Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:48

HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Mục tiêu: a ) Về kiến thức: HS biết: - Cấu hình electron bất thường nguyên tử Cr, Cu - Vì đồng có số oxi hố +1 +2, crom có số oxi hố từ +1 đến + b ) Về kỹ năng: Viết PTHH phản ứng dạng phân tử ion thu gọn phản ứng thể tính chất hố học Cr Cu c ) Về thái độ Học sinh thấy gần gũi kim loại nhóm B Thêm yêu mến môn học Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên : hệ thống câu hỏi tập b) Chuẩn bị học sinh : Ôn tập lại Cr, Cu , làm trước tập ôn tập Tiến trình dạy: a ) Kiểm tra cũ: (15') Kiểm tra 15 phút Nêu tính chất hố học Cu, viết phương trình minh hoạ Cho 6,4 gam đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, tính khối lượng muối thể tích khí tạo thành điều kiện tiêu chuẩn b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Nội dung HÓA HỌC 12 giáo viên Hoạt động học sinh Bài 1: Hoạt động (5’)  HS dựa vào tính chất  Lắng nghe, ghi chép lại hoá học Cu hợp chất để hoàn thành PTHH phản ứng dãy chuyển đổi bên Hồn thành phương trình hố học phản ứng dãy chuyển đổi sau: Cu (1) CuS (2) (3) Cu(OH)2 (4) CuCl2 Giải  Yêu cầu đại diện lên bảng t Cu + S  → CuS  Yêu cầu nhận xét CuS + HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O (2)  Ghi điểm cho học sinh  Cử đại diện lên bảng trình bày  Nhận xét Hoạt động (7’) Hướng dẫn học sinh làm tập sau: Khi cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí Lấy phần khơng tan cho tác dụng với dung dịch HCl dư (khơng có khơng khí) thu 38,08 lít khí Các thể tích khí đo đkc Xác định % khối lượng hợp kim  GV ? Với NaOH kim loại phản ứng ? Phần không tan Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3 (3) Cu(OH)2+ 2HCl → CuCl2 + 2H2O (4) CuCl2 + Zn → Cu + ZnCl2 (5)  Đọc, nghiên cứu tập Giải  Với NaOH dư: Chỉ có Al phản ứng Al =  nAl = H2 2 6, 72 nH2 = = 0,2 (mol) 3 22,  %Al = 0, 2.27 100 = 5,4% 100  Phần không tan + dd HCl (5) Cu HÓA HỌC 12 sau phản ứng hợp kim dung dịch NaOH có thành phần  GV ?: Phần không tan tác dụng với dung dịch HCl có phản ứng xảy ?  Yêu cầu HS hoàn thành phản ứng tính tốn lượng chất có liên quan Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ a  Chỉ có Al tan Fe Cr khơng tan NaOH a Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ b b 56a+ 52b= 94,  38,08  a + b =  22,   Xảy phản ứng khử tạo hợp chất có số oxi hố +2  HS hồn thành phản ứng tính tốn lượng chất có liên quan   a= 1,55   b= 0,15  %Fe =86,8%   %Cr =7,8% Hoạt động 3: (3’) - Hướng dẫn HS tự làm BT : Hỗn hợp X gồm Cu Fe, Cu chiếm 43,24% khối lượng Cho 14,8g X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đkc) bay Giá trị V A 1,12 B 2,24C 4,48 D 3,36 Giải  ĐỌc, nghiên cứu tập %khối lượng sắt = 100% - 43,24% = 56,76%  Đứng cỗ trình bày  bổ sung  Lắng nghe hồn chỉnh giáo viên  nFe = 14,8 56, 76 = 0,15 (mol) 100 56 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑  nFe = nH2 = 0,15  V = 0,15.22,4 = 3,36 lít HĨA HỌC 12 Hoạt động 4: (5’)  Hướng dẫn HS tự làm BT : Khử m gam bột CuO khí H2 nhiệt độ cao hỗn hợp rắn X Để hoà tan hết X cần vừa đủ lít dung dịch HNO3 1M, thu 4,48 lít khí NO (đkc) Hiệu suất phản ứng khử CuO A 70% B 75% C 80% D 85%  Yêu cầu học sinh thảo luận tập * Bài  Thảo luận nHNO = (mol) nkhí NO = 0,2 (mol)  Viết phản ứng xảy Theo phương trình t 3Cu + 8HNO3  → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  tính tốn theo phương trình 0,3 0,8 0,2 Do t CuO + H2  → Cu + H2O 0,3  Yêu cầu đại diện lên bảng  Yêu cầu nhận xét 4:  Kết luận đáp án 0,3 Do dư 0,1 mol CuO nên : nCuO lúc đầu = 0,1 + 0,3 = 0,4 (mol)  kết luận tập 0,3 Hiệu suất = 0, 100% = 75 %  Lên bảng  Đại diện nhận xét  Lắng nghe Bài Hoạt động 5: (3’)  Hướng dẫn HS tự làm  Thảo luận Phương trình BT : Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4, sau Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu thời gian lấy sắt rửa sạch, sấy khơ thấy khối lượng Theo phương trình tăng 1,2g Khối lượng Cu  Viết phản ứng xảy Cứ 56 gam Fe phản ứng kl kl tăng g bám vào sắt A 9,3g C 9,5g B 9,4g D 9,6g  Yêu cầu học sinh x gam  tính tốn theo phương 1,2 g HĨA HỌC 12 thảo luận tập trình x = 9,6 (gam)  Yêu cầu đại diện chỗ trả lời  Yêu cầu nhận xét Đáp án D  kết luận tập  Đại diện trả lời  Đại diện nhận xét  Lắng nghe Bài 6: Hoạt động 6: (3’) - Hướng dẫn HS tự làm BT : Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 lỗng giải phóng khí sau ? A NO2 C N2O  Thảo luận Đáp án B Vì NaNO3 + H2SO4  → HNO3 B NO D NH3 HNO3(lãng) + Cu  → NO2  Hướng dẫn qua cho học sinh  YC Học sinh tự làm  Lắng nghe  Tự hoàn thành c ) Củng cố, luyện tập: (3') in cho hoạ sinh cá tập sau HÓA HỌC 12 Để phân biệt dung dịch H2SO4 đặc, nguội dung dịch HNO3 đặc, nguội dùng kim loại sau ? A Cr B Al C Fe D Cu Có hai dung dịch axit HCl HNO3 đặc, nguội Kim loại sau dùng để phân biệt hai dung dịch axit nói ? A Fe B Al C Cr D Cu Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng lấy khí thu để khử oxit kim loại Y X Y A Cu Fe B Fe Cu C Cu Ag D Ag Cu Hoà tan 9,14g hợp kim Cu, Mg Al dung dịch HCl dư thu khí X 2,54g chất rắn Y Trong hợp kim, khối lượng Al gấp 4,5 lần khối lượng Mg Thể tích khí X (đkc) A 7,84 lít B 5,6 lít C 5,8 lít D 6,2 lít Cho 19,2g Cu vào dung dịch loãng chứa 0,4 mol HNO3, phản ứng xảy hồn tồn thể tích khí NO thu (đkc) A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Viết phương trình hố học phản ứng sơ đồ chuyển hoá sau Cr (1) Cr2O3 (2) Cr2(SO4)3 (3) Cr(OH)3 d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (1') BT Sách Giáo Khoa (4) NaCrO2 ...HÓA HỌC 12 giáo viên Hoạt động học sinh Bài 1: Hoạt động (5’)  HS dựa vào tính chất  Lắng nghe, ghi chép lại hố học Cu hợp chất để hoàn thành PTHH phản ứng... vào sắt A 9,3g C 9,5g B 9,4g D 9,6g  Yêu cầu học sinh x gam  tính tốn theo phương 1,2 g HĨA HỌC 12 thảo luận tập trình x = 9,6 (gam)  Yêu cầu đại diện chỗ trả lời  Yêu cầu nhận xét Đáp án. .. tạo hợp chất có số oxi hố +2  HS hồn thành phản ứng tính tốn lượng chất có liên quan   a= 1,55   b= 0,15  %Fe =86,8%   %Cr =7,8% Hoạt động 3: (3’) - Hướng dẫn HS tự làm BT : Hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay