kiểm tra ổn định thi công cầu dây văng

19 25 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:50

ISO:9001-2008 Dự án : CẦU NHẬT LỆ Hạng mục : KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TRONG Q TRÌNH THI CƠNG Người tính Bộ phận Ngày Kiểm tra Ngày LÊ TÝ TK Cu 15-10-14 NHANHT 26-10-17 I Cơ sở tính toán Tiêu chuẩn thiết kế tham khảo : 22TCN 272 - 05 Chương trình tính toán: Tiêu chuẩn thiết kế cầu RM Bridge V8i 08.09.84.02 Đơn vị tính: Đơn vị dài: m Đơn vị đo góc rad Đơn vị khối lượng: kg Đơn vị lực: kN kN/m Đơn vị ứng suất Đơn vị nhiệt độ File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability o C II Tổng quát biện pháp thi công chủ đạo dầm chủ: Thi công đốt K0 - Chuẩn bị vật tư thiết bị thi công - Lắp đặt hệ đà giáo thi công K0 trụ T4, thử tải hệ đà giáo - Lắp đặt gối cầu - Lắp đặt ván khuôn khối K0 - Lắp đặt cốt thép, ống gen cho cáp DƯL đổ bê tông khối K0 - Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, căng kéo DƯL dầm - Bơm vữa ống gen - Dùng thang Bar cố định dầm chủ vào dầm ngang tháp - Tháo dỡ hệ đà giáo thi công đốt K0 Thi công khối K1 - Lắp đặt xe đúc ván khuôn thi công đốt K1 K0 - Điều chỉnh vị trí xe đúc - Lắp đặt khối neo, gơng khối neo vào xe đúc - Lắp đặt cáp văng S1, căng so dây - Lắp đặt cốt thép, ống gen cho cáp DƯL, căng cáp văng chịu tải trọng bê tông ướt - Đổ bê tông đốt K1 theo phương pháp đúc hẫng đối xúng - Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, căng kéo DƯL dầm - Bơm vữa ống gen - Căng cáp văng S1 đạt lực căng thiết kế File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Thi công khối K2-K8 - Di chuyển xe đúc ván khuôn sang đốt K1 - Điều chỉnh vị trí xe đúc - Lắp đặt khối neo, gơng khối neo vào xe đúc - Lắp đặt cáp văng S2, căng so dây - Lắp đặt cốt thép, ống gen cho cáp DƯL, căng cáp văng chịu tải trọng bê tông ướt - Đổ bê tông đốt K2 theo phương pháp đúc hẫng đối xúng - Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, căng kéo DƯL dầm - Bơm vữa ống gen - Căng cáp văng S2 đạt lực căng thiết kế - Lắp đặt giằng chống gió đốt K2 - Di chuyển xe đúc hẫng thi công đốt - Thi công khối K3 - K8 tương tự Thi công khối K9-K13 - Lắp đặt giằng chống gió đốt K8 - Tháo dỡ giằng chống gió khối K2 - Thi cơng khối lại tương tự thi cơng khối K2 - K8 Thi công khối K15 - Thi công cọc khoan nhồi trụ tạm K15 - Lắp đặt đà giáo thi công - Tiến hành thử tải hệ đà giáo - Lắp đặt gối cầu - Lắp đặt ván khuôn, cốt thép, ống gen khối K15 - Đổ bảo dưỡng bê tông khối đúc - Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, căng kéo DƯL dầm - Bơm vữa ống gen Thi công khối K hợp long - Di chuyển xe đúc đến vị trí K hợp long - Điều chỉnh vị trí xe đúc - Lắp đặt ván khuôn, cốt thép, ống gen khối K hợp long - Đổ bảo dưỡng bê tông khối đúc - Khi bê tông đạt cường độ yêu cầu, căng kéo DƯL dầm - Bơm vữa ống gen - Tháo dỡ hệ đà giáo đốt K15 Hoàn thiện - Lắp đặt căng kéo cáp văng S14 - Lắp đặt khe co giản - Thi công lớp phủ mặt cầu - Thi công gờ chắn lan can tay vịn - Hoàn thiện cầu File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability III Tính tốn ổn định giai đoạn thi cơng đốt K13: Các loại tải trọng tính tốn q trình thi cơng: a Träng l­ỵng cđa kÕt cÊu: DC (g=25kN/m3) * Trường hợp tải trọng DC cân đốt K12 Mơ hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Stt Tải trọng VDC (kN) MDC (kN.m) Ghi DC 9928.23 0.00 Tải trọng Cân * Trường hợp tải trọng DC lệch đốt K13 File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Mơ hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng VDC (kN) MDC (kN.m) Ghi Tải trọng DC 9925.73 10654.24 lệch t K13 (g=25kN/m3) b Tải trọng chênh lệch: DIFF Chỉ áp dụng cho thi công theo phương pháp cân hẫng, lấy 2% tải trọng tĩnh tác dụng lên mét c¸nh hÉng: (g=25kN/m3) - Tải trọng tĩnh tác dụng lên hai cánh hẫng đối xứng: - Một cánh lệch 2%: (=2*25/100) = 0.50kN/m3 * Tải trọng chênh lệch Mô hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability DIFF VDIFF (kN) MDIFF (kN.m) Ghi chỳ 10020.97 1591.62 Ti chờnh lch c Tải trọng không cân phân oạn: U Là tác động phân đoạn cân điều kiện không bình thường khác - Ti trng mt t (xét từ K1-K13), bao gồm dầm ngang DC = 3065.35 kN - Giả thiết tính tốn với trường hợp cân phân đoạn K13 * Trường hợp cân phân đoạn K13 Mơ hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Stt Ti trng U VU (kN) 9925.73 d Hoạt tải thi công phân bố cánh hẫng : * Hoạt tải thi công phân bố cánh hẫng File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability MU (kN.m) Ghi Mất cân 10654.24 đốt K13 CLL Mô hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng CLL VCLL (kN) MCLL (kN.m) Ghi 312.01 1668.42 Tải lệch e T¶i träng thiết bị thi công chuyên dùng: CE Tổng trọng lượng xe đúc ván khuôn: 2021.84 kN Độ lệc tâm xe ®óc: 2.287 m * Trường hợp hai xe đúc cân K12, di chuyển xe đúc đến K13 Mơ hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Stt Tải trọng VCE (kN) MCE (kN.m) Ghi CE 36.11 673.67 Tải trọng lệch File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability * Trường hợp hai xe đúc cân K13 Mơ hình tính tốn Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng CE VCE (kN) MCE (kN.m) Ghi 64.79 0.00 Tải cân f T¶i träng giã ngang tác động lên kết cấu: WS Tải trọng gió ngang tác dụng vào trọng tâm phần diện tích thÝch hỵp PD = 0.0006*V2*Cd >= 1.8 V= 53 m/s Cd = 1.4 PD = 2.36 kN/m2 ChiỊu cao dÇm: h= 2m Tải trọng gió rải đều: WS = 4.72 * Tải trọng gió ngang tác dụng vào dầm chủ Mơ hình tính tốn File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng WS QZws (kN) MXWS (kN.m) Ghi 1275.31 0.00 Tải trọng ngang g Lùc n©ng gió tác động lên cánh hẫng: * Lực nâng gió tác động lên cánh hẫng WUP Mụ hỡnh tớnh toỏn Kết nội lực tính từ chương trình Tải Stt trọng WUP VWUP (kN) MWUP (kN.m) Ghi -104.00 1668.42 Tải trọng đứng IV Tổng hợp nội lực: Tổng hợp nội lực * Trường hợp xe đúc cân K13, đúc lệch đốt K13 Nội lực Tải File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Tải trọng DC DIFF U CLL CE WS WUP V (kN) 9925.73 10020.97 9925.73 312.01 64.79 -104.00 Qy (kN) Qz (kN) Mx (kN.m) 1275.31 0.00 My (kN.m) Mz (kN.m) 10654.24 1591.62 10654.24 1668.42 0.00 1668.42 * Trường hợp hai xe đúc cân K12, di chuyển xe đúc đến K13 Nội lực Tải V Qy Qz Mx My Mz trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) DC 9928.23 0.00 DIFF 10020.97 1591.62 U 9925.73 10654.24 CLL 312.01 1668.42 CE 36.11 673.67 WS 1275.31 0.00 WUP -104.00 1668.42 H s ti trng: Các tổ hợp tải trọng thi công trạng thái giới hạn cường độ T hợp Tĩnh tải Hoạt tải DC DIFF U CLL CE tải trọng a 1.10 1.10 1.00 1.30 b 1.10 1.00 1.00 1.30 c 1.10 1.10 d 1.10 1.10 1.00 1.30 e 1.10 1.00 1.00 1.30 f 1.10 1.00 1.30 Tổ hợp tải trọng: * Trường hợp xe đúc cân K13, đúc lệch đốt K13 Nội lực Tổ hợp V Qy Qz Mx My tải trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) 22337.61 0 a 21240.27 0 b 21868.56 892.7184 c 22233.6 892.7184 d 21240.27 382.5936 e 11314.54 382.5936 f File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Tải trọng gió WS WUP 0.700 0.700 0.300 0.300 Mz (kN.m) 15138.86 24042.32 14638.34 16807.28 24042.32 13388.08 0.70 1.00 * Trường hợp hai xe đúc cân K12, di chuyển xe đúc đến K13 Nội lực Tổ hợp V Qy Qz Mx My Mz tải trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) a b c d e f 22303.07 21205.73 21871.31 22199.06 21205.73 11280 0 892.7184 892.7184 382.5936 382.5936 0 0 0 4294.98 13198.43 2918.678 5963.4 13198.43 2544.196 V Kiểm toán neo: Cấu tạo neo K0 Số neo mặt phẳng: n= Đường kính neo: D= 36 Diện tích neo: A= 1018 Lực kéo cho phép neo: Ns= 517.5 Khoảng cách mặt phẳng neo: d= Mô men giữ: Mg = V.d/2 + n.Ns.d Kiểm toán: Mg/Ml>=1.5 File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability 2,05*2 (0.5*fpu) = 4.1 m Kiểm tra ổn định trường hợp xe đúc cân K13, đúc lệch đốt K13 Tổ hợp V Mz Ml=Mz Mg Mg/Ml Kết tải trọng (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) a 22337.61 15138.86 15138.86 58522.59 3.866 OK b 21240.27 24042.32 24042.32 56273.05 2.341 OK c 21868.56 14638.34 14638.34 57561.05 3.932 OK d 22233.60 16807.28 16807.28 58309.39 3.469 OK e 21240.27 24042.32 24042.32 56273.05 2.341 OK f 11314.54 13388.08 13388.08 35925.31 2.683 OK Vmax= 22337.61 Kiểm tra ổn định trường hợp xe đúc cân K12, di chuyển xe đúc đến K13 Tổ hợp V Mz Ml=Mz Mg Mg/Ml Kết tải trọng (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) a 22303.07 4294.98 4294.98 58451.79 13.609 OK b 21205.73 13198.43 13198.43 56202.25 4.258 OK c 21871.31 2918.68 2918.68 57566.69 19.724 OK d 22199.06 5963.40 5963.40 58238.58 9.766 OK e 21205.73 13198.43 13198.43 56202.25 4.258 OK 14.093 OK f 11280.00 2544.20 2544.20 35854.51 Vmax= 22303.07 Kiểm tra ứng suất gối tạm Bề rộng gối tạm a= 1.55 Chiều dài gối tạm b= 1.50 Chiều cao gối tạm hg= 0.32 C.độ chịu nén bê tông gối tạm f'c= 45 sn= Ứng suất chịu nén giới hạn 27000 Lực nén tổng tải trọng thẳng đứng Vmax: N= Lực nén DƯL Ndul= Tổng Nc= Điều kiện: Ứng suất nén smax = 1.8 V= 53 m/s Cd = 1.4 PD = 2.36 kN/m2 Chiều cao dầm: h= 2m Tải trọng gió rải ®Ịu: WS = 4.72 * Tải trọng gió ngang tác dụng vào dầm chủ Qzws = Mxws = 115.168 Stt Tải trọng QZws (kN) MXWS (kN.m) Ghi WS 115.17 0.00 Tải trọng ngang g Lùc n©ng giã tác động lên cánh hẫng: * Lực nâng gió tác động lên cánh hẫng WUP Vwup = MCE = File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability -69.10 421.51 kN kN.m Stt Tải trọng VWUP (kN) MWUP (kN.m) Ghi WUP -69.10 421.51 Tải trọng đứng Page:16/19 Printed:25-10-17 VII Tổng hợp nội lực: Tổng hợp nội lực * Trường hợp xe đúc cân K0 Tải trọng DC DIFF U CLL CE WS WUP Nội lực V (kN) 8694.10 8781.04 207.30 4043.68 -69.10 Qy (kN) Qz (kN) 115.17 Mx (kN.m) My (kN.m) 0.00 * Trường hợp hai xe đúc cân K0 (lệch tải 50%) Nội lực Tải V Qy Qz Mx My trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) DC 8694.10 DIFF 8781.04 U CLL 207.30 CE 3032.76 WS 115.17 0.00 WUP -69.10 Mz (kN.m) 0.00 530.34 421.51 0.00 421.51 Mz (kN.m) 0.00 530.34 421.51 14645.20 421.51 H s ti trng: Các tổ hợp tải trọng thi công trạng thái giới hạn c­êng ®é Tĩnh tải Hoạt tải Tổ hợp DC DIFF U CLL CE tải trọng a 1.10 1.10 1.00 1.30 b 1.10 1.00 1.00 1.30 c 1.10 1.10 d 1.10 1.10 1.00 1.30 e 1.10 1.00 1.00 1.30 f 1.10 1.00 1.30 Tổ hợp tải trọng: * Trường hợp xe đúc cân K0 Nội lực Tổ hợp V Qy Qz Mx My tải trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) 24686.74 0 a 15027.6 0 b 19174.28 80.6176 c 24617.64 80.6176 d 15027.6 34.5504 e 15027.6 34.5504 f File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability Tải trọng gió WS WUP 0.700 0.700 0.300 0.300 0.70 1.00 Mz (kN.m) 1004.889 421.5149 878.4345 1426.404 421.5149 421.5149 Page:17/19 Printed:25-10-17 * Trường hợp xe đúc cân K0, lệch tải 50% Nội lực Tổ hợp V Qy Qz Mx tải trọng (kN) (kN) (kN) (kN.m) 23372.55 0 a 13713.4 0 b 19174.28 80.6176 c 23303.44 80.6176 d 13713.4 34.5504 e 13713.4 34.5504 f My (kN.m) Mz (kN.m) 20043.65 19460.27 878.4345 20465.16 19460.27 19460.27 VIII Kiểm toán neo: Cấu tạo neo K0 Số neo mặt phẳng: n= Đường kính neo: D= 36 Diện tích neo: A= 1018 Lực kéo cho phép neo: Ns= 517.5 Khoảng cách mặt phẳng neo: d= 4.1 Mô men giữ: Mg = V.d/2 + n.Ns.d Kiểm toán: Mg/Ml>=1.5 Kiểm tra ổn định trường hợp xe đúc cân K0 Tổ hợp V Mz Ml=Mz Mg tải trọng (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) a 24686.74 1004.89 1004.89 63338.32 b 15027.60 421.51 421.51 43537.07 c 19174.28 878.43 878.43 52037.78 d 24617.64 1426.40 1426.40 63196.66 e 15027.60 421.51 421.51 43537.07 f 15027.60 421.51 421.51 43537.07 Vmax= 24686.74 File:NL2_on dinh thi cong v2.xls - sheet:Stability (0.5*fpu) Mg/Ml Kết 63.030 103.287 59.239 44.305 103.287 103.287 OK OK OK OK OK OK Page:18/19 Printed:25-10-17 Kiểm tra ổn định trường hợp xe đúc cân K0, lệch tải 50% Tổ hợp V Mz Ml=Mz Mg Mg/Ml Kết tải trọng (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) OK a 23372.55 20043.65 20043.65 60644.22 3.026 OK b 13713.40 19460.27 19460.27 40842.97 2.099 OK c 19174.28 878.43 878.43 52037.78 59.239 OK d 23303.44 20465.16 20465.16 60502.56 2.956 OK e 13713.40 19460.27 19460.27 40842.97 2.099 OK f 13713.40 19460.27 19460.27 40842.97 2.099 Vmax= 23372.55 Kiểm tra ứng suất gối tạm Bề rộng gối tạm a= 1.55 Chiều dài gối tạm b= 1.50 Chiều cao gối tạm hg= 0.32 C.độ chịu nén bê tông gối tạm f'c= 45 sn= Ứng suất chịu nén giới hạn 27000 Lực nén tổng tải trọng thẳng đứng Vmax: N= Lực nén DƯL Ndul= Tổng Nc= Điều kiện: Ứng suất nén smax
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra ổn định thi công cầu dây văng, kiểm tra ổn định thi công cầu dây văng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay