Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH THỊ NHƢ QUỲNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 1: TS ĐƯỜNG THỊ LIÊN HÀ Phản biện 2: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ sau nghiên cứu Modigliani Miller (1958) [35], số lượng lớn nghiên cứu tiếp đóng góp vào việc thảo luận cấu trúc vốn tối ưu, chủ đề tài doanh nghiệp Bằng cách mà doanh nghiệp có để đạt cấu trúc vốn tối ưu? Mục tiêu cấu trúc vốn tối ưu định tỷ lệ khác nợ vốn chủ mà giá trị cơng ty đạt tối đa đồng thời tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn trung bình Chính thế, việc hoạch định cấu trúc vốn tối ưu đóng vai trò quan trọng việc quản lý doanh nghiệp, góp phần tác động trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp có khả khuyếch đại thu nhập cho chủ sở hữu doanh nghiệp Hơn sáu mươi năm qua, mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp vấn đề quan trọng, gây tranh cãi mặt lý thuyết lẫn nghiên cứu thực nghiệm lĩnh vực tài Kết nghiên cứu lý thuyết mối quan hệ hình thành nên quan điểm khác nhau: cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp; cấu trúc vốn tác động tích cực đến giá trị doanh nghiệp; cấu trúc vốn tác động tiêu cực đến giá trị doanh nghiệp, tồn cấu trúc vốn tối ưu Nghiên cứu thực nghiệm thực tế cho kết tương tư Nguồn vốn để đầu tư BĐS Việt Nam gồm nguồn ch nh: vốn vay ng n hàng vốn huy động từ khách hàng Ch có số t doanh nghiệp BĐS Việt Nam có đủ tiềm lực tài ch nh để tự thực dự án Vì doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay từ ng n hàng (ước t nh có đến 70% doanh nghiệp) Điều đặt ta vấn đề liệu giá trị doanh nghiệp cơng ty bất động sảnthị trường đánh giá đúng? Vì l nêu trên, đặt câu hỏi nghiên cứu cho tác giả “Liệu cấu trúc vốn có tác động đến giá trị doanh nghiệp công ty bất động sản niêm yết (DNNY) thị trường chứng khoán Việt Nam?” Tác giả tiến hành nghiên cứu 56 DNNY ngành bất động sản thị trường chứng khoán giai đoạn 2012-2016 qua đề tài “Nghiên cứu ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp công ty bất động sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu “liệu có tồn cấu trúc vốngiá trị doanh nghiệp công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam tối đa hóa” Từ x y dựng mơ hình giá trị doanh nghiệp Để làm rõ mục tiêu trên, luận văn tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu bao gồm: - Giữa cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp có hay khơng tồn mối quan hệ phi tuyến với thơng qua hình phi tuyến bậc hai? - Nếu kết tìm tồn cấu trúc vốn tối ưu tỷ lệ nợ khác giá trị doanh nghiệp bị ảnh hưởng nào? - Doanh nghiệp ngành bất động sản chủ thể liên quan nên lưu ý đến vấn đề đưa ch nh sách liên quan tới giá trị doanh nghiệp? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các công ty bất động sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: luận văn sử dụng số liệu dựa báo cáo tài 56 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Về thời gian: thời gian nghiên cứu năm 2012 đến năm 2016 - Về nội dung: nội dung nghiên cứu luận văn cấu trúc vốn, mối quan hệ cấu trúc vốn với giá trị doanh nghiệp Bên cạnh tác giả ph n t ch, so sánh tỷ lệ nợ khác doanh nghiệp bất động sản có tồn khác giá trị doanh nghiệp hay không? Phƣơng pháp nghiên cứu - Để thực mục tiêu đề trả lời câu hỏi nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với liệu thứ cấp từ báo cáo tài cơng ty niêm yết hai sàn chứng khoán kiểm toán với mục đ ch đo lường mức độ ảnh hưởng cấu trúc vốn tác động đến giá trị doanh nghiệp phân tích thống kê mơ tả nhằm mơ tả tranh tổng quát mẫu nghiên cứu - Đối với liệu bảng Panel Data, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect để xác định ảnh hưởng cấu trúc vốn biến số khác có mơ hình lên giá trị doanh nghiệp - Để kiểm chứng có hay khơng tồn cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp bất động sản niếm yết, tác giả thơng qua mơ hình phi tuyến hàm bậc hai Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài tập trung vào bốn nội dung sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận hàm ý sách CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆPCẤU TRÚC VỐN 1.1.1 Khái niệm phƣơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm cấu trúc vốn 1.2 TỔNG QUAN MỘT SỐ LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller a Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller trường hợp khơng có thuế b Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller trường hợp có thuế 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng tài trợ 1.2.4 Lý thuyết chi phí đại diện 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐNGIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 QUY TRÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Quy trình nghiên 2.1.2 Dữ liệu nghiên cứu a Dữ liệu nghiên cứu Tác giả thu thập sử dụng số liệu từ hai bảng báo cáo tài ch nh c n đối kế tốn báo cáo tài 59 doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2016 sau loại bỏ liệu doanh nghiệp khơng có đầy đủ liệu có giá trị biến động bất thường Do đó, số lượng quan sát thu thập 280 quan sát (56 DN x thời kỳ = 280 quan sát) b Phương pháp xử lý số liệu 2.2 CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Các biến phụ thuộc mơ hình hồi quy Đề tài sử dụng ROE Tobin’s Q để đại diện cho giá trị doanh nghiệp Tobin’s Q = Giá trị vốn hóa thị trường + Giá cổ phiếu ưu đãi + Nợ Giá trị sổ sách tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu 2.2.2 Các biến độc lập mơ hình a Biến tỷ lệ nợ Luận văn sử dụng ch tiêu tổng nợ tổng tài sản để xác định cấu trúc vốn tối ưu Nợ phải trả Tỷ số nợ (D/A) = x 100% Tổng tài sản Biến kiểm sốt - Biến quy mơ doanh nghiệp Sizeit = Ln (Giá trị sổ sách tổng tài sản DN i năm t) - Biến tỷ lệ tăng trưởng SGit = Doanh thu DN i năm t – Doanh thu DN I năm (t-1) Doanh thu DN I năm (t-1) - Biến tỷ lệ nắm giữ tiền mặt CASHit = Tiền khoản tương đương tiền Tổng tài sản 2.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐNGIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Từ lý thuyết tác giả đề cập trên, từ kết nghiên cứu thực nghiệm Để giải mơ hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất, giả thuyết nghiên cứu đưa sau: H1: H1: Cấu trúc vốn DN với biến đại diện tỷ số nợ (DA) giá trị doanh nghiệp có mối quan hệ phi tuyến với H2: Quy mơ DN tác động tích cực (+) đến giá trị DN H3: Cơ hội tăng trưởng tác động tiêu cực (+) đến giá trị doanh nghiệp H4: Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tác động tích cực (+) đến giá trị doanh nghiệp 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Sau xác định biến giả thuyết cần nghiên cứu, đồng thời tác giả muốn tập trung vào kiểm định mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp thông qua việc x y dựng mơ hình phi tuyến bậc hai tỷ lệ nợ Tác giả x y dựng mơ hình hồi quy tổng thể sau: Yit = + + + + + + (2.1) Trong đó: i: Doanh nghiệp thứ I (i= 1,2….56) t: Thời gian năm thứ t (t=1,2…5) , , , , : Hệ số hồi quy ( : tung độ góc, , , :hệ số góc ) : sai số : Giá trị doanh nghiệp đo lường ch số giá trị thị trường Tobin’s Q ROE : tỷ lệ nợ tổng tài sản SG: hội tăng trưởng doanh thu Size: quy mô doanh nghiệp CASH: tỷ lệ nắm giữ tiền mặt 2.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp ước lượng liệu bảng sử dụng để ph n t ch mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp Để thực kiểm định giả thuyết đặt ra, nghiên cứu chạy hồi quy phi tuyến theo phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (Panel OLS) trước Tuy nhiên, với liệu bảng, mơ hình hồi quy ảnh 10 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MÔ TẢ VÀ KIỂM ĐỊNH DỮ LIỆU TRƢỚC KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.1.1 Mơ tả liệu Bảng 3.1 Thống kê mô tả giá trị biến mơ hình nghiên cứu ROE TOBINSQ DA SG SIZE CASH Mean 0.055340 0.822144 0.541448 0.066010 14.35610 0.054941 Median 0.034150 0.810000 0.565250 0.124400 14.31835 0.021491 Maximum 0.776700 2.070000 0.929900 0.985600 19.00740 0.574045 Minimum -0.873000 0.230000 0.011000 -0.952885 11.68120 3.64E-06 Jarque-Bera 1629.187 973.0032 10.87913 4.132833 8.752372 1644.015 Probability 0.000000 0.000000 0.004341 0.126639 0.012573 0.000000 Kiểm định JB (Jarque-Bera Test) kiểm định phân phối chuẩn cho biến liệu (Nguồn: Từ tính tốn tác giả) Qua bảng kết ta nhận thấy, Tobin’s Q= 0.82
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt) , Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay