Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:58

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN ĐỒNG VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết vị trí nguyên tố Cu bảng tuần hồn - Biết cấu hình electron nguyên tử Cu - Hiểu tính chất hóa học đồng - Biết tính chất, ứng dụng số hợp chất hợp kim đồng Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng dãy điện cực kim loại để dự đốn chiều hướng phản ứng oxi hóa -khử - Tiếp tục rèn luyện kĩ viết phương trình hóa học, đặc biệt phản ứng oxi hóa- khử - Rèn luyện kĩ thực quan sát tượng thí nghiệm II Chuẩn bị: Giáo viên: - Các tư liêu mẫu vật, đồng hợp kim đồng - Hoá chất, dụng cụ: + Các dung dịch axit: HNO3 đặc,loãng; AgNO3, HCl, KNO3, Mảnh đồng kim loại + Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút, kẹp sắt, giá để ống nghiệm Học sinh: - Học sinh ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử đồng - Sưu tầm tư liệu ứng dụng đồng hợp kim đồng III Tiến trình giảng: ổn định trật tự: Kiểm tra cũ: Cho biết nhóm kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3 viết phương trình phản ứng xảy ra? A) Fe, Al, Ag Bài mới: B) Mg, Fe, Cu HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH C) Al, Cr, Hg D)Fe, Al, Pt NỘI DUNG BÀI HỌC Tiết 68: Bài 43- ĐỒNG VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG ( tiết 1) A ĐỒNG I.Vị trí cấu tạo: HOẠT ĐỘNG1 Vị trí đồng BTH: GV: giới thiệu số hiệu nguyên tử Cu: - Là kim loại chuyển tiếp Z=29, yêu cầu hs viết cấu hình e xác - Vị trí: STT: 29; chu kỳ 4; nhóm IB định vị trí Cu BTH ? Hỏi: cho biết số e lớp ? cho 2.Cấu tạo đồng: biết Cu thuộc loại nguyên tố (s,p,d)? a Cấu hình electron; 2 6 10 29Cu : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 3)so sánh với cấu tạo Fe ? Cu có - Là nguyên tố d, có electron hóa trị nằm e hóa trị ? Như hợp chất 4s 3d Cu có mức oxi hóa ? - Trong hợp chất: Cu có mức oxi hóa phổ + 2+ HS: Viết cấu hình e Cu Cu biến là: +1 +2 quan sát mạng tinh thể Cu tạo ion: Cu+ (Ar) 3d10; Cu2+ (Ar) 3d9 HS: Quan sát hình vẽ mạng tinh thể b Cấu tạo đơn chất: đồng - Bán kính nguyên tử nhỏ KL nhóm IA, có cấu tạo mạng tinh thể LPTD tinh thể đặc  liên kết đơn chất đồng vững 3.Một số tính chất khác đồng : - Bán kính nguyên tử: 0,128(nm) - Bán kính ion Cu+ Cu2+: 0,095 0,076 (nm) - Độ âm điện: 1,9 HOẠT ĐỘNG - Thế điện cực chuẩn: EoCu2+/Cu :+ 0,34 V HS: Dựa vào kiến thức thực tế sgk, - Năng lượng ion hóa I1, I2 : 744; 1956 nêu tính chất vật lý Cu ( KJ/mol) II Tính chất vật lí: - Đồng kim loại màu đỏ, dẻo, dai, dễ kéo sợi, dát mỏng - Dẫn nhiệt, dẫn điện tốt HOẠT ĐỘNG - Là kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao Hỏi: 1) dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ III.Tớnh chất hoỏ học: âm điện, giá trị điện cực Cu, EoCu2+/Cu = + 0,34 V > EoH+/H2 dự đóan khả hoạt động hóa  Đồng kim loại hoạt động, có tính học đồng ? khử yếu 2) Đồng có bền khơng khí hay Tác dụng với phi kim: không? Tại khơng khí - Cu phản ứng với oxi đun nóng tạo CuO đồng thường bị phủ lớp bảo vệ nên Cu khơng bị oxi hóa tiếp tục màng có màu xanh ? 2Cu + O2  2CuO o 3) Hãy viết ptpư xảy cho Cu - Khi tiếp tục đun núng tới (800-1000 C) CuO + Cu -> Cu2O (đỏ) tác dụng với Cl2, Br2, S - Tác dụng trực tiếp với Cl2, Br2, S HOẠT ĐỘNG Gv: Làm thí nghiệm: Cu + HCl HS: Quan sát TN khẳng định lần nữa: Cu không khử ion H+ dung dịch axit GV: làm thí nghiệm: cho mẫu Cu vào HNO3 đặc HNO3 loãng HS: quan sát , viết pư để giải thích tượng GV: Cho mẫu Cu vào dung dịch AgNO3 HS: viết pư HOẠT ĐỘNG HS: Nêu ứng dụng Cu thực tế Nghiên cứu sgk cho biết hợp kim có nhiều ứng dụng cơng nghiệp đời sống HOẠT ĐỘNG 6: *Củng cố: - Bài Trang 213 ( SGK) - Bài Trang 213 ( SGK) *Bài tập nhà: 3,4,5,6,7 trang 213( SGK) Cu + Cl2  CuCl2 t Cu + S �� � CuS Tỏc dụng với axit: -Cu không tác dụng với dung dịch HCl,H2SO4 lõang -Khi có mặt oxi, Cu tác dụng với dung dịch HCl, nơi tiếp xúc dung dịch axit với khơng khí 2Cu + 4HCl + O2  2CuCl2 + 2H2O * với HNO3, H2SO4 đặc : Cu + HNO3 đ  Cu + HNO3 loãng  Cu + H2SO4 đ CuSO4+ SO2+ 2H2O 3.Tác dụng với dung dịch muối: - Khử ion kim loại đứng sau dung dịch muối vd: Cu + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag IV Ứng dụng đồng: dựa vào tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, bền đồng hợp kim Đồng thau : Cu-Zn Đồng bạch : Cu-Ni Đồng : Cu-Sn Cu-Au : ( vàng tây) Các ngành kinh tế sử dụng đồng giới: + Công nghiệp điện: 58% + Kiến trúc xây dựng: 19% + Máy móc cơng nghiệp: 17% Các ngành khác: 6% ... đơn chất: đồng - Bán kính nguyên tử nhỏ KL nhóm IA, có cấu tạo mạng tinh thể LPTD tinh thể đặc  liên kết đơn chất đồng vững 3.Một số tính chất khác đồng : - Bán kính nguyên tử: 0 ,128 (nm) - Bán... + Ag IV Ứng dụng đồng: dựa vào tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, bền đồng hợp kim Đồng thau : Cu-Zn Đồng bạch : Cu-Ni Đồng : Cu-Sn Cu-Au : ( vàng tây) Các ngành kinh tế sử dụng đồng giới: + Công... Hỏi: 1) dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ III.Tớnh chất hoỏ học: âm điện, giá trị điện cực Cu, EoCu2+/Cu = + 0,34 V > EoH+/H2 dự đóan khả hoạt động hóa  Đồng kim loại hoạt động, có tính học đồng ? khử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay