đề toán lớp 5 giữa kì I (đề 1 10)

21 14 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:03

TRUNG TÂM LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP NÉT CHỮ VIỆT  www.netchuviet.com Sưu tầm biên soạn giáo viên trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài Viết số sau: a) Tám mươi chín phần trăm: b) Ba bốn phần chín: c) Bốn mươi tám phẩy chín mươi ba: d) Ba mươi chin phẩy hai trăm linh tám: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thập phân “Chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có: A chữ số B chữ số C chữ số b) Giá trị chữ số số 12,37 là: A 300 B 30 C.3 D 3/10 c) Số 3007/100 viết dạng số thập phân là: A 30,7 B 30,07 C 30,007 D 300,7 d) Số thập phân 2,13 viết dạng hỗn số là: Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: c) 5,3m2=530dm2 ▭ d) 2,8m2 =208dm2 ▭ D chữ số Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 2m5dm = …….m b) tạ yến = …….tạ c) 12m26dm2=…… m2 d) 4ha17dam2=………ha Bài Tính giá trị biểu thức: Bài Một tổ gồm 12 người đắp xong đoạn đường ngày Hỏi muốn đắp xong đoạn đường ngày tổ phải có người? (sức làm người nhau) Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài Viết số chữ số thích hợp vào chỗ chấm: a, Hai mười bảy phần mười chín b, c, Mười phẩy trăm linh ba 2,55 d, Bài > < = ? b) 0,019…0,109 c)8,315…8,305 d)42,06…42,060 Bài Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “Mười phẩy hai trăm ba mươi lăm” viết là: A 10,5 B 10,235 C 10,2035 D 102,05 b) Số viết dạng số thập phân là: A 13,13 B 13,013 C 13,103 D 131,3 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com c) Giá trị chữ số số 42,098 là: A B 90 C 9/10 D 9/100 d) 301,24 > 30▭,24 Chữ số thích hợp điền vào trống là: A B C D.9 Bài Viết chữ số đo sau dạng số thập phân: a) Có đơn vị mét 3m8cm = 12dam 5dm = b) Có đơn vị 4ha 6dam2 2km25dam2 Bài Tính: Bài Mua hết 22500 đồng Lan mua 15 vậy, Hồng mua 12 Hỏi bạn mua hết tiền? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài a)Viết số sau: - "Chín mười chin phần hai mươi bảy" viết là: - "Một trăm linh phần nghìn" viết là: - "Mười hai phẩy chin mươi lăm" viết là: b)Đọc số sau: - - 4,025 đọc là: - 105,603 đọc là: Bài Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số số 52,398 thuộc: A Hàng đơn vị B Hàng chục C Hàng phần mười D Hàng phần trăm b) Số 5107/100 viết dạng số thập phân là: A 51,7 B 51,07 C 51,007 D 51,0007 c) 37,85 < 37,▭5 chữ số thích hợp điền vào trống là: A B C D.9 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com d) Số lớn số 32,57; 32,75; 35,27; 37,35 là: A.32,57 B 32,75 C.35,27 D 37,35 Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 5dm 5mm = …….dm b) yến = ……yến c) 6hm7dam = … dam d) 8ha4ham2=…… e) 5kg 6g = …………….kg f) 5km 7m = ………….km Bài Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài chiều dài 50m Hỏi diện tích khu đất mét vng? Bằng héc ta? Bài May quần áo hết 12m vải Hỏi muốn may quần áo cần mét vải? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài a)Viết số sau: - “Bốn bốn phần trăm: viết là: - “Năm mươi hai phẩy tám mươi chín” viết là: - “Ba héc – ta chin đề - ca – mét vuông” viết là: b)Đọc số sau: - - 49,018 đọc là: - 222,22 đọc là: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số số 14,083 thuộc: A Hàng chục B Hàng đơn vị C Hàng phần mười D phần trăm b) Số 37/100 viết dạng số thập phận là: A 0,037 B 0,37 C.3,7 D 3,07 c) Trong số 42,80; 42,008; 42,08; 42,080 số với số 42,8 là: A 42,80 B 42,08 C 42,008 D.42,080 d) 52,873 < 52,8▭3 < 52,893 Chữ số thích hợp điền vào trống là: A.7 B.9 C.8 D.6 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: c)4,7m2=470dm2 d) 6,007 = 7kg Bài Tính giá trị biểu thức: Bài Theo dự tính xưởng dệt phải làm 12 ngày, ngày dệt 450 sản phẩm hồn thành kế hoạch Do cải tiến thuật, ngày xưởng dệt 600 sản phẩm Hỏi xưởng dệt làm ngày hồn thành kế hoạch? Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài a)Viết số sau: - “Hai mươi ba ba phần nghìn” viết là: - “Chín mươi phẩy trăm hai mươi lăm” viết là: - “Một trăm chin mươi bảy phẩy bốn mươi ba” viết là: b)Đọc số sau: - 45,706 đọc là: - 303,03 đọc là: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Số “bảy ba phần tám đề - xi – mét vuông” viết là: b) Chữ số số 3,0126 thuộc: A hàng phần mười B hàng phần trăm C hàng phần nghìn D hàng phần chục nghìn c) 4dam26m2 = … dam2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 10 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com A 4,6 B 46 C 4,06 D.4,006 d)70,54 < 70,▭4 < 70,74 Chữ số thích hợp điền vào trống là: A B C D.9 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: c) 6,7m2 < 670dm2 ▭ d) 9,09 = 90kg ▭ Bài Tính giá trị biểu thức: Bài Mỗi xe tải nhỏ xếp 15 kiện hàng Để chở hết số hàng kho phải cần đến xe tải nhỏ Nếu dùng xe tải lớn, xe xếp 20 kiện hàng phải cần đến xe để chở hết số hàng trên? 11 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Chữ số số 135,84 thuộc: A Hàng trăm B Hàng chục C Hàng phần trăm D Hàng phần mười b) Số 34,007 viết dạng phân số là: A 34/7 B 34/70 C 34/300 D 34007/1000 c) 3dm = …….m Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 0,3 B 0,03 C.0,003 D.0,0003 d) 7cm2 =… dm2 Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 0,7 B 0,07 C 0,007 D 0,0007 Bài >; < ;= ? a) 5,87….5,78 b)4,008…4,080 c) 9,652….9,6520 d) 0,025…0,03 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 5dm4mm = 5,4dm ▭ 12 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com b) 3dam26m2 = 3,6m2 ▭ c) tạ 6kg = 4,06 tạ ▭ d) 5m214dm2 = 5,14 m2▭ Bài Tìm x Bài Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 120 người ăn 14 ngày Nếu có 40 người thực tế ăn mức ăn người số gạo dự trữ đủ dùng ngày? 13 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài a) Viết số sau: - Số “bốn mươi lăm phẩy ba trăm linh chín” viết là: - Số “chin mươi bảy mười phần mười chin” viết là: - Số “mười ba phần hai mươi chin” viết là: b) Đọc số sau: 20,208 đọc là: Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: c) 4m 7dm = ………………m d) tạ 3kg = ………………tạ Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Giá trị chữ số số 75,028 là: A 2/10 B 2/100 C D 20 b) 11m26dm2 =………m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 11,6 B 11,60 B 11,06 D.11,006 14 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 2,2 B 2,5 C 2,25 D 2,4 d) 37,89 < 37,▭9 Chữ số thích hợp điền vào ô trống là: A B C D.6 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 4,28 m2 = 42,8dm2▭ b) 0,02ha = 2dam2 ▭ c) 0,7 = 7000 kg ▭ d) 0,4km = 400 m ▭ Bài Tính nhanh: Bài Trước mua mét vải phải trả 120 000 đồng Hiện mét vải giảm 000 đồng Hỏi với 120 000 đồng, mua mét vải thế? 15 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “một mười phần hai mươi ba” viết là: b) Số “ba trăm linh ba phẩy ba” viết là: A 303,3 B.30,33 C 3,033 D 3,303 c) Số 117,25 đọc là: A Một trăm mười bảy phẩy hai lăm B Một trăm mười bảy, hai mươi lăm C Một trăm mười bảy phẩy hai mươi lăm D Một trăm mười bảy phẩy năm d) Số 31/1000 chuyển thành số thập phân là: A 3,1 B 0,31 C 0,301 D 0,031 Bài > ; < ;= ? a) 2,087…2,089 b) 4,7…4,07 c)5,305…5,350 d)0,05…0,0500 Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 2m 8dm = …….m c) 7kg 46g =… kg e) tạ =… b) 9ha 35dam2 =…ha d)4km2 6hm2 =…….km2 g) 17m25dm2=…m2 16 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 5,8ha = 58m2 ▭ b) 7,06 tạ = 706kg ▭ c) 0,05m = 5cm ▭ Bài Tìm x biết: Bài Một hình chữ nhật có chu vi 70dm, chiều rộng 3/4 chiều dài Hỏi diện tích hình chữ nhật mét vuông? 17 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com ĐỀ Bài a) Viết số sau: - Số “bốn phẩy ba trăm bảy mươi lăm” viết là: - Số “mười mười sáu phần hai mươi chín” viết là: - Số “chín mươi phẩy bảy mươi mốt đề - xi – mét vuông” viết là: b) Đọc số sau: - 2,1245 đọc là: Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Trong phân số 17/300;25/400;56/1000;34/900 phân số thập phân là: A 17/300 B 25/400 C 56/1000 D 34/900 b) chuyển thành số thập phân: A 0,101 B 1,01 C.10,1 D 1,001 c) 2,08 chuyển thành phân số là: d) Trong số: 0,27; 1,32; 2,56; 0,72 số thập phân lớn nhỏ là: A 0,27 B 1,32 C 2,56 D 0,72 Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 18 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com a) Bất phân số chuyển thành phân số thập phân ▭ b) Chỉ có phân số chuyển thành phân số thập phân ▭ c) Phần phân số hỗn số lớn ▭ d) Phần phân số hỗn số nhỏ ▭ Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 19dam 4m =……….dam c) 24dam2 6m2=…….dam2 b) yến 7kg =…….yến d) 15km28ha = …….km2 Bài 5.>; B = C < d) tạ 5kg = ….tạ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 2,05 B 2,005 C 2,5 D 0,25 Bài a) 2,75 kg…2750g c)4m 6cm…4,6m b) 2ha 7dam2….2,07 d) 102 775kg…102,75 Bài 3.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 3,07 < 3,7 < 3,8 ▭ b) 4,8 = 480 kg ▭ d) 0,5 < 0,05 < 0,005 ▭ 20 Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com Bài Một trường tiểu học có số học sinh khối Bốn học sinh khối Năm 64 học sinh Tìm số học sinh khối biết số học sinh khối Năm số học sinh khối Bốn Bài Có khối lượng gạo đủ cho 15 người ăn 12 ngày Vì số người thực tế ăn đơng dự kiến nên số gạo đủ ăn ngày Tính số người thực tế ăn (Mức ăn người nhau) 21 ... câu trả l i đúng: a) Số “Mư i phẩy hai trăm ba mư i lăm” viết là: A 10 ,5 B 10 ,2 35 C 10 ,20 35 D 10 2, 05 b) Số viết dạng số thập phân là: A 13 ,13 B 13 , 013 C 13 ,10 3 D 13 1,3 Trung tâm luyện viết chữ... tiểu học có số học sinh kh i Bốn học sinh kh i Năm 64 học sinh Tìm số học sinh kh i biết số học sinh kh i Năm số học sinh kh i Bốn B i Có kh i lượng gạo đủ cho 15 ngư i ăn 12 ngày Vì số ngư i. .. ………………tạ B i Khoanh vào chữ đặt trước câu trả l i đúng: a) Giá trị chữ số số 75, 028 là: A 2 /10 B 2 /10 0 C D 20 b) 11 m26dm2 =………m2 Số thích hợp i n vào chỗ chấm là: A 11 ,6 B 11 ,60 B 11 ,06 D .11 ,006 14
- Xem thêm -

Xem thêm: đề toán lớp 5 giữa kì I (đề 1 10), đề toán lớp 5 giữa kì I (đề 1 10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay