Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:26

HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I-Kiến thức cần nhớ 1-Kim loại kềm kiềm thổ Vị trí Cấu hình electron bảng lớp ngồi HTTT Tính chất hố học đặc trưng Phương pháp điều chế Điện phân nóng chảy muối Halogenua đpnc 2MX M + X2 Kim loại kiềm Nhóm IA ns1 n=2…7 Có tính khử mạnh kim loại M - 1e = M+ Kim loại kiềm thổ Nhóm IIA ns2 n=2…7 Có tính khử mạnh sau kim loai kiềm M - 2e = M2+ 2-Một số hợp chất quan kim loai kiềm Hợp chất Tính chất vật lý NaOH Chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh, tan tốt nuớc NaCl Chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh, tan tốt nuớc NaHCO3 Chất rắn màu trắng, tan nuớc Na2CO3 Chất rắn màu trắng, tan tốt nuớc đpnc MX2 M + X2 Tính chất hố học Là bazơ mạnh -Làm đổi màu thị -Tác dụng với oxit axit- dung dịch axit -Tác dụng với dung dịch muối -Hồ tan hiđrơxit lưỡng tínhtính chất hố học muối -Phản ứng trao đổi -Tính khử yếu ion Cl-Kém bền nhiệt -Dung dịch có mơi trường kiềm yếu(làm đổi màu thị) -Có tính luỡng tính gốc HCO3- vừa có khả cho vừa có khả nhận proton -Dung dịch có mơi trường kiềm mạnh(làm đổi màu thị) -Phản ứng trao đổi dung dịch HÓA HỌC 12 -Tác dụng với dung dich axit mạnh Dùng dây platin lửa đèn cồn Nhận biết ion Na+ dung dịch 3-Một số hợp chất quan kim loại kiềm thổ Hợp chất Tính chất vật lý CaO Chất rắn, màu trắng, T0nc=25850C Ca(OH)2 Chất rắn, màu trắng, hút ẩm mạnh tan nuớc,dung dịch bão hồ có nồng độ 0,02 M CaCO3 Chất rắn, màu trắng, không tan nước CaHCO3 CaSO4 -Chỉ tồn dung dịch Khi cô cạn dung dịch bị phân huỷ Chất rắn màu trắng, tan nuớc Còn gọi thạch cao CaSO4.2H2O thạch cao sống CaSO4.H2O thạch cao nung nhỏ lửa CaSO4.2H2O thạch cao khan 4-Nước cứng Khái niệm Là nước có chứa nhiều ion Mg2+ Ca2+ Phân loại -Nước cứng tạm thời -Nước cứng vĩnh cửu Tính chất hố học Là Oxit bazơ mạnh -Tác dụng với H2O -Tác dung với axit oxit axit -Có tính bazơ mạnh -Tác dụng với oxit axit- dung dịch axit -Tác dụng với dung dịch muối -Hồ tan hiđrơxit lưỡng tính -Kém bền nhiệt -Tác dụng với axit mạnh -Dung dịch có mơi trường kiềm mạnh -Phản ứng trao đổi dung dịch -Tác dụng với dung dich axit mạnh -Tác dung với dung dịch bazo -Có chuyển hố ba loại thạch cao ứng dụng Thành phần -Chứa anion HCO3- -Chứa anion Clhoặc SO42- Cách làm mềm -Đun nóng -Dùng hoá chất Ca(OH)2 vừa đủ Na2CO3, Na3PO4… dd -Dùng hoá chất Na2CO3, Na3PO4… -Ph ương pháp trao đổi ion II-Bài tập Câu hỏi HÓA HỌC 12 Trong dầy thể người có mơi trường axit pH gần Khi pH thấp cao người ta bị mắc bệnh dày, pH thấp mắc bệnh ợ chua đau dày Bằng hiểu biết hố học em giải thích người bệnh dùng thuốc muối (Na2CO3) để làm giảm đau Bài Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa mol Na 2CO3 1-Hiện tượng quan sát a-Khơng có tượng b-Có bọt khí bay lên tức c-Ban đầu khơng có tượng gì, sau thời gian có bọt khí bay lên d-Có bọt khí bay lên có kết tủa trắng xuất 2-Tính thể tích khí (ở đktc) a có giá trị 0,5 mol 1,0 mol 1,5 mol 2,0 mol 3- Nếu cho ngược dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl tuợng Tính V a= 1,5 mol Câu hỏi Bằng hiểu biết em giải thích việc dung vữa ( vơi tơi cát) để xây dựng nhà cửa tượng tường vôi bị tróc lở sau thời gian dài sử dụng (20-30 năm) Bài Cho từ từ V lit khí CO2 (ở đktc) vào lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M 1-Nêu tượng viết phản ứng giải thích 2-Tính số mol CaCO3 thu giá trị V a- 0,224 lit b- 0,448 lit c- 0,560 lit d- 0,896 lit Từ kết tính vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ số mol CO cho vào số mol kết tủa thu 3- Tính V CO2 cần cho vào để thu 0,015 mol kết tủa III-Phiếu học tập Viết phản ứng hoá học xảy 1-Dung dịch NaOH -Tác dụng với oxit axit- dung dịch axit -Tác dụng với dung dịch muối -Hồ tan hiđrơxit lưỡng tính 2-NaCl -Phản ứng trao đổi -Tính khử yếu ion Cl3-NaHCO3 HĨA HỌC 12 -Kém bền nhiệt -Dung dịch có mơi trường kiềm yếu(làm đổi màu thị) -Có tính luỡng tính 4-Na2CO3 -Phản ứng trao đổi dung dịch -Tác dụng với dung dich axit mạnh 5- CaO -Tác dụng với H2O -Tác dung với axit oxit axit 6-Dung dịch Ca(OH)2 -Tác dụng với oxit axit- dung dịch axit -Tác dụng với dung dịch muối -Hồ tan hiđrơxit lưỡng tính 7-CaCO3 -Kém bền nhiệt -Tác dụng với axit mạnh (Tại CaCO3 không tham gia phản ứng trao đổi?) 8- CaHCO3 -Phản ứng phân huỷ nhiệt -Phản ứng trao đổi dung dịch -Tác dụng với dung dich axit mạnh -Tác dụng với dung dịch bazo 9- Viết sơ đồ chuyển hoá ba loại thạch cao cho biết ứng dụng Họ tên:………………………… Lớp …………………………… Bài tập áp dụng -1 HÓA HỌC 12 Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy thu Vlit khí (ở đktc) dung dịch X Biểu thức liên hệ V với a, b là(Trích đề thi đại học khối A -2007) a- V = 11,2(a-b) b- V = 22,4(a+b) c- V = 11,2(a+b) d- V = 22,4(a-b) Bài tập áp dung -2 Cho 10 lit hỗn hợp khí (đktc) gồm CO2 N2 qua lit dung dich Ca(OH)2 thu gam kết tủa.Hãy xác định % theo thể tích khí CO2 có hỗn hợp(Bài trang 119 sgk) a-2,24% b- 15,68% c -2,24% hoặc15,68% d- -2,24% 18,96 Bài tập áp dụng- (Trích đề ĐHCĐ khối A- 2007) 1-Hấp thụ hồn tồn 2,688 lit khí CO2 đktc vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lit thi thu 15 ,76 gam kết tủa.Gía trị a a- 0,04 b-0,048 c- 0,06 d- 0,032 2- Viết phản ứng hố học biểu diễn q trình hấp thụ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH Ba(OH)2 vẽ đồ thị biểu diễn tạo thành kết tủa theo lượng khí CO2 hấp thụ vao dung dich Bài tập áp dụng Cho từ từ V lit dung dich NaOH 1M vào lit dung dịch AlCl3 1M 1-Nêu tượng viết phản ứng giải thích 2-Tính số mol Al(OH)3 thu giá trị V a- 1,5 lit b- 3,0 lit c- 3,5 lit d- 4,0 lit Từ kết tính vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ số mol NaOH cho vào số mol kết tủa thu Tính V dung dịch NaOH cần cho vào để thu 0,75 mol kết tủa Bài tập áp dụng- 1(ĐHCĐ khối B-2007) Hoà tan hết 1,67 gam hỗn hợp hai kim loai kiềm thổ (Thuộc phân nhóm nhóm II) dung dịch HCl dư thu 0,672 lit khí H2 (ĐKTC).Hai kim loại là(Cho Li=9, Mg=24, Ca=40, Sr=87, Ba=137) a- Li Mg b- Mg Ca c- Ca Sr d- Sr Ba ...HÓA HỌC 12 -Tác dụng với dung dich axit mạnh Dùng dây platin lửa đèn cồn Nhận biết ion Na+ dung dịch 3-Một số hợp chất quan kim loại kiềm thổ Hợp chất Tính chất vật lý CaO Chất rắn,... mol NaOH cho vào số mol kết tủa thu Tính V dung dịch NaOH cần cho vào để thu 0,75 mol kết tủa Bài tập áp dụng- 1(ĐHCĐ khối B-2007) Hoà tan hết 1,67 gam hỗn hợp hai kim loai kiềm thổ (Thuộc phân... tan hiđrơxit lưỡng tính 2-NaCl -Phản ứng trao đổi -Tính khử yếu ion Cl3-NaHCO3 HÓA HỌC 12 -Kém bền nhiệt -Dung dịch có mơi trường kiềm yếu(làm đổi màu thị) -Có tính luỡng tính 4-Na2CO3 -Phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay