HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI

116 2 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:22

Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế là sự ra đời của hàng ngàn DN mỗi năm, do đó cạnh tranh giữa các DN ngày càng gay gắt hơn. Vốn là một công ty mới thành lập và đang đạt những hiệu quả nhất định công ty TNHH Nam Hải cũng luôn phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh. “Làm sao để đứng vững trên thị trường” là câu hỏi được các nhà quản lý DN đặt ra và họ luôn luôn tìm mọi cách để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một biện pháp được các nhà quản lý chú ý, quan tâm đặc biệt là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và chúng gắn liền với hoạt động kinh doanh của DN. Do đó, DN cần phải tổ chức kế toán tốt, hợp lý và khoa học nhằm tính đúng tính đủ chi phí sản xuất DN đó bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện được điều này, DN sẽ có nhiều lợi thế khi cạnh tranh với các DN khác trên thị trường. Hiện nay, các công trình xây dựng Cơ bản đang được tổ chức theo phương thức đấu thầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán chính xác chi phí bỏ ra. Điều đó càng khẳng định tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Nam Hải nhận thấy vấn đề kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật, hướng những người quản lý Và hạch toán phải quan tâm, em đó đi sâu nghiên cứu đề tài: “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp sản phẩm xây lắp ảnh hƣởng đến kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng 1.1.2 Ảnh hƣởng hoạt động xây dựng tới công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.3 u cầu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.Vai trò, ý nghĩa nhiệm vụ cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.Vai trò 1.2.2 Ý nghĩa 1.2.3 Nhiệm vụ 1.3 Những lý luận chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.3.2 Giá thành loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 11 1.3.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 13 1.4 Nội dung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 14 1.4.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 14 Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế 1.4.2 Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 27 1.5 Các hình thức ghi sổ kế tốn dùng cho kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 32 1.5.1 Hình thức nhật ký chung 32 1.5.2 Hình thức nhật ký sổ 32 1.5.3 Hình thức nhật ký chứng từ 33 1.5.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 34 1.5.5 Hình thức kế tốn máy 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI 37 2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức cơng tác kế tốn Công Ty TNHH Nam Hải 37 2.1.1 Sự hình thành phát triển Cơng Ty TNHH Nam Hải 37 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh số năm gần công ty 40 2.1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý công trình xây dựng 42 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng Ty TNHH Nam Hải 45 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công Ty tnhh nam hải 50 2.2.1 Đặc điểm hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 50 2.2.2 HẠCH TOỎN CHI PHỚ NGUYỜN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 51 2.2.3 HẠCH TOỎN CHI PHỚ NHÕN CỤNG TRỰC TIẾP 61 2.2.4 HẠCH TOỎN CHI PHỚ SỬ DỤNG MỎY THI CỤNG 70 2.2.5 HẠCH TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT CHUNG 77 2.2.6 Tổng hợp chi phí, kiểm kê, đánh giá sản phẩm làm dở 85 2.2.7 TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM 90 Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế CHƢƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI 95 3.1 Đánh giá 95 3.1.1 Đánh giá chung 95 3.1.2 Đánh giá cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 98 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Nam Hải 101 3.3 Phƣơng hƣớng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế LỜI NÓI ĐẦU ***** Cùng với phát triển nhƣ vũ bÓO CỦA NỀN KINH TẾ Là SỰ RA đời hàng ngàn DN năm, cạnh tranh DN ngày gay gắt Vốn công ty thành lập đạt hiệu định công ty TNHH Nam Hải phải hoạt động môi trƣờng cạnh tranh “Làm để đứng vững thị trƣờng” câu hỏi đƣợc nhà quản lý DN đặt HỌ LUỤN LUỤN TỠM MỌI CỎCH MỞ RỘNG THỊ TRƣờng, nâng cao hiệu kinh doanh Một biện pháp đƣợc nhà quản lý ý, quan tâm đặc biệt TIẾT KIỆM CHI PHỚ SẢN XUẤT Và HẠ GIỎ THàNH SẢN PHẨM Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu kinh tế đƣợc nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vỠ CHỲNG GẮN LIỀN VỚI KẾT QUẢ HOẠT động kinh doanh DN Do đó, DN cần phải tổ chức kế tốn tốt, hợp lý khoa học nhằm tính tính đủ chi phí sản xuất DN đĨ BỎ RA TRONG QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT KINH DOANH để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Thực đƣợc điều này, DN có nhiều lợi cạnh tranh với DN khác thị trƣờng HIỆN NAY, CỎC CỤNG TRỠNH XÕY DỰNG Cơ đƣợc tổ chức theo phƣơng thức đấu thầu đŨI HỎI CỎC DN PHẢI HẠCH TOỎN MỘT CỎCH CHỚNH XỎC CHI PHỚ BỎ RA, KHỤNG LÓNG PHỚ NGUỒN VỐN đầu tƣ Điều khẳng định tầM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TẬP HỢP CHI PHỚ Và TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM TRONG CỤNG TỎC KẾ TOỎN Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Nam Hải nhận thấy vấn đề kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vấn đề bật, hƣớng ngƣời quản lÝ Và hạch tốn phải quan tâm, em đĨ sâu nghiên cứu đề tài: “HOàN Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế THIỆN KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT Và TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP TẠI CỤNG TY TNHH NAM HẢI” làm luận văn tốt nghiệp mỠNH Luận văn em gồm chƣơng: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công Ty TNHH Nam Hải Chương 3: Những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công Ty TNHH Nam Hải Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp sản phẩm xây lắp ảnh hƣởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Đặc điểm ngành xây dựng Xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập có chức tái sản xuất tài sản số định cho tất ngành kinh tế, tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho xã hội Doanh nghiệp xây lắp tổ chức kinh tế có đủ tƣ cách pháp nhân điều kiện để thực công việc có liên quan đến q trình thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị cho cơng trình, hạng mục cơng trình Hiện nƣớc ta tồn doanh nghiệp xây lắp với tên gọi khác nhƣ: Tổng công ty xây dựng, công ty xây dựng, cơng ty lắp máy, xí nghiệp xây dựng, Các đơn vị khác quy mơ sản xuất, hình thức quản lý nhƣng tổ chức hạch tốn kinh tế có đầy đủ chức nhận thầu cơng trình xây dựng Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp có đặc điểm sau: * Đƣợc thực sở hợp đồng kí với đơn vị chủ đầu tƣ sau trúng thầu đƣợc định thầu Trong hợp đồng, hai bên thống với giá trị toán cơng trình với điều khoản khác Do vậy, tính chất hàng hố sản phẩm xây lắp không đƣợc thể rõ, nghiệp vụ bàn giao Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế cơng trình, hạng mục cơng trình khối lƣợng xây lắp hoàn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu q trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp * Trong ngành xây lắp, tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm đƣợc xác định cụ thể hồ sơ thiết kế kĩ thuật đƣợc duyệt Do vậy, doanh nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ kỹ thuật, chất lƣợng cơng trình, hạng mục cơng trình đảm nhận * Sản phẩm xây lắp cơng trình, vật kiến trúc có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng dài * Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện cần thiết cho sản phẩm nhƣ loại xe máy, thiết bị, nhân công phải di chuyển theo địa điểm đặt cơng trình Mặt khác, việc xây dựng chịu tác động địa chất cơng trình điều kiện thời tiết, khí hậu địa phƣơng, Cho nên, công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tƣ, trang thiết bị cho cơng trình phức tạp đòi hỏi phải có mức giá cho loại công tác xây lắp cho vùng lãnh thổ * Trong doanh nghiệp xây lắp, chế khốn đƣợc áp dụng rộng rãi với hình thức giao khốn khác nhƣ: khốn gọn cơng trình ( khốn tồn chi phí ); khốn cho khoản mục chi phí Cho nên, phải hình thành bên giao khoán, bên nhận khoán giá khoán 1.1.2 ảnh hƣởng hoạt động xây dựng tới công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ảnh hƣởng sản xuất xây lắp đến tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp thể chủ yếu ở: nội dung, phƣơng pháp trình tự hạch tốn chi phí sản xuất, phân loại chi phí, cấu giá thành xây lắp Cụ thể: * Đối tƣợng hạch tốn chi phí cơng trình, hạng mục cơng trình, giai đoạn cơng việc hạng mục cơng trình nhóm hạng mục cơng trình …, từ kế tốn phải xác định phƣơng pháp hạch tốn chi phí thật thích hợp * Từ đặc điểm phƣơng pháp lập dự toán xây dựng bản, dự toán đƣợc lập theo cơng trình, hạng mục cơng trình Vì vậy, để kế tốn so sánh Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế kiểm tra chi phí sản xuất xây lắp thực tế phát sinh so với dự tốn, chi phí sản xuất xây lắp đƣợc phân loại thành: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí sản suất chung * Chi phí nhân cơng trực tiếp doanh nghiệp sản xuất bao gồm khoản trích theo lƣơng nhƣ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Những khoản chi phí khơng đƣợc đƣa vào chi phí nhân cơng trực tiếp doanh nghiệp xây lắp mà đƣợc đƣa vào chi phí sản suất chung 1.1.3 u cầu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Ngày có khơng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp tính cạnh tranh đƣợc đẩy lên tới đỉnh điểm làm cho số doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản Nguyên nhân kể nhiều, nhƣng nhìn chung ngun nhân chủ yếu khơng cạnh tranh giá chất lƣợng sản phẩm Vì vậy, cơng tác quản lý doanh nghiệp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng luôn đƣợc nhà quản lý quan tâm Với máy kế tốn cung cấp thơng số, số liệu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cách đầy đủ chi tiết, qiúp cho nhà quản lý phân tích đánh giá cách xác tình hình sử dụng vốn, vật tƣ, lao động Từ đề biện pháp, định kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm để cạnh tranh đƣợc thị trƣờng Chính vậy, hạch tốn xác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhu cầu tất yếu doanh nghiệp Kế toán với chức ghi chép, tính tốn, phản ánh, giám sát thƣờng xuyên liên tục biến động vật tƣ, tiền vốn, cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp số liệu phận nhƣ tồn doanh nghiệp Vì vậy, kế tốn cơng cụ quản lý giữ vai trò quan trọng việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng quản lý kinh tế nói chung Vậy với chức u cầu kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải là: Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế * Phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác tồn chi phí sản xuất thực tế phát sinh * Kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất phận sản xuất doanh nghiệp * Kiểm tra việc thực định mức chi phí vật tƣ, kỹ thuật, dự tốn chi phí đƣợc duyệt, phát kịp thời sai sót, mát, đề xuất ý kiến, biện pháp ngăn chặn kịp thời * Tính tốn xác, kịp thời, đầy đủ giá thành giá thành đơn vị * Kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ hạ giá thành theo phận sản xuất toàn doanh nghiệp Kịp thời lập báo cáo chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản lý 1.2.Vai trò, ý nghĩa nhiệm vụ cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.Vai trò Chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm tiêu phản ánh chất lƣợng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để thực mục tiêu giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng phải sử dụng nhiều biện pháp đồng thời, đồng Trên góc độ quản lý cần phải biết nguồn gốc, nội dung cấu thành giá thành để tìm nguyên nhân tác động làm tăng giảm giá thành Có nhƣ nhà quản lý đề đƣợc biện pháp cần thiết để hạn chế, loại trừ yếu tố tiêu cực khai thác khả tiềm tàng, kích thích thúc đẩy yếu tố tích cực Bên cạnh đó, doanh nghiệp xây lắp cần phải tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chế độ Nhà nƣớc quy định, thực chuẩn mực kế toán hành Với chức ghi chép, tính tốn phản ánh cách thƣờng xuyên, liên tục nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biến động tài sản, kế toán cung cấp kịp thời số liệu, tài liệu cần thiết chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý Thơng qua số liệu hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành phận kế toán cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết đƣợc Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Trƣờng đại học công nghiệp hà nội Khoa kinh tế chi phí giá thành thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình, qua phân tích đánh giá tình hình thực định mức dự tốn chi phí, tình hình sử dụng lao động vật tƣ, tiền vốn, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm; Từ đề biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm giảm bớt chi phí hạ giá thành sản phẩm xây lắp đƣa định phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xây lắp Trong quản lý, kế tốn ln ln cơng cụ thiết yếu có vai trò quan trọng việc quản lý tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.2.2.ý nghĩa Trong kinh tế thị trƣờng quy luật cạnh tranh diễn gay gắt liệt đặc biệt đất nƣớc ta giai đoạn mở cửa kinh tế doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng đƣợc doanh nghiệp quan tâm chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phần thể đƣợc vị doanh nghiệp thị trƣờng.Kế toán khoa học, hợp lý tạo điều kiện cho việc hạch tốn chi phí đƣợc xác tính tính đủ giá thành sản phẩm Có làm tốt cơng tác này, phận kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cung cấp thơng tin xác đầy đủ kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp biết đƣợc chi phí giá thành thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình Qua ban lãnh đạo nhìn nhận, phân tích đánh giá tình hình thực tế, kế hoạch, giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng nguồn nhân lực, vật lực tài lực có hiệu hay khơng, tiết kiệm hay lãng phí Từ nhà quản lý có sách, biện pháp quản lý thích hợp chi phí sản xuất tìm cách giảm thiểu chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lƣợng cơng trình thu đƣợc lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Để làm đƣợc điều mặt phải cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất mặt khác phải tăng cƣờng công tác quản lý kinh tế mà trọng tâm quản lý chi phí sản xuất Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hµ néi 99 Khoa kinh tÕ Tuy nhiên cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành XDCB công việc phức tạp vỡ việc thực cụng tỏc Cụng ty cũn tồn số hạn chế, khú khăn định Về công tác tập hợp luân chuyển chứng từ: Do địa điểm cách xa nên việc tập hợp luân chuyển chứng từ chậm chạp gây khó khăn cho việc tính giá thành cụng trỡnh  Cụng tỏc hạch toỏn cỏc khoản mục chi phớ * Về kế toỏn tập hợp CPNVLTT Về việc hạch tốn CPNVLTT, Cơng ty thực đầy đủ thủ tục tập hợp CPNVLTT theo quy định Bộ Tài Chính Các chứng từ phát sinh đội đƣợc kế toán Cụng trỡnh tập hợp đầy đủ, cuối tháng gửi phũng Tài chớnh- kế toỏn Cụng ty Sau kế tốn Cơng ty kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ tiến hành nhập vào mỏy tớnh lờn cỏc sổ Đối với NVL xuất kho mua chuyển thẳng đến chân cụng trỡnh cuối kỳ cỏc kế toỏn cụng trỡnh gửi hoỏ đơn chứng từ toán phũng kế toỏn Kế toỏn vào hoá đơn chứng từ để tiến hành định khoản ghi nhận CPNVLTT phát sinh kỳ Mặc dù tiến hành sử dụng vật tƣ có biên sử dụng vật tƣ cán kỹ thuật phũng vật tƣ ký nhận nhƣng số vật liệu cũn lại chƣa sử dụng hết chiếm lƣợng không nhỏ lại không làm đủ thủ tục nhập kho, không đƣợc phản ánh đầy đủ giấy tờ sổ sách Việc khơng hạch tốn phế liệu thu hồi làm CPNVLTT tăng lên so với thực tế, việc tính giá thành khơng xác Việc cung cấp vật tƣ Công ty chƣa thực hiệu quả, lúc thỡ vật tƣ nhiều kho, lúc thỡ thiếu làm ảnh hƣởng đến tiến độ thi công * Về chi phớ nhõn cụng Kế toỏn chi phớ nhân công trực tiếp đội, công trỡnh cũn thiếu chặt chẽ Vỡ đội trƣởng công trỡnh ngƣời theo dừi quỏ trỡnh chấm cụng chia lƣơng cho công nhân, ngƣời đƣợc Công ty uỷ quyền ký Hợp đồng thuê lao động nên xảy tỡnh trạng thiếu trung thực cụng tỏc hạch toỏn chi trả tiền thuờ nhõn cụng Rƣơng thị Dung Lớp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiƯp hµ néi 100 Khoa kinh tÕ Mặt khác, Cơng ty chƣa tiến hành trích lƣơng phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất Công ty Việc làm cho giá thành công trỡnh tăng trƣờng hợp công nhân sản xuất trực tiếp nghỉ phép nhiều, giá thành cơng trỡnh phần tính xác * Về kế toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng Nói chung chứng từ hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng đƣợc theo mẫu BTC đƣợc kế tốn cơng trình tập hợp đầy đủ, phục vụ tốt cho yờu cầu tớnh giỏ thành Tuy nhiên, khoản mục chi phí đặc thù doanh nghiệp xây lắp theo hỡnh thức hỗn hợp vừa thủ cụng vừa mỏy nờn kế toỏn hay nhầm lẫn Đôi kế tốn hạch tốn nhầm lẫn chi phí sữa chữa xe, máy phục vụ cho quản lý sang tài khoản ngƣợc lại Cơng ty hạch tốn chi phí nhân công điều khiển máy vào TK 622, điều không hợp lý sai so với chế độ quy định Cơng ty tiến hành tính khấu hao máy thi công theo phƣơng pháp khấu hao đƣợc tính trực tiếp cho cụng trỡnh sử dụng mỏy thi cụng Cỏch tớnh tƣơng đối xác, nhiên cách phân bổ phức tạp vỡ Mỏy thi cụng đƣợc điều động linh hoạt công trỡnh Cụng ty tiến hành phõn bổ chi phớ cụng cụ, dụng cụ phục vụ mỏy thi cụng theo phƣơng pháp thực chất chƣa đƣợc xác vỡ nú phụ thuộc vào việc xỏc định tuổi thọ công cụ, dụng cụ Cơng ty chƣa trích trƣớc chi phí sữa chữa lớn TSCĐ máy thi công nhƣ TSCĐ dùng cho quản lý * Về chi phớ sản xuất chung Do việc phát sinh chi phí NVL sử dụng cho hoạt động quản lý chung toàn cơng trƣờng tổ, đội nên Cơng ty hạch tốn vào TK 6278- Chi phí tiền khác Điều tạo thuận lợi cho công tác kế tốn khơng phải mở thêm TK 6272- “Chi phí vật liệu” để theo dừi nhƣng khơng với quy định chế độ kế toán hành không cho ngƣời cần thông tin biết cấu xác loại chi phí chi phí sản xuất chung Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 101 Khoa kinh tÕ Mặt khác, Cơng ty tính khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động quản lý nhƣ tính khấu hao dịch vụ hàng hố với việc khơng mở TK 627202: Chi phí vật liệụ phục vụ cho hoạt động quản lý gõy khụng ớt khú khăn cho nhà quản trị việc quản lý chi tiết loại chi phớ cấu loại chi phớ sản xuất chung Các chi phí sản xuất chung phát sinh nhƣ chi phí điện, nƣớc, điện thoại… tháng sau nhận đƣợc giấy báo toán nhà cung cấp cuối tháng chứng từ đến phũng kế toỏn nờn thƣờng đƣợc dồn tớnh cho chi phớ thỏng sau Điều không đảm bảo nguyên tắc sở dồn tích kế tốn: ghi nhận chi phí vào thời điểm phát sinh chi phí 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Nam Hải  í kiến thứ nhất: Hồn thiện tổ chức mỏy kế toỏn luõn chuyển chứng từ Để giảm bớt khối lƣợng công việc vào cuối tháng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho cơng tác quản trị, Cơng ty u cầu tổ đội trực thuộc cỏc cụng trỡnh địa bàn Thái Bình ngày tập hợp chứng từ lần phũng kế toỏn tài chớnh Cụng ty Đối với cơng trình xa tháng tập hợp chứng từ 1-2 lần (Chậm tháng lần vào đầu tháng, không mồng 07 hàng tháng để đảm bảo tính kịp thời) Đồng thời, Cơng ty nên có biện pháp xử phạt rừ ràng với vi phạm quy định luân chuyển chứng từ Cơng ty nên tổ chức khố học ngắn ngày để bồi dƣỡng trỡnh độ cho nhân viên kế toán tránh tỡnh trạng yếu kộm, thiếu đồng nhân viên kế toán Đối với cỏc Kế toỏn cỏc cơng trình Cụng ty nờn cử cỏn cú trỡnh độ chun mơn đến hƣớng dẫn  í kiến thứ hai: Hoàn thiện việc hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp Khoản mục chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp khoản mục chi phớ chiếm tỷ trọng lớn tổng giỏ thành sản phẩm Do cần đƣợc tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, giám sát tiêu số lƣợng chất lƣợng Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 102 Khoa kinh tÕ Cụng ty thực quản lý thụng qua chứng từ hoá đơn tổ giao nộp Chớnh vỡ tạo điều kiện nảy sinh tƣợng tiêu cực trỡnh mua vật tƣ Cụng ty nên chọn phƣơng pháp mua xuất thẳng tiết kiệm đƣợc chi phí bảo quản kho bói, trỏnh tỡnh trạng ứ đọng vốn Đồng thời, nên cử cán cung ứng để liên hệ giao dịch ký hợp đồng với nhà cung cấp tín nhiệm, đảm bảo cung cấp đủ kịp thời số lƣợng, chất lƣợng vật tƣ Bên cạnh phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp vật tƣ uy tín Thƣờng xuyên nghiên cứu khảo sát thị trƣờng để tránh tỡnh trạng bị mua với giỏ cao nhƣng thực tế giá thị trƣờng thấp Mặt khỏc, Cụng ty sau lần cụng trỡnh bàn giao phế liệu thu hồi khụng làm cỏc thủ tục nhập kho, khụng phản ỏnh đầy đủ sổ sách Chính việc khơng hạch tốn phế liệu thu hồi làm cho chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp tăng lên so với thực tế từ giá thành sản phẩm cụng trỡnh cao thực tế Mà thực tế giá thành sản phẩm công trỡnh đƣợc tính theo cơng thức sau: Giỏ trị Giỏ trị phế liệu - dở dang thu hồi _ cuối kỳ Vỡ vậy, để đảm bảo hạch tốn xác chi phí NVLTT Cơng ty nên hạch tốn Giỏ thành sản phẩm xõy lắp Giỏ trị = dở dang đầu kỳ Chi phớ + thực tế phỏt sinh chi phí phế liệu thu hồi theo bút toán sau: Nợ TK 152, 111, 112, 131…: Giỏ trị phế liệu thu hồi Cú TK 621: Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp Trƣờng hợp thu hồi phế liệu sau tổng hợp cỏc khoản mục chi phớ, kế toỏn ghi theo bỳt toỏn: Nợ TK 152, 111, 112, 131…: Giỏ trị phế liệu thu hồi Cú TK 154: Chi phớ sản xuất kinh doanh dở dang Ngoài ra, Trong trƣờng hợp chuyển thẳng vật tƣ từ nơi thu mua đến chân công trỡnh mà kế toỏn mở Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho quỏ trỡnh giao nhận vật tƣ, điều có giúp cho trỡnh quản lý chứng từ đƣợc thuận Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 103 Khoa kinh tÕ tiện nhƣng kế toán đồng thời phải hạch toán nguyên vật liệu nhập xuất TK 152, vừa phải tính giá thành nhập xuất chứng từ có liên quan Thủ tục phức tạp hỡnh thức thời gian Để khắc phục đƣợc tỡnh trạng này, Cụng ty tiến hành hạch tốn chi phí ngun vật liệu ngun vật liệu đƣợc giao tới chân công trỡnh hạch toỏn vào TK 621 nhƣ sơ đồ sau: Sơ đồ 3.1: Quy trỡnh hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp TK 111, 112, 141, 331… TK 621 Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp TK 133 Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ Để tránh tỡnh trạng gian lận sai sút khõu mua vật tƣ Công ty nên lập Biên giao nhận vật tƣ ngƣời mua ngƣời bán, việc làm vừa đảm bảo đầy đủ thông tin vật tƣ vừa giúp cho kế tốn cơng trỡnh thuận tiện cụng tỏc vào Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đồng thời cũn tạo cho cụng tỏc kế toỏn cụng trỡnh diễn nhanh chúng Cựng với việc lập biờn giao nhận vật tƣ thỡ Cụng ty nờn cử cỏn đến kho bói, chõn cụng trỡnh kiểm tra lại chất lƣợng, số lƣợng vật tƣ giao nhận nhằm tránh mua thiếu, không đáp ứng nhu cầu sử dụng Biên giao nhận vật tƣ có mẫu nhƣ sau: Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 104 Khoa kinh tÕ Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 105 Khoa kinh tÕ Biểu 3.1: Biên giao nhận vật tư BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƢ Ngày….tháng ….năm Thành phần Đại diện bên cung ứng: Ông (Bà)……………… Địa chỉ………… Đại diện bên nhận vật tƣ: Ông (Bà)…………… Điạ chỉ………… Tiến hành bàn giao số lƣợng vật tƣ nhƣ sau: STT Tên, vật tƣ, hàng ĐVT Số lƣợng Đơn giá hoá Thành Ghi chỳ tiền Tiền hàng Tiền thuế GTGT Tổng toỏn Đại diện bên cung ứng (Ký, họ tờn) Ngày…tháng…năm Đại diện bên nhận (ký, họ tờn)  í kiến thứ ba: Hoàn thiện hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp Cơng ty tính tồn chi phí nhân cơng điều khiển máy thi cơng cụng trỡnh Trƣờng PTTH Hồ Phú vào chi phí nhân cơng trực tiếp nhƣ không theo chế độ, không phản ánh nội dung khoản mục chi phí thực tế phát sinh Kết việc hạch tốn tập hợp chi phí sản xuất phản ánh thực tế phát sinh, nhiên tỷ lệ khoản mục chi phí khơng xác, chi phí nhân cơng trực tiếp cao thực tế chi phí sử dụng máy thi cơng lại thấp thực tế, dẫn đến kết phân tích nhƣ Báo cáo chi phí phục vụ theo quản trị nội đơn vị không phản ánh xác thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Với lý trờn em xin đƣa cách hạch tốn chi phí nhân cơng nhƣ sau: Chi phí lƣơng cho Rƣơng thị Dung Lp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 106 Khoa kinh tế nhõn viờn vận hành máy thi cơng hạch tốn vào TK 623 Có thể khái qt sơ đồ hồn thiện nhƣ sau: Sơ đồ 3.2: Quy trỡnh hạch toỏn tiền lƣơng công nhân viên TK 334 TK 622 Lƣơng công nhân trực tiếp sản xuất TK 6231 Lƣơng cơng nhân Vận hành mỏy Để có phân biệt lƣơng cơng nhân th ngồi lƣơng cơng nhân theo danh sách Công ty nhằm thuận tiện cho việc tính khoản BHXH, BHYT, KPCĐ Cơng ty nên lập thêm Bảng tổng hợp lƣơng cơng nhân th ngồi Biểu 3.2: Bảng tổng hợp lương cơng nhân th ngồi BẢNG TỔNG HỢP LƢƠNG CƠNG NHÂN TH NGỒI Tháng… Năm… Tờn cụng trỡnh… Đơn vị thi công… STT Tờn cụng nhõn Số ngày cụng Đơn giá Thành tiền …………… …… … …… Cộng Ngƣời lập biểu (ký, họ tờn) Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Tổ trƣởng (ký, họ tờn) Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà néi 107 Khoa kinh tÕ Mặt khác, cần quản lý đội ngũ nhân viên th ngồi có tay nghề danh sách Cơng ty Điều giúp giảm bớt việc tuyển dụng công nhân cho ngƣời quản lý, đồng thời giúp cho cơng nhân yờn tõm làm việc Ngồi ra, Cụng ty nờn ỏp dụng cỏc hỡnh thức thƣởng phạt rừ ràng cụng minh để kích thích ngƣời lao động hăng say làm việc nâng cao suất gây đƣợc lũng tin cụng nhõn với Cụng ty Để hạn chế gian lận cú thể xảy đội trƣởng công trỡnh bờn cho thuờ lao động, Công ty nên giám sát chặt chẽ hợp đồng lao động đồng thời có đối chiếu với bảng tốn lƣơng, khối lƣợng cơng việc thực tế lao động hợp đồng hồn thành bàn giao Hiện nay, Cơng ty chƣa trích lƣơng phép cho cơng nhân trực tiếp số lƣợng lao động trực tiếp cơng trƣờng khơng lớn Điều có ảnh hƣởng đến biến động giá thành công trỡnh Việc trích lƣơng phép phải đƣợc tiến hành hàng tháng tính vào chi phí sản xuất cho đối tƣợng sử dụng lao động theo kế hoạch Mức trích trƣớc tiền lƣơng phép CNSX Tỷ lệ trích trƣớc = = Tiền lƣơng phải trả kỳ CNSX x Tỷ lệ trích trƣớc Tiền lƣơng nghỉ phép, ngày sản xuất kế hoạch năm CN Tổng số tiền lƣơng kế hoạch năm CN Để theo dừi hạch toỏn cỏc khoản trớch trƣớc tiền lƣơng phép CNSX kế tốn sử dụng TK 335 “Chi phí phải trả” Trỡnh tự: Hàng thỏng vào tỷ lệ trích trƣớc kế tốn xác định số lƣơng phép trích trƣớc CNSX tính vào CPNCTT định khoản: Nợ TK 622 : Tiền lƣơng phép trích trƣớc CNSX Có TK 335 : Tiền lƣơng phép trích trƣớc CNSX Khi cú cụng nhõn nghỉ phộp: Rƣơng thị Dung Lp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 108 Khoa kinh tế N TK 335: Tiền lƣơng phép trích trƣớc CNSX Có TK 334: Tiền lƣơng phép trích trƣớc CNSX  í kiến thứ 4: Hoàn thiện việc hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng Cơng ty mở hệ thống TK chi tiết để hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công phù hợp với chế độ thuận lợi cho việc quản lý định quản trị mỡnh Tuy nhiờn Cụng ty hạch toỏn chi phớ nhõn cụng vận hành máy vào TK 622 chƣa hợp lý Máy thi công thiết bị đƣợc sử dụng thƣờng xuyên, thời gian khấu hao ngắn thƣờng bị hỏng phải sửa chữa, bảo dƣỡng Cơng ty nên tính khấu hao trích trƣớc sữa chữa lớn máy thi công phân bổ cho công trỡnh theo ca máy hoạt động dựa phiếu theo dừi ca mỏy thi cụng Vỡ việc tớnh khấu hao trực tiếp cho máy thi công có xác nhƣng phức tạp Để giúp ổn định chi phí sản xuất qua tháng, Cơng ty nên trích trƣớc chi phí sữa chữa lớn TSCĐ Mức trích trƣớc hàng tháng đƣợc xác định trến số chi phí sửa chữa lớn TSCĐ kỳ hạch tốn trƣớc, năm tài trƣớc để dự tốn chi phí sữa chữa lớn TSCĐ năm Kế toán sử dụng TK 335 để theo dừi khoản chi phớ này: - Hàng tháng, kế toán xác định số chi phí sửa chữa lớn trích trƣớc vào chi phí kỳ: Nợ TK 623(6237): Số trích trƣớc Có TK 335 : Số trích trƣớc - Khi thực tế phỏt sinh chi phớ sửa chữa lớn Nợ TK 2413 : Chi phớ sửa chữa lớn thực tế phỏt sinh Nợ TK 133 :GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ Cú TK 111,112, 331….: Tổng số toỏn - Kết chuyển chi phớ sữa chữa: Nợ TK 335: Chi phớ sửa chữa lớn thực tế phỏt sinh Cú TK 2413: Chi phớ sửa chữa lớn thực tế phỏt sinh - Nếu chi phí sữa chữa thực tế > số trích trƣớc theo kế hoạch thỡ kế toỏn tiến hành trớch thờm: Nợ TK 623(6237): Số trớch thờm Rƣơng thị Dung Lp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 109 Khoa kinh tế Cỳ TK 335: Số trớch thờm - Cuối năm Tài chinh Nếu chi phí sữa chữa thực tế < Số trích trƣớc theo kế hoạch kế toán hạch toán: Nợ TK 335: Số chờnh lệch Cú TK 623: Số chờnh lệch  í kiến thứ 5: Giải phỏp hoàn thiện hạch toỏn chi phớ sản xuất chung Công ty nên mở TK 6272: Chi phí vật liệu để phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xƣởng mà không hạch tốn vào TK6278: Chi phí tiền khác Sử dụng TK giúp kế tốn theo dừi đƣợc chi phí nguyên vật liệu dùng cho phân xƣởng phát sinh không nhiều nhƣng hạn chế mát, lóng phớ vật liệu Ví dụ: Ngày 8/11 Xuất kho dầu cho Lê văn Lợi lái xe Huyndai theo chứng từ hạch toán: 156/PX kế toán hạch toán nhƣ sau: Nợ TK 6278 : 1.468.908 Cú TK 152 : 1.468.908 Sử dụng TK 6272 nghiệp vụ kinh tế đƣợc hạch toán lại nhƣ sau: Nợ TK 6272 : Cú TK 152 : 1.468.908 1.468.908 + Việc Công ty trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý tính vào khấu hao dịch vụ cung cấp hàng hố, khơng mở TK 627402 chƣa hợp lý Cụng ty nờn mở TK để có thơng tin chi tiết TSCĐ dùng cho hoạt động quản lý + Cơng ty nên trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động quản lý Việc hạch tốn tƣơng tự nhƣ phần hạch tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho thi công + Các chi phí điện, nƣớc, điện thoại thƣờng hạch tốn sang tháng sau nhƣ sai so với chế độ, không tháng phát sinh chậm trễ việc luân chuyển chứng từ Cuối thỏng 11 thỡ chứng từ tiền điện tới nơi Cần khắc phục chậm trễ luân chuyển chứng từ nhƣ trỡnh bày trờn Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà néi 110 Khoa kinh tÕ yờu cầu đơn vị cung cấp điện nƣớc nhanh chóng cung cấp hố đơn tháng, thƣờng xuyên liên lạc để biết đƣợc phần chi phớ thỏng nhanh 3.3 Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Nhƣ biết giỏ thành sản phẩm phản ỏnh kết Cụng ty đạt đƣợc sau trỡnh sản xuất Nú phản ỏnh lƣợng hao phí kết tinh sản phẩm Vỡ vậy, giỏ thành cao hay thấp ảnh hƣởng trực tiếp đến mức lợi nhuận Công ty Do vậy, nhà quản trị Công ty tỡm cho mỡnh biện phỏp tối ƣu để hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Dựa vào kiến thức đƣợc trang bị em xin mạnh dạn đƣa giải pháp hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu kinh doanh Giá thành đƣợc cấu tạo nên từ khoản mục: CPNVLTT, CPNCTT, CPMTC, CPSXC Để hạ thấp giá thành phải tiêt kiệm đƣợc loại chi phí sử dụng chúng có hiệu Cơng ty cần tăng cƣờng biện pháp quản lý nhằm trỏnh thất thoỏt, lóng phớ nguyờn vật liệu Phũng kế hoạch vật tƣ nên lập kế hoạch thu mua sử dụng vật tƣ hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất, giảm thiệt hại khơng đáng có Nếu vật tƣ nhiều kho làm chi phớ bảo quản kho bói tăng lên, thêm vào tỡnh trạng đọng vốn, điều làm cho hiệu kinh doanh giảm đáng kể Ngƣợc lại, Nếu vật tƣ dùng cho sản xuất q ít, khơng đáp ứng yêu cầu sản xuất làm gián đoạn thi công ảnh hƣởng đến tiến độ chất lƣợng công trỡnh Công ty cần ngoại giao nhằm thiết lập mạng lƣới nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lƣợng, thƣờng xuyên nhằm cung cấp vật tƣ đầy đủ, kịp thời Hiện nay, cạnh tranh gay gắt thúc nhà quản lý, đũi hỏi họ phải tạo cụng trỡnh cú chất lƣợng tốt Do đó, việc tạo dựng lũng tin với cỏc nhà đầu tƣ phƣơng pháp đƣợc ý Rƣơng thị Dung Lp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 111 Khoa kinh tế Nhm tránh tƣợng tiêu cực đơn vị thu mua vật tƣ khai tăng không chủng loại gây thiệt hại cho Công ty thỡ Cụng ty phải cú giỏm sỏt cụng trƣờng Hiện nay, công tác xây lắp thƣờng rơi vào tỡnh trạng chậm tiến độ, chế độ đói ngộ nhõn viờn chƣa kịp thời hợp lý Cụng ty nờn cú chế độ khen, thƣởng thích hợp Ngồi lƣơng khốn cho tổ đội thi cơng, Cơng ty nên có chế độ thƣởng cho tổ làm xong sớm, đảm bảo chất lƣợng, phạt tổ chậm tiến độ nguyên nhân khách quan Luôn ý, chăm lo sức khoẻ tinh thần cho ngƣời lao động Việc làm Cơng ty làm cơng nhân có động lực để phấn đấu, giúp họ hăng say lao động có trách nhiệm với cơng việc Ngồi ra, Công ty cần phải ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tuyển dụng đào tạo kỹ sƣ lành nghề, nghiên cứu tổ chức trỡnh thi cụng cỏch khoa học hợp lý Cần có kế hoạch sử dụng máy thi công cho hiệu đem lại cao nhất, tận dụng tối đa hoạt động máy, giảm lao động thủ công nâng cao suất lao động Đồng thời cần có kế hoạch sửa chữa nâng cấp, đánh giá lại TSCĐ máy thi công để biết đƣợc tỡnh trạng mỏy múc Nếu mỏy quỏ cũ, lạc hậu cần phải đổi công nghệ nhăm đáp ứng nhu cầu sản xuất chất lƣợng công trỡnh Về phần chi phí sản xuất chung cần giảm chi phí tiếp khách, điện thoại cá nhân… Công ty nên quy định ngƣỡng phù hợp tránh tỡnh trạng lợi dụng cụng quỹ vỡ lợi ớch riờng Ngoài ra, cần kiểm tra tớnh hợp lý chi phớ để tách khỏi giá thành khoản chi bất hợp lý Thêm vào Cơng ty cần xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí giá thành sản phẩm cho đối tƣợng Rƣơng thị Dung Lớp LTC HKT1_K1 Lun tt nghip Tr-ờng đại học công nghiƯp hµ néi 112 Khoa kinh tÕ KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trƣờng với cạnh tranh khốc liệt nhƣ nay, doanh nghiệp tồn đứng vững đƣợc biết kết hợp sử dụng đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lƣợng đầu cân đối hạch tốn kinh tế Để làm đƣợc điều thơng tin kinh tế giữ vai trũ quan trọng việc chi phối cỏc định nhà quản trị Nó gắn với cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung cỏc doanh nghiệp xõy lắp núi riờng Chi phí sản xuất ln gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tƣ, lao động sản xuất Việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm tạo điều kiện để doanh nghiệp xác định kết kinh doanh mỡnh Vỡ sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phớ sản xuất chung cựng với việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm vấn đề thực cần thiết nhiệm vụ chủ yếu doanh nghiệp Yêu cầu đặt hồn thiện, đổi khơng ngừng cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp nói riêng doanh nghiệp sản xuất nói chung để thích ứng với yêu cầu quản lý chế đồng thời phƣơng pháp kêu gọi đầu tƣ ký kết hợp đồng Do thời gian thực tập cú hạn cũn nhiều hạn chế mặt kiến thức nhƣ kinh nghiệm nên nhận xét hay đề xuất mà em đƣa mang tính cá nhân theo đánh giá chủ quan thân Vỡ khú trỏnh khỏi khiếm khuyết sai sút Kớnh mong nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo khoa kế toán anh chị sở thực tập để luận văn em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo Th.S Hồng Thị Việt Hà, ban lãnh đạo Công ty TNHH Nam Hải bác, anh chị Phòng kế tốn tài Cơng Ty TNHH Nam Hải bảo, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp Tr-ờng đại học công nghiệp hà nội 113 Khoa kinh tÕ Sinh viờn thực Rƣơng Thị Dung TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Văn Bảo: “Hƣớng dón kế toỏn doanh nghiệp xõy lắp theo chuẩn mực kế toỏn Việt Nam”, NXBTC, HN- 2004 Hà Thị Ngọc Hà- 261: “Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ”, NXB Lao Động Xó Hội, 2007 PGS.TS Nguyễn Thị Đông: “Giáo trỡnh lý thuyết hạch toỏn kế toỏn”, NXBTC, HN, 2003 PGS TS Nguyễn Minh Phƣơng: “Giáo trỡnh kế toỏn quản trị”, NXBTC, HN, 2004 Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006- NXB Tài Tạp kế toỏn Tạp xõy dựng Cỏc chứng từ, sổ sỏch, tài liệu Cụng ty Rƣơng thị Dung Lớp LTCĐ ĐHKT1_K1 Luận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH NAM HẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay