm bên là: Công ty Mã số thuế: Địa chỉ: Đại diện: Chức vụ: Sau gọi “Người sử dụng lao động” Và bên Ông/Bà : Quốc tịch: Sinh ngày: ………………………………… Tại: Trình độ văn hóa: Số CMND/ hộ chiếu : Ngày cấp Nơi cấp: Địa thường trú: Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): Sau gọi “ Người Lao Động” Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (sau gọi tắt Hợp đồng) cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 1.1 Loại hợp đồng lao động: 1.2 Thời gian: 1.3 Thời điểm từ ngày…… tháng…….năm……… đến ngày…… tháng…… năm………… 1.4 Địa điểm làm việc: 1.5 Chức danh chuyên môn: Bộ phận: 1.6 Nhiệm vụ công việc: Theo bảng mô tả công việc theo yêu cầu cấp 1.7 Phương tiện lại: Cá nhân tự túc Điều 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 2.1 Thời làm việc: 8giờ/ngày, 6ngày/tuần từ thứ đến thứ hàng tuần Tùy theo vị trí quy định quy chế Công ty 2.2 Thời nghỉ ngơi: Theo quy định Công ty 2.3 Thời làm việc điều chỉnh phù hợp với yêu cầu tính chất cơng việc đảm bảo đủ số làm việc theo quy định 2.4 Thời gian làm thêm theo yêu cầu công việc tuân thủ theo quy định pháp luật Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc: Cá nhân tự túc - - - Mức lương: .vnd/tháng Trong đó: o Mức lương bản: …………………….vnđ/tháng o Phụ cấp trách nhiệm (nếu có): vnd/tháng o Phụ cấp chuyên cần: vnd/tháng o Tiền ăn ca: vnd/tháng o Hỗ trợ xăng xe: vnd/tháng o Hỗ trợ điện thoại: vnd/tháng o Tiền thưởng: Theo quy định công ty Hình thức trả lương: Tiền mặt chuyển khoản Kỳ hạn trả lương: Từ ngày 10 – 15 hàng tháng Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết): Theo quy định luật lao động hành Chế độ nâng lương: Theo quy định Công ty Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, không vi phạm kỷ luật không vi phạm kỷ luật lao động đủ điều kiện thời gian theo quy chế lương xét nâng lương định kỳ Được trang bị bảo hộ lao động theo quy định Công ty Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn: Người lao động Cơng ty đóng theo quy định Pháp luật - Chế độ đào tạo: Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn công ty tổ chức Nghĩa vụ: - Hồn thành cơng việc, thực đầy đủ nghiêm túc cam kết Hợp đồng - Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa cơng ty, nội quy chủ trương, sách Cơng ty - Trung thực, đảm bảo hồn thành cơng việc với hiệu cao nhất, sẵn sàng chấp nhận điều động cấp có yêu cầu - Đảm bảo bí mật thơng tin, bí mật kinh doanh người sử dụng lao động - Trong thời gian làm việc Công ty, người lao động không làm việc, công tác hay tham gia vào hoạt động khác Cơng ty có lĩnh vực hoạt động - Tham dự đầy đủ hoàn thành buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo Bộ phận Công ty tổ chức - Thực cam kết thời gian làm việc sau tham gia khóa học theo quy định Cơng ty Trường hợp người lao động không thực theo cam kết thời gian làm việc, phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo - Bồi thường trách nhiệm vật chất theo hợp đồng trách nhiệm (nếu có) theo thời giá thị trường thuộc trường hợp sau: + Khi xảy mát, thất tiền, hàng hóa bể vỡ, hàng, tài sản Công ty + Sử dụng, quản lý tài sản Công ty giao không mục đích, làm hư hỏng, tiêu hao vật tư định mức + Các lỗi gián tiếp khác gây thiệt hại khách hàng công ty - Người lao động có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định pháp luật Công ty khấu trừ trực tiếp thuế TNCN từ thu nhập hàng tháng người lao động để nộp cho quan thuế người lao động ủy quyền - Thông báo trước cho công ty khoảng thời gian theo quy định pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Phải hồn thành cơng việc bàn giao, tốn cơng nợ (nếu có) với Công ty trước nghỉ việc Điều 4: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành cơng việc phạm vi Hợp đồng (bố trí, luân chuyển, tạm ngừng ) - Có quyền định hình thức xử lý vi phạm kỷ luật mức độ khen thưởng cho Người Lao Động, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật - Có quyền yêu cầu Người Lao Động bồi thường vật chất làm mất, bể vỡ, đền bù v v…hàng hóa, tài sản, thiết bị, cơng cụ dụng cụ - Người sử dụng lao động có quyền chưa toán chế độ: lương, thưởng kể BHXH… người lao động chưa hoàn thành nghĩa vụ bàn giao, tốn cơng nợ tồn đọng với công ty Công việc bàn giao xác nhận hoàn tất, biên bàn giao hai bên ký xác nhận hồn tất cơng việc bàn giao Nghĩa vụ: - Đảm bảo bố trí việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng - Thanh toán đầy đủ khoản tiền lương chế độ quyền lợi người lao động theo Hợp đồng Điều 5: Điều khoản thi hành Các bên cam kết thực đầy đủ nghiêm túc điều khoản ghi hợp đồng Các vấn đề lao động chưa ghi hợp đồng áp dụng theo quy định Nội quy lao động quy chế lương thưởng cơng ty Hai bên có quyền thay đổi nội dung, bổ sung điều khoản hợp đồng Nội dung thay đổi, bổ sung thể phụ lục hợp đồng đính kèm hợp đồng lao động Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 (một) có hiệu lực kể từ ngày / NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: HĐLĐ mẫu, HĐLĐ mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay