Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:48

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết: - Cấu hình electron bất thường nguyên tử Cr, Cu - Vì đồng có số oxi hố +1 +2, crom có số oxi hố từ +1 đến + Kĩ năng: Viết PTHH phản ứng dạng phân tử ion thu gọn phản ứng thể tính chất hố học Cr Cu Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II CHUẨN BỊ: Các tập luyện tập III PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + diễn giảng + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: kết hợp với luyện tập Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động 1: NỘI DUNG GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Gv: Chia lớp thành nhóm; Phát phiếu học tập cho học sinh: + BT1a: Nhóm + BT1b: Nhóm + BT2: Nhóm + BT3: Nhóm - GV phát phiếu học tập Hoạt động 2: I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG:SGK - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức học Hoạt động - HS vận dụng kiến thức học để làm tập II BÀI TẬP: Bài Viết phương trình hố học phản ứng sơ đồ chuyển hoá sau a Cr b Cr - GV ?: Với NaOH kim loại phản ứng ? Phần khơng tan sau phản ứng hợp kim dung dịch NaOH có thành phần ? - GV ?: Phần không tan tác dụng với (1) (1) Cr2O3 Cr2O3 (2) (2) Cr2(SO4)3 Cr2(SO4)3 (3) (3) Cr(OH)3 Cr(OH)3 (4) (4) NaCrO2 Cr2O3 Bài Khi đun nóng mol natri đicromat người ta thu 48g O2 mol Cr2O3 Hãy viết phương trình phản ứng xem natri đicromat bị nhiệt phân hoàn toàn chưa ? Bài 3: Khi cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 dung dịch HCl có phản ứng xảy ? - HS hồn thành phản ứng tính tốn lượng chất có liên quan - GV nhận xét đánh giá Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí Lấy phần khơng tan cho tác dụng với dung dịch HCl dư (khơng có khơng khí) thu 38,08 lít khí Các thể tích khí đo đkc Xác định % khối lượng hợp kim Giải - Với NaOH dư: Chỉ có Al phản ứng Al →  nAl = H2 2 6, 72 nH2 = = 0,2 (mol) 3 22,  %Al = 0, 2.27 100 = 5,4% 100 - Phần không tan + dd HCl Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 a→ a Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 b→ b 56a 52b  94, � a 1,55 %Fe =86,8% � � � � � � 38, 08 a b  %Cr =7,8% �b 0,15 � � 22, � VI DẶN DÒ: TIẾT SAU KIỂM TRA VIẾT VII RÚT KINH NGHIỆM ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Gv: Chia lớp thành nhóm; Phát phiếu học tập cho học sinh: + BT1a: Nhóm + BT1b: Nhóm + BT2: Nhóm + BT3: Nhóm - GV phát phiếu học tập Hoạt động 2: I KIẾN... toàn chưa ? Bài 3: Khi cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 dung dịch HCl có phản ứng xảy ? - HS hoàn thành phản ứng tính tốn lượng chất có liên quan - GV nhận xét đánh giá Al tác... THỨC CẦN NẮM VỮNG:SGK - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức học Hoạt động - HS vận dụng kiến thức học để làm tập II BÀI TẬP: Bài Viết phương trình hố học phản ứng sơ đồ chuyển hoá sau a Cr
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay