Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA SẮT I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hố +2 +3 - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kĩ năng: Giải tập hợp chất sắt II CHUẨN BỊ: Các tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt III PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Nêu phản ứng xảy lò cao Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động 1: HS trả lời câu hỏi NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1: Viết cấu hình electron Fe, Fe2+ Fe3+ Từ cho biết tính chất hố học sắt ? Bài 2: Hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ sau:  HS vận dụng kiến thức học để hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ bên  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng (1) FeCl2 Fe (2) (3) (4) (6) (5) FeCl3 Giải (1) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 (2) FeCl2 + Mg  MgCl2 + Fe (3) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 (4) 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 (5) 2FeCl3 + 3Mg  3MgCl2 + 2Fe (6) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 Bài 3: Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) Fe + H2SO4 (đặc)  SO2 + … Hoạt động  HS dựa vào kiến thức học để hoàn thành phản ứng  GV lưu ý HS phản ứng (d) có nhiều phương trình phân tử có chung phương trình ion thu gọn b) Fe + HNO3 (đặc)  NO2 + … c) Fe + HNO3 (loãng)  NO + … d) FeS + HNO3  NO + Fe2(SO4)3 + … Giải a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc)  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O b) Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O c) Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O d) FeS + HNO3  Fe2(SO4)3 + NO + Fe(NO3)3 + H2O  GV đặt câu hỏi: Các kim loại cặp có giống khác mặt tính chất hố học ?  HS phân biệt cặp kim loại dựa vào tính chất hố học chúng Bài 4: Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe Giải  Cho mẫu hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH, mấu khơng thấy sủi bọt khí mẫu Cu – Fe  Cho mẫu lại vào dung dịch HCl dư, mẫu tan hết mẫu Al – Fe, mẫu không tan hết mẫu Al – Cu Bài 5: Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu Hãy trình bày phương pháp hố học để tách riêng kim loại từ hỗn hợp Viết PTHH phản ứng Giải GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Al, Fe, Cu dd HCl dư  HS dựa vào tính chất hoá học đặc trưng riêng biệt kim loại để hoàn thành sơ đồ tách Viết PTHH phản ứng xảy trình tách Cu AlCl3, FeCl2, HCl dö NaOH dö Fe(OH)2 O2 + H2O t0 NaAlO2, NaOHdö CO2 dö Fe(OH)3 Al(OH)3 t0 t0 Fe2O3 Al2O3 CO t0 ñpnc Fe Al Bài 6: Cho bột Fe nguyên chất tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng thu 560 ml chất khí (đkc) Nếu cho lượng gấp đơi bột sắt nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải  Fe + dung dịch H2SO4 loãng: nFe = nH2 = 0,025 (mol)  mFe = 0,025.56 = 1,4g Hoạt động 3: HS tự giải toán  Fe + dung dịch CuSO4 nFe = 0,025.2 = 0,05 (mol)  mFe = 0,05.56 = 2,8g Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  nFe = nCu = 0,05.64 = 3,2g GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Bài 7: Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M Khối lượng muối thu A 3,6g B 3,7gC 3,8gD 3,9g  HS tự giải toán Giải nH2SO4 = 0,02 (mol) mmuối = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g Bài 8: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron electron 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Nguyên tố X A Fe B Br C P D Cr Giải  HS tự giải toán  2Z N 82   Z = 26  Fe  2Z N 22 V CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DỊ: Xem trước LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… ... 82   Z = 26  Fe  2Z N 22 V CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Xem trước LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG * Kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………... khác mặt tính chất hoá học ?  HS phân biệt cặp kim loại dựa vào tính chất hố học chúng Bài 4: Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe Giải  Cho mẫu hợp kim... học để tách riêng kim loại từ hỗn hợp Viết PTHH phản ứng Giải GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Al, Fe, Cu dd HCl dö  HS dựa vào tính chất hố học đặc trưng riêng biệt kim loại để hoàn thành sơ đồ tách Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay