Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: HS hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hố +2 +3 - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố Kỹ năng: Giải tập hợp chất sắt Trọng tâm: Giải tập hợp chất sắt Tư tưởng: Cẩn thận, tỉ mỉ giải BT hóa học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt Học sinh: Làm BTVN, chuẩn bị III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo đàm thoại, nêu vấn đề hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: (5') Nêu phản ứng xảy lò cao Bài mới: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Thời gian 5' Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 1: Nội dung ghi bảng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: (SGK) - GV: Các em nghiên cức SGK nhắc lại cho thầy kiến thức Fe hợp chất Fe? HS: Trả lời SGK - 164 II BÀI TẬP 5' * Hoạt động 2: - GV: Treo bảng phụ ghi BT1 lên bảng yêu cầu HS làm BT 5' * Bài 1: Viết cấu hình electron Fe, Fe 2+ Fe3+ Từ cho biết tính chất hố học Fe, Fe2+ Fe3+ ? - // - HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm lên bảng trình bày Fe có tính khử TB - GV: Nhận xét bổ sung Fe+2 có tính khử HS: Nghe TT Fe+3 có tính OXH * Hoạt động 3: * Bài 2: Hồn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ sau: - GV: Treo bảng phụ ghi BT2 lên bảng yêu cầu HS làm BT HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm lên bảng trình bày (1) FeCl2 Fe (2) (3) (4) (6) (5) FeCl3 Giải (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe (3) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT (4) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 (5) 2FeCl3 + 3Mg → 3MgCl2 + 2Fe (6) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 5' * Hoạt động 4: * Bài 3: Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu - GV: Treo bảng phụ ghi BT3 lên bảng Cu – Fe yêu cầu HS làm BT HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm lên bảng trình bày Giải  Cho mẫu hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH, mấu khơng thấy sủi bọt khí mẫu Cu – Fe  Cho mẫu lại vào dung dịch HCl dư, mẫu tan hết mẫu Al – Fe, mẫu không tan hết mẫu Al – Cu - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 5' * Hoạt động 5: * Bài 4: Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu Hãy trình bày phương pháp hoá học để tách riêng - GV: Treo bảng phụ ghi BT4 lên bảng kim loại từ hỗn hợp Viết PTHH phản yêu cầu HS làm BT ứng HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm lên bảng trình bày Giải Al, Fe, Cu dd HCl dö Cu AlCl3, FeCl2, HCl dö NaOH dö Fe(OH)2 O2 + H2O t0 Fe(OH)3 t0 Fe2O3 CO t0 Fe NaAlO2, NaOHdư CO2 dư Al(OH)3 t0 Al2O3 đpnc Al - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' * Hoạt động 6: * Bài 5: Cho bột Fe nguyên chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu 560 ml - GV: Treo bảng phụ ghi BT4 lên bảng chất khí (đkc) Nếu cho lượng gấp đôi bột sắt yêu cầu HS làm BT nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 lên bảng trình bày dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải  Fe + dung dịch H2SO4 loãng: nFe = nH2 = 0,025 (mol)  mFe = 0,025.56 = 1,4g  Fe + dung dịch CuSO4 nFe = 0,025.2 = 0,05 (mol)  mFe = 0,05.56 = 2,8g Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓  nFe = nCu = 0,05.64 = 3,2g - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT Củng cố giảng: (3') Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) Fe + H2SO4 (đặc) → SO2↑ + … b) Fe + HNO3 (đặc) → NO2↑ + … c) Fe + HNO3 (loãng) → NO↑ + … d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + … Giải a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O b) Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O c) Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO↑ + Fe(NO3)3 + H2O Bài tập nhà: (1') GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Bài 1: Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M Khối lượng muối thu A 3,6g B 3,7g C 3,8g D 3,9g Giải nH2SO4 = 0,02 (mol) mmuối = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g số Bài 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron electron 82, hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Nguyên tố X A Fe B Br C P D Cr Giải 2Z+ N = 82    Z = 26  Fe 2Z− N = 22 V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày / / 20 Nông Thị Bích Thủy ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Thời gian 5' Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 1: Nội dung ghi bảng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: (SGK) - GV: Các em nghiên cức SGK nhắc lại cho thầy kiến thức Fe hợp chất. .. hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 lên bảng trình bày dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải  Fe + dung... Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO↑ + Fe(NO3)3 + H2O Bài tập nhà: (1') GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Bài 1: Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay