Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA SẮT NHỮNG HỢP CHẤT CỦA SẮT I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hóa +2 +3 - Vì tính chất hóa học hợp chất sắt II tính khử, hợp chất sắt III tính oxi hóa Kỹ năng: - Giải số tập sắt hợp chất sắt II CHUẨN BỊ - giải tập sắt III PHƯƠNG PHÁP - Nêu vấn đề - đàm thoại - Học sinh thảo luận tổ nhóm giải tập IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra trình luyện tập Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động1 GV: Hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức sắt hợp chât sắt - Em viết cấu hình electron sắt - Sắt thể những số oxi hóa nào? - Em cho biết tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt II hợp chất sắt III viết phương trình minh họa - Em cho biết thành phần gang thép Hoạt động trò I.Kiến thức cần nhớ: sắt: Cấu hình electron [Ar] 3d64s2 Sắt thể số oxi hóa +2 +3 Hợp chất sắt * tính chất hóa học đặc trưng hợp chất săt II tính khử Fe2+ � Fe3+ +1e * tính chất hóa học đặc trưng hợp chất săt III tính oxi hóa Fe3+ + 1e � Fe2+ Fe3+ +3e � Fe Hợp kim sắt * Thành phần gang thép - Gang hợp kim sắt với bon có từ đến 5% khối lượng bon, ngồi lượng nhỏ nguyên tố Si, Mn, S,… GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Em viết phản ứng sảy trình luyện gang - Thép hợp kim sắt chứa từ 0,01 – 2% khối lượng bon, với số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,,…) * Các phản ứng xảy trình luyện gang * Phản ứng tạo chất khử CO - Phần nồi lò t0 C + O2 �� � CO2 - Khí CO2 lên bị khử thành CO t0 CO2 + C �� � 2CO * Phản ứng khử sắt oxit - Phần thân lò có nhiệt độ khoảng 4000C t0 3Fe2O3 + CO �� � 2Fe3O4 + CO2 � - Phần thân lò nhiệt độ khoảng 500 – 6000C t0 Fe3O4 + CO �� � 3FeO + CO2 � - Phần thân lò nhiệt độ khoảng 700 – 8000C t0 FeO + CO �� � Fe + CO2 � * Phản ứng tạo xỉ t � CaO + CO2 � CaCO3 �� t0 � CaSiO3 CaO + SiO2 �� II Bài tập: Bài 1/165 SGK Hoạt động Giải tập sách giáo khoa Yêu cầu học sinh lên bảng làm tập số 1,2,3 SGK GV: hưỡng đẫn gợi ý cho học sinh 6 4 a, 2Fe + 6H S O4  Fe2(SO4)3 + SO2 �+ 6H2O 5 4 b, Fe + HNO  Fe(NO3)3 + NO �+ 3H2O 5 2 c, Fe + HNO  Fe(NO3)3 + N O � + 2H2O 5 2 d, FeS + HNO Fe2(SO4)3 + N O �+SO2 + 2H2O Bài 2/165 SGK + Lấy mẫu hợp kim lượng nhỏ cho vào dung dịch NaOH, Mẫu không thấy sủi bọt khí Cu – Fe + Cho mẫu lại vào dung dịch HCl dư, Mẫu tan hết Al – Fe Mẫu không tan hết Al – Cu Bài 4/165 SGK Theo ta có phương trình phản ứng: Fe + H2SO4 � FeSO4 + H2 � (1) Fe + CuSO4 � FeSO4 + Cu (2) 0,56  0, 025mol Theo PTPƯ (1) nFe  nH  22, Số mol Fe dùng hai phản ứng là: 0,025 + 0,025*2 =0,075 mol Khối lượng Fe dùng 0,075* 56 = 4,2gam GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Theo PTPƯ (1) nCu  nFe  0, 025*  0, 05mol Khối lượng chất rắn thu là: 0,05 * 64 = 3,2gam Bài 5/165 SGK Đáp án D Bài 6/165 SGK Đáp án A Củng cố nhắc nhở: - Về làm tập 7.52; 7.53 /66 SBT …………………………………………………………… ... 4,2gam GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Theo PTPƯ (1) nCu  nFe  0, 025*  0, 05mol Khối lượng chất rắn thu là: 0,05 * 64 = 3,2gam Bài 5/165 SGK Đáp án D Bài 6/165 SGK Đáp án A Củng cố nhắc nhở: - Về làm tập. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Em viết phản ứng sảy q trình luyện gang - Thép hợp kim sắt chứa từ 0,01 – 2% khối lượng bon, với số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,,…) * Các phản ứng xảy q trình luyện. .. �� t0 � CaSiO3 CaO + SiO2 �� II Bài tập: Bài 1/165 SGK Hoạt động Giải tập sách giáo khoa Yêu cầu học sinh lên bảng làm tập số 1,2,3 SGK GV: hưỡng đẫn gợi ý cho học sinh 6 4 a, 2Fe + 6H S O4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay