Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

HĨA HỌC 12 BÀI THỰC HÀNH (cơ bản) TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG NHỮNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Củng cố kiến thức số tính chất hoá học kim loại Cr, Fe, Cu hợp chất quan trọng chúng Về kĩ Tiếp tục rèn luyện kĩ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất an tồn, có hiệu II CHUẨN BỊ Dụng cụ Giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn, đũa thuỷ tinh Hoá chất + Dung dịch: NaOH, HCl, K2Cr2O7, FeCl2, FeSO4, H2SO4 đặc, loãng, K2Cr2O7 + Đồng (mãnh vụn) HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH Chia HS nhóm thực hành Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2 a Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm: SGK b Quan sát tượng xảy nhận xét Thí nghiệm 2: Điều chế sắt (II) hiđroxit a Tiến hành thí nghiệm quan sát tượng xảy - Hồ tan FeCl2 vào ống nghiệm Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch NaOH lỗng (đã đun sơi) - Trong ống nghiệm xuất kết tủa màu trắng xanh Fe(OH)2 sau hóa nâu - Phương trình hố học (HS viết SGK) b Nhận xét kết luận Thí nghiệm 3: Tính OXH K2Cr2O7 a Tiến hành thí nghiệm quan sát tượng xảy - Tiến hành thí nghiệm SGK - PTHH b Kết luận: K2Cr2O7 có tính oxi hố Thí nghiệm 4: Phản ứng đồng với dung dịch H2SO4(đặc, nóng) HS tiến hành thí nghiệm hướng dẫn SGK GV lưu ý HS phản ứng có tạo khí độc hại nên phải cẩn thận HS viết PTHH SGK HƯỚNG DẪN VIẾT TƯỜNG TRÌNH Tên HS - Lớp: - Tổ Tên thực hành: HÓA HỌC 12 3.Nội dung tường trình: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm, mơ tả tượng quan sát được, giải thích, viết phương trình (nếu có) thí nghiệm tiến hành GV nhận xét buổi thực hành rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau Dặn dò nhà ôn lại để tiết học sau kiểm tra 45 phút Những vấn đề cần bổ sung sau tiết dạy: ...HĨA HỌC 12 3.Nội dung tường trình: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm, mơ tả tượng quan sát được, giải thích, viết phương trình (nếu có) thí nghiệm tiến hành GV nhận xét buổi thực hành rút... có) thí nghiệm tiến hành GV nhận xét buổi thực hành rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau Dặn dò nhà ơn lại để tiết học sau kiểm tra 45 phút Những vấn đề cần bổ sung sau tiết dạy:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay