Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam (tt)

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ VÂN LOAN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu phát triển ngày nay, giáo dục - đào tạo xem sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để thúc đẩy phát triển nhiều quốc gia giới Việt Nam Trong đó, người vừa mục tiêu, vừa động lực cho phát triển xã hội, muốn phát triển xã hội phải chăm lo nhân tố người thể chất tinh thần, học vấn, nhận thức để góp phần xây dựng cải tạo xã hội, nâng cao dân trí tạo hệ thống giá trị xã hội Trong thời gian qua, riêng huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam, giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, đạt thành quan trọng việc xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học, trình độ dân trí ngày nâng lên Theo số liệu thống kê Phòng Giáo dục đào tạo huyện, năm 2005 tồn huyện có trường đạt chuẩn đến có 11 trường đạt chuẩn quốc gia (một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2) Đặc biệt, riêng năm 2013 - 2015 có trường địa bàn huyện đạt chuẩn Sự đời đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013- 2020 huyện với lộ trình nguồn lực đầu tư cụ thể tạo điều kiện lớn để việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thuận lợi Tuy nhiên, trình quản nhà nước giáo dục địa bàn huyện gặp vấn đề bất cập Chất lượng giáo dục chênh lệch vùng miền, bậc học, ngành học; trường học địa bàn Chất lượng giáo dục mũi nhọn có tiến so với năm học trước, thấp so với mặt chung tỉnh Tình trạng học sinh bỏ học diễn lớp phổ thông, nhiều THCS; công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia gặp nhiều khó khăn, việc điều hành giải vướng mắc địa phương chậm Trên sở đó, tác giả chọn đề tài: “ Quản nhà nước giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” nhằm đánh giá thực trạng công tác quản giáo dục địa bàn huyện Đề tài nghiên cứu đưa kiến nghị, mơ hình quản mới, định hướng tầm nhìn giải pháp phát triển giáo dục huyện nhà tương xứng với tiềm thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát luận Quản nhà nước giáo dục - Đánh giá thực trạng quản nhà nước giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức - Đề xuất giải pháp để quản nhà nước giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Những nguyên nhân yếu kém, vấn đề bất cập khó khăn cách quản nhà nước giáo dục huyện Hiệp Đức từ trước đến gì? - Ở huyện miền núi Hiệp Đức, có giải pháp hiệu để nâng cao hiệu lực QLNN GD – ĐT nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục huyện Hiệp Đức tính Quảng Nam? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Thực trạng quản giáo dục phổ thong - Phạm vi nghiên cứu: + Thời gian: Từ năm 2014 đến năm 2017; + Không gian: Trên địa bàn huyện Hiệp Đức Phƣơng pháp nghiên cứu  Số liệu phân tích Số liệu thứ cấp gồm: Báo cáo tổng kết năm học từ năm 2014 đến 2017, thực thị, nghị QLNN giáo dục, Luật Giáo dục Việt Nam số nước phát triển, tham khảo số luận văn, luận án, sách, giáo trình cơng tác QLNN giáo dục… số liệu thống kê (số liệu thứ cấp) có liên quan để phân tích minh chứng thực trạng QLNN GD địa bàn huyện Hiệp Đức;  Phƣơng pháp phân tích: Phân tích thống kê chủ yếu, gồm có mơ tả, so sánh, tổng hợp khái qt vấn đề QLNN giáo dục địa bàn Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ 2014 đến + Phân tích thống kê mơ tả sử dụng để mơ tả đặc tính liệu thu thập báo cáo tổng kết, đề án Phòng GD&ĐT, UBND Huyện Hiệp Đức qua năm học 2014 đến 2017 Thống kê mơ tả cung cấp tóm tắt đơn giản báo cáo tổng kết thước đo Cùng với phân tích đồ họa đơn giản, tạo tảng phân tích định lượng số liệu; + Biểu diễn liệu sơ đồ đồ thị mơ tả liệu so sánh liệu thu thập được; + Biểu diễn liệu thành bảng số liệu tóm tắt liệu; + Thống kê tóm tắt (dưới dạng giá trị thống kê đơn nhất) mô tả liệu; + So sánh tổng hợp yếu tố QLNN giáo dục địa bàn Huyện Hiệp Đức qua năm học từ 2014 đến Từ đó, đề tài nghiên cứu kết luận kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục QLNN giáo dục đào tạo Huyện nhà nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Về luận: Về thực tiễn: Tổng quan nghiên cứu Nghị số 29/NQ/TW [7] Trên sở Luật Giáo dục 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2009 số 44/2009/QH12 [5] Căn vào Nghị định 115/2010NĐ-CP “Quy định trách nhiệm quản nhà nước giáo dục” [6] Phan Hồng Dương (2005), [18] Hoàng Thị Tú Oanh (2007), [12] Phạm Phúc Tuy, [17] Giáo trình Nguyễn Văn Hộ (2006), [16] Tác giả viết Ngân Lệ (2012), [13] Dương Xuân Thành (2015), [11] Bố cục luận văn Nội dung luận văn gồm chương: - Phần mở đầu; - Chương Cơ sở luận QLNN giáo dục; - Chương Thực trạng QLNN giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức, Quảng Nam - Chương Giải pháp QLNN giáo dục thời gian đến; - Kết luận kiến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QLNN GIÁO DỤC 1.1.1 Khái niệm QLNN giáo dục Quản nhà nước giáo dục đào tạo (QLNN GD& ĐT) việc nhà nước thực quyền lực cơng để điều hành, điều chỉnh tồn hoạt động GD&ĐT phạm vi toàn xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục Nhà nước 1.1.2 Vị trí, vai trò QLNN giáo dục Giáo dục đào tạo có vai trò lớn có ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống xã hội QuảnNhà nước giáo dục đào tạo coi khâu then chốt then chốt nhằm đảm bảo thực hiên thắng lợi hoạt động giáo dục đào tạo, tiến tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước hoàn thiện nhân cách người 1.1.3 Đặc điểm QLNN giáo dục + Đặc điểm kết hợp quản hành quản lí chun mơn hoạt động quản giáo dục (đặc điểm HC-GD) + Đặc điểm tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lí + Đặc điểm kết hợp Nhà nước-xã hội trình triển khai QLNN GD 1.2 NỘI DUNG QLNN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.2.1 Tổ chức máy quản giáo dục a Khái niệm cấu tổ chức quản Cơ cấu tổ chức quản tập hợp phận (đơn vị hay cá nhân) có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, chun mơn hóa, có chức nhiệm vụ quyền hạn định, bố trí theo cấp khác nhằm thực chức quản mục tiêu chung xác định b Các kiểu cấu tổ chức máy quản giáo dục: + Cơ cấu trực tuyến; + Cơ cấu chức năng; + Cơ cấu trực tuyến - tham mưu; + Cơ cấu trực tuyến - chức năng; + Cơ cấu chương trình - mục tiêu c Nguyên tắc xây dựng cấu tổ chức quản + Nguyên tắc tính đẳng cấu hay nguyên tắc tính phù hợp cấu tổ chức quan quản với tính phức tạp chức năng, nhiệm vụ quản lý, tính đa dạng mục tiêu quản lý, quy mô độ phức tạp đối tượng quản với điều kiện quản + Nguyên tắc bảo đảm khả quản hay nguyên tắc đảm bảo khối lượng kiểm ưa + Nguyên tắc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm phải quy định rõ ràng tương xứng với + Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt d Phương pháp xây dựng tổ chức quản lý: + Phương pháp xây dựng theo mẫu: + Phương pháp thử nghiệm loại suy: + Phương pháp phân tích - tổng hợp: + Phương pháp kết cấu hóa mục tiêu quản lý: 1.2.2 Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục 1.2.3 Giám sát thực chƣơng trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trƣờng học; quy chế thi cử cấp văn chứng a Cơng tác giám sát thực chương trình, nội dung giáo dục  Mục đích  Chủ thể giám sát  Các hình thức giám sát b Giám sát tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học  Mục đích  Nội dung giám sát s v t chất trang thiết ị dạy h c c Quy chế thi cử cấp văn chứng  Quy chế thi cử Thực theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học, Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học sở học sinh Trung học phổ thông  ấp văn ằng, chứng Thực Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 26/6/2007 Ban hành quy chế văn chứng hệ thống giáo dục quốc dân [8], gồm: 1.2.4 Tổ chức quản việc kiểm định chất lƣợng giáo dục Thực Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên [10]: a Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông b Nguyên tắc điều kiện kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục c Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục d Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục 1.2.5 Tổ chức tra chuyên ngành giáo dục kiểm tra nội trƣờng học a Tổ chức tra chuyên ngành giáo dục Thực Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 Hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục [9]:  Mục đích nguyên tác hoạt động tra giáo dục  Tổ chức, hoạt động Thanh tra giáo dục  Nội dung tra chuyên ngành s giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên b Tổ chức kiểm tra nội giáo dục  Mục đích  Nguyên tắc  Nhiệm vụ kiểm tra nội trường h c  Đối tượng kiểm tra  Nội dung kiểm tra nội trường h c  Quy trình kiểm tra 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 1.3.1 Các nhân tố vĩ mô - Điều kiện kinh tế - xã hội - Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Các nhân tố vi mô 10 40 40 42 39 40 38 35 30 20 16 17 16 10 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Năm học Tổng số tr-ờng giáo dục phổ thông Số báo cáo đơn vị phải gửi cho Phòng GD&ĐT Số báo cáo nhận từ đơn vị tr-ờng học Hỡnh Biểu đồ số liệu báo cáo đơn vị gửi phòng GD &ĐT Qua biểu đồ trên, công tác tiếp nhận văn quy phạm pháp luật giáo dục đơn vị trường học bất cập, cách hiểu không nội dung văn QPPL giáo dục Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin đơn vị trường học không ng b, nm bt khụng kp thi BC hạn BC trễ BC lỗi 15.38% (6/39BC) 76.92% 7.69% (30/39BC) (3/39BC) Năm học 2014 - 2015 11 7.5% (3/40BC) 85% (34/40BC) 7.5% (3/40BC) Năm học 2015 - 2016 Năm học 2015 - 2016 91.43% (32/35BC) (1/35BC) 2.86% 5.71% (2/35BC) Năm học 2016 - 2017 Hình 2 Biểu đồ thực trạng áo cáo đơn vị trường h c gửi 2.2.3 Thực trạng Giám sát thực chƣơng trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trƣờng học; quy chế thi cử cấp văn chứng a Thực trạng Giám sát thực chương trình, nội dung giáo dục *Đối với cấp Tiu hc 12 Tỉ lệ HS hoàn thành đạt ch-ơng trình Tỉ lệ HS ch-a hoàn thành ch-ơng trình 99.8% 0.2% Năm học 2014 - 2015, Năm học 2015 - 2016 99.9% 0.1% Năm học 2016 - 2017 Hỡnh Kết thực dự án mơ hình trường h c mi (VNEN) Tỉ lệ HS hoàn thành đạt ch-ơng trình Tỉ lệ HS ch-a hoàn thành ch-ơng trình 97.3% 2.7% Năm học 2014 - 2015; Năm học 2015 - 2016 Hình Kết thực hương trình Seqap (Năm h c 2016-2017: khơng thực hiện) 13 Ch-a hoàn thành Đạt hoàn thành Tỉ lệ % ch-ơng tr×nh 100 50 0.79 0.55 0.5 99.21 99.45 99.5 Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 (1) Thống kê đánh giá hoàn thành ch-ơng trình Ch-a đạt Đạt Tỉ lệ % đạt 100 50 0.2 0.34 0.18 99.8 99.66 99.82 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2014-2015 (2) Thống kê lực 14 Ch-a đạt Đạt Tỉ lệ % đạt 100 50 0.03 0.06 0.04 99.97 99.94 99.96 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2014-2015 (3) Thống kê phẩm chất đạo đức Tỉ lệ (%) 100 100 Tỉ lệ HS hoàn thành Tiểu học Tỉ lệ lên lớp thẳng 99.84 99.82 99.21 99.32 99.43 Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 50 (3) Thống kê tỉ lệ lên lớp thẳng (4) Thống kê tỉ lệ HS hoàn thành ch-ơng trình Tiểu học Hỡnh Kết thực dạy học buổi/ ngày, kết hợp chương trình phụ đạo, bồi dưỡng giáo dục học sinh: (1) (2) (3) (4) 15 *Đối với cấp học THCS b Tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học c Quy chế thi cử cấp văn chứng * Quy chế thi cử Bảng 2.1 Kết thống kê Bộ phận chuyên môn cấp phổ thông TT Nội dung Năm học Năm học Năm học 2014-2015 2015-2016 2016-2017 0 0 Số trường hợp xử vi phạm quy chế thi cử học sinh Số trường hợp xử vi phạm quy chế thi cử giáo viên Như vậy, tình hình thực quy chế thi cử cấp học thuộc Phòng GD&ĐT , giai đoạn từ năm 2014 đến 2017, xử trường hợp vi phạm quy chế thi cử trường THCS địa bàn huyện Cho thấy, việc thực quy chế thi cử thực tốt * Quy chế cấp văn bằng, chứng - Đối với cấp Phòng GD&ĐT - Đối với cấp đơn vị trường học 2.2.4 Thực trạng tổ chức kiểm định chất lƣợng giáo dục a Công tác đạo thực tự đánh giá KĐCLGD b Công tác tổ chức tự đánh giá đơn vị trường học 16 Bảng 2.2 Thống kê tổng hợp Phòng GD&ĐT khiển khai công tác tự đánh giá Kết hoàn thành tự đánh giá Cấp học, bậc học Tiểu học THCS, TH&THCS Năm học 2014- Năm học 2015- Năm học 2016- 2015 2016 2017 Số TS trƣờng lƣợng trƣờng Số TS trƣờng lƣợng trƣờng Số TS trƣờng lƣợng trƣờng 8 8 9 Đánh giá kết đạt đƣợc: - Ƣu điểm: - Hạn chế: c Kết đánh giá 2.2.5 Thực trạng tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành kiểm tra nội trƣờng học a Thực trạng tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành giáo dục 17 Bảng Kết khảo sát, kiểm tra trường h c từ năm h c 2014 đến 2017 Năm học Năm học Năm học 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Số trường cấp TH kiểm tra 3/8 3/8 2/8 Số trường cấp THCS kiểm tra 1/9 2/9 3/9  Ƣu điểm:  Hạn chế: b Thực trạng Công tác kiểm tra nội trường học  Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo Bảng 2.4 Kết khảo sát, kiểm tra hoạt động sư phạm trường học từ năm học 2014 đến 2017 Xếp loại chung Năm học Năm học 2014- Tổng số Số GV GV KT 410 252 200 50 409 106 43 60 427 229 191 36 Tốt Khá Đạt yêu cầu 2015 Năm học 20152016 Năm học 20162017  Kiểm tra chuyên để cá nhân 18 Bảng Kết khảo sát, kiểm tra chuyên đề cá nhân trường học từ năm học 2014 đến 2017 Xếp loại chung Năm học Năm học 2014- Tổng số Số GV GV KT 410 350 300 46 409 379 308 70 427 392 340 50 Tốt Khá Đạt yêu cầu 2015 Năm học 20152016 Năm học 20162017  Công tác tiếp công dân, xử đơn thƣ giải khiếu nại , tố cáo  Thực chế độ báo cáo; thực sơ kết, tổng kết, công tác văn thƣ, lƣu trữ hồ sơ kiểm tra c Thực trạng xử vi phạm Đầu năm học năm, Phòng GD&ĐTT đạo, hướng dẫn đơn vị Trường học lên kế hoạch kiểm tra, xử vi phạm trường học cụ thể qua yếu tố: - Tình hình dạy thêm, học thêm - Phẩm chất, trị nhà giáo - Tình hình quản sử dụng CSVC, tài Qua kết xử vi phạm, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017, tồn huyện khơng có trường hợp bị xử vi phạm 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP Bao gồm ba chính: Một là, lu n: Hai là, pháp lý: Ba là, thực tiễn 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Hồn thiện cơng tác Tổ chức máy quản giáo dục - Phòng GD&ĐT tiếp tục chủ động công việc, thực tốt chức tham mưu quản nhà nước GD&ĐT địa bàn huyện; - Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp phòng GD&ĐT với phòng, ban, ngành, đồn thể trị -xã hội, đơn vị, phường nhà trường thực nhiệm vụ GD&ĐT - Ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng sở vật chất kỹ thuật trường; - Các nhà trường tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng thực quy định văn hóa - văn minh trường học - Hồn thiện mơi trường pháp sách giáo dục; - Thực cơng khai hố chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục tài sở giáo dục, thực giám sát xã hội chất lượng hiệu giáo dục; - Xây dựng triển khai đề án đổi chế tài cho giáo dục - Tăng cường công tác quản nhà nước đạo đạo 20 chuyên môn, nghiệp vụ; [3] 3.2.2 Đổi công tác quản Giáo duc - Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản Nhà nước, vai trò Mặt trận Tổ quốc đoan thể nhân dân câp - Nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục - Thực tốt phân cấp, phân quyền quản lý; coi trọng quản chất lượng hiệu công việc - Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp phòng GD & ĐT với phòng, ban, ngành, đoan thể trị- xã hội, đơn vị, xã nhà trường thực nhiệm vụ GD&ĐT; - Các nhà trường tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng thực quy định văn hóa- văn minh trường học; [2] 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục - Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp ban ngành liên quan UBND xã, thị trấn trình thực Đề án, chương trình, văn QPPL giáo dục - Cụ thể hóa chủ trường, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục năm trình UBND huyện phê duyệt triển khai thực hiện; tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện kịp thời có chủ trương, sách phù hợp để đưa nghiệp giáo dục đào tạo huyện tiếp tục phát triển - Định kỳ, kiểm tra báo cáo đánh giá kết tiến độ thực báo cáo UBND huyện Sở GD&ĐT a Giám sát thực chương trình, nội dung giáo dục b Tiêu chuẩn sở vật chất kỹ thuật thiết bị trường học c Quy chế cấp văn bằng, chứng 21 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tổ chức quản việc bảo đảm chất lƣợng giáo dục kiểm định chất lƣợng giáo dục 3.2.5 Hồn thiện cơng tác Tổ chức kiểm tra xử vi phạm 3.2.6 Các giải pháp khác + Tiếp tục đổi tư giáo dục quản giáo dục đào tạo; + Huy động nguồn lực, rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường cho phù hợp, sử dụng hiệu nguồn nhân lực nhà nước xã hội để triển khai hiệu Đề án, kế hoạch; + Thực nâng cấp trường, xây dựng thêm trường tiêu học mới, ưu tiên phục vụ mở rộng trường, lớp tổ chức dạy buổi, cơng trình phụ trợ - nhà vệ sinh, bàn ghế quy cách; + Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng nhà giáo cán quản giáo dục đào tạo lĩnh vực Đặc biết, nâng cao chuẩn công nghệ thông tin ngoại ngữ để giúp khai thác có hiệu quản giáo dục sử dụng công nghệ 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ngày nay, giáo dục nước ta phải gánh trọng trách đào tạo người có đủ khả năng, lĩnh, góp phần thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá bối cảnh kinh tế tri thức, cạnh tranh hội nhập toàn cầu Huyện Hiệp Đức, huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có điều kiện kinh tế - xã hội có gặp nhiều khó khăn, thử thách Quản nhà nước giáo dục khâu vô quan trọng, tạo nhiều phá cho phát triển chung ngành giáo dục, dám thay đổi không ngừng đổi Qua nghiên cứu luận văn, rút số kết luận quan trọng sau: - Trong thời kỳ hội nhập, chất lượng quản giáo dục phải hài hòa kết đào tạo mức độ thích ứng người học Đồng thời cần tạo lập hành lang pháp khuôn khổ thể chế, thực kiến tạo tiền đề cần thiết cho giáo dục phát triển; - Các quan quản giáo dục chủ thể đóng vài trò vơ quan trọng cơng tác quản giáo dục, nhiệm vụ quan trọng đặt phải phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực phát triển giáo dục địa phương, tổ chức, cá nhân Việc thực có hiệu vai trò quản nhà nước giáo dục có tác động trực tiếp đến chất lượng quản giáo dục Trong xu định hướng cải cách hành chính, quan quản giáo dục cần phải mạnh dạn đổi mới, tạo phá chuyển biến mạnh mẽ thể vai trò giáo dục địa phương Nhà nước cần chủ thể định hướng, tạo điều kiện điều tiết giáo dục phát triển ổn định, có hiệu lực, hiệu 23 Thế kỷ XXI, thách thức ngành giáo dục nước nói chung thực trạng cơng tác quản giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức nói riêng, thơng điệp mạnh mẽ từ thực tiễn đòi hỏi quản nhà nước giáo dục phải thực phát triển Đó cơng cụ đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy giáo dục huyện nhà tỉnh Quảng Nam phát triển tương xứng với tiềm tương lai Kiến nghị quản quản nhà nƣớc 2.1 Kiến nghị với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam - Xây dựng chế hướng dẫn chuyên môn sâu sắc, chế độ đội ngũ nhà giáo, học sinh; xây dựng kế hoạch, đề án có khả quan đón đầu hội, thách thức nghiệp phát triển giáo dục đào tạo - Huy động nguồn lực để đầu từ phát triển giáo dục, hỗ trợ kịp thời cấp Phòng kịp thời bổ sung đầu tư Trang thiết bị, CSVC trường học 2.2 Kiến nghị với UBND huyện Hiệp Đức - Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cơng tác quản tài chính, xây dựng phát triển trường học Phòng GD&ĐT huyện Cần tách bạch cơng tác quản nhà nước hành với công tác quản trường học - Ưu tiên nguồn lực để phát triển giáo dục huyện, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề án phát triển trường chuẩn Quốc gia 2.3 Kiến nghị với UBND xã, thị trấn - Căn Quy hoạch , Đề án, Kế hoạch phát triên giáo dục năm, trung hạn, dài hạn, cụ thể hóa để triển khai thực địa phương kế hoạch năm, đề giải pháp để 24 thực thành công mục tiêu phát triển giáo dục, đồng thời chịu trách nhiệm trước quan Nhà nước cấp kết phát triển nghiệp giáo dục đào tạo địa phương quản - Ưu tiên tập trung nguồn lực có giải pháp tích cực, cụ thể để phát triển giáo dục đào tạo - Tập trung nguồn lực tài để đầu tư xây dựng sở vật chất kỹ thuật trường học - Định kỳ tổng kết rút kinh nghiệm, để triển khai có hiệu Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục huyện nhà 2.4 Kiến nghị với UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, tổ chức đồn thể trị xã hội hội Đổi chế phối hợp ngành giáo dục đào tạo tổ chức thực nhiệm vụ liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức xã hội nhân dân tham gia vào cơng tác xã hội hóa giáo dục.[1, 4, 14, 15, 19, 20] ... sách quản lý địa phương 2.2 THỰC TRẠNG QLNN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở HUYỆN 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy quản lý giáo dục Tổ chức máy quản lý nhà nước giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. .. QLNN giáo dục; - Chương Thực trạng QLNN giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức, Quảng Nam - Chương Giải pháp QLNN giáo dục thời gian đến; - Kết luận kiến nghị 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC... giáo dục huyện nhà tương xứng với tiềm thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận Quản lý nhà nước giáo dục - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giáo dục địa bàn huyện Hiệp Đức - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam (tt) , Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay