Quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh quảng nam 9tt)

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÔ VĂN HẬU QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS LÊ BẢO Phản biện 1: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh ngày nay, nước tập trung đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước , để đạt mục tiêu cần phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cơng chức Điều đòi hỏi Nhà nước phải thường xun quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao Thực tế chứng minh nơi cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức tốt nơi cơng việc vận hành trơi chảy thơng suốt Do đó, việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nội dung quan trọng cơng cải cách hành nhà nước, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh chuyên nghiệp bước hoạt động có hiệu lực, hiệu Chính hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) đội ngũ cán bộ, công chức công tác quản nhà nước (QLNN) hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhiệm vụ chiến lược giữ vị trí quan trọng có ý nghĩa to lớn nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội nước ta nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tuy nhiên, thực tế nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tỉnh Quảng Nam chưa đáp ứng yêu cầu Đồng thời công tác quản nhà nước hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh nhiều bất cập, cụ thể như: cán quản ĐTBD thiếu kinh nghiệm đạo, điều hành, chưa đào tạo công tác quản giáo dục; hệ thống văn pháp quy làm sở pháp để tổ chức, quản ĐTBD chưa đồng bộ, kịp thời; công tác xây dựng kế hoạch ĐTBD chưa sát với nhu cầu thực tiễn CBCC đơn vị sử dụng CBCC; công tác kiểm tra ĐTBD CBCC mang tính hình thức Để khắc phục tồn tại, bất cập nêu giúp công tác quản nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức tỉnh Quảng Nam có đổi bản, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thì dựa yêu cầu khách quan cấp thiết luận thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài ”Quản nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Hệ thống hóa sở luận đánh giá thực trạng QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam, từ đề xuất phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Thứ nhất, làm rõ sở luận công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC Thứ hai, phân tích thực trạng QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam; từ đánh giá thành tựu, tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề luận thực tiễn công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC địa bàn tỉnh Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản nhà nước hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam Về không gian: Luận văn tiến hành triển khai nghiên cứu công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC địa bàn tỉnh Quảng Nam Về thời gian: Luận văn nghiên cứu QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2011-2015 giải pháp có ý nghĩa năm đến Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu: Những nguồn tài liệu, số liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu thu thập từ sách báo, tạp chí khoa học, niên giám thống kê Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, báo cáo thường niên, tin nội bộ, quy hoạch tổng thể Ủy ban nhân dân Sở, Ban, ngành tỉnh; Các tài liệu thông tin cơng bố giáo trình, báo, tạp chí, cơng trình đề tài khoa học nước 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt mục tiêu đề tài, tác giả kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp nghiên cứu hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1.Cơ sở luận quản nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2.Thực trạng quản nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam Chương 3.Giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC 1.1.1 Khái niệm cán bộ, cơng chức Khái niệm cán công chức quy định phân biệt rõ Điều 4, Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 Theo CBCC có điểm chung công dân Việt Nam, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức thì: Đào tạo q trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học; Bồi dưỡng hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ làm việc Sự khác đào tạo bồi dưỡng phân biệt dấu hiệu thời gian, nội dung ĐTBD, đòi hỏi quy chuẩn ĐTBD Thời gian khóa bồi dưỡng thường kéo dài 1-2 tuần 1-3 tháng Đào tạo thường có thời gian dài hơn, khoảng từ năm học trở lên Về cấp, sau hồn thành khố đào tạo, người học cấp trình độ đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chứng nhận học qua khoá bồi dưỡng Từ quan niệm nêu trên, hiểu: ĐTBD CBCC trình tổ chức học tập cho đội ngũ CBCC nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc giúp họ thực tốt nhiệm vụ giao 1.1.3 Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức a Về đào tạo Bao gồm: Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học b Về bồi dưỡng Bao gồm: luận trị; kiến thức quản chuyên ngành, chun mơn, nghiệp vụ; kiến thức quốc phòng an ninh; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ 1.1.4 Khái niệm quản nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức QLNN hoạt động ĐTBD CBCC khái niệm chưa quy định rõ văn quy phạm pháp luật Tuy nhiên qua nghiên cứu khái niệm có liên quan hiểu QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tác động có tổ chức, có định hướng quan nhà nước có thẩm quyền lên đối tượng quản quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực ĐTBD CBCC sở sách, pháp luật ĐTBD QLNN hoạt động ĐTBD CBCC nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chun mơn, đạo đức cơng vụ đội ngũ CBCC 1.1.5 Vai trò quản nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Là yếu tố tiền đề định đến hiệu lực, hiệu công tác thực thi công vụ Làm cho tất hoạt động ĐTBD CBCC vào kỷ cương, trật tự Đảm bảo công ĐTBD CBCC thông qua hệ thống sách, pháp luật ĐTBD CBCC, tạo hội cho CBCC có điều kiện tham gia vào trình ĐTBD Đảm bảo điều kiện vật chất to lớn cho ĐTBD CBCC phát triển QLNN hoạt động ĐTBD CBCC góp phần đáp ứng yêu cầu CCHC giai đoạn 1.1.6 Quy định nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Các văn liên quan Trung ương việc tổ chức thực công tác ĐTBD CBCC soạn thảo ban hành đầy đủ, kịp thời từ Nghị định, Quyết định, Thông tư 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.2.1 Ban hành tổ chức thực sách, văn pháp luật quy định đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức Chính sách công cụ chủ yếu để thực QLNN trình phát triển kinh tế xã hội Việc xây dựng ban hành sách bao gồm tồn trình nghiên cứu để hình thành nội dung sách trình quan có thẩm quyền thơng qua sách Chính sách thường thể chế hóa hệ thống văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi chủ thể phù hợp với mục tiêu sách Tiêu chí đánh giá việc bao gồm: (1) mục tiêu sách, văn pháp luật cần rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi Kết sách đem lại chất lượng đội ngũ CBCC tỉnh, (2) giải pháp sách, văn pháp luật phải phù hợp, giải nguyên nhân vấn đề đặt (3) việc ban hành văn quy phạm pháp luật phải tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định, cơng khai, minh bạch thông tin liên quan đến ĐTBD CBCC 1.2.2 Xây dựng tổ chức thực đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Xây dựng kế hoạch ĐTBD việc làm quan trọng cơng tác ĐTBD CBCC, có ảnh hưởng lớn đến tiến trình thực chương trình ĐTBD Nếu kế hoạch xây dựng phù hợp với hoàn cảnh thực tế động lực thúc đẩy trình ĐTBD đạt mục tiêu định Ngược lại, kế hoạch không sát thực, thiếu khả thi ảnh hưởng xấu tới kết đào tạo, gây cân đối ĐTBD sử dụng Để xây dựng tổ chức thực đề án, kế hoạch ĐTBD CBCC hiệu cần phải quản tốt khâu bao gồm (1) xác định mục tiêu, (2) xác định nhu cầu, đối tượng, (3) phân bổ kinh phí ĐTBD Tiêu chí đánh giá việc xây dựng tổ chức thực đề án, kế hoạch ĐTBD CBCC là: (1) kế hoạch phải xây dựng, trước hết vào chủ trương, nghị cấp ủy Đảng liên quan đến công tác ĐTBD (2) kết ĐTBD so với tiêu, mục tiêu đề đề án, kế hoạch 1.2.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Đối với quan quản lý, quan chủ quản hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm mục đích đảm bảo máy quản vận hành theo quy định pháp luật, tránh xảy tượng vi phạm công tác quản lý; ngăn ngừa xử kịp thời sai phạm góp phần vào cơng tác phòng chống tham nhũng, lãng phí Tiêu chí đánh giá cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ĐTBD CBCC:(1) kết việc thực cơng tác ĐTBD có đảm bảo theo kế hoạch ĐTBD đề ra; (2) cách thức, nội dung kiểm tra hoạt động ĐTBD CBCC có đảm bảo tồn diện 1.2.4 Tổ chức máy quản công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Cơ cấu tổ chức máy quản công tác ĐTBD CBCC hệ thống quản hoàn chỉnh cấu tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ chế hoạt động quan hệ thống, đội ngũ đội ngũ chuyên viên tham mưu hoạt động hệ thống Theo Bộ Nội vụ đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương giúp quản Bộ, ngành địa phương công tác ĐTBD CBCC Dưới địa phương có Sở Nội vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cấp tỉnh Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy cấp huyện Tiêu chí đánh giá: Cơ cấu, số lượng đội ngũ CBCC tổ chức máy quản nhà nước hoạt động ĐTBD cán bộ, cơng chức có đảm bảo hiệu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.3.1 Nhận thức đội ngũ công chức, viên chức công tác đào tạo, bồi dƣỡng Nhận thức đội ngũ CBCC ĐTBD yếu tố bản, có tính chất định tới kết hoạt động ĐTBD Nhận 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NAM TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐTBD CBCC 2.1.1.Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa b Đặc điểm địa hình c Khí hậu 2.1.2 Điều kiện kinh tế 2.1.3 Điều kiện xã hội 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CẤU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 2.2.1 Cơ cấu giới tính 2.2.2 Cơ cấu theo độ tuổi 2.2.3 Cơ cấu theo trình độ a Trình độ chun mơn b Trình độ luận trị c Trình độ Quản nhà nước 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Thực trạng công tác ban hành thực sách, văn pháp luật quy định đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Ngày 30/6/2011, Tỉnh uỷ có Nghị số 04-NQ/TU 11 cơng tác cán giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Qua năm triển khai thực Nghị số 04-NQ/TU, công tác cán chất lượng đội ngũ CBCC từ tỉnh đến sở có nhiều chuyển biến tích cực đạt nhiều kết Đội ngũ CBCC cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 55,83%, tăng 28,37% so với trước có Nghị số 04; đó, đội ngũ CBCC xã thuộc huyện đồng có trình độ đại học chuyên môn trở lên đạt 67,3% (Nghị 60%), xã thuộc huyện miền núi đạt 39,5% (Nghị 30%) Đội ngũ Giám đốc, Phó giám đốc Sở, Ban, ngành tương đương tỉnh có trình độ sau đại học đạt 35,1% (Nghị 25%) Ngày 12/8/2016, Ban thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị số 04-NQ/TU nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 Đồng thời tỉnh Quảng Nam xây dựng, ban hành văn pháp luật nhằm khuyến khích cơng chức khơng ngừng nâng cao trình độ, lực cơng tác, cụ thể như: Quyết định số 36/2013/QĐUBND việc quy định chế độ trợ cấp học công tác quản người cử đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài; Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND việc quy định chế, sách hỗ trợ ĐTBD CBCC, viên chức tỉnh Quảng Nam Những văn ban hành kịp thời, có tác động mạnh đến phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tỉnh Quảng Nam Nội dung văn nêu đảm bảo tiêu chí nội dung rõ ràng, cụ thể; mục tiêu, giải pháp đắn, phù hợp; theo quy định, hướng dẫn nghị định, thơng tư phủ, quan cấp trên, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch văn ban hành 2.3.2 Thực trạng công tác xây dựng thực đề án, kế 12 hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.Ngồi UBND tỉnh xây dựng đề án như: Đề án đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế giai đoạn 2011-2015; Đề án đào tạo nguồn cán chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2016 Để thực thành cơng đề án hàng năm UBND tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch ĐTBD CBCC Căn vào kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội Vụ giữ vai trò điều phối, đơn vị phối hợp triển khai, thực Việc triển khai đề án kế hoạch ĐTBD CBCC hàng năm tỉnh Quảng Nam thời gian qua đạt kết đáng kể so với mục tiêu đề Bảng 2.9 So sánh giữ tiêu kết đào tạo, bồi dưỡng TT CBCC giai đoạn 2011-2015 Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng Danh mục đào tạo, bồi dưỡng Tổng số (lượt người) Kết thực Tổng số (lượt người) Đạt tỷ lệ (%) I luận trị 2500 5241 209,6 Cao cấp, cử nhân 1000 993 99,3 Trung cấp 1000 2495 249,5 Sơ cấp 500 1753 350,6 II Đào tạo chuyên môn 1500 1999 133,3 Sau đại học 550 436 79,3 13 TT Danh mục đào tạo, bồi dưỡng Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng Tổng số (lượt người) Kết thực Tổng số (lượt người) Đạt tỷ lệ (%) a Đào tạo nước 450 427 94,9 b Đào tạo nước 100 9,0 Đại học 450 997 221,6 a Đào tạo nước 450 993 220,7 b Đào tạo nước Cao đẳng, Trung cấp III Ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số 500 566 113,2 260 566 217,7 a Tiếng Anh 250 296 118,4 b Tiếng Lào 10 18 180,0 c Tiếng dân tộc thiếu số 252 IV Bồi dưỡng 36000 52743 146,5 Bồi dưỡng nước 36000 51216 142,3 1000 1677 167,7 a Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức a.1 Ngạch CV cao cấp a.2 Ngạch CV a.3 Ngạch CV b b.1 Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản Kiến thức, kỹ lãnh 54 576 1057 5000 4150 42 83,0 14 TT Danh mục đào tạo, bồi dưỡng Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng Tổng số (lượt người) Kết thực Tổng số (lượt người) Đạt tỷ lệ (%) đạo, quản cấp Sở b.2 b.3 b.4 Kiến thức, kỹ lãnh 90 đạo, quản cấp huyện Kiến thức, kỹ lãnh 648 đạo, quản cấp phòng Kiến thức, kỹ lãnh đạo 3370 quản cho cán cấp xã Bồi dưỡng bắt buộc tối c thiêu kiến thức, kỹ 30000 45389 151,3 chuyên ngành hàng năm Bồi dưỡng nước Tin học 97 1420 (Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam) Số liệu thống kê Bảng 2.9 cho thấy giai đoạn 20112015, toàn tỉnh đào tạo luận trị có 5241 lượt CBCC đạt 209,6 %; đào tạo chun mơn có 1.999 lượt CBCC đạt 133,3% so với tiêu đề ( chủ yếu đào tạo đại học với 997 lượt CBCC); bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, theo chức vụ lãnh đạo quản lý, kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho 52.733 lượt CBCC đạt 146,5% so với tiêu Tuy nhiên tiêu đào tạo sau đại 15 học đạt thấp (79,3%), đào tạo sau đại học nước đạt 9%, ngun nhân trình độ ngoại ngữ khơng đáp ứng yêu cầu sở đào tạo nước *Xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Việc xác định nhu cầu ĐTBD đơn vị, điạ phương dựa sở so sánh mục tiêu đặt giai đoạn 2011-2015 với thực trạng chất lượng CBCC để xác định yêu cầu ĐTBD Tuy nhiên, đơn vị, địa phương dựa mục tiêu đề ra, tổng hợp báo cáo để tiến hành lập danh sách cử CBCC học nhằm đáp ứng mục tiêu, mà chưa trực tiếp điều tra, khảo sát quy mô lớn nhu cầu ĐTBD toàn tỉnh Điều cho thấy việc xác định nhu cầu ĐTBD chưa thực hiệu *Sử dụng nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC Trên sở dự tốn kế hoạch tài hàng năm đơn vị, địa phương, tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể phân bổ kinh phí sử dụng kinh phí cơng tác ĐTBD cho đội ngũ CBCC Trung bình năm, tỉnh đầu tư kinh phí cho hoạt động ĐTBD đội ngũ CBCC trên, 21 tỷ đồng Bảng 2.10 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức giai đoạn 2011-2015 Nội dung Năm 2011 Năm Kinh phí (1000đ) Tỷ lệ (%) Kinh phí Mở lớp đào Hỗ trợ cho tạo, bồi CBCC dưỡng học 7.021.668 45,53 Tổng 8.399.392 15.421.060 54,47 100 10.662.023 11.143.300 21.805.323 16 2012 (1000đ) Tỷ lệ (%) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Kinh phí (1000đ) Tỷ lệ (%) Kinh phí (1000đ) Tỷ lệ (%) Kinh phí (1000đ) Tỷ lệ (%) 48,90 9.365.480 49,32 51,10 100 9.624.000 18.989.480 50,68 100 11.668.810 13.730.000 25.398.810 45,94 54,06 100 9.788.186 14.200.000 23.988.186 40,80 59,20 100 (Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam) Nguồn kinh phí dành cho hỗ trợ CBCC học ngày chiếm tỷ trọng cao tổng kinh phí (năm 2015 chiếm 59,2%) Qua cho thấy tỉnh Quảng Nam ngày trọng việc thực chế độ, sách hỗ trợ người ĐTBD để khuyến khích, tạo động lực cho CBCC nâng cao trình độ chun mơn, lực cơng tác 2.3.3 Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Thực công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác ĐTBD CBCC năm qua Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra sở thực chưc ĐTBD CBCC địa bàn tỉnh chủ yếu Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Nội dung công tác kiểm tra, đánh giá bao gồm: xây dựng kế hoạch ĐTBD, tổ chức quản ĐTBD, hình thức ĐTBD, đội ngũ giảng viên báo 17 cáo viên Tuy nhiên chưa có hoạt động kiểm tra, đánh giá việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát công tác ĐTBD đơn vị, địa phương 2.3.4 Thực trạng tổ chức máy quản nhà nƣớc công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Công tác ĐTBD CBCC ủy ban nhân dân tỉnh thống quản lý, đạo thực Tổ chức máy đội ngũ làm công tác QLNN hoạt động ĐTBD cấp tỉnh gồm có hai quan với Sở Nội vụ quan chủ trì Ban tổ chức Tỉnh ủy quan phối hợp với Sở Nội vụ hoạt động ĐTBD CBCC khối nhà nước khối Đảng tỉnh Quảng Nam Biên chế phụ trách công tác ĐTBD quan, đơn vị tồn tỉnh 82 cơng chức Số lượng so với 9932 CBCC tồn tỉnh, chiếm tỷ lệ 0,82% Đội ngũ cán làm công tác QLNN hoạt động ĐTBD đa số chưa đào tạo công tác quản ĐTBD, chủ yếu xuất phát điểm từ trường khối ngành kinh tế, đồng thời làm kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên cơng tác quản nhiều mặt hạn chế 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 2.4.1 Thành tựu Việc triển khai thực đề án, kế hoạch nhận quan tâm, đạo kịp thời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh nên mang lại hiệu cao công tác ĐTBD CBCC Hằng năm, UBND tỉnh cụ thể hóa mục tiêu Đề án kế hoạch để thực hiện; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực mục tiêu Đề án để có kế hoạch thực cho 18 năm tiếp theo, nhờ đó, cơng tác ĐTBD CBCC đạt kết đáng kể theo kế hoạch, yêu cầu tiến độ đề 2.4.2 Hạn chế Công tác xây dựng kế hoạch ĐTBD hình thức Sự gắn kết công tác ĐTBD với việc qui hoạch, bố trí, sử dụng cơng chức thiếu chặt chẽ, cử đối tượng ĐTBD chưa chuẩn xác Trong xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC tình trạng chưa đánh giá nhu cầu, chưa sát yêu cầu, nhiệm vụ quan, đơn vị thực trạng lực, trình độ đội ngũ CBCC Chỉ tiêu ĐTBD cử nhân trị, cao cấp luận trị thấp nên tỷ lệ số công chức Lãnh đạo thuộc diện phải bồi dưỡng thấp Chính sách khuyến khích chưa cao, chưa tạo điều kiện thời gian cho cán học 2.4.3 Nguyên nhân Hệ thống pháp luật sách, chế độ ĐTBD CBCC chưa thật hoàn thiện Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm mức đến việc triển khai thực Đề án ĐTBD CBCC Tư phương pháp QLNN ĐTBD CBCC lạc hậu, chưa thực đổi dẫn tới hiệu chất lượng ĐTBD chưa cao Một số CBCC chưa nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa cơng tác ĐTBD nên họ coi nghĩa vụ, khơng có động lực học tập rõ ràng, học cho đủ để nhận chứng chỉ, đáp ứng yêu cầu ngạch bậc Việc ĐTBD CBCC đơn vị, địa phương chưa thực chủ động Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát ĐTBD chưa quan tâm mức, mang tính hình thức KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn trình bày tổng quan tỉnh Quảng Nam công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam Qua thực trạng thực nội dung QLNN hoạt động 19 ĐTBD CBCC kết tích cực, nhiên nhiều hạn chế, tồn cần khắc phục để từ rút số học kinh nghiệm để định hướng, giải pháp bảo đảm cho việc hoàn thiện nội dung QLNN hoạt động ĐTBD CBCC đề xuất Chương CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam Thứ nhất, công tác ĐTBD giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực chiến lược cán giai đoạn Thứ hai, đầu tư cho ĐTBD CBCC đầu tư cho phát triển phải theo quy hoạch, kế hoạch chiến lược công tác cán Thứ ba, sách ĐTBD phải tạo động lực kích thích CBCC tham gia học tập, nâng cao lực công tác 3.1.2 Mục tiêu định hƣớng hồn thiện cơng tác quản nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam a Mục tiêu chung Mục tiêu chung tạo bước chuyển biến việc nâng cao lực, chất lượng hiệu ĐTBD CBCC; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ CBCC chun nghiệp, vững vàng trị, tinh thơng nghiệp vụ 20 b Mục tiêu cụ thể Xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng cho hoạt động ĐTBD CBCC Tổ chức hệ thống quản sở ĐTBD CBCC gọn nhẹ, khoa học, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch, chương trình ĐTBD hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế đơn vị, địa phương Tổ chức ĐTBD CBCC cấp để đạt mục tiêu cụ thể đề 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Tăng cƣờng ban hành hoàn thiện hệ thống sách, văn pháp luật hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Quảng Nam cần phải ban hành văn để hướng dẫn, áp dụng quy định Pháp luật phù hợp với điều kiện tỉnh Ban hành văn bản, sách nhằm khuyến khích tạo động lực cho người học Lập danh mục văn ĐTBD CBCC hết hiệu lực, văn hiệu lực cần sửa đổi, bổ sung để quan, tổ chức, cá nhân biết thực 3.2.2 Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Các quan, đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu đội ngũ CBCC đơn vị mục tiêu toàn tỉnh Nhất thiết cần tăng cường tính chủ động đơn vị, địa phương 21 việc xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC 3.2.3 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng Công tác kiểm tra, đánh giá cần thực tất khâu trình ĐTBD từ cán quản lý, triển khai thực văn bản, xây dựng kế hoạch, quản cơng tác ĐTBD Hình thức kiểm tra đột xuất hay thông báo trước cho sở ĐTBD Bộ phận kiểm tra cần phải có lực lĩnh vực cần kiểm tra, để đảm bảo kết kiểm tra đúng, từ có điều chỉnh cho hợp Thực nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá việc thực quy định pháp luật ĐTBD CBCC nhằm thiết lập kỷ cương pháp luật, ngăn ngừa tượng vi phạm sách, pháp luật 3.2.4 Kiện tồn máy QLNN hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Đội ngũ cán làm công tác quản ĐTBD người chịu trách nhiệm thực chế độ, sách, hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá công tác ĐTBD CBCC Vì vậy, lực lượng có vai trò quan trọng suốt trình quản từ khâu mở đầu đến kết thúc hoạt động ĐTBD Nếu đội ngũ cán có lực chất lượng khóa ĐTBD nâng cao ngược lại Vì cần tăng cường số lượng, chất lượng có sách đội ngũ 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƢƠNG Đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ có văn hướng dẫn thực ĐTBD cán theo quy định Luật Cán bộ, công chức Cần hoàn thiện văn pháp luật quản nhà nước ĐTBD văn có liên quan Nghiên cứu học tập kinh nghiệm 22 nước có hành tiên tiến, đại giới vận dụng có khoa học phù hợp với Việt Nam Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương nêu quan điểm, mục tiêu công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ trị giao 23 KẾT LUẬN Hiện nay, nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hành đại nhằm đáp ứng đòi hỏi q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cách mạng thơng tin - cơng nghệ để chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bối cảnh vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đặt yêu cầu, thử thách việc xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ, lực, kiến thức, tư tưởng vững vàng- nhân tố định hành đại Cơng tác ĐTBD CBCC động lực chủ yếu định thành công cho trình đổi đất nước Theo cơng tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC công việc phải trọng, quan tâm hàng đầu thường xuyên Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC khơng góp phần xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu hành sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp mà có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh Xác định điều đó, tỉnh Quảng Nam coi việc ĐTBD CBCC nội dung trọng chiến lược cán nhằm xây dựng đội ngũ CBCC “vừa hồng, vừa chuyên” QLNN hoạt động ĐTBD CBCC nhiệm vụ quan trọng để đạt mục tiêu chiến lược Qua nghiên cứu đề tài “QLNN hoạt động ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam”, tác giả nghiên cứu rút số vấn đề sau: Luận văn phân tích làm rõ số sở luận thực tiễn công tác ĐTBD, công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC Nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN hoạt động ĐTBD 24 CBCC tỉnh Quảng Nam thành tựu, hạn chế nguyên nhân Trên sở thực trạng, mục tiêu, phương hướng ĐTBD CBCC tỉnh Quảng Nam, luận văn đề giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC thời gian tới tỉnh Quảng Nam Về mặt luận thực tiễn, muốn hồn thiện cơng tác QLNN hoạt động ĐTBD CBCC cần thực đồng giải pháp đề ra, từ việc xây dựng, tổ chức thực văn pháp luật, đề án, kế hoạch đến công tác kiểm tra, đánh giá công tác Việc nâng cao chất lượng, hiệu QLNN hoạt động ĐTBD CBCC động lực thúc đẩy phát triển chất lượng cơng tác ĐTBD CBCC, góp phần thực tốt chiến lược phát chung, có chiến lược phát triển đội ngũ CBCC tỉnh Quảng Nam ... Chương 1.Cơ sở lý luận quản lý nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2.Thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam Chương 3.Giải... TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng. .. tác quản lý nhà nước hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh quảng nam 9tt) , Quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh quảng nam 9tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay