Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG NHỮNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức tính chất hố học quan trọng sắt, crom, đồng số hợp chất chúng - Tiến hành số thí nghiệm cụ thể: + Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 + Thử tính oxi hố K2Cr2O7 + Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ làm thí nghiệm hố học kĩ làm việc với hố chất (rắn, lỏng), với dụng cụ thí nghiệm, đun nóng dung dịch, kĩ quan sát, giải thích tượng hố học,… Thái độ: Cẩn thận nghiêm túc II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn - Hoá chất: Kim loại: Cu, đinh sắt; Các dung dịch: HCl, NaOH, K2Cr2O7; H2SO4đặc Học sinh: + Chuẩn bị nội dung thực hành + Kẻ tường trình vào vở: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 STT Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng PTPƯGiải thích III PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện, nhắc nhở nội quy an tồn tiến hành thí nghiệm Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực hành GV: nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng, phản ứng oxi hố – khử - Làm mẫu số thí nghiệm HS: lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị thực hành Hoạt động HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học K2Cr2O7 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 * Tiến hành: (SGK) * Hiện tượng giải thích: - Dung dịch lúc đầu có mầu da cam ion Cr2O72- sau chuyển dần sang mầu xanh ion Cr3+ Hoạt động K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực Cr (SO ) +K SO +3 Fe (SO ) + H O 4 thí nghiệm - Kết luận: K2Cr2O7 có tính oxi hóa mạnh , đặc biệt môi trường axit, Cr+6 bị khử thành ion Cr3+ Thí nghiệm 2: Điều chế thử tính chất hiđroxit sắt * Tiến hành: (SGK) * Hiện tượng giải thích: - Trong ống nghiệm (1) xuất kết tủa mầu trắng xanh, ống nghiệm (2) xuất kết tủa màu nâu đỏ Pư: FeSO4 + NaOH  Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3↓ + Na2SO4 - Dùng đũa thuỷ tinh lấy nhanh loại kết tủa, sau nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch HCl - Trong ống nghiệm (1) kết tủa tan dần, thu dung dịch có mầu lục nhạt FeCl2 Trong ống nghiệm (2) kết tủa tan dần tạo dung dịch có mầu nâu FeCl3 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động * Kết luận: Sắt (II) hidroxit sắt (III) HS: tiến hành thí nghiệm SGK hidroxit có tính bazơ GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí nghiệm Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học muối sắt * Tiến hành: (SGK) * Dung dịch ống nghiệm chuyển dần từ mầu vàng sang mầu nâu sẫm cuối xuất kết tủa tím đen Pư: FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2 Hoạt động * Kết luận: Muối Fe3+ có tính oxi hóa HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực Thí nghiệm 4: Tính chất hóa học thí nghiệm đồng * Tiến hành: (SGK) * Hiện tượng giải thích: - Ống nghiệm (1) khơng có pư xảy - Ống nghiệm (2) pư hóa học khơng xảy - Ống nghiệm (3) sau thời gian miệng ống nghiệm có khí màu nâu đỏ, dung dịch có mầu xanh Hoạt động 6: HS: Viết tường trình II Viết tường trình: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 GV: Nhận xét buổi thực hành HS: Dọn dẹp phòng thí nghiệm VI DẶN DỊ: XEM TRƯỚC BÀI: NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH VII RÚT KINH NGHIỆM: ... hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học K2Cr2O7 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 * Tiến hành: (SGK) * Hiện tượng giải thích: - Dung dịch lúc đầu... ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động * Kết luận: Sắt (II) hidroxit sắt (III) HS: tiến hành thí nghiệm SGK hidroxit có tính bazơ GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí nghiệm Thí nghiệm 3: Tính chất hóa. .. Kết luận: Muối Fe3+ có tính oxi hóa HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực Thí nghiệm 4: Tính chất hóa học thí nghiệm đồng * Tiến hành: (SGK) * Hiện tượng giải thích:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay