Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:26

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Ngày soạn: …… / …… / 20 … I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá kiến thức kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Kỹ năng: Rèn luyện kĩ giải tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Trọng tâm: Tư tưởng: Nghêm túc tỉ mỉ học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên: Các tập liên quan đến nội dung luyện tập Học sinh: Đọc trước phần nội dung nội dung KIẾN THỨC CẦN NHỚ III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo đàm thoại, nêu vấn đề hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Kiểm tra cũ: (5') Viết PTHH phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 làm mềm nước có tính cứng tồn phần Bài mới: Thời gian 5' Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: I KIẾN THỨC CẦN NHỚ - GV: Hướng dẫn HS ôn lý thuyết (SGK) HS: Nghe TT II BÀI TẬP 10' * Hoạt động 2: - GV: GV quan sát, hướng dẫn HS giải tập HS: vận dụng kiến thức học để giải tập bên 10' * Hoạt động 3: - GV: giới thiệu cho HS phương pháp giải toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm HS: giải toán theo hướng dẫn GV 10' * Hoạt động 4: * Bài 1: Hoàn thành PTHH phản ứng xảy theo sơ đồ sau CaO Ca(OH)2 CaCl2 CaCO3 CaCO3 CaCO3 CaCO3 CO2 KHCO3 K 2CO3 * Bài 2: Sục 6,72 lít CO2 (đkc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Khối lượng kết tủa thu A 10g B 15g C 20g D 25g Giải nCO2 0,3 nCO2 = 0,3  < = = 1,2 <  Phản nNaOH 0,25 ứng tạo muối CaCO3 Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ a→ a a Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 b→ 2b a  b  0,25 a  0,2        mCaCO3 = 100.0,2  a b0,3  b0,05 = 20g * Bài 4: Cho 28,1 g hỗn hợp MgCO3 BaCO3, MgCO3 chiếm a% khối lượng Cho hỗn hợp GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - GV: GV quan sát, hướng dẫn HS giải tập HS: vận dụng kiến thức học để giải tập bên tác dụng hết với dung dịch HCl để lấy khí CO2 đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 kết tủa B Tính a để kết tủa B thu lớn Giải MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O (1) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (3) Theo (1), (2) (3): nCO2 = nMgCO3 + nCaCO3 = 0,2 mol lượng kết tủa thu lớn Ta có: 5' * Hoạt động - GV:? Kim loại Ca kim loạitính khử mạnh Vậy để điều chế kim loại Ca ta sử dụng phương pháp số phương pháp điều chế kim loại mà ta học ? HS: chọn đáp án phù hợp 28,1.a 28,1.(100 - a) + = 0,2  a = 29,89% 100.84 100.197 * Bài 5: Cách sau thường dùng để điều chế kim loại Ca ? A Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn B Điện phân CaCl2 nóng chảy  C Dùng Al để khử CaO nhiệt độ cao D Dùng kim loại Ba để đẩy Ca khỏi dung dịch CaCl2 5' Hoạt động - GV:? Vì đun nóng dung dịch sau lọc bỏ kết tủa ta lại thu thêm kết tủa nữa? * Bài 6: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu 3g kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại đem đun nóng lại thu thêm 2g kết tủa Giá trị a HS: Viết PTHH dựa vào lượng kết tủa để tìm lượng CO2 A 0,05 mol B 0,06 mol C 0,07 mol D 0,08 mol Củng cố giảng: (3') Chất sau làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cữu ? A NaCl B H2SO4 C Na2CO3 D HCl Bài tập nhà: (1') Chuẩn bị trước NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày / / 20 Nơng Thị Bích Thủy ... (3') Chất sau làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cữu ? A NaCl B H2SO4 C Na2CO3 D HCl Bài tập nhà: (1') Chuẩn bị trước NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG GIÁO ÁN HÓA HỌC... * Hoạt động - GV:? Kim loại Ca kim loại có tính khử mạnh Vậy để điều chế kim loại Ca ta sử dụng phương pháp số phương pháp điều chế kim loại mà ta học ? HS: chọn đáp án phù hợp 28,1.a 28,1.(100... 20g * Bài 4: Cho 28,1 g hỗn hợp MgCO3 BaCO3, MgCO3 chiếm a% khối lượng Cho hỗn hợp GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - GV: GV quan sát, hướng dẫn HS giải tập HS: vận dụng kiến thức học để giải tập bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay