GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BENZEN VÀ ANKYLBENZEN THEO CV 1790

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:14

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BENZEN VÀ ANKYLBENZEN THEO CV 1790 A. KHỞI ĐỘNG PHIẾU HỌC TẬP 1 1.-Chúng ta hay ngửi được mùi thơm nhẹ từ các thiết bị của xe hơi hoặc các sản phẩm nhựa và cao su hay các trang phục đồ vật dệt từ sợi tổng hợp lúc còn mới. Vây đó là mùi của hợp chất gi?. 2- Nhắc lại CTCT của benzen đã học ở lóp 9. 3- Dựa vào cấu tạo cho biết Benzen có thể làm mất màu Br2 điều kiện thường hay không? Vì sao? CHỦ ĐỀ: HIĐROCACBON THƠM CHỦ ĐỀ GỒM CÁC BÀI HỌC: - BENZEN ĐỒNG ĐẲNG, MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC (2 tiết) - LUYỆN TẬP: HIĐROCACBON THƠM (1 tiết) I Mục tiêu 1) Kiến thức  Hs biết được: − Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp − Tính chất vật lí : Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi chất dãy đồng đẳng benzen − Tính chất hoá học : Phản ứng (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen ; Phản ứng oxi hoá mạch nhánh  Hs hiểu được: Sự liên quan cấu trúc phân tử tính chất hóa học benzen  Hs vận dụng: Quy tắc nhân benzen để viết phương trình phản ứng điều chế dẫn xuất benzen - Tính chất stiren,naphtalen 2) Kĩ − Viết công thức cấu tạo benzen, đồng phân số chất dãy đồng đẳng − Viết phương trình hố học biểu diễn tính chất hố học benzen, vận dụng quy tắc để dự đoán sản phẩm phản ứng − Xác định công thức phân tử, viết cơng thức cấu tạo gọi tên − Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp 3) Thái độ -Có ý thức bảo vệ mơi trường xung quanh không sử dụng chất độc hại có nhân thơm vào mơi trường - Ứng dụng benzen, ankylbenzen dẫn xuất chúng đời sống sản xuất - u thích mơn hóa học 4)Năng lực + Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ , lực tính tốn + Năng lực chun biệt: Năng lực tính tốn hóa học, lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống II Chuẩn bị Giáo viên - Máy chiếu - Phiếu học tập: - Chuẩn bị nội dung kiến thức Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến - Tranh ảnh tư liệu…liên quan Bảng mô tả mức độ nhận thức Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Nội dung Cấp độ thấp Cấp độ cao BENZEN - Cấu trúc -Tính chất hóa học - Qui tắc vào - BT xác định CTPT ĐỒNG ĐẲNG, benzene benzen vòng benzen viết benzene đồng MỘT SỐ - Đồng đẳng, đồng ankylbenzen PT thể tính đẳng HIDROCACBON phân danh pháp -Sự liên quan cấu chất benzen - Có kỹ dự đốn THƠM KHÁC hóa tính chất ankyl benzen trúc phân tử tính ankyl benzen - Cấu tạo, tính chất chất hóa học -Xác đònh thơng qua cấu trúc cấu tạo Viết ptpứ hóa học hóa học stiren benzen biểu diễn tính chất - Nhận biết số chất dựa vào tính chất ankylbenzen naphtalen chất Mức độ nhận biết: Câu 1: Trong phân tử benzen: A nguyên tử H C nằm mặt phẳng B nguyên tử H nằm mặt phẳng khác với mặt phẳng C C Chỉ có C nằm mặt phẳng D Chỉ có H mằm mặt phẳng Câu 2: Cho công thức : H (1) (2) (3) Cấu tạo benzen ? A (1) (2) B (1) (3) C (2) (3) D (1) ; (2) (3) Câu 3: Dãy đồng đẳng benzen có cơng thức chung là: A CnH2n+6 ; n ≥ B CnH2n-6 ; n ≥ C CnH2n-6 ; n ≥ D CnH2n-6 ; n ≥ Câu 4: Công thức tổng quát hiđrocacbon CnH2n+2-2a Đối với stiren, giá trị n a là: A B C D Câu 5: Công thức tổng quát hiđrocacbon CnH2n+2-2a Đối với naptalen, giá trị n a là: A 10 B 10 C 10 D 10 Mức độ thông hiểu Câu 6: Chất sau chứa vòng benzen ? A C10H16 B C9H14BrCl C C8H6Cl2 D C7H12 Câu 7: Chất sau khơng thể chứa vòng benzen ? A C8H10 B C6H8 C C8H10 D C9H12 Câu 8: Cho chất: C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm chất đồng đẳng benzen là: A (1); (2) (3) B (2); (3) (4) C (1); (3) (4) D (1); (2) (4) Câu 10: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A etylmetylbenzen B metyletylbenzen C p-etylmetylbenzen D p-metyletylbenzen Câu 11: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A propylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen D đimetylbenzen Câu 12: Ứng với công thức phân tử C8H10 có cấu tạo chứa vòng benzen ? A B C D Câu 13: Ứng với cơng thức C9H12 có đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen ? A B C D Câu 14: Tính chất khơng phải benzen A Tác dụng với Br2 (to, Fe) B Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ) C Tác dụng với dung dịch KMnO4 D Tác dụng với Cl2 (as) Mức độ vận dụng thấp Câu 17: Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren hỗn hợp X gồm polistiren stiren (dư) Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau cho dung KI dư vào thấy xuất 1,27 gam iot Hiệu suất trùng hợp stiren A 60% B 75% C 80% D 83,33% Câu 18: Đề hiđro hoá etylbenzen ta stiren; trùng hợp stiren ta polistiren với hiệu suất chung 80% Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 polisitren là: A.13,52 B 10,6 C 13,25 D 8,48 Mức độ vận dụng cao Câu 19: Đốt cháy hết 9,18 gam đồng đẳng thuộc dãy benzen A, B thu H2O 30,36 gam CO2 Công thức phân tử A B là: A C6H6 ; C7H8 B C8H10 ; C9H12 C C7H8 ; C9H12 D C9H12 ; C10H14 Câu 20: Đốt 0,13 gam chất A B thu 0,01 mol CO2 0,09 gam H2O Tỉ khối A so với B 3; tỉ khối B so với H2 13 Công thức A B là: A C2H2 C6H6 B C6H6 C2H2 C C2H2 C4H4 D C6H6 C8H8 III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Kiểm tra cũ: không A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: 1- Mục tiêu: - Kích thích tư học sinh, từ kiến thức suy luận logic rút số nhận xét tính chất hóa tìm hiểu thêm số tính chất vật lí khác Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy chiếu, PHT PHIẾU HỌC TẬP 1.-Chúng ta hay ngửi mùi thơm nhẹ từ thiết bị xe sản phẩm nhựa cao su hay trang phục đồ vật dệt từ sợi tổng hợp lúc Vây mùi hợp chất gi? 2- Nhắc lại CTCT benzen học lóp 3- Dựa vào cấu tạo cho biết Benzen làm màu Br2 điều kiện thường hay khơng? Vì sao? Sản phẩm: - Vây mùi BENZEN - CTCT benzen vòng cạnh có liên kết đơi liên kết đơn - Do cấu tạo bền vững nên đk thường C6H6 không làm màu brom Khác với hiđrocacbon không no khác? Hoạt động GV Hoạt động Hs - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hồn thành PHT - Hs thảo luận nhóm, hồn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - Đại diện học sinh lên trình bày Powerpoint - GV: Kết luận vấn đề - Hs nhóm khác nhận xét B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2: 1- Mục tiêu: - Hs nắm đồng đẳng - Viết đồng phân ankyl benzen, gọi tên - Nắm cấu tạo Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu PHIẾU HỌC TẬP Viết đồng đẳng benzen đưa CT chung dãy đồng đẳng ? Viết đồng phân cấu tạo ankylbenzen có CTPT C8H10 Các ankyl benzen có đồng phân gi? Gọi tên đồng phân Cách gọi tên đồng đẳng benzen Nhận xét CTCT Benzen Sản phẩm: A BENZEN ĐỒNG ĐẲNG I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp cấu tạo: Dãy đồng đẳng benzen: * C6H6, C7H8, C8H10 * CT chung : CnH2n - với n ≥ Đồng phân danh pháp: - Từ C8H10 trở bắt đầu có đồng phân : Vị trí nhóm ankyl cấu tạo mạch cacbon CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 Danh pháp: a) Tên thay thế: Đánh số thứ tự vòng benzene , ngun tử C vòng benzene có nhóm cho tổng số vị trí nhóm số nhỏ Gọi tên: Số vị trí nhánh + Tên nhánh ( ankyl ) + benzen b) Tên thơng thường: Trên vòng benzene có nhóm vị trí tương đối thì: Nếu vị trí 1,2 gọi là: o – (ortho) Nếu vị trí 1,2 gọi là: m – (meta) Nếu vị trí 1,4 gọi là: p – (para) Cấu tạo: - 12 nguyên tử benzen nằm mặt phẳng - Có liên kết đơi liên hợp - CTCT: Hoạt động GV Hoạt động Hs - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành - Hs thảo luận nhóm, hồn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - Đại diện học sinh lên trình bày - GV: Kết luận bổ sung vấn đề máy chiếu - Hs nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG 3: 1- Mục tiêu: Hs: Nắm - Tính chất vật lí benzen - Tính chất hố học : Phản ứng (quy tắc thế), Hs hiểu được: Sự liên quan cấu trúc phân tử tính chất hóa học benzen - Hs vận dụng: Quy tắc nhân benzen để viết phương trình phản ứng điều chế dẫn xuất benzen Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP 1- Nêu tính chất vật lí benzen 2-Viết phản ứng Br2 vào phân tử benzen, toluen có Fe xt t0 ? Nếu thực phản ứng điều kiện có nung nóng, khơng có Fe xt phản ứng xảy ? Tương tự viết phản ứng với axit nitric ? II Tính chất vật lí : - Hiđrocacbon thơm chất lỏng rắn, có nhiệt độ sơi tăng theo chiều tăng phân tử khối - Hầu không tan nước, tan nhiều dung môi hữu thân dung mơi để hòa tan chất hữu khác III Tính chất hóa học: Có tính chất vòng nhóm ankyl Phản ứng thế: a Thế H vòng benzen : * Thế với halogen có Fe xt, t0 Br + Br2 bot Fe + HBr * Các ankylbenzen dễ tham gia phản ứng H vòng benzen benzen ưu tiên nhóm o p so với nhóm ankyl - Toluen tác dụng với brom CH3 Br bot Fe + HBr CH o- bromtoluen (41%) + Br2 CH3 + HBr Br p- bromtoluen (59%) * Thế với axit nitric có H2SO4 đặc xt NO2 + HNO3 d H 2SO4(d) + H2O nitrobenzen Qui tắc vòng benzen: - Khi vòng benzen có sẵn nhóm ankyl (hay nhóm –OH, -NH2, -OCH3, -Cl, -Br… ) phản ứng vào vòng benzen dễ dàng ưu tiên xảy vị trí ortho para - Vòng benzen có sẵn nhóm –NO2 (hay nhóm –COOH, -SO3H, -CHO…) phản ứng vào vòng khó ưu tiên xảy vị trí meta b) Thế halogen vào H nhánh: C6H5-CH3 + Br2 → C6H5-CH2-Br + HBr (benzyl bromua) Tạo sản phẩm chất lỏng màu vàng nhạt lắng xuống Hoạt động GV - Gv: Trình chiếu TN - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận , bổ sung vấn đề Chú ý: Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày HS viết PTPƯ benzen tác dụng với hỗn hợp HNO3 - Benzen tác dụng với brom khan (brom nguyên chất), đặc H2SO4 đặc (Phản ứng nitro hóa) khơng phải dung dịch brom - HBr sinh khí hidrobromua, khơng phải axit - Hs nhóm khác nhận xét bromhidric - Nhóm C6H5CH2 - : gốc benzyl - Nhóm C6H5 - : gốc phenyl HOẠT ĐỘNG 4: 1- Mục tiêu: -Viết phương trình hóa học, biểu diễn tính chất học học benzen số chất dãy đồng đẳng, Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm : PHIẾU HỌC TẬP - Viết phương trình phản ứng cho benzen phản ứng với H2 (t0, Ni ), Cl2 (as) - Gọi tên sản phẩm III Tính chất hoá học Phản ứng cộng: Phản ứng cộng a) Cộng hiđro + H2 to, Ni xiclohexan b) Cộng clo Cl + 3Cl2 as Cl Cl Cl Cl Cl hexancloran (1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan) Hoạt động GV - Gv: Trình chiếu TN - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hồn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận, bổ sung vấn đề Chú ý: - Nhân thơm có liên kết π liên hợp khép kín nên bền cho phản ứng cộng với hiđro, clo - Bổ sung thêm thông tin: hexacloran chất bột màu trắng, trước dùng để làm thuốc trừ sâu (6.6.6), độc tính cao hexacloran phân hủy chậm nên ngày không sử dụng Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày - Hs nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu: - Hs: Tìm hiểu phản ứng oxi hóa hồn tồn khơng hồn tồn Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm : PHIẾU HỌC TẬP - Viết phương trình phản ứng cho benzen, Toluen phản ứng với dd KMnO4 (có to khơng có to ) - Gọi tên sản phẩm III Tính chất hố học Phản ứng oxi hóa a) Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn - Các ankylbenzen làm màu dung dịch thuốc tím đun nóng: + KMnO4 to COOK CH3 + 2KMnO4 to kali benzoat + 2MnO2 + KOH + H2O b) Phản ứng oxi hóa hồn tồn to 3n-3 O nCO2 + (n-3)H2O CnH2n-6 + 2 Kết luận: Benzen dể tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng, bền vững với chất oxi hóa Đó tính chất hóa học đặc trưng hiđrocacbon thơm => Tính thơm Hoạt động GV - Gv tiến hành thí nghiệm: Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề GV: qua phương trình em thấy Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày - Hs nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu: - Hs: Tìm hiểu phản tính chất vài Hiđrocacbon thơm khác Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm : PHIẾU HỌC TẬP + Nêu CTPT CTCT stiren + Đặc điểm cấu tạo stiren + Vị trí nguyên tử phân tử stiren + Nêu tính chất vật lí stiren B MỘT VÀI HIDROCACBON THƠM KHÁC STIREN Cấu tạo tính chất vật lí - CTPT: C8H8 - CTCT: CH CH2 - Phân tử stiren có cấu tạo phẳng - Stiren: + Có vòng benzen + Có liên kết đơi nhóm - Stiren (vinylbenzen) chất lỏng khơng màu, sôi 146oC, không tan nước tan nhiều dung môi hữu Hoạt động GV Hoạt động Hs - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - Đại diện học sinh lên trình bày - GV: Kết luận vấn đề - Hs nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu: - Hs: Tìm hiểu tính chất hóa học Stiren Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm : PHIẾU HỌC TẬP - Từ cấu tạo stiren dự đốn tính chất hóa học - Viết phương trình phản ứng stiren với Br2, HBr, H2, KMnO4, phản ứng trùng hợp Tính chất hóa học a) Phản ứng với dung dịch brom CH CH2 + Br2 CH CH2 Br Br b) Phản ứng với hidro CH CH2 + H2 CH2 CH3 to,p,xt CH2 CH3 CH2 CH3 + 3H2 HC to,p,xt CH2 H 2C CH2Cl + HCl c) Phản ứng trùng hợp CH CH2 CH CH2 to,p,xt n stiren n polístiren Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày - Hs nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG 1- Mục tiêu: - Hs: Tìm hiểu phản ứng oxi hóa hồn tồn khơng hồn tồn Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hồn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm : PHIẾU HỌC TẬP - Cho biết cách điều chế benzen toluen, xilen … thực tế - Tìm hiểu ứng dụng benzen ankylbenzen C ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM ĐIỀU CHẾ - Benzen, toluen,xilen thường tách cách chưng cất dầu mỏ nhựa than đá - Ngoài ra, điều chế từ ankan xycloankan C2H2 C6H6 C6H14 → C6H6 + H2 (xt, to) C7H14 → C6H5CH3 + H2 (xt, to ) C6H6 + CH2 = CH2 → C6H5CH2CH3 (xt, to ) ỨNG DỤNG: - Benzen có thành phần chất dùng để chế tạo vật dụng nhựa plastic, cao su, nilong loại sợi tổng hợp - Chế tạo thuốc nổ, hóa chất nhíêp ảnh, thuốc nhuộm Hoạt động GV - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Gv cho nhóm nhận xét bổ sung vấn đề - GV: Kết luận vấn đề Hoạt động Hs - Hs thảo luận nhóm, hồn thành phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày - Hs nhóm khác nhận xét C LUYỆN TẬP: Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố tính chất hóa học hidrocacbon thơm So sánh tính chất hidrocacbon thơm với ankan, anken - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết đồng phân, gọi tên, viết phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học hidrocacbon thơm Rèn luyện kĩ giải tập hỗn hợp hidrocacbon Phương pháp: - Nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện - Học sinh: Đại diện số nhóm lên báo báo powerpoint Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Các phiếu tập Sản phẩm: I Các kiến thức cần nắm vững: Cách gọi tên đồng đẳng benzen, đồng phân có nhánh vòng benzen Nắm tính chất hóa học chung hidrocacbon thơm a Phản ứng H vòng benzen b Phản ứng cộng hidro vào vòng benzen c Phản ứng H nhánh ankyl liên kết với vòng benzen d Phản ứng oxi hóa nhánh ankyl dd thuốc tím, t0 e Phản ứng cộng nối đôi nhánh vòng benzen II BÀI TẬP: Mức độ biết: Câu 1: Dãy đồng đẳng benzen có cơng thức chung là: A CnH2n+6 ; n ≥ B CnH2n-6 ; n ≥ C CnH2n-6 ; n ≥ CH3 Câu 2: Chât cấu tạo sau có tên gọi ? A o-xilen B m-xilen Câu 3: Ứng dụng benzen khơng có: A Làm dung mơi C Làm thuốc nổ Câu 4: Ankylbenzen hiđrocacbon có chứa : A vòng benzen C gốc ankyl benzen D CnH2n-6 ; n ≥ CH3 C p-xilen D 1,5-đimetylbenzen B Tổng hợp monome D Dùng trực tiếp làm dược phẩm B gốc ankyl vòng benzen D gốc ankyl vòng benzen Mức độ hiểu: Câu 5: Tính chất khơng phải benzen ? A Dễ B Khó cộng C Bền với chất oxi hóa D Kém bền với chất oxi hóa Câu 6: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu dẫn xuất clo A Vậy A là: A C6H5Cl B p-C6H4Cl2 C C6H6Cl6 D m-C6H4Cl2 Câu 7: Benzen + X → etyl benzen Vậy X A axetilen B etilen C etyl clorua D etan Câu 8: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là: A etylmetylbenzen B metyletylbenzen C p-etylmetylbenzen D p-metyletylbenzen Câu 9: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là: A propylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen D đimetylbenzen Mức đô vận dụng thấp Câu 10: A đồng đẳng benzen có cơng thức ngun là: (C 3H4)n Công thức phân tử A là: A C3H4 B C6H8 C C9H12 D C12H16 Câu 11: 2Chất A đồng đẳng benzen Để đốt cháy hòa tồn 13,25gam chất A cần dùng vừa hết 29,4 lít oxi (đktc).Xác định cơng thức phân tử A A C7H8 B C9H8 C C8H10 D C7H7 Câu 12: Cho 15,6g C6H6 tác dụng với Cl2 (xúc tác bột Fe) Nếu hiệu suất phản ứng đạt 80% khối lượng clobenzen thu bao nhiêu? A 18g B 19g C 20g D 21g Câu 13: Muốn điều chế 7,85g brom benzen, hiệu suất phản ứng 80% khối lượng benzen cần dùng bao nhiêu? A 4,57g B 6g C 5g D 4,875g Mức độ vận dụng cao: Câu 14: A, B, C ba chất hữu có %C, %H (theo khối lượng) 92,3% 7,7%, tỉ lệ khối lượng mol tương ứng 1: : Từ A điều chế B C phản ứng C không làm màu nước brom Đốt 0,1 mol B dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vơi dư a Khối lượng bình tăng giảm gam ? A Tăng 21,2 gam B Tăng 40 gam C Giảm 18,8 gam D Giảm 21,2 gam b Khối lượng dung dịch tăng giảm gam ? A Tăng 21,2 gam B tăng 40 gam C giảm 18,8 gam D giảm 21,2 gam Hoạt động GV Hoạt động Hs - Gv: Giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành PHT - Hs thảo luận nhóm, hồn thành - Gv: Gọi hs trung bình trả lời câu hỏi phần hiểu biết - Hs: Đứng chổ trả lời - Gv: Gọi hs trả lời câu hỏi phần vận dụng thấp - Gv: Gọi hs giỏi trả lời câu hỏi phần vận dụng cao - Hs lại nhận xét - GV: Kết luận vấn đề D VẬN DỤNG,TIM TÒI, MỞ RỘNG: 1- Mục tiêu Giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học để giải câu hỏi, tập gắn với thực tiễn mở rộng kiến thức học sinh, không bắt buộc tất học sinh phải làm, nhiên giáo viên nên động viên khuyến khích học sinh tham gia, học sinh say mê học tập, nghiên cứu, học sinh khá, giỏi chia vởi lớp Phương pháp Giáo viên hướng dẫn học sinh nhà tìm nguồn tư liệu tham khảo hoàn thành yêu cầu giáo viên đưa Hình thức tổ chức hoạt động: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để trao đổi, thống hoàn thiện Phương tiện dạy học: - Máy tính, máy chiếu Sản phẩm: Câu 1: Benzen 20 loại hóa chất sử dụng rộng rãi đời sống người đại có danh sách chất gây ung thư Trong khơng khí, nồng độ benzen vượt mức qui định (10 microgam/m3 khơng khí) , dẫn đến dễ mắc số bệnh bạch cầu, vơ sinh, ung thư máu, …Hãy tìm hiểu ngun nhân chủ yếu làm tăng nồng độ benzen khơng khí ? Trả lời:: - Tuy benzen có mùi thơm nhẹ, mùi có hại cho sức khoẻ, gây số bệnh bạch cầu, vơ sinh, ung thư máu… Nguồn gốc bebzen khơng khí từ xăng “tươi”có chứa thành phần benzen bốc từ khói thải phương tiện giao thơng Câu 2:Vì khơng nên dùng xăng để rữa tay rữa vết dầu mỡ Trả lời:: Trong xăng có Benzen, phenol, toluen, xilen,, nhiêuh hiđrocacbon thơm khác có hại cho thể, gây ngộ độc, kích thích da…dẫn đến bệnh ngồi da, gây ho, buồn nơn, nơn mửa, đau đầu, mờ mắt… Câu 3: Hộp xốp làm từ gì? Hiện hộp xốp đựng thực phẩm sử dụng rộng rãi Hầu hết sản xuất sở nhỏ lẻ, kiều kiện vệ sinh kĩ thuât thu mua từ nhựa tái chế từ nhiều nguồn khác nhau, chí từ bệnh viện bãi rác… Khi sử dụng có thêm nguy nhiễm khuẩn cao Vậy ta có giải pháp mua hàng? - Hãy làm thí nghiệm nhỏ: Úp nứa trái chanh bề mặt hộp xốp sau thời gian( 1-2 tiếng) theo dõi tượng rút kết luận? - Xốp làm từ gì? - Trả lời: Từ PVC PS E HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Ôn tập hệ thống hóa hiđrocacbon BTVN: Mức độ biết: Câu Công thức cấu tạo stiren là: A) CH3 CH=CH2 B) SO3H CH2-CH3 C) D Câu 2: Gốc C6H5-CH2- gốc C6H5- có tên gọi là: A phenyl benzyl B vinyl anlyl C anlyl Vinyl D benzyl phenyl Câu 3: Điều sau đâu khơng khí nói vị trí vòng benzen ? A vị trí 1, gọi ortho B vị trí 1,4 gọi para C vị trí 1,3 gọi meta D vị trí 1,5 gọi ortho Câu 4: Tính chất sau ankyl benzen A Không màu sắc B Không mùi vị C Không tan nước D Tan nhiều dung môi hữu Mức độ hiểu: Câu 5: Phản ứng sau không xảy ra: A Benzen + Cl2 (as) B Benzen + H2 (Ni, p, to) Câu 6: Tính chất khơng phải toluen ? A Tác dụng với Br2 (to, Fe) C Tác dụng với dung dịch KMnO4, to C Benzen + Br2 (dd) D Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ) B Tác dụng với Cl2 (as) D Tác dụng với dung dịch Br2 Câu 7: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta dùng thuốc thử là: A Brom (dd) B Br2 (Fe) C KMnO4 (dd) D Br2 (dd) KMnO4(dd) Câu 8: Để phân biệt chất Hex-1-in, Toluen, Benzen ta dùng thuốc thử là: A dd AgNO3/NH3 B dd Brom C dd KMnO4 D dd HCl Mức đô vận dụng thấp Câu 9:Chất A đồng đẳng benzen Khi đốt cháy hoàn toàn 1,50 gam chất A người ta thu 2,52 lit CO2 (ĐKTC) a/ Xác định CTPT A b/ Viết CTCT A gọi tên Câu 10: Chất A đồng đẳng benzen Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 gam chất A cần dùng vừa hết 29,40 lit O2(đktc) a/ Xác định CTPT A b/ Viết CTCT A gọi tờn Cõu 11: Đem trùng hợp 5,2 gam stiren hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dd Br2 0,15 M sau tiếp tục cho thêm KI d vào đợc 0,635 gam iot Hiệu suet phản ứng trùng hợp : A 75% B 25% C 80% D 90% Câu 12: Cho Clo t¸c dơng víi 78 g benzene ( bét Fe xóc t¸c ) , ngời ta thu đợc 78 g clobenzen Hiệu suất phản ứng : A 71% B 65% C 69,33% D 75,33% Mức độ vận dụng cao: Câu 13: Hoạt tính sinh học benzen, toluen là: A Gây hại cho sức khỏe B Không gây hại cho sức khỏe C Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe D Tùy thuộc vào nhiệt độ gây hại không gây hại Câu 14: Đốt 1,3g hiđrocacbon X thể lỏng thu 2,24 lít khí CO 2(đktc) X phản ứng với H2 (Ni xúc tác) theo tỉ lệ 1:4; với brom dung dịch theo tỉ lệ 1:1 N có cơng thức phân tử sau (MX < 115) A C B D ... benzen, đồng phân có nhánh vòng benzen Nắm tính chất hóa học chung hidrocacbon thơm a Phản ứng H vòng benzen b Phản ứng cộng hidro vào vòng benzen c Phản ứng H nhánh ankyl liên kết với vòng benzen. .. thế: Đánh số thứ tự vòng benzene , ngun tử C vòng benzene có nhóm cho tổng số vị trí nhóm số nhỏ Gọi tên: Số vị trí nhánh + Tên nhánh ( ankyl ) + benzen b) Tên thơng thường: Trên vòng benzene... H2O nitrobenzen Qui tắc vòng benzen: - Khi vòng benzen có sẵn nhóm ankyl (hay nhóm –OH, -NH2, -OCH3, -Cl, -Br… ) phản ứng vào vòng benzen dễ dàng ưu tiên xảy vị trí ortho para - Vòng benzen có
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BENZEN VÀ ANKYLBENZEN THEO CV 1790, GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BENZEN VÀ ANKYLBENZEN THEO CV 1790

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay