Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu: - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kĩ năng: Giải tập hợp chất sắt Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II CHUẨN BỊ: Các tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt III PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Nêu phản ứng xảy lò cao Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động - HS dựa vào kiến thức học để hoàn thành phản ứng - GV lưu ý HS phản ứng (d) có nhiều phương trình phân tử có chung phương trình ion thu gọn NỘI DUNG Bài 1: Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) FeO + H2SO4 (đặc) → SO2↑ + … b) Fe3O4 + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 c) FeO + HNO3 (loãng) → NO↑ + … d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + … e) Fe2O3 + → Fe f) FeS2 + O2 → Giải a) 2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O Hoạt động - GV đặt câu hỏi: Các kim loại cặp có giống khác mặt tính chất hố học ? - HS phân biệt cặp kim loại dựa vào tính chất hố học chúng b) Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2↑ + 5H2O c) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO↑ + Fe(NO3)3 + H2O e) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 f) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 Hoạt động 3: - HS tự giải toán - GV: nhận xét, đánh giá Bài 2: Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe Giải - Cho mẫu hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH, mấu khơng thấy sủi bọt khí mẫu Cu – Fe - Cho mẫu lại vào dung dịch HCl dư, mẫu tan hết mẫu Al – Fe, mẫu không tan hết mẫu Al – Cu Bài 3: Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M Khối lượng muối thu GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 A 3,6g B 3,7g D 3,9g C 3,8g Giải nH2SO4 = 0,02 (mol) mmuối = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Chuẩn bị luyện tập VII RÚT KINH NGHIỆM GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Tiết 57: LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hố +2 +3 - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kĩ năng: Giải tập sắt hợp chất sắt Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II CHUẨN BỊ: Các tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt III PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Kết hợp với luyện tâp Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động - HS vận dụng kiến thức học để hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ bên - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng NỘI DUNG Bài 1: Hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ sau: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 (1) Fe (2) FeCl2 (5) Fe(OH)2 (7) (3) (4) FeCl3 (6) Fe (OH)3 Giải (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Hoạt động 2: HS tự giải toán (2) FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe (3) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (4) 2FeCl3 + 3Mg → 3MgCl2 + 2Fe (5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl - HS tự giải toán - GV: nhận xét, đánh giá (6) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (7) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3 Bài 2: Cho bột Fe nguyên chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu 560 ml chất khí (đkc) Nếu cho lượng gấp đơi bột sắt nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải - Fe + dung dịch H2SO4 loãng: nFe = nH2 = 0,025 (mol)  mFe = 0,025.56 = 1,4g - Fe + dung dịch CuSO4 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 nFe = 0,025.2 = 0,05 (mol)  mFe = 0,05.56 = 2,8g Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓  nFe = nCu = 0,05.64 = 3,2g Bài 3: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron electron 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Nguyên tố X A Fe Cr B Br C P Giải 2Z+ N = 82  2Z− N = 22  Z = 26  Fe CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Xem trước CROM HỢP CHẤT CỦA CROM VII RÚT KINH NGHIỆM: D ... ÁN HÓA HỌC 12 Tiết 57: LUYỆN TẬP: HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hố +2 +3 - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt. .. hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kĩ năng: Giải tập sắt hợp chất sắt Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II CHUẨN BỊ: Các tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt III PHƯƠNG PHÁP:... GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 A 3,6g B 3,7g D 3,9g C 3,8g Giải nH2SO4 = 0,02 (mol) mmuối = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Chuẩn bị luyện tập VII RÚT KINH NGHIỆM GIÁO ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay