Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS hiểu: - Fe thường có số oxihoa +2, +3 - Tính chất hố học dặc trưng hợp chất sắt(II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hoá 2.Kỹ : - viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn tính chất sắt hợp chất sắt - giải tập sắt hợp chất sắt II) Chuẩn bị : - GV: Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị trước BT SGK - HS : Ôn tập kỹ vấn đề có liên quan đến nơị dung luyện tập III: Tiến trình dạy học : Kiểm tra cũ : (Lồng vào ) Bài : Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động Nội dung ghi I) Kiến thức cần nhớ: Củng cố cách viết cấu hình e Sắt : Cấu hình e [Ar ] 3d64s2 Số oxhoa +2 , + nguyên tử ion sắt Tính chất hố học Fe: GV u cầu HS viết cấu hình Fe, Fe2+, Fe3+? Giải thích số - Tác dụng vứi PK(Cl2,, O2, S) oxihoa +2, +3 - Tác dụng dd HCl, H2SO4 loãng HS rút kết luận mức độ hoạt - Tác dụng với nước nhiệt độ cao ( HÓA HỌC 12 động Fe ? 5700C ) - Tác dụng với dd muối KL có tính khử yếu Hoạt động Hợp chất sắt : Tính chất hố học đặc trưng hợp chất Fe (II) tính khử 2+ → Fe3+ +1e Giải thích tính khử Fe2+ Fe tính oxihoa Fe3+ Tính chất HH đặc trưng hợp chất Fe(III) tính GV yêu cầu HS rút nhận xét oxihoa sắt nhường 2e tạo số oxihoa Fe3+ + 1e → Fe2+ ; Fe3+ +3e → Fe +2 Khi sắt nhường 3e tạo số Hợp kim sắt: oxihoa +3 PƯHH - Thành phần gang thép - Các phản ứng xáy q trình luyện gang II) Bài tập : Bài tập 1(trang 165) Hoạt động - GV cho HS làm BT 1,2 (SGK) - GV cho HS hoạt động nhóm t a.2Fe+6H2SO4(đặc)  3SO2 ↑ +Fe2(SO4)3 +6H2O → 0 t b.Fe+ 6HNO3 (đặc)  3NO2+ Fe(NO3)3 +3H2O → t c Fe + 4HNO3 (l)  NO ↑ + Fe(NO3)3+2H2O → d.3FeS +12HNO3 → 9NO ↑ +Fe2(SO4)3+Fe(NO3)3 +6H2O * Bài tập 2(165): - Phân biệt mẫu hợp kim Al-Fe , Al-Cu, Cu-Fe Bài tập 2(SGK) GV hướng dẫn HS làm tập Bước 1: Trích mẫu thử cho mẫu thử vào dd HCl mẫu thử tan hoàn toàn hợp kimAl-Fe hai mẫu thử lại tan phần HÓA HỌC 12 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Bước 2: Hai mẫu thử lại lần lược cho vào dd NaOH dư Mẫu thử có khí H bay hợp kim Al- Cu Mẵu thử lại hồn tồn khơng tan hợp kim Fe-Cu GV cho HS viết PTHH 2Al + 2NaOH +2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ Hoạt động Củng cố, luyện tập : làm BT 5,6 (SGK- tr 165 ) Hướng dẫn tự học nhà : làm tập SBT trang 35 ...HÓA HỌC 12 động Fe ? 5700C ) - Tác dụng với dd muối KL có tính khử yếu Hoạt động Hợp chất sắt : Tính chất hố học đặc trưng hợp chất Fe (II) tính khử 2+ → Fe3+ +1e Giải thích tính khử... Fe tính oxihoa Fe3+ Tính chất HH đặc trưng hợp chất Fe(III) tính GV yêu cầu HS rút nhận xét oxihoa sắt nhường 2e tạo số oxihoa Fe3+ + 1e → Fe2+ ; Fe3+ +3e → Fe +2 Khi sắt nhường 3e tạo số Hợp. .. d.3FeS +12HNO3 → 9NO ↑ +Fe2(SO4)3+Fe(NO3)3 +6H2O * Bài tập 2(165): - Phân biệt mẫu hợp kim Al-Fe , Al-Cu, Cu-Fe Bài tập 2(SGK) GV hướng dẫn HS làm tập Bước 1: Trích mẫu thử cho mẫu thử vào dd
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay