đề toán lớp 5 cuối kì I (đề 11 đến 20)

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:05

TRUNG TÂM LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP NÉT CHỮ VIỆT  www.netchuviet.com Sưu tầm biên soạn giáo viên trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 11 Bài Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “hai mươi bảy phẩy bảy mươi lăm” viết là: A 27,705 B 27,75 C 27,075 D 27,7005 b) 17dam2 8m2=…dam2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 178 B 17,8 C 17,08 D 17,008 c) Giá trị chữ số số 23,865 là: A B.9/44 C.3/100 D.2/5 d) Số lớn số: 98,65 ; 98,56 ; 98,98 ; 98,89 là: A 98,65 B 98,56 C 98,89 D 98,98 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 5m2 7dm2 = 57dm2 ▭ b) 62,8m2= 62m2 80dm2 ▭ Bài Đặt tính tính: a) 27,63 + 9,7 b) 14,6 – 9,32 c) 21,53 x 0.27 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com d) 56,7 : 3,,5 Bài Tính nhẩm: a) 218,65 x 0,01 c)327,68 : 0,01 b) 9,728 x 100 d) 521,6 : 100 Bài vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 38,4m; chiều rộng chiều dài Tính diện tích mảnh vườn đó? Bài Một hình tam giác có chiều cao 8,4m 70% độ dài đáy Tính diện tích tam giác đó? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 12 Bài Viết vào chỗ chấm: a) Số “bảy bốn phần mười lăm: viết là: b) Số “chín mươi phẩy hai trăm linh năm” viết là: c) Số đọc là: d) Số 101,19 đọc là: Bài a) Tìm số thập phân lớn 15,7 nhỏ 15,8 b) Xếp số: 32,165 ; 32,561 ; 32,156 ; 32,615 theo thứ tự từ lớn đến bé Bài Cho phép chia 74,68 : 1,8 a) Thực phép chia lấy chữ số phần thập phân thương b) Tìm số dư phép chia Bài Tìm y biết: b) y : 4,6 = 10,2 Bài Một mảnh vườn có diện tích 496m2, người ta dành 30% diện tích để trồng rau 20% diện tích để trồng hoa lại trồng ăn Hỏi diện tích để trồng ăn chiếm mét vng? Bài Một mảnh bìa hình tam giác có chiều cao 20,6cm; độ dài đáy 40,5cm tính diện tích mảnh bìa đó? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 13 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Số ba bốn phần bảy viết ▭ b) Số chín mươi lăm phẩy bảy mươi mốt viết 90,571 ▭ c) 73/1000 phân số thập phân ▭ d) Số 20,48 có hàng phần trăm ▭ Bài Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm: a) 21,58…21,85 c) 34,005….34,05 d) 7,19….7,189 Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7dam2 6m2=… dam2 b) tạ 4kg =…tạ c) 30 phút = …giờ d) 5m 12mm =…m Bài Đặt tính tính a) 14,7 + 162,8 b) 58,6 – 9,63 c) 5,3 x 1,8 d) 59,52 : 4,8 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Một cửa hàng lương thực bán 390kg gạo 65% tổng số gạo cửa hàng có trước bán Hỏi trước bán cửa hàng có tạ gạo? Bài Một hình tam giác có chiều cao 7,5dm có diện tích 40,5dm Tính độ dài đáy hình tam giác Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 14 Bài Viết vào chỗ chấm: a) Số “chín mươi ba phần trăm” viết là: b) Số “mười bảy chín phần mười” viết là: c) Số 45,203 đọc là: Bài a) Cho 25,318 > 25,3…8 Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là: b)Xếp số 0,056 ; 0,605 ; 0,65 ; 0,065 theo thứ tự từ bé đến lớn: Bài Đặt tính tính: a) 61,05 + 9,78 b) 75,9 – 8,23 c) 9,820 x 3,4 d) 1496,5 : 73 Bài Năm 2009 dân số xã A 12000 người Hàng năm tỉ lệ tăng dân số 1,5% Hỏi năm 2010 dân số xã A bao nhiêu? Bài Tính giá trị biểu thức: 45,6 + 17,65 : 2,5 Bài Một hình tam giác có diện tích 111 dm2, độ dài đáy 7,5dm Tính chiều cao tương ứng tam giác Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 15 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “hai mươi phẩy trăm mười tám” viết là: A 20,18 B 20,118 C 2,018 D 201,18 b) Số 0,79 đọc là: A Khơng phẩy bảy mươi chín B Khơng bảy mươi chín C Khơng phẩy bảy trăm linh chín D Khơng phẩy chín mươi bảy c) 7,008 ▭ 7,08 Dấu điền vào ô trống là: A > B.< C = d) 102m2 4dm2=…m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 1024 B.10,24 C.102,4 D 102,04 Bài Viết vào chỗ chấm: a) 32,183 < 32,1▭3 Chữ số điền vào ô trống là:… b) Các số 14 ; 14,07 ; 14,007 ; 14,08 ; 14,008 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:… Bài Đặt tính tính: a) Tổng 25,9 4,72 b) Hiệu 30,5 5,24 c) Tích 19,6 3,7 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com d) Thương 240,1 9,8 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 7,8 = 78% ▭ b) 749,56 : 0,01 = 7,4956 ▭ c) 423,05 x 0,01 = 4,2305 ▭ d) 19 – 3,5 = 16,5 ▭ Bài Lãi suất tiết kiệm 0,4% tháng Một người gửi 50 000 000 đồng Hỏi sau tháng tổng số tiền vốn lãi bao nhiêu? Bài Một hình chữ nhật có chiều dài 20,5cm; chiều rộng 60% chiều dài a) Tính diện tích hình chữ nhật b) Một hình tam giác có độ dài đáy chiều dài hình chữ nhật, chiều cao tương ứng chiều rộng hình chữ nhật Tính diện tích hình tam giác đó? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 16 Bài Viết số sau: a) Số “tám phần bảy mươi ba” viết là: b) Số “chín hai mươi bảy phần nghìn” viết là: c) Số “ba trăm phẩy bốn mươi mốt” viết là: d) Số “không phẩy không trăm linh chín” viết là: Bài Đọc số sau: b) 40,018 đọc là: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 4,5 B 4,05 C 4,005 D 5,004 b) 3dm2=…m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 0,3 B 300 C 0,03 D 0,003 c) 30,185 < 30, 85 < 30,385 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A B C D d) Số lớn số: 15,268 ; 15,286 ; 15,682 ; 15,628 là: A 15,268 B 15,682 C 15,286 10 D 15,628 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Đặt tính tính: a) 41,25 + 19 b) 213 – 95,7 c) 9,23 x 1,3 d) 658 : 28 Bài Một mảnh vườn hình vng có độ dài cạnh 12m Người ta dùng 35% diện tích mảnh vườn để trồng hoa Hỏi diện tích trồng hoa mét vng? Bài Tính cách thuận tiện nhất: a) 42,75 x 25 + 42,75 x 74 + 42,75 b) 34,6 x 12,7 – 34,6 x 2,6 – 34,6 11 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 17 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: b) Số “một trăm chín mươi chiins phẩy bảy” viết 1909,7 ▭ c) Số 30,455 đọc “ba mươi phẩy bốn trăm năm năm” ▭ d) Số 29/1000 đọc là: “hai mươi chín phần nghìn” ▭ Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Giá trị chữ số số 30,058 là: A 5000 B 500 C.5/10 D.5/100 b) 39,875 < 39, ▭ 75 Số thích hợp điền vào trống là: A B.8 C.1 D.0 c) 17m26dm2 = …m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 17,6 B 17,06 C 176 D 1760 d) Tổng 4,8 0,47 là: A 3,33 B 9,5 C 5,27 D 52,7 12 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Đặt tính tính: a) 7,24 + 19,6 + 3,7 b) 25 – 12,7 c) 42,9 x 3,7 d) 56,6 : 36 Bài Một ô tô đầu 55,5km sau 60,5km Hỏi trung bình tơ km? Bài Một hình tam giác có độ dài đáy 20,8m; chiều cao độ dài đáy Tính diện tích tam giác 13 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 18 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “ba trăm linh bảy phẩy bốn trăm linh năm” viết là: A 307,45 B 307,405 C 307,4005 D 30,7405 A Mười chín phần mười bảy B Mười mười bảy phần chín C Chín mười phần mười bảy D Mười bảy chín phần mười d) 36kg = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 7,36 B 73,6 C.7,036 D 7,0036 Bài Điền dấu >, < = thích hợp vào chỗ chấm: a) 12,78…12,87 b) 24,07…24,070 c) 14,053…14,035 d) 41,12…41,21 14 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Tính giá trị biểu thức: a) 4,75 + 12,3 x 1,7 b) 95,08 – 36,5 : 2,5 Bài Tìm tỉ số phần trăm của: a) 40 b) 0,3 2,5 Bài Chiếc khăn qng hình tam giác có đáy 5,6dm chiều cao 20cm Tính diện tích khăn qng đó? Bài Tìm giá trị x cho: 0,09625 < x < 15 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 19 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số 17/1000 viết dạng số thập phân là: A 1,7 B 0,17 C 0,017 D 0,0017 A Ba trăm mười lăm phẩy bốn mươi chín B Ba trăm mười lăm phần bốn mươi chín C Ba trăm mười bốn phần chín D Ba nghìn trăm năm mươi tư phần chín d) Số “chín phẩy chín trăm linh chín” viết là: A 9,99 B 9,909 C 99,09 D 99,9 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 7ha 6dam2 = 7,6 ▭ b) phút = 507 phút ▭ d) 2,4 = 24 phút ▭ Bài Đặt tính tính: a) 50,27 + 19,9 16 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com b) 20,1 – 5,94 c) 46,9 x 12 d) 229,04 : 56 Bài May áo sơ mi cần 7m vải Hỏi may 11 áo sơ mi cần mét vải? Bài Tìm X: a) X x 1,47 = 17,346 b) X x 1,2 = 6,216 Bài Một mảnh đất hình tam giác vng có hai cạnh góc vng 60m 80m Tính diện tích mảnh đất đó? 17 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ 20 Bài 1.>,
- Xem thêm -

Xem thêm: đề toán lớp 5 cuối kì I (đề 11 đến 20), đề toán lớp 5 cuối kì I (đề 11 đến 20)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay