Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:40

Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Giáo án Hóa 12 THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM Mục tiêu: a ) Về kiến thức: Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm cụ thể : - Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt hoá chất cần thiết - Thử tính oxi hố K2Cr2O7 - Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng b ) Về kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, giải thích viết PTHH Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm → Trọng tâm - Điều chế số hợp chất sắt - Tính oxi hố Cr+6 tính khử Cu c ) Về thái độ: Cẩn thận nghiêm túc Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên : Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn Hoá chất: Kim loại: Cu, đinh sắt; Các dung dịch: HCl, NaOH, K2Cr2O7; H2SO4đặc b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước thực hành nhà Tiến trình dạy: a ) Kiểm tra cũ: Trong học b) Dạy nội dung mới: GV: Bàn Ngọc Chinh Trang 147 Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hoạt động Học sinh Hoạt động Giáo viên Hoạt động 1: (5’) - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm Giáo án Hóa 12 Nội dung I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: - Làm TN theo HD GV Thí nghiệm Điều chế FeCl2 - Cách TH: (SGK) - Hiện tượng: - Yêu cầu HS nêu tượng giải thích - Nêu tượng thí nghiệm xảy + Phản ứng xảy ra, bọt khí chậm, đun nóng bọt khí nhanh dung dịch có màu lục nhạt + Khi gần kết thúc phản ứng, màu dung dịch chuyển sang màu vàng (do phần Fe2+ bị - yêu cầu bổ sung - Các nhóm bổ sung thiếu sót oxi hố khơng khí → Fe3+) - Giải thích: Do xảy phản ứng Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - Lắng nghe Sau phản ứng gần kết thúc - Kết luận thí nghiệm FeCl2 → FeCl3 Hoạt động 2: (10’) Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2: - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm - Làm TN theo HD GV - Yêu cầu HS nêu tượng giải thích - - Cách tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm, ống 10 giọt nước cất đun sơi Hồ tan FeSO4 vào ống nghiệm (1), Fe2(SO4)3 vào ống nghiện (2), nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch NaOH loãng - Hiện tượng giải thích: Nêu tượng thí nghiệm xảy - Trong ống nghiệm (1) xuất kết tủa màu trắng xanh, ống nghiệm (2) xuất kết tủa màu nâu đỏ - Giải thích FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2↓+ Na2SO4 - yêu cầu bổ sung - Các nhóm bổ sung thiếu sót Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3↓ + Na2SO4 - Lắng nghe GV: Bàn Ngọc Chinh Trang 148 Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Giáo án Hóa 12 - Kết luận thí nghiệm Hoạt động 3: (10’) - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm - Làm TN theo HD GV Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học kali đicromat K2Cr2O7 - Tiến hành: Nhỏ vào ống nghiệm 10 giọt dung dịch K2Cr2O7 Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch H 2SO4 lỗng, lắc nhẹ Sau nhỏ tiếp vào ống nghiệm giọt dung dịch FeSO4 , lắc nhẹ - Hiện tượng giải thích: - Yêu cầu HS nêu tượng giải thích - Nêu tượng thí nghiệm xảy - Dung dịch lúc đầu có màu gia cam ion Cr 2O72sau chuyển dần sang màu xanh ion Cr3+ - Giải thích Pư: - yêu cầu bổ sung - Các nhóm bổ sung thiếu sót K2Cr2O7 + FeSO + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4+ Fe2(SO4)3 - Kết luận: K2Cr2O7 có tính oxi hóa mạnh , đặc biệt môi trường axit, Cr+6 bị khử thành ion Cr3+ + H2O - Lắng nghe Hoạt động 4: (10’) Thí nghiệm 4: Phản ứng Cu với dd H 2SO4 đặc, nóng: - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm - Làm TN theo HD GV - Yêu cầu HS nêu tượng giải thích -Tiến hành thí nghiệm: + Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm (1) có vài mảnh đồng + Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiện (2) có vài mảnh đồng - Nêu tượng thí nghiệm xảy + Nhỏ giọt dd HNO3 lỗng vồ ống nghiệm (3) có mảnh đồng - Hiện tượng Ống nghiệm (1) khơng có pư xảy - yêu cầu bổ sung - Các nhóm bổ sung thiếu sót Ống nghiệm (2) pư hóa học không xảy Ống nghiệm (3) sau thời gian miệng ống nghiệm có khí màu nâu đỏ, dung dịch có màu xanh - Giải thích: - Kết luận: GV: Bàn Ngọc Chinh - Lắng nghe Chứng minh phản ứng Cu với H 2SO4 đặc nóng Trang 149 Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Giáo án Hóa 12 c ) Củng cố, luyện tập: (8') - GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành - HD HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm, lớp học, viết tường trình theo mẫu d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (2') Nhắc nhở HS chuẩn bị kiểm tra tiết GV: Bàn Ngọc Chinh Trang 150 ... Giáo án Hóa 12 - Kết luận thí nghiệm Hoạt động 3: (10’) - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm - Làm TN theo HD GV Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học kali đicromat K2Cr2O7 - Tiến hành: Nhỏ vào... cấp II – III Bắc Quang Giáo án Hóa 12 c ) Củng cố, luyện tập: (8') - GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành - HD HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm, lớp học, viết tường trình... tượng giải thích -Tiến hành thí nghiệm: + Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm (1) có vài mảnh đồng + Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiện (2) có vài mảnh đồng - Nêu tượng thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom, Giáo án Hóa học 12 bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay