Vietnamese Time Date

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:28

A presentation for explanation how to use Vietnamese time Date expressions phrases. This is just for daily converstation, not for academic purposes. Please give me comment and idea for improvements for the future NGÀY & GIỜ Date & Time Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy phút giây Vietnamese sentences Giờ Tiếng Phút Giây Mấy Thời gian Kém Rưỡi 2:50 3:30 Literally English explanation How much hours? less (than) English sentences hour/ o’clock hour minute Second What time? Time … to … Half Hai năm mươi (phút) OR Ba mười Ba ba mươi ... giây Vietnamese sentences Giờ Tiếng Phút Giây Mấy Thời gian Kém Rưỡi 2:50 3:30 Literally English explanation How much hours? less (than) English sentences hour/ o’clock hour minute Second What time? ... explanation How much hours? less (than) English sentences hour/ o’clock hour minute Second What time? Time … to … Half Hai năm mươi (phút) OR Ba mười Ba ba mươi
- Xem thêm -

Xem thêm: Vietnamese Time Date, Vietnamese Time Date

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay