Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:22

Hố học 12 GV: Nguyễn Quang Ngọc § 36 LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức  Biết vị trí Ni, Zn, Pb, Sn BTH  Biết tính chất ứng dụng chúng Kĩ  Rèn luyện kĩ viết pthh minh hoạ II CHUẨN BỊ Giáo viên Hệ thống câu hỏi đàm thoại Dụng cụ thí nghiệm Mơ thí nghiệm tính chất ứng dụng kim loại Học sinh Chuẩn bị trước nội dung học nhà III PHƯƠNG PHÁP Phương pháp học tập chủ yếu là: Đàm thoại, nêu vấn đề, hoạt động nhóm Ngồi sử dụng phương pháp: Thuyết trình, sử dụng phương tiện trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I NIKEN Vị trí bảng tuần hồn HS: ngun tố hố học + Quan sát BTH cho biết vị trí Ni + Ô số: 28 + Cho biết cấu hình electron nguyên tử + Nhóm: VIII B Ni + Chu kì: Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính chất ứng dụng Ni GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá Tính chất ứng dụng  Ni kim loại có màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng lớn  Ni kim loại có tính khử yếu sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất( không tác dụng với hiđro) 500 C 2Ni + O2 ��� � 2NiO t Ni + Cl2 �� � NiCl2  Ni có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất II KẼM Vị trí bảng tuần hồn ngun tố hố học + Ơ số: 30 o o Hoá học 12 Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Zn + Cho biết cấu hình electron nguyên tử Zn Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính chất ứng dụng Zn GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá GV: Nguyễn Quang Ngọc + Nhóm: II B + Chu kì: Tính chất ứng dụng  Zn kim loại có màu lam nhạt, khối lượng riêng lớn, giòn nhiệt độ thường  Zn trạng thái rắn hợp chất Zn không độc Riêng ZnO độc  Zn kim loại hoạt động có tính khử mạnh sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất t 2Zn + O2 �� � 2ZnO t Zn + S �� � ZnS  Zn có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất o o Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Pb + Cho biết cấu hình electron nguyên tử Pb Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính chất ứng dụng Pb GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Sn + Cho biết cấu hình electron ngun tử Sn III CHÌ Vị trí bảng tuần hồn ngun tố hố học + Ơ số: 82 + Nhóm: IV A + Chu kì: Tính chất ứng dụng  Pb kim loại có màu trắng xanh, khối lượng riêng lớn, mềm  Pb hợp chất Pb độc  Pb tác dụng với oxi lưu huỳnh: t 2Pb + O2 �� � 2PbO t Pb + S �� � PbS  Pb có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất o o IV THIẾC Vị trí bảng tuần hồn ngun tố hố học + Ơ số: 50 + Nhóm: IV A + Chu kì: Tính chất ứng dụng  Sn kim loại có màu trắng bạc điều kiện thường, khối lượng riêng Hố học 12 Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính chất ứng dụng Sn GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá GV: Nguyễn Quang Ngọc lớn, mềm  Sn có hai dạng thù hình Sn trắng Sn xám  Sn tác dụng với oxi axit HCl loãng: t Sn + O2 �� � SnO2 Sn + 2HCl �� � SnCl2 + H2   Sn có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất o Củng cố GV: Yêu cầu HS làm tập 1, 2, SGK – 163 HS: Làm tập theo yêu cầu GV Dặn dò GV: Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị học ... xuất o o IV THIẾC Vị trí bảng tuần hồn ngun tố hố học + Ơ số: 50 + Nhóm: IV A + Chu kì: Tính chất ứng dụng  Sn kim loại có màu trắng bạc điều kiện thường, khối lượng riêng Hoá học 12 Hoạt động...Hoá học 12 Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Zn + Cho biết cấu hình electron nguyên tử Zn Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính chất ứng dụng Zn GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá... dụng Pb GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Sn + Cho biết cấu hình electron ngun tử Sn III CHÌ Vị trí bảng tuần hồn ngun tố hố học + Ơ số: 82 + Nhóm: IV A +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay