Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG NHỮNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM I MỤC TIÊU: A Chuẩn kiến thức kỹ Kiến thức Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể :  Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt hố chất cần thiết  Thử tính oxi hố K2Cr2O7  Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng Kĩ - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, giải thích viết phương trình hố học Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm B Trọng tâm  Điều chế số hợp chất sắt  Tính oxi hóa Cr+6 tính khử Cu II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn Hoá chất: Kim loại: Cu, đinh sắt; Các dung dịch: HCl, NaOH, K2Cr2O7; H2SO4đặc III PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: HĨA HỌC 12 Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện, nhắc nhở nội quy an tồn tiến hành thí nghiệm Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực hành GV: nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng, phản ứng oxi hoá – khử - Làm mẫu số thí nghiệm HS: lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị thực hành Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học K2Cr2O7 HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Tiến hnh: (SGK) thí nghiệm * Hiện tượng v giải thích: - Dung dịch lúc đầu cĩ mu gia cam ion Cr 2O72sau chuyển dần sang mu xanh ion Cr3+ K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Cr2(SO4)3 +K2SO4 +3 Fe2(SO4)3 + H2O * Kết luận: K2Cr2O7 cĩ tính oxi hĩa mạnh , đặc biệt môi trường axit, Cr+6 bị khử thnh ion Cr3+ HĨA HỌC 12 Hoạt động 3: Thí nghiệm 2: Điều chế thử tính chất HS: tiến hành thí nghiệm SGK hiđroxit sắt GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Tiến hnh: (SGK) thí nghiệm * Hiện tượng v giải thích: - Trong ống nghiệm (1) xuất kết tủa mu trắng xanh, ống nghiệm (2) xuất kết tủa màu nâu đỏ Pư: FeSO4 + NaOH  Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3↓ + Na2SO4 - Dùng đũa thuỷ tinh lấy nhanh loại kết tủa, sau nhỏ tiếp vo ống nghiệm vi giọt dung dịch HCl - Trong ống nghiệm (1) kết tủa tan dần, thu dung dịch cĩ mu lục nhạt FeCl2 Trong ống nghiệm (2) kết tủa tan dần tạo dung dịch cĩ mu nu FeCl3 * Kết luận: Sắt (II) hidroxit v sắt (III) hidroxit có tính bazơ Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học muối sắt HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Tiến hnh: (SGK) thí nghiệm * Dung dịch ống nghiệm chuyển dần từ mu vng sang mu nu sẫm v cuối cng xuất kết tủa tím đen Pư: FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2 * Kết luận: Muối Fe3+ cĩ tính oxi hĩa HĨA HỌC 12 Hoạt động Thí nghiệm 4: Tính chất hóa học đồng HS: tiến hành thí nghiệm SGK * Tiến hnh: (SGK) GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Hiện tượng v giải thích: thí nghiệm - Ống nghiệm (1) khơng có pư xảy - Ống nghiệm (2) pư hóa học khơng xảy - Ống nghiệm (3) sau thời gian miệng ống nghiệm có khí màu nâu đỏ, dung dịch cĩ mu xanh Hoạt động 6: HS: Viết tường trình GV: Nhận xét buổi thực hành V CỦNG CỐ: VI DẶN DÒ: TIẾT SAU KIỂM TRA VIẾT * Kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… ... luận: Muối Fe3+ cĩ tính oxi hĩa HĨA HỌC 12 Hoạt động Thí nghiệm 4: Tính chất hóa học đồng HS: tiến hành thí nghiệm SGK * Tiến hnh: (SGK) GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Hiện tượng... đầu buổi thực hành GV: nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng, phản ứng oxi hoá – khử - Làm mẫu số thí nghiệm HS: lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị thực hành Hoạt động... hidroxit v sắt (III) hidroxit có tính bazơ Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học muối sắt HS: tiến hành thí nghiệm SGK GV: quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực * Tiến hnh: (SGK) thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay