Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:58

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN ĐỒNG MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết vị trí nguyên tố Cu bảng tuần hồn - Biết cấu hình electron ngun tử Cu - Hiểu tính chất hố học đồng - Biết tính chất, ứng dụng số hợp chất hợp kim đồng - Biết cơng đoạn q trình sản xuất đồng Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng dãy điện cực kim loại để xét đoán chiều hướng phản ứng oxihoá khử - Tiếp tục rèn luyện kĩ viết phương trình hố học, đặc biệt phản ứng oxihoá khử - Rèn luyện kĩ thực quan sát tượng thí nghiệm II Chuẩn bị: Giáo viên: - Mạng tính thể lập phương tâm diện - Các mẫu vật, quặng đồng, đồng hợp kim đồng - Hoá chất, dụng cụ: o o o Học sinh: Các dung dịch axit: H2SO4 đặc,loãng; HNO3, HCl Mảnh đồng kim loại ống nghiệm - Học sinh ơn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử đồng - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu ứng dụng đồng hợp kim đồng III Tiến trình giảng: ổn định trật tự: Kiểm tra cũ: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Giảng mới: NỘI DUNG BÀI HỌC A ĐỒNG I Vị trí cấu tạo: Vị trí đồng BTH: - Là kim loại chuyển tiếp - Vị trí: STT: 29; chu kì 4; nhóm IB Cấu tạo đồng: 2 6 10 29Cu : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s - Là nguyên tố d, có electron hố trị nằm 4s 3d - Trong hợp chất: Cu có mức oxi hố phổ biến là: +1 +2 tạo ion: Cu+ (Ar) 3d10; Cu2+ (Ar) 3d9 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HỌC SINH HOẠT ĐỘNG1 GV: treo BTH yêu cầu hs xác định vị trí Cu BTH ? Hỏi: 1) Xung quanh nguyên tố Cu gồm nguyên tố ? cho biết ZCu NTK ? 2) viết cấu hình e Cu, cho biết số e lớp ? cho biết Cu thuộc loại nguyên tố ? (s,p,d) - Bán kính ngun tử = 0,128(nm), có cấu tạo mạng tinh thể LPTD tinh thể đặc  1) so sánh với cấu tạo Fe ? Cu có e hóa trị ? Như hợp chất Cu có liên kết đơn chất đồng vững mức oxi hóa ? Một số tính chất khác đồng : + 2+ XCu = 1,9; Eo Cu2+/Cu = + 0,34 V I 1, I2 744; 1956 HS: Viết cấu hình e Cu Cu quan sát mạng tinh thể Cu ( KJ/mol) II Tính chất vật lí: - Đồng kim loại màu đỏ, dẻo, dai, dễ kéo sợi, dát mỏng - Dẫn nhiệt, dẫn điện tốt - Là kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao III Tính chất hoá học: o 2+ E Cu /Cu = + 0,34 V > EoH+/H2  Đồng kim loại hoạt động, có tính khử yếu HS: Quan sát hình vẽ mạng tinh thể đồng HOẠT ĐỘNG HS: Dựa vào kiến thức thực tế sgk, nêu lên tính chất vật lí Cu Tác dụng với phi kim: - Cu phản ứng với oxi đun nóng tạo CuO bảo vệ nên Cu khơng bị oxi hoá tiếp tục 2Cu + O2  CuO - Khi tiếp tục đun nóng tới (800-1000oC) CuO + Cu -> Cu2O (đỏ) - Tác dụng trực tiếp với Cl2, Br2, S Cu + Cl2  CuCl2 HOẠT ĐỘNG Hỏi: 1) dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, giá trị điện cực Cu, dự đốn khả hoạt động hóa học đồng ? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Cu + S  CuS Tác dụng với axit: - Cu không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 lỗng - Khi có mặt oxi, Cu tác dụng với dung dịch HCl, nơi tiếp xúc dung dịch axit với khơng khí Cu + 4HCl + O2  CuCl2 + H2O * với HNO3, H2SO4 đặc : 2) Đồng có bền khơng khí hay khơng? Tại khơng khí đồng thường bị phủ lớp màng có màu xanh ? 3) Hãy viết ptpư xảy cho Cu tác dụng với Cl2, Br2, S Cu + H2SO4 đ  CuSO4 + SO2 + H2O Cu + HNO3 đ  HOẠT ĐỘNG Gv: Làm thí nghiệm: Cu + H2SO4 lỗng Cu + HNO3 loãng  Tác dụng với dung dịch muối: - Khử ion kim loại đứng sau dung dịch muối vd: Cu + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag IV Ứng dụng đồng: dựa vào tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, bền đồng hợp kim Đồng thau : Cu-Zn Đồng bạch : Cu-Ni Đồng : Cu-Sn Cu-Au : ( vàng tây) V Sản xuất đồng: - Trong tự nhiên : phần lớn tồn dạng hợp chất - Các loại quặng : pirit đồng CuFeS 2, malachit Cu(OH)2.CuCO3, chancozit : Cu2S - Sản xuất đồng từ CuFeS2 : chia làm giai đoạn: • Làm giàu qặng phương pháp tuyển • Chuyển hố quặng đồng thành đồng , gồm bước: +O22 +Cu2S CuFeS2 Cu2S +O2 Cu2O Cu • Tinh luyện đồng thơ phương pháp điện phân B MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG: I Đồng (II) oxit: CuO - Là chất rắn màu đen HS: Quan sát TN khẳng định lần nữa: Cu không khử ion H+ dung dịch axit GV: làm thí nghiệm: cho mẫu Cu vào HNO đặc H2SO4 đặc HS: quan sát , viết pư để giải thích tượng GV: Cho mẫu Cu vào dung dịch AgNO3, dd Fe(NO3)3 HS: viết pư HOẠT ĐỘNG HS: Nêu ứng dụng Cu thực tế Nghiên cứu sgk cho biết hợp kim có nhiều ứng dụng cơng nghiệp đời sống HOẠT ĐỘNG Hỏi: 1) tự nhiên , đồng tồn dạng GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - Điều chế: nhiệt phân Cu(NO3)2  CuO + NO2 + O2 CuCO3 Cu(OH)2  CuO + CO2 + H2O ? 2) Loại khống sản có giá trị công nghiệp sản xuất đồng Cu(OH)2  CuO + H2O - CuO có tính oxi hố: Vd : CuO + CO  Cu + CO2 3) Nêu cơng đoạn q trình sản xuất Cu 4) viết pư xảy trình sản xuất Cu CuO + NH3  N2 + 3Cu + H2O II - Đồng (II) hidroxit: Cu(OH)2 Là chất rắn màu xanh Điều chế: từ dung dịch muối Cu2+ dung dịch bazơ Vd: CuSO4 + NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4 - Cu(OH)2 dễ tan dung dịch NH tạo dung dịch màu xanh thẩm gọi nước Svayde HOẠT ĐỘNG Vd: Cho từ từ dung dịch NH3 dư vào dung GV: cho hs quan sát lọ đựng CuO, yêu cầu hs dịch CuSO4 cho biết tính chất vật lí CuO Hỏi: 1) Hãy cho biết phương pháp điều chế CuO ? 2) Xác định số oxi hóa Cu CuO nêu tính chất đặc trưng CuO ? GV: làm thí nghiệm: cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 HS quan sát viết pư xảy ra; nêu cách điều chế Cu(OH)2 cho biết tính chất ? Hỏi: có tượng xảy cho từ từ dung dịch NH3 dư vào dung dịch CuSO4 ? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG 10: Củng cố: 1) Củng cố toàn 2) HS làm số tập Viết ptpư thực dãy chuyển hoá sau: Cu  CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu Bằng cách tinh chế dung dịch Fe (II) sunfat khỏi tạp chất CuSO ? ... dụng đồng: dựa vào tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, bền đồng hợp kim Đồng thau : Cu-Zn Đồng bạch : Cu-Ni Đồng : Cu-Sn Cu-Au : ( vàng tây) V Sản xuất đồng: - Trong tự nhiên : phần lớn tồn dạng hợp chất. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Giảng mới: NỘI DUNG BÀI HỌC A ĐỒNG I Vị trí cấu tạo: Vị trí đồng BTH: - Là kim loại chuyển tiếp - Vị trí: STT: 29; chu kì 4; nhóm IB Cấu tạo đồng: 2 6 10... S Cu + Cl2  CuCl2 HOẠT ĐỘNG Hỏi: 1) dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, giá trị điện cực Cu, dự đoán khả hoạt động hóa học đồng ? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN Cu + S  CuS Tác dụng với axit:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay