Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:58

HÓA HỌC 12 ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG I MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : - Biết vị trí, cấu hình electron ngun tử, tính chất vật lí đồng - Biết tính chất ứng dụng hợp chất đồng 2.Kỹ : Viết PTTH phản ứng dạng phân tử ion thu gọn minh hoạ tính chất hố học đồng hợp chất đồng II CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : - Bảng hệ thống tuần hoàn, giáo án hệ thống câu hỏi 2.Học sinh : Soạn trước nhà theo yêu cầu GV III CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ * Cho chất sau : NaCrO2, ●GV: gọi HS lên bảng trình bày ●HS: Chất có tính lưỡng tính là: Cr2O3, CrCl3, Cr(OH)3 Chất Sau gọi HS khác nhận xét bổ Cr2O3; Cr(OH)3 có tính lưỡng tính? Viết PTHH sung GV cho điểm HS trình bày Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O minh hoạ? Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Hoạt động 2: Vị trí bth, cấu hình e ngun tử I.Vị trí BTH, cấu hình e ngun tử: ●GV: Xác định vị trí Cu ●HS: - Ô : 29 - Ô : 29 bảng tuần hồn? Cu - Nhóm : IB Cu - Nhóm : IB - Chu kì : - Chu kì : Cấu hình electron nguyên tử: ●GV: Viết cấu hình e Cu? ●HS: 1s22s22p63s23p63d104s1 2 6 10 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ●GV gợi ý, giải thích rút kết luận mức oxh thường gặp đồng Hoạt động 3: Tính chất vật lý II.Lí tính: - Đồng có màu đỏ, khối lượng ●GV: Nêu đặc điểm vật lí ●HS:Màu đỏ, dẫn điện, dẫn nhiệt riêng lớn Cu? tốt - Tương đối mềm, dễ kéo dài dát mỏng ●GV bổ sung kết luận - Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Hoạt động 4: Tính chất hóa học III.Hố tính: - Đồng có tính khử yếu ●GV: Cho biết vị trí đồng ●HS:Trong dãy điện hố, Cu 1.Tác dụng với phi kim: dãy điện hoá? đứng sau H2 trước Ag Cu + Cl2 → CuCl2 ●GV: Qua cho biết tính ●HS: Cu thể tính khử yếu o chất Cu? 2Cu + O2 t 2CuO ● GV biểu diễn thí nghiệm: cho ●HS quan sát: khơng có 2.Tác dụng với axit: Cu vào nước vào dd H2SO4 tượng xảy ra→ Cu không khử * Cu khơng khử nước lỗng nước ion H+ dd + ion H dd HCl, H2SO4 loãng HCl, H2SO4 loãng * Với HNO3, H2SO4đặc: 3Cu +8HNO3lỗng→3Cu(NO3)2 ● GV biểu diễn thí nghiệm:cho ●HS quan sát: có khí +2NO +4H2O 3Cu +8HNO3lỗng→3Cu(NO3)2 Cu vào dd H2SO4 loãng Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O +2NO +4H2O HÓA HỌC 12 Hoạt động 5: Hợp chất đồng IV.Hợp chất đồng: Đồng (II) oxit - CuO: * Lí tính: CuO chất rắn màu đen, không tan nước * Hố tính: - CuO oxit bazơ: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O - CuO dễ bị khử H2, CO, C… o CuO + H t Cu + H O ●HS: CuO có màu đen, không tan nước ●HS: Tan dd axit bị khử H2, C… o CuO + H t Cu + H O 2 2 Đồng (II) hiđroxit - Cu(OH)2: * Lí tính: Cu(OH)2 chất rắn màu xanh, không tan nước, dễ bị nhiệt phân o Cu(OH) t CuO + H O ●GV: nêu tính chất vật lý CuO ●GV: Nêu tính chất hoá học CuO? ●GV bổ sung kết luận ●GV: Nêu đặc điểm vật lí Cu(OH)2? GV bổ sung kết luận ●HS: Chất rắn màu xanh, không tan nước ●GV: nêu tính chất hóa học Cu(OH)2 ●HS: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O ●GV cho HS quan sát màu dd CuSO4? GV bổ sung kết luận ●HS: dd muối đồng có màu xanh ●GV: Nêu vài ứng dụng đồng hợp chất đồng thực tế mà em biết? ●HS : - Đồng dùng làm dây dẫn điện, làm hợp kim để chế tạo chi tiết máy… - CuSO4 dùng chữa bệnh mốc sương cho cà chua * Hố tính: Cu(OH)2 bazơ Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 3.Muối đồng (II): CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2 → dd muối đồng có màu xanh to CuSO4.5H2O CuSO4 + 5H2O (màu xanh) (màu trắng) Ứng dụng đồng hợp chất đồng: - Đồng dùng làm dây dẫn điện, làm hợp kim để chế tạo chi tiết máy… - CuSO4 dùng chữa bệnh mốc sương cho cà chua, CuSO4 khan dùng phát dấu vết nước chất lỏng… Củng cố: Câu 1: Đồng tác dụng với: A H2SO4(l), HNO3đ, AgNO3 B H2SO4(đ), HNO3(l), H3PO4 C H2SO4(đ), HNO3(l), AgNO3 D Tất sai Câu 2: Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dd HNO3 loãng, dư thu 4,48 lít khí NO (đkc) Kim loại M : A Mg B Cu C Fe D Zn Câu 3: Cấu hình e ion Cu2+ là: A [Ar] 3d7 B [Ar] 3d8 C [Ar] 3d9 D.[Ar] 3d10 Câu 4:Trong phòng thí nghiệm, để điều chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với dung dịch sau đây? A H2SO4 đậm đặc B H2SO4 lỗng C Fe2(SO4)3 lỗng D FeSO4 lỗng Câu 5: Có dung dịch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 Chỉ dùng thêm chất sau để nhận biết dung dịch trên? A Cu B Dung dịch Al2(SO4)3 C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch Ca(OH)2 HÓA HỌC 12 Dặn dò:Học bài, làm tập 4-6 sgk trang 159 tập sách BTHH sau Soạn mới: “Sơ lược Niken, kẽm, Chì, thiếc” ?Vị trí bảng tuần hồn, tính chất vật lý, tính chất hóa học ứng dụng Ni, Zn, Pb, Sn ...HÓA HỌC 12 Hoạt động 5: Hợp chất đồng IV .Hợp chất đồng: Đồng (II) oxit - CuO: * Lí tính: CuO chất rắn màu đen, khơng tan nước * Hố tính: - CuO... 2H2O 3.Muối đồng (II): CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2 → dd muối đồng có màu xanh to CuSO4.5H2O CuSO4 + 5H2O (màu xanh) (màu trắng) Ứng dụng đồng hợp chất đồng: - Đồng dùng làm dây dẫn điện, làm hợp kim để... sung kết luận ●HS: dd muối đồng có màu xanh ●GV: Nêu vài ứng dụng đồng hợp chất đồng thực tế mà em biết? ●HS : - Đồng dùng làm dây dẫn điện, làm hợp kim để chế tạo chi tiết máy… - CuSO4 dùng chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay