Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS biết: - Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể: - Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 FeCl3, Fe(OH)3 từ Fe hoá chất càn thiết - Thử tính oxi hố K2Cr2O7 - Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng 2.Kỹ : - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát, nêu tượng, giải thích viết PTHH Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm II) Chuẩn bị : - GV: hoá chất: Fe, vụn Cu, dd NaOH đặc, dd FeSO4, dd H2SO4 đặc, giấy quỳ tím, dd HCl lỗng, dd H2SO4 lỗng, dd K2Cr2O7, ống nghiệm, cặp gỗ, cốc thuỷ tinh, đền cồn, chậu thuỷ tinh, ống nhỏ giọt, tẩm dd NaOh - HS : đọc trước nội dung thực hành III: Tiến trình dạy học : 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ: ( không kiểm tra) 3.Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung ghi HÓA HỌC 12 Hoạt động I) Nội dung thí nghiệm cách tiến hành GV nêu mục tiêu tiết 1) Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2 thựchành - Tiến hành thí nghiệm SGK ơn kiến thức Nhận xét : Fe, Cr, Cu , phản ứng oxihoa Khi đun nóng nhẹ thấy bọt khí sủi Màu dd khử ↑ t HS lắng nghe , tiếp thu chuẩn bị PTHH : Fe + HCl → FeCl2 + H2 làm thực hành t0 2) Thí nghiệm : Điều chế Fe(OH)2 Hoạt động Tiến hành thí nghiệm SGK Gv hướng dẫn HS tiến hành thí Nhận xét : Trong ống nghiệm xuất kết tủa màu nghiệm SGK HS quan sát trắng xanh Fe(OH)2 sau hố nâu thí nghiệm nhận xét viết PTHH FeCl2 +2 NaOH → Fe(OH)2 +2 NaCl Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 Kết luận: sắt(II) hidroxit sắt (III) hidroxit có tính bazơ 3) Thí nghiệm : Tính oxihố K2Cr2O7 Tiến hành thí nghiệm SGK Hiện tượng giải thích: Dung dịch lúc đầu có màu da cam ion Cr2O72-sau chuyển dần sang màu xanh 3+ Gvhướng dẫn thí nghiệm ion Cr SGK cho HS quan sát màu p/ứ: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + kết tủa để ống nghiệm lên giá K2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O ống nghiệm sau thời gian quan sát màu kết tủa Kết luận : K2Cr2O7 có tính oxi hố mạnh ,đặc biệt ống nghiệm Hs viết PTHH môi trường axit, Cr+6 bị khử thành ion Cr3+ Hoạt động 4) Thí nghiệm 4: Phản ứng đồng với dung dịch H2SO4 ( đặc nóng ) HĨA HỌC 12 : Hoạt động Tiến hành thí nghiệm SGK GV tiến hành thí nghiệm Nhận xét : H2SO4 đặc nóng đă oxihố Cu thành Cu2+, SGK cho HS quan sát nhận xét sau Cu2+ tác dụng với NaOH tạo kết tủa viết PTPƯ xác định số oxihoa Cu(OH)2 Lưu ý phản ứng xảy Các PTHH môi trường H2SO4 nên phải cho t Cu + 2H2SO4 (Đặc) → CuSO4+ SO2 ↑ H2SO4 dư phản ứng điều +2H2O chế FeSO4 t0 CuSO4 + 2NaOH(loãng) → CuSO4 ↓ + Na2SO4 Hoạt động Công việc sau buổi thực hành : GV nhận xét, rút kinh nghiệm buổi thực hành Hs : Thu dọn dụng cụ , hoá chất , vệ sinh lớp học , viết tường trình ...HĨA HỌC 12 Hoạt động I) Nội dung thí nghiệm cách tiến hành GV nêu mục tiêu tiết 1) Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2 thựchành - Tiến hành thí nghiệm SGK ơn kiến thức Nhận... CuSO4 ↓ + Na2SO4 Hoạt động Công việc sau buổi thực hành : GV nhận xét, rút kinh nghiệm buổi thực hành Hs : Thu dọn dụng cụ , hoá chất , vệ sinh lớp học , viết tường trình ... K2Cr2O7 có tính oxi hố mạnh ,đặc biệt ống nghiệm Hs viết PTHH môi trường axit, Cr+6 bị khử thành ion Cr3+ Hoạt động 4) Thí nghiệm 4: Phản ứng đồng với dung dịch H2SO4 ( đặc nóng ) HĨA HỌC 12 : Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay