Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:48

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS hiểu: - Cấu hình e bất thường nguyên tử Cr, Cu - Cu có số oxi hố +1, +2, Cr có số oxi hố +2, +3, +6 *HS biết: - Tính chất hố học Cr Cu - Tính chất hố học số hợp chất Cu hợp chất Crom 2.Kỹ : - viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn tính chất hố học Cr Cu hợp chất chúng - giải tập Cr Cu II) Chuẩn bị : - GV: Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị trước BT SGK - HS : Ôn tập kỹ vấn đề có liên quan đến nơị dung luyện tập III: Tiến trình dạy học : ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ( xen kẽ mới) Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung ghi GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động A Kiến thức cần nhớ: GV lập bảng hệ thống Cấu hình electon : hố tính chất hố học crom đồng Đơn chất Cấu hình electron HS điền vào bảng nguyên tử (GV cho HS hoạt động nhóm ) Crom HS nhận xét chéo nhóm Số oxi hố Tính chất hoá thường gặp học (viết pthh với PK, axit , hợp chất dd muối) Đồng 2.Tính chất: Hoạt động GV lập bảng hệ thống kiến thức Của hợp chất để HS tự điền Gv cho HS hoạt động nhóm Hợp chất Cho HS nhận xét chéo nhóm Hợp chất Cu (II) Hợp chất Cr (III) Thí dụ Tính chất hố học GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hợp chất Cr (VI) B Bài tập : Bài tập : (trang 166) Hoàn thành PTHH phản ứng dãy chuyển đổi sau : t Cu + S  CuS → t CuS + 2HNO3 đặc  Cu(NO3)2 + H2S → Hoạt động Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaNO3 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 +2H2O GV cho hS lên bảng hoàn thành PTHH CuCl2 +Mg → MgCl2 + Cu Bài tập : (166) mCu = 14,8.43,24 = 64( g ) 100 -> mFe= 14,8 – 6,4 = 8,4 (g) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 n H = n Fe = 8,4 = 0,15(mol ) → V = 22,4.0,15 = 3,36(lit ) 56 Đáp án D GV hướng dẫn HS làm tập Bài tập : (trang 166) HS viết PTHH t CuO + H2  Cu + H2O → (1) 3Cu +8HNO3 → 3CuNO3)2 +2NO + 4H2O (2) CuO +2HNO3 → Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O (3) n NO = 4,48 = 0,2(mol ) 22,4 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Theo (2) nCu = n NO = 0,3(mol ), n HNO = n NO = 0,8( mol ) GVhướng dẫn làm tập 1 cho HS Theo (3) nCuO = n HNO = (1 − 0,8) = 0,1(mol ) Hs viết PTHH tính số mol dựa theo pthh → nNOban đầu = 0,1 + 0,3 = 0,4 (mol) h= 0,3 100% = 75% 0,4 Đáp án B Bài tập : (trang 166) Fe + CuSO4 → FeSO4 +Cu x x x x (mol) ∆ m tăng = 64x – 56 x =1,2 ⇒ x= 0,15 ⇒ mCu= 64 0,15 = 9,6 g ⇒ Đáp án D Bài tập : (trang 166) 3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO ↑ + 4H2O Đáp án B Gv : cho HS lên bảng làm tập GV cho học sinh nhận xét rút kết luận Hoạt động 4: * Hướng dẫn HS tự học nhà ; Làmbài tập 7.61->7.68 SBT hoá học ... nhóm Hợp chất Cho HS nhận xét chéo nhóm Hợp chất Cu (II) Hợp chất Cr (III) Thí dụ Tính chất hố học GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hợp chất Cr (VI) B Bài tập : Bài tập : (trang 166) Hoàn thành PTHH phản ứng... hố Tính chất hố thường gặp học (viết pthh với PK, axit , hợp chất dd muối) Đồng 2 .Tính chất: Hoạt động GV lập bảng hệ thống kiến thức Của hợp chất để HS tự điền Gv cho HS hoạt động nhóm Hợp chất. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động A Kiến thức cần nhớ: GV lập bảng hệ thống Cấu hình electon : hố tính chất hố học crom đồng Đơn chất Cấu hình electron HS điền vào bảng nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay