Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị (tt)

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THU THẢO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng – 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng Trị tỉnh ven biển miển Trung Việt Nam có diện tích tự nhiên 473.983 ha, dân số 623.528 người (năm 2016), với nguồn lao động trẻ dồi Trong giai đoạn 2012 – 2016, sản xuất công nghiệp tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 10,14%/năm Tuy nhiên, tình hình sản xuất cơng nghiệp tỉnh gặp nhiều khó khăn: chất lượng giá hàng hóa, lực cạnh tranh thấp; sản phẩm hàng hóa có tốc độ tiêu thụ chậm, doanh nghiệp có quy mơ sản xuất nhỏ siêu nhỏ, lực tài Để đánh giá tổng quan thực trạng phát triển, kết đạt hạn chế tồn hoạt động sản xuất cơng nghiệp, đề giải pháp thích hợp cho ngành công nghiệp tỉnh phát triển ổn định, tận dụng mạnh, khắc phục nhược điểm, chọn đề tài: “Phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu tổng qt Phân tích đánh giá thực trạng, từ đưa giải pháp đề xuất hàm ý sách chủ yếu nhằm phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị b Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển cơng nghiệp - Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2016 - Đề xuất số giải pháp hàm ý sách chủ yếu nhằm phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề phát triển công nghiệp - Về không gian: Nội dung nghiên cứu thực phạm vi tỉnh Quảng Trị - Về thời gian: Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp giai đoạn 2012 – 2015, giải pháp có ý nghĩa năm đến Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp phân tích phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo; Luận văn chia làm chương Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm a Công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất – phận cấu thành sản xuất vật chất xã hội Là hoạt động kinh tế quy mơ lớn, sản phẩm (có thể phi vật thể) tạo trở thành hàng hóa Theo nghĩa này, hoạt động kinh tế chuyên sâu đạt quy mô định trở thành ngành công nghiệp, ngành kinh tế như: cơng nghiệp phần mềm máy tính, cơng nghiệp điện ảnh, cơng nghiệp giải trí, cơng nghiệp thời trang, cơng nghiệp báo chí, v.v… b Phát triển cơng nghiệp Phát triển cơng nghiệp q trình vận động liên tục nhằm làm tăng quy mô sản xuất, giá trị sản lượng ngành công nghiệp biến đổi cấu ngành cách hợp lý, để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường xã hội dựa việc sử dụng nguồn lực công nghiệp kết hợp với bảo vệ môi trường cách hợp lý, đồng thời xây dựng cơng nghiệp có tính hiệu kinh tế xã hội 1.1.2 Đặc điểm sản xuất cơng nghiệp - Tính chất hai giai đoạn trình sản xuất - Sản xuất cơng nghiệp có khả thực chun mơn hố sản xuất sâu hiệp tác hoá sản xuất rộng - Sản xuất cơng nghiệp có xu hướng phân bố ngày tập trung cao độ theo lãnh thổ - Công nghệ sản xuất công nghiệp người tạo Quá trình tạo sản phẩm thực thơng qua hệ thống máy móc, thiết bị với đội ngũ cơng nhân có trình độ tay nghề cao - Sau chu kỳ sản xuất từ nguồn ngun liệu với cơng nghệ khác tạo nhiều sản phẩm với nhiều công dụng khác 1.1.3 Vai trò cơng nghiệp với phát triển kinh tế - Công nghiệp định hướng tổ chức sản xuất tổ chức quản lý cho ngành kinh tế quốc dân - Công nghiệp tạo điều kiện vật chất để thực yêu cầu trang bị trang bị lại kỹ thuật cho tất ngành kinh tế - Công nghiệp nhân tố chủ yếu góp phần thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội đất nước - Sự phát triển công nghiệp thúc đẩy thay đổi ý thức xã hội, tư lối sống 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.2.1 Gia tăng số lƣợng sở sản xuất công nghiệp - Các sở sản xuất đơn vị sở tạo giá trị sản xuất, dịch vụ, giá trị gia tăng sản phẩm phục vụ đời sống kinh tế xã hội, góp phần tạo GDP cho quốc gia - Gia tăng số lượng sở sản xuất công nghiệp nghĩa làm tăng số lượng tuyệt đối sở sản xuất; nhân rộng số lượng sở sản xuất - Khi số lượng sở sản xuất nhiều tạo giá trị gia tăng lớn, tạo nhiều cải cho kinh tế, quy mô sản xuất tăng, giải việc làm nâng cao lực cạnh tranh ngành - Để gia tăng số lượng sở sản xuất cần phải tạo dựng môi trường pháp lý nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, công ty đầu tư sản xuất - Để đánh giá gia tăng số lượng sở sản xuất sử dụng số tiêu chí sau:  Số lượng sở sản xuất qua năm (tổng số loại)  Sự gia tăng số lượng tốc độ tăng sở sản xuất qua năm (tổng số loại) 1.2.2 Gia tăng số lƣợng nguồn lực cho sản xuất - Nguồn lực yếu tố đầu vào trình sản xuất như: vốn, nguyên liệu, lao động, sở vật chất, thiết bị công nghệ, trình độ quản lý… - Gia tăng nguồn lực gia tăng số lượng chất lượng yếu tố nguồn lực đầu vào sử dụng q trình sản xuất cơng nghiệp - Các nguồn lực tác động đến tăng trưởng công nghiệp theo hai hướng: gia tăng quy mô nguồn lực làm công nghiệp tăng trưởng theo chiều rộng; nâng cao chất lượng việc sử dụng nguồn lực công nghiệp tăng trưởng theo chiều sâu - Các yếu tố nguồn lực bao gồm:  Nguồn vốn công nghiệp  Nguồn nhân lực công nghiệp  Cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất công nghiệp  Công nghệ sử dụng sản xuất công nghiệp - Các tiêu chí đánh giá:  Tổng vốn đầu tư, tốc độ tăng vốn đầu tư, cấu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp…  Số lượng lao động mức tăng hàng năm, cấu lao động ngành công nghiệp…  Giá trị tài sản cố định công nghệ sản xuất 1.2.3 Chuyển dịch cấu sản xuất theo hƣớng hợp lý - Cơ cấu sản xuất công nghiệp tổng thể ngành tiểu ngành hợp thành nên ngành công nghiệp với vị trí, tỷ trọng tương ứng, mối quan hệ hữu tương đối, chủ yếu định tính định lượng, ổn định phát triển phận với điều kiện sản xuất xã hội khoảng thời gian định - Cơ cấu công nghiệp hợp lý cấu phản ánh xu phát triển chung ngành, phận hợp thành cấu có khả hỗ trợ cho nhau, tạo giá trị gia tăng lớn phù hợp với điều kiện cấu thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhằm đảm bảo phát triển tốt ngành đồng thời có thích ứng cao với thay đổi bên ngồi - Q trình thay đổi cấu từ trạng thái sang trạng thái khác ngày hoàn thiện hơn, phù hợp với phân cơng lao động xã hội, trình độ phát triển lực lượng sản xuất điều kiện kinh tế xã hội, môi trường giai đoạn phát triển kinh tế định gọi chuyển dịch cấu kinh tế - Các tiêu chí phản ánh cấu sản xuất ngành công nghiệp:  Cơ cấu sản xuất công nghiệp theo ngành sản xuất  Cơ cấu sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế  Cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ 1.2.4 Mở rộng thị trƣờng - Mở rộng thị trường việc doanh nghiệp, sở sản xuất thúc đẩy việc gia tăng số lượng hàng hóa chủng loại sản phẩm thị trường thơng qua việc đưa sản phẩm vào bán thị trường đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tiếp cận thêm nhiều khách hàng, thị trường, thị phần - Khi xây dựng chiến lược mở rộng thị trường cần thỏa mãn yêu cầu sau:  Phải khai thác triệt để lợi so sánh vận dụng mạnh doanh nghiệp  Xác định mục tiêu mở rộng thị trường điều kiện để thực mục tiêu  Phải dự đốn mơi trường kinh doanh tương lai, quan trọng phải dự báo biến động thị trường sản phẩm  Phải kết hợp độ chín muồi thời  Cần xây dựng chiến lược phát triển thị trường dự phòng - Các tiêu chí phản ánh tình hình mở rộng thị trường:  Số lượng tốc độ gia tăng sản phẩm công nghiệp  Các thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp  Giá trị xuất sản phẩm công nghiệp 1.2.5 Gia tăng kết sản xuất - Kết sản xuất cơng nghiệp mà cơng nghiệp đạt sau q trình sản xuất định, thể qua số sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, thị phần…hay đơn giản uy tín, giá trị thương hiệu… - Gia tăng kết sản xuất công nghiệp số lượng sản phẩm giá trị sản phẩm, sản phẩm hàng hóa giá trị sản phẩm hàng hóa cơng nghiệp sản xuất qua năm yêu cầu năm sau phải cao năm trước - Một số tiêu phản ánh gia tăng kết sản xuất:  Giá trị sản xuất ngành công nghiệp  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp  Giá trị gia tăng tỷ trọng toàn kinh tế công nghiệp  Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - Hiệu sản xuất tiêu phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra, biểu mối tương quan kết thu chi phí bỏ để có kết đó, độ chênh lệch hay đại lượng lớn hiệu cao - Gia tăng hiệu sản xuất nâng cao khả sử dụng nguồn lực có hạn sản xuất, tạo kết sản xuất cao với chi phí tối thiểu - Một số tiêu phản ánh gia tăng hiệu sản xuất:  Tỷ lệ VA/GO công nghiệp qua năm  Doanh thu doanh nghiệp công nghiệp 1.3 YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.3.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên Bao gồm vị trí địa lý, diện tích, địa hình, khí hậu, đất đai, tài ngun khống sản… 1.3.2 Yếu tố điều kiện xã hội Bao gồm dân cư dân số, nguồn lao động, dân trí truyền thống văn hóa xã hội… 1.3.3 Yếu tố điều kiện kinh tế Bao gồm tình hình phát triển kinh tế, sách công nghiệp, sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất… KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 tăng công nghiệp 3.887 tỷ đồng, nông nghiệp 3.497 tỷ đồng, dịch vụ 8.172 tỷ đồng, lại thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm Giai đoạn 2012 - 2016, GDP tỉnh tăng qua năm với mức tăng tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,71%/năm Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nói chung phát triển cơng nghiệp nói riêng trọng phát triển 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng số lƣợng sở sản xuất công nghiệp - Số sở sản xuất công nghiệp chiếm khoảng - 10% tổng số sở sản xuất hoạt động toàn tỉnh có chiều hướng tăng nhẹ - Số lượng sở sản xuất công nghiệp tăng qua năm có tăng giảm bất thường với tốc độ khơng ổn định, thể qua bảng 2.1 Bảng 2.1 Số lƣợng sở sản xuất phân ngành công nghiệp ĐVT: Cơ sở Năm Tổng số CN khai thác khoáng sản CN chế biến SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước, điều hòa khơng khí Cung cấp nuớc, HĐ quản lý xử lý rác thải, nuớc thải 2012 2013 2014 2015 2016 209 226 221 243 262 20 26 18 20 25 180 190 195 215 228 3 4 7 5 (Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị năm 2016) 11 Từ bảng 2.1, thấy sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp chế biến chiếm đa số với tỷ lệ khoảng 87% số sở sản xuất tỉnh hàng năm ln có số sở tăng thêm với khoảng sở/năm, ngành sản xuất lại có số lượng hạn chế tăng trưởng khơng đều, có năm giảm - Các sở sản xuất chủ yếu có quy mô 10 tỷ đồng, số sở sản xuất có quy mơ vốn 10 tỷ đồng chiếm 29,63% với 72 sở (2015) - Về quy mơ theo lao động, có 53.5% sở sử dụng 10 lao động, số sở sử dụng từ 50 lao động trở lên chiếm 12,35% Nhìn chung, số sở sản xuất công nghiệp tăng số lượng chất lượng tương đối thấp, thường có quy mô nhỏ siêu nhỏ 2.2.2 Thực trạng sử dụng nguồn lực sản xuất công nghiệp a Vốn - Giá trị vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp tăng qua năm có tốc độ tăng chậm chiếm tỷ lệ nhỏ tổng vốn đầu tư vào kinh tế, chiếm khoảng 16 - 17% tổng vốn đầu tư với mức tăng trung bình khoảng 175 tỷ đồng - Vốn đầu tư cho ngành công nghiệp chế biến ln chiếm tỷ lệ lớn có xu hướng tăng từ 45,5% năm 2012 lên 56% năm 2016 Vốn đầu tư cho ngành cơng nghiệp khai khống chiếm tỷ trọng nhỏ có xu hướng giảm từ 1.91% (2012) xuống 1.62% (2016) b Lao động - Năm 2016, số lao động hoạt động sản xuất ngành công nghiệp 9.480 người, tăng 19,43% so với năm 2012, tương ứng 1.552 lao động với số lượng tăng 42 người sở sản xuất 12 - Ngành công nghiệp chế biến ngành tạo nhiều việc làm thu hút nhiều lao động nhất, tỷ trọng có xu hướng tăng mạnh từ 72,16% (2012) lên 81,16% (2016) tổng số lao động hoạt động ngành công nghiệp Các phân ngành lại số lao động có tăng qua năm với tốc độ chậm nên tỷ trọng có xu hướng giảm dần - Cơng nghiệp chế biến ngành chiếm tỷ trọng lao động lớn đa số sở sản xuất có quy mô nhỏ với tỷ lệ khoảng 33 người/cơ sở sản xuất Sử dụng lao động ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước, điều hòa khơng khí với khoảng 20 người/cơ sở sản xuất có xu hướng giảm dần c Giá trị tài sản cố định - Giá trị tài sản cố định sử dụng ngành công nghiệp tăng qua năm, chiếm khoảng 1/3 giá trị tài sản cố định tồn kinh tế có xu hướng tăng có tốc độ tăng chậm, năm 2012 27,42% tăng lên năm 2016 38,88% giá trị tài sản cố định toàn tỉnh - Giá trị tài sản cố định ngành công nghiệp chế biến có mức tăng qua năm ln chiếm tỷ trọng lớn giá trị tài sản cố định ngành cơng nghiệp, có xu hướng giảm dần, năm 2012 có tỷ trọng 64,36% đến năm 2016 giảm xuống 54,47% 2.2.3 Tình hình chuyển dịch cấu sản xuất công nghiệp - Cơ cấu sản xuất cơng nghiệp theo ngành có xu hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất ngành công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng sản xuất ngành sản xuất lại, thể qua bảng 2.2 13 Bảng 2.2 Cơ cấu sản xuất công nghiệp theo ngành sản xuất ĐVT: % Năm CN khai thác khoáng sản CN chế biến 2012 2013 2014 2015 2016 7,79 6,62 5,85 4,35 3,98 84,79 86,61 87,88 90,28 90,77 SX PP điện, khí đốt, nước nóng, nước, điều hòa khơng khí Cung cấp nước, HĐ quản lý xử lý rác thải, nuớc thải 5,98 5,34 4,78 3,93 3,87 1,43 1,42 1,50 1,45 1,38 (Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị năm 2016) - Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo thành phần kinh tế có xu hướng tăng tỷ trọng khu vực ngồi nhà nước khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỷ trọng khu vực nhà nước  Mức độ đóng góp thành phần kinh tế ngồi nhà nước chiếm phần lớn tăng mạnh qua năm từ năm 2012 64,38% đến năm 2016 70,4%  Mức độ đóng góp thành phần kinh tế nhà nước giảm từ 29,82% năm 2012 xuống 23,02% năm 2016  Mức độ đóng góp thành phần kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước tăng từ 5,8% năm 2012 lên 6,57% năm 2016 tỷ trọng có xu hướng biến động khơng ổn định 2.2.4 Thực trạng mở rộng thị trƣờng - Các doanh nghiệp mở rộng thị trường khắp tỉnh bắt đầu tiêu thụ địa phương khác tham gia vào thị trường xuất nước, có thị trường thị trường tỉnh duyên hải miền Trung thị trường Trung – Nam Lào - Sơ giai đoạn 2013 - 2016, sản phẩm mạnh tỉnh với mức tăng trưởng bia loại 212,02%/năm, ván 14 ép 20,89%/năm, tinh bột sắn16,04%/năm Tuy nhiên số sản phẩm khác lại có mức tăng trưởng giảm đáng kể quặng Ilmenit giảm 50,78%/năm, cá sấy khô giảm 7.2%/năm, gỗ xẻ giảm 5,9%/năm - Trong trị trường hàng xuất khẩu, sản phẩm cơng nghiệp có tỷ trọng tương đối thấp (dưới 20%) có xu hướng giảm, thể qua bảng 2.3 Bảng 2.3 Giá trị hàng hóa xuất ngành công nghiệp ĐVT: Ngàn USD Năm Tổng số CN nặng khoáng sản CN nhẹ tiểu thủ công nghiệp 2012 2013 2014 2015 2016 95.759 132.281 225.323 197.547 203.167 14.808 22.895 21.987 13.072 12.951 9.563 9.849 8969 15.046 8.626 (Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị năm 2016) Bảng 2.3 cho thấy, sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm ngành cơng nghiệp nặng khai khoảng chiếm tỷ lớn kim ngạch xuất công nghiệp với 60% (2016), chủ yếu loại quặng có có xu hướng giảm dần Các sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp trú trọng xuất có tăng giảm khơng ổn định 2.2.5 Kết sản xuất công nghiệp thời gian qua a Giá trị sản xuất - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng lên qua năm mức độ khá, từ năm 2012 4.879 (tỷ đồng) đến năm 2016 giá trị sản xuất đạt 7.180 (tỷ đồng) tăng gấp 1,47 lần có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012-2016 10,14%/năm 15 - Tuy giá trị sản xuất tăng qua năm có phát triển khơng ổn định, khơng mang tính xu tốc độ tăng trưởng có biến động cao Tốc độ tăng trưởng cao năm 2015 với 13,07% thấp năm 2014 với 4,96% b Giá trị gia tăng - Giá trị giai tăng ngành công nghiêp tăng nhẹ qua năm, năm 2016 đạt 3.887 tỷ đồng gấp 1,37 lần so với năm 2012 2.825 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 8,31%/năm - Khác với biến động tăng trưởng giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng có ổn định hơn, tăng dần từ 7,32% (2014) lên 9,93% (2016) c Tỷ lệ giá trị gia tăng/ giá trị sản xuất ngành công nghiệp - Tỷ lệ VACN/GOCN Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2016 50% có xu hướng giảm qua năm, thể qua bảng 2.4 Bảng 2.4 Tỷ lệ VACN/GOCN qua năm Năm ĐVT Giá trị sản xuất (GO) Tỷ công nghiệp đồng VA công nghiệp Tỷ lệ VA/GO công nghiệp Tỷ đồng 2012 2013 2014 2015 2016 4.879 5.407 5.675 6.417 7.180 2.825 3.048 3.271 3.536 3.887 % 57,9 56,37 57,64 55,1 54,16 Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Trị năm 2016 - Tỷ trọng VACN/GOCN 50%, độ tăng GO thấp tốc độ tăng VA, cho thấy ngành công nghiệp phát triển có chiều sâu, sản xuất tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tạo lượng lớn giá trị tăng thêm, mang tính bền vững 16 d Doanh thu sản xuất công nghiệp - Doanh thu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng từ 3.671 tỷ đồng năm 2012 lên 6.106 tỷ đồng năm 2016 - Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 3.013 tỷ đồng năm 2012 lên 5.288 tỷ đồng năm 2016 - Các ngành cơng nghiệp có xu hướng tăng trưởng với tình hình chung ngành trừ ngành cơng nghiệp khai thác khống sản, phải thực theo với sách hạn chế xuất khai thác khoáng sản Chính phủ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP HUYỆN KRƠNG BƠNG 2.3.1 Thành cơng hạn chế a Thành công - Tốc độ tăng thêm sở sản xuất cơng nghiệp bình quân đạt 5,8%/năm, thu hút tạo việc làm cho 1.552 lao động với mức tăng trưởng bình quân 4,5%/năm - Quy mô sản xuất công nghiệp ngày mở rộng, hiệu sử dụng vốn suất lao động ngày tăng - Xu chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng dần thực - Nhiều sản phẩm tỉnh có lợi tăng trưởng số lượng chất lượng - Sản xuất trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất cơng nghiệp bình qn năm tăng 10,14%/năm Tỷ lệ VA/GO đạt 54% b Hạn chế - Số lượng sở sản xuất cơng nghiệp có xu hướng tăng, 17 có tốc độ chậm sở sản xuất chủ yếu có quy mơ nhỏ siêu nhỏ - Tỷ trọng cấu lao động toàn tỉnh lại thấp khoảng 14,77%, thấp mức bình quân chung nước tỷ lệ vốn đầu tư cho cơng nghiệp thấp, khoảng 16 – 17% tổng vốn đầu tư - Công nghiệp tỉnh dựa vào khai thác nhập nguyên liệu để sản xuất, thiếu tính chủ động q trình sản xuất - Các sản phẩm tạo chủ yếu dạng sơ chế qua chế biến chưa sâu, chưa tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng xu hướng tăng giảm không ổn định 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Quy mơ sản xuất nhỏ bé so nên chưa có khả tạo bước phát triển đột phá, có nhiều chế, sách để thu hút đầu tư phát triển chưa đem lại hiệu thiết thực - Do sức hút từ khu vực công nghiệp chưa thực trở thành động lực để kéo lao động từ khu vực khác, trình độ lao động thấp, tay nghề chun mơn Chưa tranh thủ quan tâm đầu tư Trung ương cho tỉnh - Vẫn chưa phát triển ngành có hàm lượng khoa học cơng nghệ cao, chưa có nhiều sản phẩm có giá trị, mang lại nguồn tích lũy cao, có vị tác động ảnh hướng lớn đến thị trường - Sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh phụ thuộc nhiều vào nhập nguyên vật liệu đầu vào - Hoạt động sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 CĂN CỨ CHUNG VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào xu hƣớng phát triển công nghiệp 3.1.2 Căn vào chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh a Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 b Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - Mục tiêu phát triển công nghiệp  Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16%/năm giai đoạn 2021 – 2025 đạt 19%/năm  Tỷ trọng giá trị công nghiệp GDP toàn tỉnh đến năm 2020 31,6% đến năm 2025 mức 35,3% - Định hướng phát triển công nghiệp  Giai đoạn từ 2016 – 2020 Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư phát triển Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị Tập trung đầu tư đồng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cần thiết thuận lợi thu hút đầu tư phát triển Tái cấu ngành công nghiệp tỉnh theo quy hoạch phát triển công nghiệp nước Mở rộng sở cơng nghiệp có ngành chế biến đầu tư sở sản xuất theo quy hoạch  Giai đoạn 2021 – 2025 Tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư vào khu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp Tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển ngành nghề 19 công nghệ cao  Giai đoạn sau năm 2025 Sắp xếp tổ chức lại số ngành, sản phẩm công nghiệp theo hướng đảm bảo phát triển sản xuất ổn định, bền vững, xử lý triệt để vấn đề môi trường Tập trung đổi công nghệ sở cơng nghiệp có nhằm nâng cao chất lượng, suất lao động tạo sản phẩm theo hướng có hàm lượng cơng nghệ cao 3.1.3 Các quan điểm có tỉnh nguyên tắc xây dựng giải pháp - Phát triển công nghiệp gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trung ương phát triển kinh tế vùng - Phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương - Phát triển cơng nghiệp phải tính đến hiệu kinh tế, lựa chọn đầu tư sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao, - Phát triển công nghiệp gắn với việc tạo công ăn việc làm, thực công xã hội, bảo vệ tái tạo môi trường, - Phát triển công nghiệp sở ứng dụng tiến khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực có tri thức, trình độ cao 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Gia tăng sở sản xuất công nghiệp - Tạo môi trường kinh tế trị - xã hội ổn định - Ưu tiên đầu tư xây dựng dự án hạ tầng quan trọng, đặc biệt hạ tầng khu, cụm công nghiệp quy hoạch - Thu hút đầu tư trực tiếp, hợp tác, liên kết, liên doanh tập đồn, cơng ty lớn, ngành thành phố lớn nước 20 - Đặc biệt khuyến khích đầu tư nước ngồi vào ngành công nghiệp - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký vào sản xuất khu, cụm cơng nghiệp tập trung hưởng sách ưu đãi - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp - Củng cố nâng cao vai trò hoạt động tổ chức Hiệp hội ngành nghề, tổ chức phủ phi phủ 3.2.2 Huy động sử dụng nguồn lực a Phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ưu tiên theo giai đoạn cụ thể chế đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nước - Xây dựng ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đào tạo tất cấp, trước mắt tiêu chuẩn kỹ nghề theo chuẩn quốc tế - Hoàn thiện thị trường lao động, dịch vụ giới thiệu việc làm - Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa nhỏ kinh phí đào tạo, đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, kinh phí tuyển dụng lao động - Ưu tiên nguồn vốn nhà nước cho phát triển giáo dục đào tạo cán quản lý, công nhân kỹ thuật - Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, vùng công nghiệp trọng điểm khu, cụm công nghiệp đồng với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực - Rà soát, xếp, củng cố, mở rộng hệ thống sở đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp Ưu tiên phát triển Vùng kinh tế trọng điểm số trường cao đẳng nghề đạt trình độ quốc tế 21 - Có kế hoạch cập nhật kiến thức tiến khoa học kỹ thuật cho đội ngũ công nhân tỉnh b Phát triển nguồn vốn huy động vốn - Huy động doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng - Chuyển dịch cấu đầu tư từ đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu tất ngành, đặc biệt ngành sản xuất mũi nhọn - Xây dựng hệ thống sách ưu đãi, thơng thống gắn với cơng tác tun truyền, xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư nước tham gia đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp - Kêu gọi tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư dự án quan trọng, dự án trọng điểm quốc gia kêu gọi FDI - Các sở sản xuất nên chủ động, tích cực động việc huy động, tận dụng nguồn lực đầu tư khác để phát triển hạ tầng sở, tranh thủ nguồn vốn từ trung ương - Huy động nguồn lực xã hội cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phát triển công nghiệp - Thành lập tổ công tác nhằm hỗ trợ trực tiếp nhà đầu tư trình triển khai thực dự án lớn c Phát triển khoa học cơng nghệ - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động ứng dụng đổi công nghệ, tiết kiệm lượng - Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ - Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) 22 - Khuyến khích phát triển dịch vụ công nghệ, xây dựng thị trường công nghệ, lập ngân hàng liệu thông tin công nghệ - Chú trọng thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn từ nước phát triển - Áp dụng sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư đổi công nghệ - thiết bị - Tập trung xây dựng thương hiệu phát triển sản phẩm cơng nghệ cao Hình thành số ngành, sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ cao - Phát triển số trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ có đủ tiềm lực thuộc lĩnh vực công nghiệp - Đổi mạnh mẽ, đồng chế, sách hoạt động khoa học cơng nghệ Tăng cường quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá 3.2.3 Chuyển dịch cấu sản xuất theo hƣớng hợp lý - Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chủ lực theo chiến lược, quy hoạch Trung ương địa phương - Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm có hiệu kinh tế giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm sản xuất, kinh tế - xã hội tỉnh - Chú trọng vấn đề chất lượng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khả mở rộng thị trường Gắn chiến lược phát triển ngành công nghiệp với chiến lược sản phẩm chiến lược thị trường doanh nghiệp thuộc ngành - Chuyển dịch cấu đầu tư nâng cao hiệu đầu tư Đầu tư có trọng điểm, tránh tràn lan Chuyển hướng mạnh mẽ từ đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu tất ngành kinh tế 23 - Tăng cường đổi phát triển công nghệ Tập trung đổi công nghệ cho số ngành kinh tế mũi nhọn - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp 3.2.4 Giải pháp mở rộng thị trƣờng - Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, làm cầu nối cho doanh nghiệp hợp tác phát triển kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng mở rộng thị trường - Các doanh nghiệp cần trì nâng cao uy tín sản phẩm, phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu chuẩn thị trường, quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm, đổi phương thức tiếp thị, quảng cáo, bán hàng - Giúp đỡ sở việc hình thành kênh tiêu thụ, xây dựng mạng lưới đại lý, nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tỉnh - Tăng chi ngân sách, hỗ trợ khuyến khích xuất xúc tiến thương mại doanh nghiệp công nghiệp Dành mức ưu đãi cho sản phẩm xuất chế biến sâu, sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt sản phẩm mang thương hiệu - Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ sở sản xuất tìm hiểu, lựa chọn sở khai thác thị trường địa phương tỉnh, thành phố nước nước - Phát triển hình thức thương mại điện tử, sử dụng internet để tìm kiếm thơng tin thị trường, quảng cáo tìm hội kinh doanh - Phối hợp với điạ phương khác việc xây dựng khu cung cấp dịch vụ công nghệ, vùng cung cấp nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 3.2.5 Gia tăng kết sản xuất - Thực đồng sách thu hút đầu tư, sách tài 24 tiền tệ, sách lao động, tiền lương, để nâng cao chất lượng tăng trưởng cơng nghiệp - Kiểm sốt chặt chẽ hoạt động nhập công nghệ thông qua quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chủng loại công nghệ phép nhập - Áp dụng biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng quy mơ vốn kinh doanh tăng hiệu đầu tư - Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp - Tạo lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận, lắng nghe, chia sẻ phản hồi ý kiến từ phía doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mơi trường phát triển thuận lợi đem lại hiệu cao KẾT LUẬN Trong năm qua công nghiệp tỉnh Quảng Trị đạt nhiều thành tựu đáng kể ngày khẳng định vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội tỉnh phát triển công nghiệp chung Vùng Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung Bên cạnh kết đạt được, tồn tại, hạn chế, là: quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, lao động làm việc ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ với trình độ tay nghề thấp, cơng nghệ sản xuất đơn giản, sản phẩm thô sơ, chất lượng khiến cho lực cạnh tranh ngành thấp nên khả chiếm lĩnh thị trường Do vậy, để cơng nghiệp tỉnh Quảng Trị phát triển tốt thời gian tới cần vào hệ thống trị, từ cấp trung ương đến địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao đời sống người dân ... cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm a Công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản... trường công nghệ, lập ngân hàng liệu thông tin công nghệ - Chú trọng thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn từ nước phát triển - Áp dụng sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư đổi công. .. sản xuất ngành công nghiệp  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp  Giá trị gia tăng tỷ trọng toàn kinh tế công nghiệp  Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị (tt) , Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay