Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể : - Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt hoá chất cần thiết - Thử tính oxi hố K2Cr2O7 - Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, giải thích viết PTHH Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm Trọng tâm: - Điều chế số hợp chất sắt - Tính oxi hố Cr+6 tính khử Cu Tư tưởng: Cẩn thận làm thí nghiệm Hóa học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên: Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn Hoá chất: Kim loại: Cu, đinh sắt; Các dung dịch: HCl, NaOH, K2Cr2O7; H2SO4đặc HĨA HỌC 12 Học sinh: Đọc trước thí nghiệm SGK III PHƯƠNG PHÁP HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời gian Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng I NỘI DUNG THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH 5' Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực hành - GV: + Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng, phản ứng oxi hoá – khử + Làm mẫu số thí nghiệm HS: lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị thực hành 5' * Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học K2Cr2O7 HS: tiến hành thí nghiệm SGK * Tiến hnh: (SGK) * Hiện tượng v giải thích: GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí nghiệm - Dung dịch lúc đầu có màu da cam ion Cr2O72- sau chuyển dần sang màu xanh ion Cr3+ K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 HÓA HỌC 12 Cr2(SO4)3 +K2SO4 +3 Fe2(SO4)3 + H2O * Kết luận: K2Cr2O7 có tính oxi hóa mạnh , đặc biệt mơi trường axit, Cr+6 bị khử thành ion Cr3+ 5' * Hoạt động 3: HS: tiến hành thí nghiệm SGK Thí nghiệm 2: Điều chế thử tính chất hiđroxit sắt * Tiến hnh: (SGK) GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Hiện tượng v giải thích: thí nghiệm - Trong ống nghiệm (1) xuất kết tủa màu trắng xanh, ống nghiệm (2) xuất kết tủa màu nâu đỏ Pư: FeSO4 + NaOH  Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3↓ + Na2SO4 - Dùng đũa thuỷ tinh lấy nhanh loại kết tủa, sau nhỏ tiếp vo ống nghiệm vi giọt dung dịch HCl - Trong ống nghiệm (1) kết tủa tan dần, thu dung dịch có màu lục nhạt FeCl Trong ống nghiệm (2) kết tủa tan dần tạo dung dịch có màu nâu FeCl3 * Kết luận: Sắt (II) hidroxit v sắt (III) hidroxit có tính bazơ 5' * Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học muối sắt HS: tiến hành thí nghiệm SGK * Tiến hnh: (SGK) * Dung dịch ống nghiệm chuyển dần từ màu GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực vàng sang màu nâu sẫm cuối xuất hiện thí nghiệm kết tủa tím đen Pư: FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2 HÓA HỌC 12 * Kết luận: Muối Fe3+ có tính oxi hóa 20' * Hoạt động 5: II VIẾT TƯỜNG TRÌNH HS: Viết tường trình GV: Nhận xét buổi thực hành Củng cố giảng: (3') Cho HS dọn dẹp PTN rửa dụng cụ thí nghiệm Bài tập nhà: (1') Chuẩn bị tiết sau làm kiểm tra tiết - lần V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày / / 20 Nơng Thị Bích Thủy ... viên Học sinh Nội dung ghi bảng I NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 5' Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực hành - GV: + Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng, ... HỌC 12 Học sinh: Đọc trước thí nghiệm SGK III PHƯƠNG PHÁP HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời gian Hoạt động Giáo. .. chuẩn bị thực hành 5' * Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học K2Cr2O7 HS: tiến hành thí nghiệm SGK * Tiến hnh: (SGK) * Hiện tượng v giải thích: GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay